2 TESALUNIKE 3

1Gà dàmər mə̀r, naha ka, dukw ana mì ndìv a dər à bazlam aaha ya: Hamum a Mbulum aɗàbà mə̀r mbàŋa, dìte na bazlam Batsàh kwa ŋa a de a aka miɗ bìse tsàra, mburma ta gìs a nda megèr kəkaàha kàmala ana a ge ba i tə̀v kurum a mbàŋa ya. 2Dìte hamum a Mbulum asa mbàŋa ka, ma kasla mə̀r i tə̀v gà mburma ana metsèhe tar manə̀sà ŋa, ta ge a mə̀r a dukw ana ŋgwala tsìye ya. Aɗàbà gà mburma tserdze tsà na tà gìs a bazlam Mbulum a. 3Ama Batsàh kwa ŋa a ge a kurum a dukw ana a tsik i sìda ya hiywe. Ŋgat ka, a vil a kurum a ndzə̀ɗa a gə̀zlə̀ŋ kurum ɓəŋɓəŋ lèlè. A kesle a kurum i tə̀v ə̀bay sitene ya asa mbàŋa, na dìte à mbè aà kurum a asa tsìye. 4Batsàh kwa ŋa ka, a riŋ à zlèk a mə̀r mbàŋa, na dìte mìi gìs a kurum lèlè, mì sir a dər ka, kurum ihər ki gwim a ka, dukw ana mì ɗif a kurum dər a haa kinèhe, dìte ki ta gwim a hiywe kàmala taŋa ya mbàŋa asa ya. 5Mìi heme a a Batsàh kwa ŋa, dìte ma ɗif a kurum à vatwa, aà metsereke meme na Mbulum a waya kwa lèlè ya, dìte nda mesimeha a mesèwère are kàmala Yesuw Kiristi ana a simereha mbàŋa ya. 6Gà dàmər mə̀r, mìi tsik a kurum a ka, nda zləm Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, mə̀r ihər mìi gweɗe a kurum a ka: Ka ndzum i tə̀v ilik ŋa nda gà àsìŋ gà mburma Mbulum ana rìmme ti ndze a gà màsar ŋa, a sàs a tar megè ìmir tsìye tsà. Aɗàbà tar ka, ta gə̀s dukw ana mì tsik a kurum a tsà. 7Aɗàbà kurum nda gər kurum ka, kà sərum mendze mə̀r ana mì ndza i tə̀v kurum akahər ata ya. Ama ka, lèlè na ki gwim a kàmala mə̀r ata ya. Aɗàbà mə̀r ka, gà màsar ŋa tsà. 8Kwets màa zəm dukw mezime aà gà mìsle ŋgìɗ a taf masak ŋa ɓàv tsà. Ku mege ndaàvə̀ɗ, ku mege ndaàpat tèkeɗè, màa yà ba aà megè ìmir ka, hinne na aà magàlà dər ba mə̀r a. Aɗàbà a sàs a mə̀r na mì sèwèr a kurum are agəra dukw ana mìi zim a ya tsà. 9Megè dukw ata mì ge dər kàmala taŋa ya ka, ana ka, mìi sle a aà mewize aà kurum a dukw mezime zləmana dukw ŋgar, bakal iɗəm tsà. Ama ka, mì ge ìmir seyiŋ ìvaɗ, aà meɗìfè a kurum dər ka, dìte ki gwim kàmala taŋa ya mbàŋa. 10Akahər ana mə̀r mandzà ŋa a riŋ i tə̀v kurum a ka, màa tsik a kurum, mì gwaɗa a kurum ka: "Na wùra a waya megè ìmir tsə̀ka, ma zəmawa dukw mezime ɓàv tsà mbàŋa." 11Mì tsik a kurum kataya ka, aɗàbà na mì tsaraka ka, ta gwa là, gà mìsle ŋgìɗ ika màgə̀r kurum ka, ŋgə̀ɗatstsa ti ndze a kataya, a sàs a tar megè ìmir tsìdze. Ama na a ne megè ìmir tar ka, tsap tsap mandàbàya aka bazlam. 12Medzìbe gà mburma ata ka, mìi pele a ter a àhəm nda zləm Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, mìi gweɗe a ter a ka, say ta ge ìmir ndaka vatwa ŋa, dìte ta ŋget a dukw mezime tar ana ti zim a nda ahər tar a ya. 13Ama kurum gà dàmər mə̀r ka, dum aka miɗ aka miɗ nda megè dukw ana ŋgwal ŋa ya, ka ti yum ba tsìdze. 14Na bə̀la wùra a sàsar magə̀sà àhəm aà dukw ana mì wetse i huɗ wàkità aaha ya tsə̀ka, sərum dər, wele ata ka, ka tə ndzum akaba i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat asa tsà, na dìte ka, hwarwa a ger a ya. 15Ama kəlà ka, ka ta fə̀rum aà ŋgat kàmala mala menè are are kurum a tsà. Ki tsikwimer a ìvaɗ ka, aɗàbà ana ŋgat dàmə̀r kurum a hiywe ya. 16Mìi heme a a Batsàh kwa ŋa ana ŋgat mala məvə̀là zayzay a mburma ya, dìte mə vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ kə̀la pat ndaka vatwa ŋgìɗ pàmpàm. Batsàh kwa ŋa ma ndza nda gà kurum tserdze. 17Iye Pul, ì ge a kurumaha wusa. I wetse naha ka, nda ahər gà ŋa. Aɗàbà ì wetsewa zləm gà aka mandə̀vandə̀v wàkità tserdze ka, kataya. Naha ka, mewètsè dukw gà. 18Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ma ge a kurum ŋgwal ilik ilik tserdze kə̀la pat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\