2 TIMUTE 1

1Na a wetsekaha wàkità aaha ka, ìye Pul, mala meslire Yesuw Kiristi. Mbulum a waya, na dìte a zla ìye aà meslire ŋgar ata ya. A slər ìye ka, aà meɗìfè à mesife ana a tsik ahər, a gwa ka, a ta vil a kwe a nda ahər Yesuw Kiristi ya. 2I wetseha ka, a kər Timute ana kà ne kəla gà, ì waya kər nda ndzer a. Gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ta gik ŋgwal, ka ndza a tar are tsèhe, dìte ta vəlak matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 3I tə̀v ana yàa zlaŋa aɗàbà kər a ka, ì gewa kəkaàha a Mbulum ana ì gewar meslire nda gə̀zlə̀ŋ ilik, nda ndzer ŋa ya. Meslire ana ì gewa ya ka, kàmala gà tsir gà ana akahər ata ta gewar a mbàŋa. Ku mege ndaàpat, ku mege ndaàvə̀ɗ tèkeɗè ka, ì hamawa a Mbulum aɗàbà kər, ì gewar kəkaàha kə̀la pat. 4Tuwa yak ata akahər ata ka tuwa aka ìye ya i tə̀v ana kà tàma àba ya ka, aka mìtsiŋ gər tsà. Kər riŋ ki kìviŋ a ka, hinne. A sèsiŋ ka, ki ŋgetemebe a asa, na dìte maŋgàyà ba à rèh a a gə̀zlə̀ŋ gà ya. 5I dzalawa gà gər ka, aka megìse yak ana kə̀ gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ilik, nda ndzer ŋa ya mbàŋa. Gà batsàh məmər yak Luwisa nda màma yak Afinike na tə làh aà magə̀sà Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ilik kàmala taŋa ya ya. Ti tikewa madzàlà gà gər tar ka, aka ŋgat kə̀la pat. Ama ì sər ndzer, kər tèkeɗè ka, kər riŋ nda medzìbe megìse ata mbàŋa. 6Aɗàbà taŋa, i gik a kamkam, mə̀ mə̀tsak gər tsà. Akahər ana ì tikik ahər aka gər a ka, Mbulum aka vəlak ahər ndzə̀ɗa aà megè ìmir ŋgar lèlè. A vəlak ka, biy taf masak ŋa. Ama kinèhe ka, ndzə̀ɗa ata ma da aka miɗ aka miɗ dzəŋdzəŋ lèlè, tsə̀ka, mà nìkìɗ aà kər a tsà. 7Aɗàbà Mèzìte Mesife ana Mbulum a vəl a kwa ya ka, aka ne à kwa gà ɓə̀zla magə̀ɗa tsà. Ama a vəl a kwa ka, ndzə̀ɗa ìvaɗ, nda meweye kwa ana ki weyekwe a mburma ya, dìte nda makwàrà ba kwa ana ki kwerekwe a ba ya ìvaɗ asa. 8Aɗàbà taŋa, tsik bazlam Batsàh kwa ŋa ana a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa ya a gà mburma ka, parakkà lèlè, ki ge dər magə̀ɗa tsìdze. Dìte ku mege ìye riŋ i dàŋgay gədzə̀zlzla agəra ana i zezem a ŋgat a tèkeɗè, ki ge dər hwarwa ika miɗ mburma tsà asa mbàŋa. Ama ka, hàdzàl ba yak aà mesèwère are nda ìye, aɗàbà bazlam ŋgwal ŋana ìvaɗ. Mbulum na a vilek ahər a ndzə̀ɗa ya. 9Ŋgat ka, aka mbala à kwa. A zal a kwa ka, a ne à kwa gà mburma ŋgar. A ge dər kataya ka, agəra ana ki gewakwar ŋgwal ŋa ya tsà. A ge taŋa ka, aɗàbà ana a waya megè kataya ya pəra. Ŋgwal ŋgar ata a ge a kwa nda ahər Yesuw Kiristi ya ka, dàgà piŋŋè, akahər ana gər àhə̀ɗ a riŋ zùkw tsìye. 10Ama kinèhe ka, aka pàt àba kuɗa, aɗàbà ana Yesuw Kiristi, mala məmbàlà à kwa ata a dara aka gər àhə̀ɗ a ya. A dara ka, a zla aà kwa ndzə̀ɗa məmə̀ta ya, na dìte məmə̀ta a ge a kwa a duwa asa tsà, a ɗif a kwe a à mesife ana à ndìv a tsìye ndərzayya lèlè kuɗa ya. Gà dukw ata tserdze ya ka, ŋgwal bazlam na a ɗif dər a. 11Bazlam ata ka, Mbulum na a slər dərra ìye ya. A sàsar na i tsik a a mburma tserdze, i ɗif a ter a dər lèlè ya. 12Aɗàbà taŋa na kinèhe i sèwèr a are kàmala naha ya. Ama ka, i ge a magə̀ɗa ɓàv tsà. Aɗàbà ì sər na wele ana ì gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ gà ya. Dìte ì sər ndzer asa ka, dukw ana aka viliŋ a ahər a ka, a kesle a lèlè, haa a pat ana a ta ge sèriyè ya. 13Zazam ka, dukw ana ndzer ŋa kà tsaraka i tə̀v ga ya. Dìte bazlam gà ata ka, sər dər ndzer, meme na ki tsik a a mburma ya. Ki ge a dukw tserdze ka, nda megìse yak ana kə̀ gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ a, dìte nda mawàyà ba yak ana kà waya mburma ya mbàŋa. Ama kàa sle aà megè kataya ka, aɗàbà ana kər riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda Yesuw Kiristi ya. 14Kasla ŋgwal dukw ata Mbulum a vəlak a ahər a lèlè. Aɗàbà Mèzìte Mesife Mbulum ana mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kwa ya, na a vilek ahər a ndzə̀ɗa ya. 15Kàmala taŋa ya, kər kà sər, gà àsìŋ gà mburma ana a riŋ ika àhə̀ɗ Asiya i faka ya, tàa miyak à ìye ŋgwìɗik. Ku mege gà Figelas nda Hermegenas tèkeɗè ka, tar i lìwiŋ tar mbàŋa. 16I heme a a Batsàh kwa ŋa, na dìte gà mburma ana i ga i bəra Winesifarus a, ti ndzer a are tsèhe ya. Aɗàbà ku mege ìye riŋ i dàŋgay tèkeɗè ka, wele ata a ge a hwarwa a mburma, aɗàbà ìye tsà. A mèwiŋaha à àrə̀v ka, hinne. 17I tə̀v ana a ndzera a kwite Ruma a fata ya ka, a dzà ba aà mayàhà ìye tsàra, haa a tə̀v ana a ŋgat ìye ya. 18Ama kər nda gər yak ka, kà sər dər lèlè mbàŋa, meme na akahər ata a giŋ ŋgwal ŋa hinne i kwite Efesiya ya. Batsàh kwa ŋa mà zlàk ŋgat, na dìte a ndze are tsèhe a Mbulum a pat sèriyè ŋgar a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\