2 TIMUTE 2

1Kəla gà, ndza ka, ɓəŋɓəŋ lèlè agəra ŋgwal Mbulum ana a gik nda ahər Yesuw Kiristi ya, dìte ndzə̀ɗa yak ma sə̀kàh aaka. 2Bazlam ana akahər ata kà tsarakawa i tə̀v ga ya, ika miɗ gà mburma hinne ya ka, mà dər a gà mburma ana tar gà ɓə̀zla ndzer ŋa ya, dìte ka, tar ti sle aà mimè a dər a gà mìsle ŋgìɗ mbàŋa ya. 3Tikema gər ka, aà megè megè ìmir Yesuw Kiristi nda ndzer ŋa kàmala mala gùvəl ana a geye a ikaba ya ya. Hàdzàl ba yak aà mesèwère are nda ìye aɗàbà ŋgat. 4Kàmala taŋa ya, sliwdze ana ndzer ŋa a de a a gùvəl ka, a wisebe a à gər nda megè ìmir ana i ma ŋgar ŋa ya asa tsà. Aɗàbà a sàsar megè ìmir ŋgar ma da a gər ka, a batsàh ŋgar ŋa ɗekɗek pəra. 5Wele ana a tètìɗ a à mile ŋgar, a vel a sah lèlè, a sàsar a ndze a a tə̀v ana a ndisl aɗəm a ya tèkeɗè ka, aka gwa, i lèh a aka miɗ mburma ka, say na bə̀la a vel a ka, ndaka vatwa ŋa lèlè ya dzekwiŋ, na dìte ta viler a dukw mayà ba ŋgar a. 6Dìte mala mifìte ìbam ka, a ge a ìmir lèlè, a ye a ba dzekwiŋ, na dìte à lèh aà mimìndzir a dukw ŋgar ana a pala i bə̀ɗ a, a zim a ya. 7Ama dzala gà gər ka, aka dukw ana i tsik a, a ge a ba kataya ya. Kər kà sər ka, Batsàh kwa ŋa na a zlèk a kər, dìte ki tsereke a lèlè, ki sir a ikaba à gà duwa ya tserdze ya. 8Madzàlà gà gər yak ma da ka, a tə̀v Yesuw Kiristi kə̀la pat. Aɗàbà ŋgat a dara ka, i gwala Davit a. Mbulum na a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya, kàmala ŋgwal bazlam ata ì tsik, ì ɗifewa dər a mburma ya mbàŋa. 9Aɗàbà ŋgwal bazlam ata na ìye ihər i sèwèr a are, tə dàn ìye i dàŋgay nda tsitsirɓe gədzə̀zlzla, kàmala ana ìye mala bakal a ya. Ama bazlam Mbulum kəlà ka, tsitsik tsitsik ti sle aà meŋgete a, dìte tà gìs a a dàŋgay tsìdze. 10Aɗàbà taŋa, i simehe a mesèwère are tserdze ka, agəra gà mburma ana Mbulum a pala tar a, dìte tar tèkeɗè ka, ta mbele a nda ahər Yesuw Kiristi, ti de a a tə̀v mipìsè àhəm ŋgar nda tə̀v maŋgàyà ba ŋgar ana a ndze a aà biybiy a. 11Bazlam ana ndzer a ka, araha, na ki slekwe aà metìkè aaka a madzàlà gà gər kwa ya: Na kàa matakwa akaba a tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ka, kwa tèkeɗè, ki ti ndzekwe a nda gà mesife i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat mbàŋa. 12Na kàa gə̀sakwa gə̀zlə̀ŋ i tə̀v gà mesèwère are ya nda gà ŋgat ka, kwa tèkeɗè, ki ta kwerekwe akaba a gər àhə̀ɗ nda gà ŋgat tserdze mbàŋa asa. Ama na bə̀la kwa kàa miyakukwa à ŋgat ka, ŋgat tèkeɗè, a ta miyek a à kwa mbàŋa te. 13Ama ku mege megìse kwa a riŋ tsà, ki nekwe a à ŋgat bakal tèkeɗè, ŋgat ka, mala ndzer ŋa hiywe. Aɗàbà dukw ana aka mbə̀r megweɗe, i ge a ka, a ge a kaɗə̀ŋ, a sle a aà masàsà pàrsa tsìdze. 14Mà à bazlam ata a zləm a gà mburma Mbulum ana tserdze ya. Gwaɗa a tar ka, ta miyak à mimbètsèba àhəm ana ika màgə̀r tar a. Ka pala a tar àhəm ika miɗ Mbulum. Aɗàbà bazlam ata ka, taf masak ŋa, tsə̀ka, a ge a ŋgùlùm tsìdze. A nis a ka, à gà na tə dzàr zləm a ìvaɗ. 15Mə̀r àba, ka ndaɗa akaba hwarwa tsà, na dìte megè ìmir yak ana ki ge a ya ka, à tsèhin a aà Mbulum a. Mà à bazlam Mbulum ka, ndaka vatwa ŋa, tsə̀ka, ka zle ahər tsà. Ama kà nìkìɗ dər ihər a tsà asa. Na kàa ge dər kàmala taŋa ya ka, kàa ne mala megè ìmir Mbulum ndzer. 16Ama ka, ka tə dzà zləm a mifèfile gà mburma ana ti zezem a vatwa Mbulum tsìye tsà. Aɗàbà gà bazlam tar ata ka, taf masak ŋa, tì tìz a dər ka, aà Mbulum a ìvaɗ. 17Gà bazlam tar ana ti dzeŋge a a mburma ya ka, ar ka, kàmala mbəlak ana à sìkèh a wànə̀nə̀nna ya. Ika màgə̀r tar ka, gà Himanayas nda Filitus. 18Tar ka, tàa miyak à vatwa ndzer ŋana. Ta gwa: "Mimbile kwa ana ki mbilekwe a i məmə̀ta ya ka, aka mbə̀r mege ba aka ndə̀v." Tsàatsà, pàrsa. Kàmala taŋa ya, ti dzeye a ka, à mburma ika vatwa Mbulum a hinne. 19Ama gà mburma ana Mbulum a pala tar a ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. Ti ne ka, kàmala madzàha ga ana tə dzàha ɓəŋɓəŋ lèlè, a mbezle a tsìye. Dukw ana mewètsè ŋa agəra tar a ka, ta gwa: "Batsàh kwa ŋa ka, a sər gà na ti ne ga mburma ŋgar a." Dìte a gwa asa ka: "Wùr ana aka gwa, ìye mburma Mbulum a ka, say mə miyak à megè dukw ana ŋgwala tsà a gewa ya." 20Kər kà sər, i ga i bəra ə̀bay ka, gà maŋgàrà gà gərwa a riŋ pàmpàm hinne. Gà biy ŋgìɗ ka, ta və̀ɗ nda gura ana à sìkim a ba tsìye, kige tsà nda ndzemdè. Dìte gà biy ŋgìɗ asa ka, ta pàpə̀z dìzl. Biy ŋgìɗ ìbam, ta ŋgar nda dwaɗwa. Gà àsìŋ ŋana ka, tə tsàhən lèlè, tsireŋŋè tì dzè a àba ya, ta ge a dər megè ìmir ka, a pat megìrìve. Ama gà àsìŋ ŋa aaha ka, ta kwiris a dər dukw àrùwaŋ pəra. 21A riŋ ika màgə̀r gà mburma kàmala taŋa ya mbàŋa. Gà biy ŋgìɗ ka, gà ŋgwal ŋa. Gà biy ŋgìɗ ìbam, gà ŋgwala tsà. Aɗàbà taŋa, na wele ana aka dara i lìwiŋ gà mburma ata ya ka, aka bara ba ŋgar tsəɗaŋŋà lèlè, ìdep dukw bakal duwa i tə̀v ŋgar asa tsà. A ge a megè ìmir Mbulum ka, kə̀la pat ndaka vatwa ŋa lèlè. A ne a ka, kàmala maŋgàrà dukw ata ŋgwal ŋa, a ge a ŋgùlùm a mala ga ya. Aɗàbà dukw ata a ge a dər ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya ɗekɗek. 22Aɗàbà taŋa, kər ka, Timute, ka zazam dukw gà àsìŋ gà gawla ana ta ge a ŋgwala tsà pàmpàm a tsà. Ama mə̀r àba, dìte ka ne mala ndzer ŋa ika miɗ Mbulum, kə̀ gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ kə̀la pat. Ka waya gà Mbulum nda mburma lèlè, dìte ki ndzwim a lèlè nda gà mburma ana ta hamawa a Mbulum, tar gà tsəɗaŋŋà ya asa mbàŋa. 23Ama ka, ka tə dzà zləm a gà bazlam gà mburma ana ti tsik a taf masak ŋa ya tsà. Aɗàbà medzìbe gà mburma ata ka, tə sər duwa tsà. Ka ta gə̀s tsìdze. Ama kər ka sər, gà dukw ata tì sìkèh a ka, à məpàlàba àhəm ika màgə̀r kurum ɗekɗek. 24Aɗàbà kər mala megè ìmir a Mbulum ka, ki mbetswimbe a àhəm nda gà mìsle ŋgìɗ tsà. Ki fèfil a mburma ka, lìfèɗìɗe seyiŋ ìvaɗ. Dìte ki ɗif a ter a à vatwa ndzer ŋana tà gìs a dər Mbulum a lèlè. Ki gìs a gə̀zlə̀ŋ i tə̀v gà dukw ana ta gik a ya. 25Na bə̀la gà ɓə̀zla menè are yak ta gə̀s megè dukw ana ŋgwal ŋa ya tsə̀ka, ɗif a tar dər nda zèyezèye nda himmè bazlam ìvaɗ. Na kàa tsik a tar kàmala taŋa ya ka, biytsà Mbulum a vil a ter a metsèhe, tà mbìɗ a à madzàlà gà gər, na dìte tà gìs vatwa ndzer ŋana ya. 26Tàa ŋgat metsèhe kataya ka, ti sle a aà mibeyera i mekwere ə̀bay sitene ya kuɗa. Aɗàbà piŋŋè ka, ŋgiziw ŋgiziw aka gasa tar a ziwiɗ ŋgar kàmala ana ta gə̀s takurah nda ziwiɗ a, na dìte ka, ta ger a dukw ana a sàsar a ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\