2 TIMUTE 3

1Sər dər, na pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ aka à mendzera ka, mendze kwa a ge a mawùràba ŋa hinne. 2Aɗàbà a pat ata ka, gà mburma ata ti ti dzele a ka, ba tar ɗekɗek, a ta sès a ter a ka, mayàhà gər a siŋgwè hinne, nda megè zlapa, ŋgàkŋgàkə̀kka tì sìŋgìr a à ba tar. Ti ti ndeveye a a mburma. Gà ɓə̀za tà gìs a àhəm aà gà tsir tar asa tsìdze. Ku weke a ta fìr a aà dukw ana tsəɗaŋŋà biy Mbulum a ka, kàmala za ya. Ti ta ge a kəkaàha aɗàbà dukw ana ta ge a ter a ya tsìdze. 3Gà mburma ata ta weye a gà àsìŋ gà mburma ana i ga i ma tar a asa tsà. Ti ndze a ka, tesìw tesìw nda matsə̀ɓatsə̀ɓ ŋa. Dìte vìrìɗìɗìɗɗe ti tsik a dukw ana ŋgwala tsìye aà gà mìsle ŋgìɗ asa mbàŋa. Ama tar ka, ta kwere a ba i tə̀v dukw ana ŋgwala tsìye tsà. Dìte ta ge a madzək a mburma ka, hinne. Ti ne are a dukw ana ŋgwal ŋa ya ìvaɗ. 4Ti dzewe a à mburma a gà ɓə̀zla menè are tar. Dìte tar ka, dukw ana tàa tsik i sìda ya, tàa gwa, mìi ge a ya ka, ta ge a tsà. Tì sìkèh a à ba ka, hinne, ta weye a Mbulum tsà. Ta weye a ka, ba tar ɗekɗek ìvaɗ. 5Gà medzìbe gà mburma ata ta gweɗe a, waytsà mə̀r ka, gà mburma Mbulum. Tsàatsà tàa gə̀s Mbulum ana a sle aà mivile a ter a ndzə̀ɗa, dìte à mbìɗ a à madzàlà gà gər tar a ka, ta gə̀s tsà. Medzìbe gà mburma ata ka, tsàkàlàk ndza aà tar a dìriŋ. 6Aɗàbà ku mege kinèhe tèkeɗè ka, gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r tar a, sereh sereh ti deye a a gà ga pàmpàm, a sàs a tar ka, ta beneye a mburma. Ta bene a ndeyndey ŋana ka, gà mə̀kəs ana gà falày ŋa ya, dìte ka, tà gə̀s bazlam tar ata. Gà na tàa gə̀s a kuɗa ka, bakal a be a tar deɓìz deɓìz hinne, ta gewa ka, gà dukw meèweke ba tar ana pàmpàm ta waya ya. 7Gà medzìbe gà mə̀kəs ata ka, a sàs a tar ti sinike a ba à duwa kə̀la pat. Ama ka, ti sir a dukw ana ndzer a ɓàv tsà. 8Gà ɓə̀zla məbànà mburma ata ka, tàa niw dukw ana ndzer a, kàmala gà Yanas nda Yembires ana ti niw bazlam Musa, ta màr à bakal akahər ata ya mbàŋa. Metsèhe ana i gər tar a ka, manə̀sà ŋa fit. Tàa dzàwa ika vatwa Mbulum ana zləmana tà gìs a a gə̀zlə̀ŋ tar a. 9Ama megèyè gà dukw tar ata ka, a de a aka miɗ hinne tsà. Aɗàbà megèyè gà falày gà dukw tar ata ŋgwal metsèhe iɗəm tsìye ka, à pèt a ndərzayyà ika miɗ mburma tserdze, kalkal kàmala biy gà Yanas nda Yembires ana akahər ata a pàt àba ya mbàŋa. 10Ama kər ka, kàa gə̀s dukw ana ì dzeŋgewa a mburma ya, kàa zazam lèlè. Dìte kàa zazam mede gà ana ì dawa i lìwiŋ gà mburma Mbulum a, nda dukw ana a sèsiŋ i gewa i huɗ megè ìmir gà ya mbàŋa. Dìte megìse gà ana ì gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ a, nda miveve ga, dìte nda mawàyà mburma ana ì waya ya tèkeɗè, kàa ge tèrihhwè asa mbàŋa. Mendze gà ana i mà àba à àrə̀v ɓəŋɓəŋ ika miɗ Mbulum a, 11nda gà matawak ana ta gewiŋ a, nda mesèwère are gà ana ì sèwèrewa ya ìbam, makàhà ŋa aà kər a tsà mbàŋa asa. Kàa sər mesèwère are ana a le aà ìye ika àhə̀ɗ gà Antakiya nda Ikuniya, nda gà i Listira ya tserdze. Ti sèwèriŋ are hinne ka, i fata. Ama ku mege tàa ge à ìye kataya tèkeɗè ka, Batsàh kwa ŋa a bewera aà ìye i gà dukw ata ya tserdze. 12Ama ka, ku mege weke na a sàsar a ge a dukw ana a tsàhən aà Mbulum a, aɗàbà ŋgat mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda Yesuw Kiristi ya ka, ta ger a matawak ndzer, dukw ŋgar. 13Taŋa gà mburma ana ta gewa duwa ŋgwala tsìye, nda gà na ta bene a mburma nda pàrsa ya ka, tì sìrìk a tsàkàlàk i tə̀v Mbulum a, ti de a dər aka miɗ aka miɗ. Ta bene a gà mìsle ŋgìɗ, dìte tar ŋa tèkeɗè, gà mìsle ŋgìɗ aaha ta bene aɗəm a tar ŋa mbàŋa. 14Ama kər kinèhe ka, zazam bazlam ana ndzer ŋa, ti ɗifek dər aɗàbà Mbulum, dìte ka tike aaka madzàlà gà gər yak fit dze ya. Zazam aka miɗ aka miɗ nda gə̀zlə̀ŋ ilik, ka miyak dər tsà. Aɗàbà kà sər ndzer, gà na ti dzeŋgek a lèlè, 15dìte kàa sər bazlam ana Mbulum a tsik a ka, dàgà aà gər ana kər kəla ndirkiz mbà ya mbàŋa. Taŋa na a vilek a metsèhe, dìte ki mbil a dər a. Ki mbil a ka, aɗàbà megìse yak ana kə̀ gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ ilik a. 16Dukw ana mewètsè ŋa a riŋ i huɗ wàkità Mbulum tserdze ya, a dara ka, ika àràh Mèzìte Mesife Mbulum a. Dukw ana i huɗ wàkità ya ka, à zlèk a kwa, aà meɗìfè à vatwa Mbulum a mburma. A pèt a kwe a à gà bakal kwa ndərzayyà, nda meɗìfè a kwa à metsèhe lèlè asa mbàŋa, na dìte ki gekwe a dukw ana ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar, ki sìkèhekwe a dər a. 17Mèzìte Mesife ata a ge dər kàmala taŋa ya ka, na dìte gà na ti ne gà mburma Mbulum a ka, ta hàdzàl ba aà megè dukw ana a sàs a Mbulum a. Aɗàbà tàa ŋgat ndzə̀ɗa a ahər tar, aà megè dukw ata ŋgwal ŋa ya tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\