2 TIMUTE 4

1Iye ihər i gik a kamkam ika miɗ gà Mbulum nda Yesuw Kiristi. Aɗàbà Yesuw ka, wele ana a ta ge a sèriyè a mburma tserdze ya, ku mege gà na tar riŋ nda gà mesife ya, ku gà na tàa mata ya asa mbàŋa. Kər kà sər ndzer, a ta mèriŋa, na dìte ka, a de a a mekwere ŋgar ana a ta kwere a ya. 2Ama kər ka, i gik a kamkam: Tsikewa bazlam Mbulum a mburma hiywe, ku mege bə̀la a tsàhən aà tar tsà tèkeɗè ya. Na bə̀la ta ge a dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, ɗif a tar à metsèhe lèlè, dzà aà tar magə̀ɗa, aɗàbà gà bakal tar, dìte kà ma a taraha à àrə̀v aɗàbà mazàzàmà vatwa Mbulum. Dzeŋge a tar dukw ana a de a ndaka vatwa Mbulum a kə̀la pat, ka ti ya ba tsà. 3Aɗàbà pat ŋa a ndzere a mbà ka, gà mburma tì dzè a zləm a wele ana a ɗif a ter a à ndzer ŋa ya asa tsà. Ama a ti sès a ter a ka, mazàzàmà dukw meèweke ba tar ɗekɗek pəra. Kàmala taŋa ya, ti ti yehe a gà ɓə̀zla medzèŋgè a mburma meyehe, dìte ti dzeŋge a tar ka, dukw ana hùhunnà a ge a ter a tsegèɗik i zləm lèlè ya. 4Ti ti dzè a zləm aà dukw ana ndzer a asa tsà. Ti ti mbìɗ a àba nda tə̀v gà guma ana pàrsa iɗəm a, ti ti dzèr a zləm lèlè ìvaɗ. 5Ama kər ka, ge metsèhe à dukw ana ndzer a tèrihhwè lèlè, ka zazam aka miɗ aka miɗ. Bàs gə̀zlə̀ŋ i tə̀v gà mesèwère are ana tì sèwèrek a ya. Tsik bazlam ŋgwal ŋana a mburma, ma ɗe zləm ŋgarrà lèlè, mà sə̀kàh aka miɗ aka miɗ. Ge megè ìmir ana zləma Mbulum aka vəlak a ahər a. 6Aɗàbà ìye kinèhe ka, ì ne kàmala dukw taf ana ta vil a a Mbulum a. Pat ana i miyek a à gər àhə̀ɗ, tà kìɗ a ìye ya ka, aka à mendze aɗəm. 7Iye ka, yàa ge megè ìmir Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ ilik, kàmala gà wele ana tì dzìr a ba aà mivele, ta mir aàba a sàh lèlè ya. Yàa ndə̀v à dukw ana Mbulum a gweɗiŋ, ge ya, kàmala gà wele ata ta vel a a tə̀v ana ti ndisl aɗəm a ya. Yàa gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ ilik. Yàa məsak dər tsà. 8Kinèhe ka, dukw mayàba gà a riŋ a veve a ìye i tə̀v Mbulum. A viliŋ a ka, aɗàbà ana ì ne ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. Kàmala taŋa ya, a pat ana Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, wele ana ŋgat mala masàsà ikaba sèriyè ya nda ndzer a, aka dara ka, à pìliŋ a dukw mayàba gà fit. Ama ka, a ìye ɗekɗek tsà. Gà na ta veve a ŋgat, à kìv a ter a hinne, ta waya ma dara a tə̀v tar a tèkeɗè, ta ŋget a dukw mayàba tar mbàŋa. 9Kamkam, dara a tə̀v ga ya bìse, kə gasa aàba tsà. 10Aɗàbà Demas ka, aka miyak à ìye, agəra ana a sàsar dukw gər àhə̀ɗ hinne, a be a ŋgat i gə̀zlə̀ŋ a. Aka da a kwite Tesalunike. Ama Kereskes ìbam, aka da aka àhə̀ɗ Galatiya. Dìte Titus tèkeɗè, aka da aka àhə̀ɗ Dalmatiya mbàŋa. 11Say Luka pəra na mandzà ŋa ɗa i tə̀v ga ya. Na ki dere a ka, ŋgùlùm ki dwimer a nda Markus a məmà. Aɗàbà ŋgat ka, a sle a aà mazlàkà ìye lèlè mbàŋa. 12Ama Tikikus ka, yàa sləraha ŋgat a kwite Efesiya. 13I tə̀v ana ki dere a ya ka, ka da nda kwite Turuwas. Aɗàbà andiw gà duwa a riŋ i tikewa akaba aà mə̀tasl a, aka mə̀tsa a riŋ i fata i bəra Karpus. Kàa daha ka, ka zliŋara a faha ya te. Dìte kà ndzìkiŋ dərra gà wàkità ga a riŋ i fata ya asa mbàŋa. Ki ndzìkiŋara a ndeyndey ka, gà wàkità ana malàmbàɗà ŋa nda kwiye ya. 14Aleksandire mala mivìɗe duwa aka giŋ dukw ana ŋgwal ŋa tsìye hinne. Ama ka, Batsàh kwa ŋa à mèr aɗəm a à bakal kalkal dukw megè ìmir ŋgar ana a gewa ya. 15Kər ka, ge metsèhe agəra ŋgat lèlè, tsə̀ka, bə̀la a ti yehe a vatwa aà megìk dukw ana ŋgwala tsìye asa mbàŋa. Aɗàbà ŋgat ka, a ŋgewa vatwa a bazlam mə̀r hinne, a sàsar mə̀r tsìdze. 16A pat ana ta gə̀s ìye aka miɗ mala sèriyè malàhalàh ŋa, dìte ì fàfəl ikaba ya ka, mala mezlèke ìye a riŋ ilik tsìdze. Tàa miyak à ìye tserdze. Ku mege ta ge kataya tèkeɗè, Mbulum ma ti tike bakal ŋa aka gər tar ɓàv tsà. 17Ama kəla ka, Batsàh kwa ŋa aka zlàk ìye, a viliŋ ndzə̀ɗa, na dìte i tsik bazlam Mbulum a mburma parakkà, ì həmbər duwa tsà, dìte ka, ku mege weke ɗa i faha ika màgə̀r gà na tar ga Yahuda tsìye ka, ma tsaraka ya. Batsàh kwa ŋa a be à ìye i ahər məmə̀ta ya, kàmala ana ta bera à duwa i bazlam azil a. 18Ŋgat ka, a ta be a à ìye i dukw ana ŋgwala tsìye tserdze asa mbàŋa. A kesle a ìye lèlè, na dìte i de a a tə̀v mekwere ŋgar ana i gər ŋa ya ndzer a. Kàmala taŋa ya, mezlìbe ana tì zlìb a à ŋgat a ka, ma ne biy ŋgar aà biybiy. Zàmbaɗakwa à ŋgat. Amin. 19Giŋ wusa a gà Piriska nda zal ŋgar Akila, dìte a gà mburma ana i bəra Winesifarus a tserdze mbàŋa. 20Arastus ŋgat ka, a ndze a riŋ i kwite Kurintiya. Dìte Tarufimus ka, ì miyak à ŋgat i kwite Miletus, agəra ana a sle a mendzera tsà, aɗàbà dukw məmə̀ta ya. 21I gik kamkam, dara a tə̀v ga ya bìse, na dìte ə̀lə̀k mə̀tasl à dzè ahər a ba ka, kàa mbə̀r medera ya. Gà Awubulus nda Pudenas nda gà Linus, nda gà Kəlawdiya mə̀kəs ŋa, nda gà àsìŋ gà mburma ana ɗa ti ne gà dàmər kwa ika vatwa Mbulum i faha ya tserdze, ta gikeha wusa mbàŋa. 22Iye ihər i heme a a Batsàh kwa ŋa, dìte ma ndza i tə̀v yak hiywe. Mbulum mi pisewa a kurum àhəm tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\