3 YUHANA 1

1Iye batsàh mburma ana ika màgə̀r gà mburma Mbulum a, ì wetseha wàkità aaha ka, a kər Gayus, masla gà ana ì waya kər nda ndzer a ŋa ya. 2A kər masla gà ana ì waya kər hinne ya. Iye ihər i heme a a Mbulum ka, dìte mendze yak ana ki ndze a ya ka, zayzay lèlè, duwa ma gik ba a gər tsà na i tə̀v meslè duwa ya mbàŋa asa. I sər, madzàlà gà gər yak mandzà ŋa ka, zayzay lèlè na ika miɗ Mbulum a. 3Aɗàbà gà àsìŋ gà dàmər kwa ana a riŋ ika vatwa Mbulum a, tə dawara a tə̀v ga ya, ta gweɗiŋ ka, kər riŋ ihər ki zezem a dukw ana ndzer ŋa biy Mbulum a nda gə̀zlə̀ŋ ilik ŋa. I sər ka, kà gewa gà dukw ata kaɗə̀ŋ. Yàa ŋgaya ba hinne, na ì tsaraka bazlam ata ya. 4Ku mege ndeɗime na ì tsaraka, gà ɓə̀za gà riŋ ihər ti zezem a vatwa ana ndzer ŋa ya ka, ì ŋgaya ba hinne. I ndze a ka, ndzəɗakkà, duwa a riŋ ilik aka ŋgeyiŋ ba i gə̀zlə̀ŋ kàmala taŋa ya tsìdze. 5A kər masla gà ana ì waya kər hinne ya. I sàmata ka, kər ihər ki ge a megè ìmir kalkal lèlè na i tə̀v mezlèke ana ki zlèk a gà dàmər kwa ana ika vatwa Mbulum a, ku mege tar ka, gà mbəlakw ana tə dara a lìwiŋ kurum a tèkeɗè ya. 6Gà mburma ana ki ge a tar gər a, na tə dara, ti tsik ika miɗ gà mburma Mbulum ana ɗa i faha ya, meme na kà waya tar hinne ya. Iye ihər i gik a kamkam: Zlàkawa tar aka miɗ aka miɗ kàmala taŋa ya asa, na i tə̀v ana tà mèh a ba i tə̀v yak a. Ki zlèk a tar ka, kàmala ana a tsàhən aà Mbulum a mbàŋa. 7Mede tar ata ti deye a ya ka, aɗàbà megè ìmir Yesuw Kiristi. Ama tàa gə̀s duwa ilik i ahər aà gà na tə sər Mbulum tsìye tsìdze. 8Aɗàbà taŋa, kwa gà mburma Mbulum ka, say zlàkawukwa medzìbe gà mburma ata, na dìte ki gìsekwe a ba a ahər i tə̀v megè ìmir ana ti de a dər, ta ge a aɗàbà bazlam ndzer ŋa ana biy Mbulum a ya. 9Wàkità kəlà ŋa ana ì wetseha ya ka, a mayàhàba gər gà mburma Mbulum ana i tə̀v kurum i fata ya. Ama Diyutirefes, wele ana gəlnday gəlnday a waya menè batsàh tar ŋa ya ka, a gə̀s bazlam gà ana ì tsiker a tsìdze. 10Aɗàbà taŋa na yàa daha a tə̀v kurum ka, i ɗif a à bakal ŋgar ana a ge a ya tserdze parakkà ika miɗ mburma tserdze, kàmala ana a sès aà ìye pàrsa, a tsik aà ìye dukw ana ŋgwala tsìye. Ama a geye a ka, gà dukw ata ɗekɗek tsà. Bakal ŋgar ana ndeyndey ŋa ya ka, a gə̀s gà mburma Mbulum ana tə dawara a tə̀v ŋgar a tsà. Dìte ŋgat asa ka, a riŋ kwìlekikkè a pele a àhəm a gà na a sàs a tar məvə̀là ahər a gà mburma ata ya, a delewe a tar i lìwiŋ gà mburma Mbulum ata ya mbàŋa asa. 11Masla gà ana ì waya kər hinne ya. Kər ka, ka tə zazam mede gà mburma ana gà ŋgwal ŋa tsìye tsà. Say zazam ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya ìvaɗ. Aɗàbà wùr ana a gewa duwa ŋgwal ŋa ya ka, aka ne mburma Mbulum. Ama wùr ana a gewa dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, ŋgat ka, aka sər Mbulum zùkw tsà. 12Demetiriyus ka, mege weke à zlìb a à ŋgat, a tsik ahər a dukw ana ŋgwal ŋa ya. Ndzer ŋgar ana a gewa ya, na à zlìb a à ŋgat a mbàŋa. Mə̀r tèkeɗè ka, mì gwa ahər ŋgwal ŋa. Aɗàbà kər kà sər, dukw ana màa tsik ahər kataya ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. 13Gà bazlam ŋgìɗ a riŋ pàmpàm hinne na a sèsiŋ i tsikik a zləmana ya. Ama ì waya na i wetsekeha aka wàkità ya tsà. 14I dzala ka, ìye ŋa i dehe a a tə̀v yak bìse ìvaɗ, na dìte ka, ki lìmime akabiŋa, aà məfàfə̀là akaba lèlè ya. 15Matàslà yam ma ge i gə̀zlə̀ŋ yak zayya lèlè. Gà masla yak ana i faha tserdze ya ka, ta gekaha wusa mbàŋa. Dìte geye wusa a gà masla mə̀r ana riŋ i fata ya, ilik ilik tserdze mbàŋa asa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\