GA ƁƏZLA MESLIRE 1

1A kər Tiyufil ana ì waya kər hinne ya asa mbàŋa. Aɗàbà yàa ɗama gà dukw ana Yesuw a ge ya, nda biy ana a dzeŋge a mburma dàgà piŋŋè, 2haa a pat ana a ndisl dər, a da a gər ŋa ya. Aka ana aka tsəl a gər ŋa zùkw tsìye ka, aka ɗe a tar àba à metsèhe ya, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum, a gà mburma ana a ndzə̀k tar kàmala gà ɓə̀zla meslire Mbulum a. 3I dəba məmə̀ta ŋgar a ka, a pàtawa a tar àba lèlè mehine dzìk faɗ, tə sər dər ka, ŋgat a riŋ nda are ndzer. I huɗ mehine ata ya ka, a tsikewa a tar bazlam mekwere Mbulum ana a ta kwere a ya. 4A pat duwa, tar riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa ka, a gwaɗa a tar: "Kà dum i Yeruzalem a zùkw tsà. Ama say babum dukw ana ì tsik a kurum, Tsir gà a gwa, a ta vil a kurum a i sìda ya. 5Yuhana a tsilwiɓ à mburma ka, a yam. Ama i dəba ŋa ya, àlə̀ka ka, i tsilwiɓ à kurum a ka, a Mèzìte Mesife Mbulum." 6Gà mburma ata tar riŋ i tə̀v Yesuw a, ta gwaɗar: "Batsàh mə̀r ŋa, wànà a pat ata kuɗa ya ana, ki mè a mə̀r a à mekwere a ahər mə̀r gà Israyel a?" 7Yesuw a gwaɗa a tar aakaha: "Gà pat ŋa ana ta ge a ba ya ka, kurum tsà na ki sirwim a ya. Aɗàbà Tsir gà na a tike məpàslà ahər pat ŋa ya, à gər ŋgar ilik. 8Ama ki ta ŋgetwim a ndzə̀ɗa ka, i tə̀v ana Mèzìte Mesife Mbulum a dere a a tə̀v kurum a. Ki ti nwim a gà ɓə̀zla məmà à bazlam gà i Yeruzalem, ika àhə̀ɗ Yuda nda Samariya, dìte ku mege i ŋga ika gər àhə̀ɗ tserdze ya." 9Yesuw a tsik àba gà bazlam ata ya lèlè ka, tə zla ŋgat ndàra a gər ŋa. I tə̀v ana tar riŋ tà fìr ahər a ya ka, hùlɓùkw a kàha ŋgat aà are tar a. 10Tar riŋ tà fìr ahər a ndə̀ramma pəra, na Yesuw a riŋ a de a ya. I dəba ŋa ya, pəzlàŋ gà mburma sula nda gà petek herrè ŋa, tə dara a tə̀v tar a, 11ta gwaɗa a tar: "A kurum gà Galile, aàmala na ki ndzwim a i faha aà məfə̀rà aà gə̀zà mbulum a? Yesuw ka, aka da ika màgə̀r kurum a, a gər ŋa. Ama à mère a mbà ka, kataya mbàŋa asa, kàmala naha a da à kurum a." 12Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata tə tarra i dìyes Ndzendzebìre ata tar mandzà ŋa iɗəm a, ta mbə̀ɗara gər a Yeruzalem a. Dìyes ata ka, ə̀zaɗ zàakwa pəra na à Yeruzalem a. 13Ti ndze a Yeruzalem ka, tə daha, tə tsala a ga ana ika gər biy ŋgìɗ, tə ndzawa iɗəm piŋŋè kə̀la pat a. Zləm gà mburma ata ka: Piyer, Yuhana, gà Yakuba nda Andire, gà Filip nda Tumas, gà Bartelemi nda Mata, dìte gà Yakuba kəla Alfayus nda Simun ana a niw bazlam ŋgumna piŋŋè, a waya makwàrà ba tar i gwala ŋgar a, dìte nda gà Yuda kəla Yakuba. 14Tar ata tserdze ya, nda gà mə̀kəs, ti yahawaba gər aà mahàmà a Mbulum nda gà Mariya məmər Yesuw, dìte nda gà dàmər Yesuw fit tserdze. 15A pat ŋgìɗ duwa, i tə̀v ana gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ ti yahaba gər, ti sle a də̀rmə̀kà nda dzìk səla ya ka, Piyer a hitse aà mbulum i màgə̀r tar. A gwaɗa a tar: 16"Gà dàmər gà, say dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a tsik piŋŋè i wàkità Mbulum a ka, aka ge ba kaɗə̀ŋ. Aɗàbà a tsik nda ahər Davit akahər ata, a tsik aà Yudas ana a ti ne a mala meɗìfè à vatwa a gà mburma ana tàa gə̀s Yesuw a. 17Yudas piŋŋè ka, ika màgə̀r kwa. Tə zla ŋgat kàmala kwa ya. Megè ìmir kwa ka, ilik. 18Ama siŋgwè ana tə dzàɗar aɗàbà bakal ŋgar a ka, a sə̀kəm dər gùvàh. I dəba ŋa ya, a də̀ɗ i gùvàh ata, à gər ŋgar, a ndə̀zl ika ba ya, dukw hitwis gàtsak gàtsak i bəra. 19Gà mburma ana i Yeruzalem a tserdze, tə tsaraka dukw ana a ge ba nda ŋgat a ka, tə zal a gùvàh ŋgar ata ndaka àhəm tar Akaldama, kərgà megweɗe ya ka, 'Gùvàh məmbə̀z'." 20Ama Piyer a gwaɗa a tar asa: "Ta wetse a wàkità Dìmis ka, ta gwa: 'Wùra ma ndza i ga ŋa, dìte ka, are ŋgar ma ge aà bəra tsà.' Ama mewètsè ŋa a riŋ asa ka, a gwa: 'Mìsle ŋgìɗ ma zla megè ìmir ŋgar.' 21Ama kinèhe ka, wùra ilik ma da aɗəm avùkw ŋgat, ma ne mala məmà à bazlam Yesuw Batsàh kwa ŋa ana a mbəlara i bìye ya, kàmala mə̀r a. Wele ata ma ge ka, mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà mburma ana tə zazam mə̀r nda gà Yesuw Batsàh kwa ŋa i tə̀v mesìweye ŋgar ana a sùwaya aà kwite aà kwite tserdze ya, 22à gər ana Yuhana a tsilwiɓ à ŋgat a yam a, dìte haa a pat ana a da ika màgə̀r kwa a gər ŋa ya." 23I dəba ŋa ya, tə ndzə̀k mburma ika màgə̀r tar a sula: Gà Yasufa ana tə zalar Barsabas, dìte Yustus asa ya nda Matiyas. 24Alə̀ka tar ata tserdze ya, ta hama aà Mbulum. Ta gwa i huɗ meheme tar ata ya ka: "Batsàh mə̀r ŋa, kər na kà sər gə̀zlə̀ŋ mburma tserdze ya. Ɗif a mə̀r dər, weke na i lìwiŋ gà wele sula ŋa aaha kà zla ka, 25dìte ma ndza a tə̀v mendze Yudas, aà megè ìmir mala meslire yak a. A zle a megè ìmir Yudas ana a miyak dər àba ya, a daba a tə̀v mendze ŋgar ana a waya ya." 26Tə dzà gà wele ata sula ya, a tsetse. Ta ge tsetse ŋa ka, a ɗe a tar à Matiyas. I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla meslire Mbulum kurwa gəra ilik ŋa aaha, tə zla ŋgat a lìwiŋ tar kuɗa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\