GA ƁƏZLA MESLIRE 10

1Wele duwa, zləm ŋgar Kwarney, i kwite Kaysariya. Ŋgat ka, ə̀bay gà sliwdze gà Ruma duwa. Tə zal a mayàhàba gər gà sliwdze ana ŋgat iɗəm a ka, "gà sliwdze Italiya". 2Ama wele ata ka, a ge magə̀ɗa a Mbulum. Tar nda gà mburma ana i ga i ma ŋgar a tserdze, tə dzàr gùrmits a bə̀ɗ lèlè. A zlàkawa gà Yahuda ana gà matawak ŋa ya hinne, a hamawa a Mbulum kə̀la pat mbàŋa. 3A pat duwa i hàwa, dàyday nda ndzemdè màkər ŋa, sunwa a da aaka. Ama ŋgat a riŋ nda are. A ŋgat a gawla Mbulum parakkà lèlè. A pə̀tsaha a ga a tə̀v ŋgar a fata. A daha, a gwaɗar: "Kwarney." 4Ama Kwarney a fə̀r aà gawla Mbulum ata nda gà magə̀ɗa, a gwaɗar: "Kà dara ana, làbara là, Batsàh ga ŋa?" Gawla Mbulum ata a gwaɗar: "Mbulum aka gə̀s meheme yak ana kà hamawar a, dìte nda mezlèke ana kà zlàkawa mburma ya asa. Ama ka, kàa mə̀tsar gər tsà. 5Kinèhe ka, slər mburma a Yafa, tə zalaha a Simun duwa tə zalar Piyer. 6Ŋgat a riŋ mandzà ŋa i bəra wele duwa, a làmbaɗawa à kwiye, zləm ŋgar Simun. Ga wele ŋa ka, a riŋ à gùva dùlùv ŋa a riŋ i fata." 7Gawla Mbulum ata a tsikar àba taŋa ya tsàra ka, a da à ŋgat a. Alə̀ka Kwarney a daha, a zal a gà ɓə̀zla meslire ŋgar sula, dìte a sliwdze ilik i lìwiŋ gà na ta ger a megè ìmir a asa. Ama sliwdze ata ka, a ge magə̀ɗa a Mbulum. 8A daha, a ɗama a tar dukw ana gawla Mbulum aaha a tsikar a tserdze, dìte a slər tar a Yafa. 9Ta màh ba, tə da. Alə̀ka ndidwè ŋana, i tə̀v ana ti de a ya, tàa à mendze a kwite Yafa ya ka, Piyer a tsəl aka gər ga a riŋ i fata dàbàɗàkka, nda màgə̀r pat. A daha, a hama aà Mbulum. 10Alə̀ka may a dzà ba aà mawùrà ahər, a sàsar mazə̀mà dukw mezime. I tə̀v ana ti derra ɗaf a ka, sunwa a da aaka i fata. Ŋgat a riŋ nda are, à fìr a ikaba ya. 11A ŋgataha a kuvəl mbulum, a hə̀ndə̀k ba ikaba ya tùwaŋ, dìte a ŋgataha aɗəm a dukw duwa a riŋ a terre a iɗəm a bə̀ɗ a. Dukw ata a ndzìkìɗ ba ka, sla petek, magə̀sà ŋa ika àhəm a ika àhəm a, mawùdàɗà ŋa dər ikaba ya, tùndùlùŋŋa duwa iɗəm i màgə̀r ŋa. 12Alə̀ka dukw ata a ndzera ka, gà dukw pàmpàm iɗəm hinne, kàmala gà dukw dala ya, nda gà dukw gənaw tserdze, dìte nda gà dukw ana ti de a nda huɗ a mbàŋa, dìte asa, nda mewe gà dukw ana gwezleviyek à tar tserdze ya. 13Piyer a tsarakara mifèfile i gə̀zà mbulum a, a gwaɗarra: "Araka Piyer, kə̀ɗawa gà dukw aka, dìte kà pàpə̀ɗawa." 14Ama gà dukw ata ka, gà dukw ŋgìɗ iɗəm pàmpàm hinne na a sàs a gà Yahuda tsìye. Aɗàbà taŋa, Piyer a gwaɗar aakaha: "Awaŋ Batsàh ga ŋa, a sèsiŋ tsà. Yàa pàpə̀ɗ gà dukw ata kàmala naha ya ilik tsà, awisl." 15Ama mifèfile ata a ɗera aà ŋgat a asa ka, a gwaɗarra: "Ka ta fə̀r aà dukw ana Mbulum a gwa, ŋgwal ŋa ya kàmala ana awisl a tsà." 16A minerra à bazlam ata sik màkər, dìte dukuməŋa a mbə̀ɗ gər a gər ŋa, kuvəl mbulum ata a mà akaba təts asa. 17Piyer a gwa i gər ŋgar: Wànà maslàla sunwa dukùla na taŋa a ɗemiŋ duwa dze ya? Ama akahər ana ar ihər a dzele a gà gər dukw ata a ɗamar duwa ya ka, gà mburma ana Kwarney a sləraha tar a ka, tàa ŋgat a ga ata Simun iɗəm a kuɗa. Tə daha, ta hitse aka bìye hə̀rmaga ŋa. 18Ta wizeha ŋgat aà mbəlakw a riŋ i ga i fata, ta gwaɗar: "Wànà Simun ana tə zalar Piyer ana, ar ɗa ana, i faha ya?" 19Ama Piyer ka, ar à madzàlà gà gər dukw ata a ɗamar duwa ya hwiye pəra. I huɗ madzàlà gà gər ŋgar ata ya ka, Mèzìte Mesife Mbulum a gwaɗar: "Araha, gà mburma naka màkər ti yehe a kər. 20Tar a tə̀v tar a bə̀ɗ, kà də̀ɗ aka tar, ka dum dze. Magə̀ɗa ma gik tsà, aɗàbà ìye na a sləraha tar a." A tsikar kataya ka, aɗàbà wele ata a sləraha tar nda gà ɓə̀zla meslire ŋgar ata tserdze ya ka, tar ka, gà Yahuda tsà. 21Piyer a tsaraka kataya tsàra ka, a taraha a tə̀v gà mburma ata, a gwaɗa a tar: "Iye ka, wele ana ki yehwim a ya, Kà dumar ana, meme?" 22Ta gwaɗar aakaha: "Na a gwaɗa a mə̀r, dum ka, ə̀bay gà sliwdze duwa, zləm ŋgar Kwarney. Wele ŋa ka, ŋgwal mburma lèlè, magə̀ɗa Mbulum i ba hinne. Dìte gà Yahuda tserdze ta waya ŋgat ka, lèlè mbàŋa. Gawla Mbulum ilik na a gwaɗar, ma zalakaha a tə̀v ŋgar, dìte ma tsaraka dukw ana ki tsiker a ya." 23Ama Piyer a tsaraka kataya ka, a da à tar a ga, a vəl a tar tə̀v mehine, ta həna i fata. Alə̀ka i mèkwède ŋana ka, ta màh ba, tə da nda gà ŋgat tserdze kuɗa. Gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana ti ne gà dàmər ŋgar i Yafa i fata ya, tə də̀ɗ aka tar mbàŋa asa. 24Ndidwè ŋana ka, ti ndze a Kaysariya kuɗa. Tə daha, tə da a bəra Kwarney. Ama Kwarney ka, aka yaha riŋ àba gər a gà gwala ŋgar a, nda gà masla ŋgar a tserdze i ga i ma ŋgar, ta veve a riŋ ŋgat i bə̀ɗ rim rìm rim. 25Alə̀ka i tə̀v ana Piyer a ndze a ma ŋgar, a hitse aka bìye hə̀rmaga ya ka, Kwarney a dara a tə̀v ŋgar i ga ya. A dara, a kal àba aka sik ŋgar. A ger wusa nda mezèmbeɗe. 26Ama Piyer a gə̀s ŋgat i ahər a, a gwaɗar: "Hitse aà mbulum, ìye ka, mburma məfara ŋa kàmala kər a mbàŋa." 27I dəba ŋa ya, ta fèfil a dər aà vatwa ya, ta patsa dər akaba a ga nda Kwarney. Tə daha ka, Piyer a ŋgat a gà mburma ata i ga ata ya hinne mayàhàba gər ŋa. 28A gwaɗa a tar: "Kurum kà sərum ka, fəla mə̀r aka pala àhəm aà malə̀mà akaba nda gà mburma ana gà Yahuda tsìye, ki ge tsà aà məpə̀tsà a ga a ma ŋgar a. Ama kinèhe ka, Mbulum a gweɗiŋ, i ta fìr a aà mìsle ŋgìɗ ilik ika miɗ gà, kàmala ana ŋgwal ŋa tsìye, ki ge tsà kàmala ana awisl a tsà. 29Aɗàbà taŋa kà zelwimiŋ ka, yàa niwera tsà, yàa dara bìse. Ama ì dara ka, a sèsiŋ mesire dər ka, aàmala na kà zelwimiŋ dze ya?" 30Kwarney a gwaɗar aakaha: "Iye na a zalak a, aɗàbà a pat duwa kərgà naha ya, aka həna kinèhe ka, màkər pəra, ìye riŋ i heme a aà Mbulum i ga i faha, aka pat ana a lak à gər dàyday nda ndzemdè màkər ŋa ya. Wele duwa nda gà petek tizlzlè ŋa a daha aka miɗ gà. 31A gweɗiŋ: 'Kwarney, Mbulum aka tsaraka gà meheme yak ana kà hamawar a, dìte nda mezlèke yak ana kà zlàkawa gà ɓə̀zla matawak a asa. Ama ka, aka mə̀tsar gər tsà. 32Kinèhe ka, slər gà mburma a Yafa, tə zalaha a Simun duwa tə zalar Piyer. Ŋgat a riŋ mandzà ŋa i bəra wele duwa a làmbaɗawa à kwiye, zləm ŋgar Simun. Ga wele ŋa ka, a riŋ à gùva batsàh dùlùv ŋa a riŋ i fata.' 33Aɗàbà taŋa na ì slər aka kəraha mburma tsàra ya. Ama kər tèkeɗè ka, kàa gasa àba tsà, kàa dara tsàra kaɗə̀ŋ. Kinèhe ka, mə̀r tserdze mayàhàba gər ŋa ika miɗ Mbulum, mìi veve a matsàràkà dukw ana Batsàh kwa ŋa a gwaɗak, ti tsik a mə̀r a, mìi tserekiŋa." 34Piyer a gə̀s a tar aakaha, a gwaɗa a tar: "Ama kinèhe ka, yàa sər kuɗa. Mbulum ka, a wala ikaba mburma ya tsà. 35A waya mburma tserdze, ku mege gà dukùla tèkeɗè. Ama kəlà ka, say na ŋgat riŋ a ge a magə̀ɗa a Mbulum nda megè gà dukw ana ŋgat a riŋ a ge a ndaka vatwa ŋa ya. 36Kà sərum bazlam ana Mbulum a sləraha a gà mburma Israyel, dìte a zla a taraha bazlam ŋgwal ŋa ana a vil a ter a matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè, nda ahər Yesuw Kiristi ya, aɗàbà ana ŋgat a ne Batsàh ŋa i lìwiŋ gà mburma tserdze ya. 37Kà sərum dukw ana a làh mege ba i Galile ya, dìte a zàzə̀ɗ a Yuda asa ya. Ama gà dukw ata ta ge ba ka, i dəba bazlam metsìlwìɓè à mburma a yam Yuhana ana a tsik a. 38Kàa tsarakum, meme na Mbulum a ràh à Mèzìte Mesife nda ndzə̀ɗa ŋgar aka gər Yesuw gà Nazaret a. Ama ka, Yesuw a sùwayawa ika àhə̀ɗ gà Yahuda tserdze nda megè ŋgwal ŋa a mburma, a mbala à gà na ə̀bay sitene a kwere a tar a tserdze mbàŋa, aɗàbà ka, Mbulum a riŋ nda gà ŋgat. 39Mə̀r ka, mì ne gà ɓə̀zla sìda gà dukw ana a ge i Yeruzalem, nda gà ika àhə̀ɗ ata asa ya. Ta kə̀ɗ ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa. 40Ama i huɗ mehine màkər a ka, Mbulum a mbəl à ŋgat i məmə̀ta ya. A vəlar vatwa aà məpàtà à ba ŋgar nda mesife ika miɗ mburma. 41Ama ka, a gà mburma ana tserdze ya tsà, na a pàt a tar àba ya, say a mə̀r gà mburma ana Mbulum a làh mipele mə̀r, mì ne gà ɓə̀zla sìda ŋgar akahər ata ya. I dəba mimbile ŋgar ana a mbəlara i məmə̀ta ya ka, mì zəmawa akaba ɗaf nda masà duwa tserdze nda gà ŋgat. 42Ŋgat na a gwaɗa a mə̀r ka, tsikwim bazlam ŋgwal ŋa aaha a gà mburma ya, dìte ka ɗifewim a tar dər ŋgarrà lèlè. Iye na Mbulum a tike ìye aà megè sèriyè gà mburma ana tar riŋ nda are ya, dìte nda gà na tàa mata ya asa mbàŋa. 43Gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum tserdze tə ɗə̀v zləm a dukw ana a ta ge a a ba ika miɗ mbà ya. Ti tsik ahər: 'Wùr ana aka gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ dàgà à kinèhe ya ka, a ŋget a məpə̀là à bakal nda zləm ŋgar.' " 44Akahər ana Piyer a riŋ a tsik a ter a bazlam ata mbà ya ka, Mèzìte Mesife Mbulum a tarra aka gà mburma ana riŋ ti dze a zləm a mifèfile ŋgar ata tserdze ya. 45Ama gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ata nda gə̀zlə̀ŋ, tar gà gwala gà Yahuda, tə da akabara nda gà Piyer i Yafa tserdze ya ka, tar riŋ i fata mbàŋa. Alə̀ka ta ŋgat a dukw ata, Mbulum a vəl Mèzìte Mesife a gà mburma ana gà Yahuda tsìye ka, a ge a tar kàmala sunwa ya. 46Tə sər Mbulum a vəl a tar Mèzìte Mesife ŋgar ka, agəra ana tà fèfil a ndaka gà àhəm ana gà mburma ata tə tsaraka riŋ i fata tsìye, dìte tar riŋ ti zlìb a à Mbulum ana a zà dukw tserdze ya. Ama Piyer a gwaɗa a tar: 47"Kinèhe ana, dukùla na a pele a àhəm a gà mburma aaha, aà metsìlwìɓè à tar a yam dze ya, na tàa ŋgat Mèzìte Mesife Mbulum kàmala kwa ya mbàŋa ya?" 48I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar asa: "Tsilwiɓwim à tar a yam nda zləm Yesuw Kiristi." Dìte i dəba ŋa ya, gà mburma ata ta ger kamkam, ta gwaɗar: "Ndza i tə̀v mə̀r mehine zàakwa te."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\