GA ƁƏZLA MESLIRE 11

1Gà ɓə̀zla meslire Mbulum nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla magə̀sà Mbulum ana ti ne gà dàmər tar i Yuda ya, tə tsaraka kataya ka, ku mege gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye tèkeɗè, ta gə̀s bazlam Mbulum mbàŋa. 2Alə̀ka Piyer a mbə̀ɗ gər a Yeruzalem ka, gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ana nda gə̀zlə̀ŋ gà gwala gà Yahuda ya, ta palar àhəm. 3Ta gwaɗar: "Wànà kà da a bəra gà mburma ana masàsà ŋa tsìye ana, dukùla na a slek za ya? Dìte asa ka, kà zəmawum akaba ɗaf nda gà tar dze ana, meme?" 4Piyer a tsaraka bazlam tar ata kataya ka, a dzà ba aà maɗàmà a tar dukw ana a ge ba nda ŋgat a tserdze ya fit. A gwaɗa a tar: 5"Malàhalàh ŋa ka, a pat duwa, ìye riŋ ihər i heme a aà Mbulum i kwite Yafa. I huɗ meheme gà ata ya ka, sunwa a da aka ìye. Ama ka, ìye riŋ nda are. I ŋgat a dukw duwa kàmala petek a, magàsà ŋa ika àhəm a ika àhəm a, duwa iɗəm tùndùluŋŋa i màgə̀r ŋa, a tarra i gə̀zà mbulum a tə̀v ga ya. 6I fə̀raha aɗəm lèlè ka, yàa ŋgataha aɗəm a gà dukw ana sik à tar faɗ a, nda gà na ta miyek a à mburma tsìye, nda gà àsìŋ gà biy ŋgìɗ ana ti de a nda huɗ a, dìte nda gà na gwezleviyek à tar a fit. 7I dəba ŋa ya, i tsarakara mifèfile duwa i gər ŋa a ɗera aà ìye ya, a gweɗiŋ: 'Araha, Piyer, kə̀ɗawa gà dukw ata, dìte kà pàpə̀ɗawa.' 8Ama ì gwaɗar aakaha: 'Awaŋ, a sèsiŋ tsà, Batsàh ga ŋa. Aɗàbà dukw ana biy mezime tsə̀ka, yàa mə̀ndzər ilik tsìdze, awisl.' 9Ama i dəba ŋa ya, mifèfile ŋgìɗ a ɗera aà ìye i gər ŋa ya asa ka, a gweɗiŋara: 'Ka ta fə̀r aà dukw ana Mbulum a gwa, ŋgwal ŋa ya, kàmala ana awisl a tsà.' 10A miniŋ dərra à bazlam ata ya sik màkər ka, dukuməŋa a mbə̀ɗ gər a gər ŋa, kuvəl mbulum ata a mà akaba təts asa. 11I dəba ŋa ya, gà mburma màkər tə slalaha a ga ana ìye iɗəm i fata ya tsàra. Gà mburma ata ka, tə slərra tar i Kaysariya ya a tə̀v ga ya. Tar ka, gà Yahuda tsà, dìte ka, aà madə̀ɗà akaba nda gà tar a tsà. 12Ama Mèzìte Mesife Mbulum a gweɗiŋ: 'Dùm nda gà tar tsə̀mà, ka tə dzala duwa tsìdze.' Aɗàbà taŋa mì da akaba nda gà mburma ata a bəra Kwarney tserdze. Ama gà ɓə̀zla magə̀sà Mbulum, gà àsìŋ ana ndilik ti ne gà dàmər ga i fata ya, tə zazam mə̀r mbàŋa. 13Mì daha ka, a ɗama a mə̀r, meme na a ŋgat a gawla Mbulum ilik i ga i ma ŋgar mehìtsè ŋa ya, dìte na a gwaɗar ka, slər mburma a Yafa, tə zalaha a Simun ana ti ɗer Piyer a, ma dara ya. 14Dìte a ti tsik a gà bazlam ana ki ta mbelwim a dər nda gà mburma ana i ga i ma yak fit a. 15I dəba ŋa ya, ì dzà ba aà mifèfile tsàra. I tə̀v ana ìye riŋ i tsik a tar bazlam ata ya ka, Mèzìte Mesife Mbulum a tarra aka tar a tsàra, kàmala ana a tarra aka kwa malàhalàh ŋa ya. 16I dəba Mèzìte Mesife ata ì ŋgatar tsàra ya ka, dukw ana Batsàh kwa ŋa a tsikewa ya, a mìŋara a gà gər a fata ya tsàra, kàmala ana a gwa: 'Yuhana a tsilwiɓ à mburma ka, a yam, àma kurum ka, ti tsilwiɓ à kurum a ka, a Mèzìte Mesife Mbulum.' 17Aɗàbà taŋa nda ndzer, pàrsa iɗəm tsà, Mbulum aka vəl a tar dukw ŋgar kàmala ana a vəl a kwa i tə̀v ana kə gə̀sakwa Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a mbàŋa. Iye dze ana, weke, na i ŋge a vatwa a Mbulum a?" 18Gà mburma ata tə tsaraka bazlam Piyer ata kataya tsàra ka, ta miyak à mimbètsè àhəm ata ndeɗiŋa ya, tə zàmbaɗa à Mbulum. Ta gwa: "Mbulum aka vəl vatwa a gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye, aà məmbə̀ɗà à madzàlà gà gər tar, dìte ta ŋgat ŋgwal mesife ana ndzer a kaɗə̀ŋ mbàŋa." 19Gà àsìŋ gà ɓə̀zla magə̀sà Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ tàa tə̀z i Yeruzalem a. Tə tə̀z ka, aɗàbà mesèwère are ana a ge a tar ba gər i dəba makə̀ɗà Etiyen ana ta kə̀ɗ a. Gà mburma ata tə tə̀z a ka, gà àsìŋ ŋa tə da tsìkw aka àhə̀ɗ Finikiya, nda àhə̀ɗ Kipurus, nda gà a kwite Antakiya. Ti tsikewa riŋ bazlam Mbulum i fata. Ama ka, a gà Yahuda ɗekɗek. 20Ama a ta megeha i dəba ŋa ya, gà àsìŋ gà ɓə̀zla magə̀sà Mbulum ŋgìɗ ana i gà kwite Kipurus nda Kirene ya ka, tə da a kwite Antakiya, dìte ti tsikewa ŋgwal bazlam ana a ɗif à Yesuw Batsàh kwa ŋa ya, a gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye mbàŋa. 21Ndzə̀ɗa Batsàh kwa ŋa a riŋ nda gà tar, dìte gà mburma hinne ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ, ta mbə̀ɗ à mendze tar ndàra a tə̀v ŋgar. 22Gà mburma Mbulum ana i Yeruzalem a, tə tsaraka dukw ata ka, tə slər Barnabas a Antakiya. 23Alə̀ka a ndzeha a fata, a ŋgat a Mbulum a pise àhəm a gà mburma ata ya ka, a ŋgaya ba hinne, a mà taraha à àrə̀v tserdze, aà megìse tar ana ta gə̀s Batsàh kwa ŋa ya, ma da aka miɗ aka miɗ nda gə̀zlə̀ŋ ilik, tà miyak dər tsà. 24Ama Barnabas ka, ŋgwal mburma ndzer, maràhà ŋa nda Mèzìte Mesife Mbulum i ba ŋgar, a gə̀s Mbulum lèlè. Aɗàbà taŋa, mburma tèkeɗè hinne, tə sə̀kàhəha a tə̀v Batsàh kwa ŋa. 25I dəba ŋa ya, Barnabas a da kwite Tarsus, aà mayàhà Sawul. 26Alə̀ka a le ahər ka, a zlaha ŋgat a Antakiya. Tə daha, ta ge ìmir sula məmà mive ilik ika màgə̀r gà mburma Mbulum ata i fata ya. Ti ɗe à vatwa mazàzàmà Mbulum ana ti zezem a ya, a gà mburma hinne. Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana malàhalàh ŋa a riŋ i fata ya, tə zalawa a tar "gà Kiristi" ka, i Antakiya. I dəba ŋa ya, zləm tar a ndà aka gər àhə̀ɗ fit, tə zalawa a tar kataya. 27Akahər ata ka, gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum duwa tə da i Yeruzalem a, tə da a Antakiya. 28Alə̀ka ti ndzeha a fata ka, mìsle ŋgìɗ ilik i lìwiŋ tar a, zləm ŋgar Agabus, Mèzìte Mesife Mbulum i ba ŋgar, a vəlar ndzə̀ɗa, dìte a hitse aà mbulum, a gwa: "May batsàh ŋa a dere a aka gər àhə̀ɗ a bìse. A ge a ika tsèke ŋgìɗ pàmpàm." Alə̀ka i dəba ŋa ya, may ata a ta medera kaɗə̀ŋ ka, akahər ana ti tike aɗəm Kəlawdiyus, batsàh ə̀bay gà Ruma ya. 29Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana i fata ya, tə tsaraka kataya tsàra ka, tə dzà akaba bazlam ika màgə̀r tar, ta gwa: "Ku weke a sle aà meslireha a duwa a gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana ti ne gà dàmər kwa i Yuda ya, kàmala ana a sle a ya." 30Alə̀ka i dəba ŋa ya, tə daha, ta gaw akaba gà dukw ata a tə̀v ilik ŋa. Tə slər dər gà Barnabas nda Sawul. Tə daha, tə dzàya a gà bàba ŋa ana ika miɗ gà mburma Mbulum ata i fata ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\