GA ƁƏZLA MESLIRE 12

1Akahər ata ka, ə̀bay Hiridus a dzà ba aà mesèwère are a gà àsìŋ gà mburma Mbulum. 2A kə̀ɗ Yakuba, dàmər Yuhana. A sàs ikəka gər nda màsalamà ya. 3I dəba ŋa ya, a fə̀r mekìɗe ata a kə̀ɗ Yakuba ya, a tsàhən aà gà Yahuda ka, a daha, a gə̀s Piyer asa mbàŋa. A gə̀s ŋgat ka, i huɗ mehine megìrìve Paska ana gà Yahuda tà gìrìv a ya. 4Megìse ata a gə̀s ŋgat a tsàra ka, a tike ŋgat a dàŋgay. I dəba ŋa ya, a daha, a dzàya iba gà sliwdze ya faɗ faɗ haa a da faɗ, ta vəlawa ba ahər ŋa, aà makàslà ŋa. Hiridus a sàsar ka, i tə̀v ana megìrìve Paska ata aka ndə̀v a ka, a ger a sèriyè aka miɗ mburma tserdze. Ta ŋgeteriŋa. 5I fata ya tsàra ka, gà mburma ata ìbam, ta kaslawa Piyer kuɗa. Ama ka, gà mburma Mbulum ta hamawa a Mbulum tserdze kə̀la pat nda gə̀zlə̀ŋ ilik agəra Piyer. 6Alə̀ka hə̀və̀ɗ a ge, dìte ndidwè ŋa ana Hiridus a zle a Piyer, a ger a sèriyè aka miɗ mburma ya ka, gà sliwdze sula tə daha, ti tike ŋgat aka màgə̀r tar lèlè. Tə dzaw ŋgat nda tsitsirɓe sula. Ama ŋgat ka, a riŋ ika mendze are i lìwiŋ gà mburma ata, dìte gà ɓə̀zla makàslà ŋgat ŋgìɗ a riŋ ika bìye hə̀rmaga dàŋgay ata asa. 7I dəba ŋa ya, zàmma tsə̀ka, gawla Mbulum Batsàh kwa ŋana a slalaha a fata, dìte tə̀v lùvuŋ ata a də̀v dzaydzay parakkà lèlè. Gawla Mbulum ata a daha, a gə̀s Piyer ika dzàdzah a, a dàŋgwazla dər. A pìɗeke. A gwaɗar: "Hitse tsə̀mà." A tsikar kataya tsàra ka, gà tsitsirɓe ata ta palayarra i ahər a, sùndàl, tə dzà a bə̀ɗ. 8I dəba ŋa ya, gawla Mbulum ata a gwaɗar asa: "Màh ba yak, də̀ dzà tsàpà yak aka sik." Piyer a ge dər kataya ka, gawla Mbulum ata a gwaɗar asa mbàŋa: "Tike akaba tùmbùlum yak, dìte ka zazam ìye." 9Alə̀ka tə zazamara ba nda Piyer i ga dàŋgay ata ya. Ama Piyer aka dzala aka dukw ata gawla Mbulum a ger a ka, ndzer tsà. A gwa i gər ŋgar ka, sunwa na a giŋ a pəra. 10Tə tàwuɗara i tə̀v gà ɓə̀zla makàslà ŋgat malàhalàh ŋana ya, dìte i tə̀v masula ŋana ya asa. Alə̀ka ti ndze a tə̀v bìye àhəm ga ana a mbera a bəra, mahə̀ndə̀kà ŋa iɗəm nda ndzemdè ya. Bìye àhəm ga ata ka, a hə̀ndə̀k iɗəm ba ya nda ahər ŋgar ŋa, tə dara iɗəm a bəra ya kuɗa. Tar à mede, tar à mede, ti ndze aà vatwa ka, gawla Mbulum ata a miyak à Piyer a fata, a da ihər a. 11Alə̀ka i dəba ŋa ya, Piyer aka sər dukw ana a ɗamar duwa ya kuɗa. A gwa: "Kinèhe ka, ndzer kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà, Mbulum Batsàh kwa ŋa na aka slərra gawla ŋgar a tə̀v ga ya. Gawla ŋgar ata a mbəlara à ìye i ahər ə̀bay Hiridus a, dìte aka zlara ìye i dukw ana ŋgwal ŋa tsà, zləmana a sàs a gà Yahuda ta giŋ a ya." 12A ta mesire aàba lèlè kàmala taŋa ya, pàrsa iɗəm tsà kuɗa ka, a gə̀s vatwa i fata ya tsàra, a da a bəra Mariya, məmər Yuhana ana tə zalar Markus a. A daha ka, gà mburma a riŋ hinne mayàhàba gər ŋa i fata, ta heme a a Mbulum i bəra mə̀kəs ata. 13Piyer a daha, a lak a bìye hə̀rmaga. Ama daala duwa a riŋ a ge a megè ìmir i ga i fata, zləm ŋgar Ruda. A daha, a waya mahə̀ndə̀kar i ga ya zləmana. A gwaɗarra a bəra ya: "Kər weke?" Piyer a gwaɗar aakaha: "Iye." 14A tsaraka mifèfile Piyer ata tsàra ka, a sər bìye ɗa ŋgar, a mbə̀ɗ gər ndàra a huɗ ga. A gə̀s mehìndìker i ga ya tsà ìvaɗ, agəra maŋgàyà ba ana a ŋgeye a ba ya. A daha, a gwaɗa a gà mburma ata i ga ya: "Piyer i bəra." 15Gà mburma ata tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, ta gwaɗar: "Ki be a a dala, kəla yà?" Ama a gwaɗa a taraha asa: "Piyer i bəra kaɗə̀ŋ ndzer, pàrsa tsà." Ta gwaɗar aakaha asa: "A ge a ka, gawla Mbulum ana a kesle a ŋgat a." 16Ama Piyer ka, ŋgat riŋ hwiye aà malàkàyà a bìye hə̀rmaga ata pəra. Alə̀ka tə daha, ta hə̀ndə̀k i ga ata ya tsàra ka, ta ŋgat a Piyer kaɗə̀ŋ. Ama ka, a ge a tar ata tserdze ya kàmala sunwa ya. 17A ge a tar à ahər kə̀t kə̀t kə̀t, kàmala megweɗe ya ka, kà fàfəlum tsà. Dìte a dzà ba aà maɗàmà a tar meme na Mbulum Batsàh kwa ŋa na a zlara ŋgat i ga dàŋgay a. A gwaɗa a tar i huɗ bazlam ŋgar ata ya: "Ɗifwim dəraha a gà Yakuba nda gà àsìŋ gà dàmər kwa ana ika vatwa Mbulum a tserdze." I dəba ŋa ya, a dara i ga ata i Yeruzalem a, a da ba a tə̀v ŋa. 18Alə̀ka mbulum a də̀v ndidwè i mèkwède ka, maaga aka hitse ika màgə̀r gà sliwdze gà ɓə̀zla makàslà ŋgat aaha ndeɗiŋa ya hinne. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Naha, Piyer ana, a ne ana, dukùla dziye?" Tə sər dukw ana ta ge a ya tsà. 19Alə̀ka i dəba na ya, Hiridus a slər gà mburma aà mayàhà ŋa. Ama gà mburma ata ta ŋgat ɓàv tsà. A daha, a tsàm aà gà ɓə̀zla makàslà ŋa. Ama gà mburma ata ìbam, tə sər tə̀vəməŋa tsà. I dəba ŋa ya, a vəl vatwa aà məbàtsà tar ata. A ta megeha Hiridus tèkeɗè, a daba ika àhə̀ɗ Yuda i fata ya, a da a Kaysariya, dìte a ndza i fata zàakwa. 20I dəba ŋa ya ka, ə̀bay Hiridus a ge àrə̀v hinne aka gà mburma ana i gà Tirus nda Sidun a. Ama gà mburma ata ka, ta waya masə̀rà ba nda gà ŋgat, aɗàbà tə dawa aka masə̀kə̀mà dukw mezime ka, aka àhə̀ɗ ata. Tə dzà akaba bazlam ika màgə̀r tar, dìte tə slər mburma a tə̀v ŋgar. Gà mburma ata tə daha ka, ta gə̀s masla aà batsàh mala sik ə̀bay ata, zləm ŋgar Bəlastus, aɗàbà tə sər ŋgat na ma da a tə̀v ŋgar a ka, dìte à gìs a bazlam ŋgar a. Alə̀ka Bəlastus a da a tə̀v ə̀bay ata, a daha, a màr à bazlam tar ata ti tsikeraha ya. 21Əbay tèkeɗè, a tike a tarra məpàslà ahər ana, dìte ti dere a, tì dzè akaba a bazlam ika màgə̀r tar lèlè ya kuɗa. A pat məpàslà ahər tar ata ti tike ya ka, Hiridus a dzà akaba petek ə̀bay ŋgar, dàhàm a ndza dər aka tə̀v mendze ŋgwal ŋana, ika miɗ mburma tserdze, a fàfəl a tar. 22Ama gà mburma ata tserdze ya, ta wideye, ta gwa: "Na à fèfil a ka, mburma tsà, Mbulum na à fèfil a ya." 23I dəba mifèfile tar ata ya tsàra ka, gawla Mbulum a dara, a lak a Hiridus, aɗàbà ana a zla mezlìbe Mbulum nda mezèmbeɗe ŋa fit aka gər ŋgar a. Əsam a war aba hinne, dìte a mə̀t dər. 24I dəba ŋa ya, bazlam Mbulum a ɗe zləm hinne asa. Gà na tə tsarakawa bazlam ata ya, tə sə̀kàhawaha à gà ɓə̀zla magə̀sà Mbulum hinne. 25Gà Barnabas nda Sawul tə ndə̀v à meslire tar i Yeruzalem a ka, ta mbə̀ɗ gər a dəba a Antakiya. Tə zla dər Yuhana ana tə zalar Markus a, aà ahər.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\