GA ƁƏZLA MESLIRE 13

1Akahər ata ka, gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum riŋ nda gà ɓə̀zla mesìnìkè à bazlam Mbulum a mburma i lìwiŋ gà mburma ana ta gə̀s Mbulum i kwite Antakiya ya. Tə zal a gà mburma ata ka, Barnabas nda Simiyun ana tə zalar lìviŋ lìviŋ mburma ya, dìte nda Lukiyus gà Kirene, nda gà Manayan ana ta gəl akaba tar nda ə̀bay Hiridus məmà ya, dìte nda ga Sawul asa ya. 2A pat duwa, i tə̀v ana tar riŋ tì dzè a gurmits a bə̀ɗ a Batsàh kwa ŋa ya, dìte tar riŋ ta ge a ndə̀rà asa ya ka, Mèzìte Mesife Mbulum a gwaɗa a tar: "Ndzə̀kum iɗəm gà Barnabas nda Sawul a ka, pàm, aà megìŋ megè ìmir ana ì zal tar dər a." 3A ta megeha tə ndzə̀k iɗəm gà mburma ata ya ka, ta ge ndə̀rà asa. Dìte tə daha, ta hama a Mbulum aɗàbà tar. Tə dzàya aka tar ahər. I dəba ŋa ya, gà mburma Mbulum ata i fata ya, ta miyak à tar aà megè ìmir ŋa, tà gə̀s, tə da dər aka miɗ nda maŋgàyà ba lèlè. 4Kàmala taŋa ya na Mèzìte Mesife Mbulum a slər gà Barnabas nda Sawul a. Malàhalàh ŋa ka, tə da a kwite Salukiya. Alə̀ka i dəba ŋa ya, ta hitse i fata ya, tə tsala a slə̀làh yam, tə da dər aka àhə̀ɗ ŋa a riŋ malàwàrà ŋa nda yam, tə zalar Kipurus. 5Ti ndzeha a kwite ŋa a riŋ iɗəm i fata, tə zalar Salamis ka, tə dzà ba aà metsìkè bazlam Mbulum i gà ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda ana a riŋ i fata pàmpàm a. I huɗ mesìweye tar ata tserdze ya ka, tar riŋ nda gà Yuhana Markus. Tə zla dər ŋgat aà ahər, dìte mà zlàkawa tar aà megè ìmir ŋa. 6Tə sùwayawa riŋ ika àhə̀ɗ ata malàwàrà ŋa nda yam a, aà kwite aà kwite, tsìkw ti ndze a kwite Pafus. Tə daha ka, tàa le aà màhəram duwa a riŋ i fata, tə zalar Baryesuw. Wele ŋa ka, gà Yahuda. A gwaɗawa: "Wày tsə̀ka, i mè a ka, à bazlam Mbulum." 7A ndzawa ka, i tsaka ə̀bay makwàrà àhə̀ɗ ata, tə zalar Sergiyus Pulus a. Ŋgat ka, a sər duwa hinne, mala metsèhe. A zal a gà Barnabas nda Sawul, aɗàbà a waya matsàràkà bazlam Mbulum ana ti tsik a ya. 8Ama màhəram aaha ndeɗiŋa ya ka, tə zalar Elimas asa, ndaka àhəm girek ka, kàmala megweɗe ya, màhəram, a da à melèvekè a tə̀v ə̀bay aaha. A waya ka, mà dzà zləm a bazlam Mbulum gà mburma ata ti tsiker a tsà. 9Ama Sawul ana tə zalar Pul maràhà ŋa i ba nda Mèzìte Mesife Mbulum a, a səraraha aka dukw ana a ge a ya ka, a fə̀r ahər ɗigìrgìr ser aka miɗ ŋgar. 10A gwaɗar: "A kər wele aaha, wirwir i ba yak ka, hinne, dìte mayàhà àhəm ìbam, hinne asa. Kər na kəla ə̀bay sitene ya, kər asa na mala menè are a dukw ana ŋgwal ŋa tserdze ya. Wànà ki ta miyek a à welewele dze ana, ndeɗime? Na kà waya menè pàrsa à ndzer ŋa Mbulum a. 11Kinèhe ka, tsaraka lèlè kwaŋ, matsə̀ɓatsə̀ɓ Mbulum ika gər yak, ki ge a gùluf, ki ŋget a à vatwa tsà i huɗ mendze zàakwa ya." Aka àhəm ata tsàra ka, tùtùrkùm Elimas aka ge gùluf tsàra kaɗə̀ŋ. I dəba ŋa ya, a yaha mburma tam tam tam, aà ma gasar ahər. 12Əbay ata a kwere a kwite ata ya, a ŋgat a dukw ana a geba ya tsàra ka, a gə̀s bazlam Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ilik, aɗàbà ndzə̀ɗa Mbulum ana a riŋ a tsarakawa ya ka, a zla ihər àrə̀v a hinne, a dzadzar dər. 13A ta mege i dəba ŋa ya, gà Pul nda gà màndàla ŋgar tə da i kwite Pafus a, tə tsala a slə̀làh yam, tə da a kwite Perge ana ika àhə̀ɗ Pamfiliya ya. Alə̀ka ti ndzeha a fata ka, Yuhana Markus a miyak à tar a fata, a mbə̀ɗ gər a Yeruzalem. 14Ama gà wele ata ka, ta màh ba i fata ya, tə da a Antakiya ana ika àhə̀ɗ Pisidiya ya asa. Alə̀ka pat mesìfìkà ba gà Yahuda a ndzera ka, tə da a ga mahàmà Mbulum gà Yahuda. Tə daha, tə ndza a bə̀ɗ. 15Tə daha ka, mìsle ŋgìɗ a riŋ ilik i màgə̀r gà mburma ata i ga Mbulum a, a riŋ a dzeŋge a ter a wàkità məpàlà àhəm Musa nda biy gà ɓə̀zla məmà a guma Mbulum. Alə̀ka a ndə̀v àba à bazlam ŋgar ata ya tsàra ka, gà bàba ŋa ana a riŋ mandzà ŋa ika miɗ mburma i ga Mbulum i fata ya, ta wiz bazlam à gà Barnabas nda Pul a, ta gwaɗa a tar: "Gà dàmər gà, na mifèfile kurum a riŋ zàakwa ka, tsikwim a gà mburma aaha mayàhàba gər ŋa ya, dìte mə mà a taraha àrə̀v." 16Alə̀ka i dəba ŋa ya, Pul a hitse aà mbulum kaɗə̀ŋ, a zla ahər a mbulum, kàmala megweɗe ya taŋa ka, ndzum ɗikɗik. Dìte a gwaɗa a tar: "A kurum gà Yahuda nda gà àsìŋ ga mburma ana ɗa i lìwiŋ kurum tserdze, ki gwim a magə̀ɗa a Mbulum a. Tsarakum dukw ana i tsik a kurum a ya. 17Mbulum gà gwala kwa gà Israyel ana a pala ɗa gà tsir kwa ya, aka sə̀kàh à tar hinne i tə̀v ana tar riŋ mandzà ŋa i slele ika àhə̀ɗ Misira ya. Dìte i dəba ŋa ya, aka ndzə̀kara tar i fata ya, nda ndzə̀ɗa ŋgar a asa. 18A dzà tar a kùsak. Tàa ndza i fata mive dzìk faɗ, àma ta gə̀s ahər àhəm tsà. I dəba taŋa tserdze ka, a bàs gə̀zlə̀ŋ hinne, a kaslawa dər akaba tar. 19Aka duŋ gà mburma slala təsəla ika àhə̀ɗ Kanan a, dìte i dəba ŋa ya, a zla àhə̀ɗ ata, a vəl a gà mburma ŋgar aà ba tar. 20I dəba taŋa ya asa ka, a dzà aɗəm gà ɓə̀zla megè sèriyè a lìwiŋ gà batsàh tsir kwa aaha, dìte araha, tsìkw a ndze a Samiyel ana mala məmà à guma Mbulum a mbàŋa. Ama mive mekwere tar ata tserdze ya, a gaw ba ka, a sle mive də̀rmə̀kà faɗ nda dzìk ə̀zləm. 21Alə̀ka i dəba ŋa ya, ta waya batsàh ə̀bay ilik i màgə̀r tar na a kwere a tar a. Dìte Mbulum a vəl a tar Sawul, kəla Kis ana i gwala Benyamin a. A kwara tar mive dzìk faɗ. 22A ta megeha megè ìmir ŋgar ana a ge a ya, a tsàhən aà Mbulum tsə̀ka, Mbulum a zla iɗəm ŋgat a, a mbùrùɗ a tar aɗəm Davit avùkw ŋgat. A ne batsàh ə̀bay i fata. Alə̀ka i dəba ŋa ya, Mbulum a gwa: 'Davit kəla Yasa, ŋgat ka, a tsàhən aà ìye. Ama a ta ge a dukw ana tserdze a sèsiŋ ŋgat ma ge ya.' " 23Pul a gwaɗa a tar asa: "Mburma ilik Mbulum a zla i lìwiŋ gà gwala Davit a, Yesuw, a ne à ŋgat mala məmbə̀là à gà Israyel. A ge dər kataya ka, kàmala ana a tsik i sìda akahər ata ya. 24Akahər ana Yesuw aka pàt à ba zùkw tsìye ka, Yuhana aka tsik bazlam məpə̀là à bakal a gà gwala Israyel tserdze, aà tà mbə̀ɗ à gà gə̀zlə̀ŋ tar, dìte ka, ti tsilwiɓ à tar a yam. 25I tə̀v ana mendze ŋgar ana ika gər àhə̀ɗ aka à mendìve ya ka, a gwaɗa a tar: 'Kə̀ gwaɗum, ìye dze ana, weke? Iye ka, wele ana ki vevwim a ya tsà. Ama ŋgat ka, a riŋ a dere a i dəba gà ya mbà, ìye ka, i sle à aà mezlerra tsàpà i sik a tsà.' 26A kurum gà dàmər gà ana i gwala Abəraham a, dìte nda gà àsìŋ gà mburma ana ɗa i lìwiŋ tar ki gwim a magə̀ɗa a Mbulum a. Mbulum a slərra bazlam məmbə̀là à mburma aaha a ta mbil a dər à mburma kinèhe ya ka, a tə̀v kwa ya. 27Aɗàbà kə̀la pat gà mburma ana i Yeruzalem a, nda gà ə̀bay tar tserdze tàa sər, Yesuw ka, mala məmbə̀là à mburma tsà, dìte tàa tsaraka bazlam gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana ti dzeŋgewa a tar a pat mesìfìkà ba ya tsà asa. Ku mege tàa tsaraka tsà tèkeɗè ka, ta ge kàmala ana ti tsik ahər akahər ata piŋŋè ya, pàrsa iɗəm ɓàv tsà. Kàmala taŋa ya, ta waya makə̀ɗà ŋgat. 28Ta ŋgat bakal ŋgar tsà tèkeɗè ka, tə da a tə̀v Pilatus, tə daha, ta wiz ahər, dìte ka, mà kə̀ɗ a tar Yesuw aà dìzl magə̀làwà ŋana. 29Ta ge gà dukw ana wàkità Mbulum a tsik ahər nda tə̀v Yesuw piŋŋè ya lèlè ka, ta pə̀lara məmə̀ta ŋa aà dìzl magə̀làwà ŋa ata ya, tə daha, ti tike ŋgat a dìve kuɗa. 30Ama Mbulum aka mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya. 31Alə̀ka i dəba ŋa ya, i huɗ mehine zàakwa ya, Yesuw a pàt à ba ŋgar a gà mburma ana tə zazamara ŋgat i Galile ya, a Yeruzalem a, dìte tar ti ne gà ɓə̀zla sìda ŋa, aà metsìkè dukw ana ta ŋgatar a, a gà gwala Israyel a. 32Mə̀r ŋa màa zla kurumara bazlam ŋgwal ŋana ya, kàmala megweɗe ya, dukw ana Mbulum a tsik i sìda ya, a gà batsàh tsir kwa, a gwa, i ta vil a ya ka, 33aka sle kuɗa i tə̀v kwa ana kinèhe gà ɓə̀za tar a. Məpàslà ahər ata a sle ya ka, nda tə̀v Yesuw ana Mbulum a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya, kàmala ana mewètsè ŋa a riŋ i wàkità dìmis sula ya, Mbulum a tsikar, a gwaɗar: 'Kər ka, Kəla gà. Və̀ɗəna ka, yàa ne Tsir yak.' 34Taŋa na Mbulum a tsik dàgà piŋŋè aɗàbà Yesuw ana a mbəlara i məmə̀ta ya, dìte ka, məmə̀ta ŋgar ma ze tsìye. A tsik taŋa ka, dàgà piŋŋè akahər ata, a gwa, 'i ta vil a kurum a mipìse àhəm ŋgwal ŋana lèlè, ki ndzwim a dər aà biybiy, kàmala ana i tsik i sìda ya, a Davit a.' 35Aɗàbà taŋa na a riŋ i tə̀v medzeŋge ŋgìɗ pàm asa ka, a gwa: 'Ki ta vil a vatwa a mala meslire yak ŋgwal ŋana aà meze tsà.' 36Aɗàbà Davit tèkeɗè ka, aka ge megè ìmir Mbulum kàmala ana Mbulum a waya ya mbàŋa, na akahər ana ar à bəra ya. I dəba ŋa ya, a mə̀t, ti le ŋgat a tsaka gà batsàh tsir ŋgar. Alə̀ka ka, a ze, a huslwa. 37Ama wele ana Mbulum a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya ka, aka ze tsà, dìte aka huslwa tsà asa mbàŋa. 38Aɗàbà taŋa, sərum dər gà dàmər gà, mə̀r ihər mìi ɗif a kurum a à məpàlà à bakal kurum ana, dìte à pìl a ya ka, nda tə̀v Yesuw. Na bə̀la kà zazamum ka, məpàlà àhəm Musa ka, bakal a ndze a ika gər kurum hwiye. 39Ama na kà gə̀sum Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ kurum ka, Mbulum à pìl a kurum a à bakal kurum tserdze. 40Aɗàbà taŋa gwim metsèhe, aɗàbà dukw ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik a ka, ma ge i tə̀v kurum tsà. Ti tsik piŋŋè akahər ata, ta gwa: 41'A kurum gà mburma ana ki ŋgeywim a ba ka, nda hala gawla na ika miɗ Mbulum a, dìte ka, ki fìrwim a à gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ kàmala za ya mbàŋa ya ka, dukuməŋa ma ge a kurum kàmala sunwa ya, dìte ka dzeywim, aɗàbà ìye Mbulum na i ta ge a megè ìmir ata àlə̀ka i tə̀v ana kurum riŋ nda are mbà ya. Megè ìmir ata i ge a ya ka, a sàs a kurum magə̀sà ŋa tsà, ku mege ti ɗif a kurum dər tèkeɗè ya.' " 42Alə̀ka i tə̀v ana gà Pul nda Barnabas tə ndə̀v à mifèfile tar ata ya ka, tə dara i ga mahàmà aà Mbulum a. Gà mburma ata i fata ya, ta gwaɗa a tar: "Mbə̀ɗumara gər a a pat mesìfìkà ba ŋgìɗ a, ka tsikwim a mə̀r guma aaha asa." 43I dəba mayàhàba gər tar ata ya ka, gà mburma hinne i lìwiŋ gà Yahuda ya, nda gà na tə zazam fəla tar a, tə də̀ɗ aka gà Pul nda Barnabas. Alə̀ka ga mburma ata sula ya, ta mà a taraha à àrə̀v, dìte tà gə̀s ŋgwal ŋa Mbulum ana a ge a ter a ya ɓəŋɓəŋ lèlè, tà miyak dər tsà. 44Ələ̀k a pat mesìfìkà ba ata a ndzera ya ka, màtàlàkwà gà mburma ata i kwite ata ya fit na tə daha aà matsàràkà bazlam Mbulum Batsàh kwa ŋa ya. 45Ama gà Yahuda ana i fata ya, ta ŋgat a mayàhàba gər gà mburma ata ka, a tsàhən aà tar tsà, ta ge aka ter a are. Ta bets a ba nda àrə̀v kweleŋ. Ta mbetse àhəm aka dukw ana Pul a tsiker a tsàra ya, nda mandàvàyàr pìslìɗìɗe. 46I dəba ŋa ya, gà Pul nda Barnabas ta gwaɗa a tar parakkà aà are: "Ana ka, mìi lèh a aà metsìkè a bazlam Mbulum ka, a kurum ana gà Yahuda ya dzekwiŋ. Ama kinèhe ka, mìi de a dər a tə̀v gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye, aɗàbà ana kàa niwwim a, bə̀la kà dzalum ka, kurum riŋ meŋgete mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a ìde tsìye ya. 47Aɗàbà dukw ana Mbulum Batsàh kwa ŋa na a tsik a mə̀r a ka, araha. A gwa: 'Yàa dzà kurum kàmala dzaydzay a aka miɗ gà àsìŋ gà mburma ana tserdze tə sər ìye tsìye, dìte ka, kà ndzə̀kum a taraha bazlam məmbə̀là à mburma ana dìte ta mbil a dər, ku mege a ŋga, aà zlile mbulum ika gər àhə̀ɗ tserdze ya.' " 48Alə̀ka gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye, tə tsaraka mifèfile ata ka, ta ŋgaya ba hinne, dìte tə dzà ba aà mazàmbàɗà à bazlam Mbulum Batsàh kwa ŋa. Ama gà mburma ana Mbulum a pala tar, a vil a ter a mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy ya ka, ta gə̀s bazlam ata nda gə̀zlə̀ŋ ilik tsàra. 49Kàmala taŋa ya, bazlam Mbulum a ɗe zləm ika àhə̀ɗ ata hinne. 50Ama gà Yahuda ana i fata ya, tə slər gà ŋgwal gà bàba gà mə̀kəs ana i màgə̀r tar ti ne gà Yahuda ya, nda gà ŋgwal gà mburma ana i kwite ata ya tserdze, aà gà Pul nda Barnabas. Tə daha, ti sèwèr a tar are hinne, tə də̀gə̀z tar ika àhə̀ɗ ata ya fit. 51I dəba ŋa ya, gà mburma ata sula ya ka, tə daha, tə tatakw a tar àba àhə̀ɗ tar à tsàpà tar a, kàmala megweɗe ya ka, mi be a kurum à ɗaf i tə̀v dukw ana a dere a ika miɗ mbà ya. Dìte tar ŋa, tə daba a Ikuniya. 52Ama gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana ti ze riŋ i kwite Antakiya i fata ya, ta ŋgaya ba hinne, aɗàbà ana tar maràhà ŋa nda Mèzìte Mesife Mbulum ana i ba tar a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\