GA ƁƏZLA MESLIRE 14

1Alə̀ka gà Pul nda Barnabas ti ndze a Ikuniya, tə da a ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda. Tə daha, ti tsik guma Yesuw a mburma i fata mbàŋa asa. Gà mburma hinne i lìwiŋ tar, ku mege gà Yahuda nda gà na tar gà Yahuda tsìye tèkeɗè, ta gə̀s bazlam Mbulum a gə̀zlə̀ŋ tar lèlè. 2Dìte gà àsìŋ gà Yahuda ana tàa gə̀s bazlam ata tsìye, tə slər gà na gà Yahuda tsìye, aà gà na ta gə̀s a, dìte ka, tə dzala dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, nda tə̀v tar. 3I dəba bazlam tar ata ya tserdze ka, gà Pul nda Barnabas tə ndza i fata hinne. Ti tsikewa bazlam Yesuw ka, ndərzakka lèlè, àrə̀v a da à tar a tsà, aɗàbà tə sər dər ka, Mbulum Batsàh kwa ŋa a riŋ nda gà tar ndzer. A vəl a tar ndzə̀ɗa aà megè gà dukw menè à mburma hinne. A ɗif dər a mburma, à ŋgwal ŋgar ana gà Pul nda Barnabas ti tsikewa ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ. 4Gà mburma ana i kwite ata ya, tə ndzə̀k ba iba ya tə̀v sula. Gà mìsle ŋgìɗ pàm biy gà Yahuda, gà mìsle ŋgìɗ biy gà ɓə̀zla meslire Mbulum. 5Ama gà Yahuda, nda gà na tar gà Yahuda tsìye, nda gà ə̀bay tar, ta mà akaba àhəm aà magàsà gà Pul nda Barnabas, dìte ta bets a tar nda kur. 6Gà wele aaha tə tsaraka kataya tsàra ka, tə tə̀zaba ndàra a gà kwite Listira, nda kwite Derbe. Gà kwite ata ka, ika àhə̀ɗ Likuniya məmà. 7Ti ndzeha a fata ka, tə dzà ba aà metsìkè bazlam ŋgwal ŋana a mburma. Tə sùwayawa dər a gà kwite ana a riŋ ndàra i dala ŋana ya tserdze. 8Ama i Listira i fata ka, wele duwa a riŋ, a ndzawa ka, i bə̀ɗ hiywe, magàha a bə̀ɗ ŋa i sik a. A gər ana ta wa ŋgat a ka, aka da nda sik ŋgar ilik tsà. 9Wele ata ka, a dzàwa zləm a dukw ana Pul a tsikewa ya. Pul a sàmata ka, wele ata a riŋ nda gà megìse i gə̀zlə̀ŋ ŋgar lèlè, a sər dər ka, Mbulum na a mbil a à ìye ya. A fə̀r ahər ɗigìrgìr, 10a gwaɗar nda màgàlà: "Hitse, ka ndiɗe à sik yak dzèŋ lèlè." Wele ata a hitse, a ndiɗe à sik ŋgar ka, lèlè kaɗə̀ŋ, a yàb a mbulum, a dzà ba aà mede. 11Gà mburma ana i fata ya, ta ŋgat a dukw menè à mburma ata Pul a ge ya ka, ta wideye, ta fàfəl ndaka àhəm tar gà Likuniya, ta gwa: "Gà mbulum kwa na ti neye mburma ya, dìte na tə tarra a tə̀v kwa ya." 12Aɗàbà gà mbulum tar ka, tàa ɗeye a tar zləm pàmpàm. Gà biy ŋgìɗ Dzawus, dìte biy ŋgìɗ Hermes, a ne mala sik Dzawus. Aɗàbà taŋa, tə zal a Barnabas ka, Dzawus, dìte tə zal a Pul ka, Hermes, aɗàbà ta gwa aà Pul ka, mala sik ŋgar na à fèfil a ya. 13Wele duwa a riŋ, mala mandə̀và kuɗa a Dzawus. A riŋ a ndə̀vawar kuɗa i ga ŋa, a riŋ aà vatwa ika dəba zlagam aà gùva kə̀sà ata ya, aɗàbà kə̀sà tar ata ka, malàwàrà ŋa tits nda zlagam, bìye a da aɗəm duzuh ilik. Wele ata a daha, a ndzə̀kara gà mbùlùv gà sla ya, a dzà ahər mibìzè duwa, a hitse dər aka bìye hə̀rmaga zlagam ata. A sàs a tar mibètsè gà sla ata a gà Barnabas nda Pul. 14Ama gà Pul nda Barnabas tə tsaraka kataya tsàra ka, tə tayara ikaba petek tar ika ba ya, kwìyeɗ kwìyeɗ kàmala megweɗe ya ka: Aàmala dze ya? Dìte tar ŋa tə tə̀z a màgə̀r gà mburma nda gà mewideye. Tə daha, ta gwaɗa a tar: 15"Gà wele aaha, ki gwim a kataya dze ana, aàla? Mə̀r na Mbulum a? Mə̀r ka, gà mburma kàmala kurum a mbàŋa. Mì da a kurumara ka, à bazlam ŋgwal ŋana, dìte a gweɗe a kurum a ka, miyakum à matàwàlà gà dukw ana kə gwaɗum ka, gà mbulum kurum a, tsàatsà ki pezwimebe a za ya. Ama kà mbə̀ɗum àhəm a tə̀v Mbulum ana a riŋ nda gà mesife aà biybiy a. Ŋgat na a ge gə̀zà mbulum nda gər àhə̀ɗ, nda gà dùlùv, dìte nda gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya. 16Aka bəra ana a da a dəba ya ka, aka miyak à gà mburma, tə zazama vatwa tar kàmala ta waya ya, dukw tar. 17Ama ku mege ka zazamawum vatwa kurum tèkeɗè, aka mbə̀r meɗife a kurum à ŋgwal ŋgar ana a gewa a kurum a. A dzè a kurumere a gà yam i gər ŋa ya ndaka vatwa ŋa tiɗe tiɗe, ki gwim a dər gà dukw mezime pàmpàm, ki zimwimiŋa, dìte ki ŋgeywim a ba." 18Bazlam ata gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata tar riŋ ti tsik a tar a pəra. Ama tar ka, ta gə̀s ɓàv tsà. A sàs a tar mibetse a tar dər akaba gà dukw ata hiywe, mesiwèh ta miyak dər. 19I dəba ŋa ya, gà Yahuda duwa tə daha i kwite Antakiya ana ika àhə̀ɗ Pisidiya ya. Gà àsìŋ ŋa tə daha i kwite Ikuniya ya mbàŋa. Tə daha à mewìsè àhəm aka màgə̀r tar. Tə dzà akaba tar. Ta kalawa Pul nda kur, tà kìɗ a ŋgat. I dəba ŋa ya, ta sapara ŋgat i kwite ata ya. I gər tar ka, ta gwa, aka mə̀t. 20Alə̀ka gà ɓə̀zla magə̀sà Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ tə daha, ti yahaba gər a tə̀v ŋgar ka, a mà a àrə̀v, a hitse aà mbulum, a mbə̀ɗ gər a kə̀sà. Ndidwè ŋana ka, ta màh ba, tə da a kwite Derbe nda Barnabas. 21Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà Pul nda Barnabas ti tsik bazlam ŋgwal ŋana i kwite Derbe. Ama gà mburma hinne ti ne gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw i fata. A ta megeha i dəba ŋa ya, ta mbə̀ɗ gər a dəba. Ti de a a Antakiya ana ika àhə̀ɗ Pisidiya ya. Tə da nda kwite Listira nda gà Ikuniya. 22Tə daha, ta màha à àrə̀v a gà mburma Mbulum ana i fata ya, dìte ka, tà bàs gə̀zlə̀ŋ, ta ŋgat ndzə̀ɗa i tə̀v megìse tar ana ta gə̀s Mbulum a. Ta gwaɗawa a tar: "Ki ta ŋgetekwe a tə̀v mendze i mekwere Əbay Mbulum ka, ki sèwèrekwe a are hinne pàmpàm dzekwiŋ." 23Ta pala mburma i gà ga Mbulum ana i fata ya ilik ilik tserdze, dìte ti ne à tar gà bàba ŋa ana ika màgə̀r tar a. Ta hama a Mbulum, dìte ta ge ndə̀rà asa. I huɗ meheme tar ata ya ka, ti ɗif à gà mburma ata a ahər Mbulum ana ta gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ tar a, dìte ma kasla tar i tə̀v megè ìmir ŋgar ana ta ge a ya. 24Alə̀ka tə da nda màgə̀r kwite ika àhə̀ɗ Pisidiya ya, tə da aka àhə̀ɗ Pamfiliya. 25Ti ndzeha a fata ka, ti tsik bazlam Mbulum i Perge. I dəba ŋa ya, ti zèzìɗ a a kwite Ataliya aà gùva dùlùv. 26I fata ya ka, ta màh ba, tə da nda slə̀làh yam, tə da a kwite Antakiya ana tə làh mesìweye iɗəm à bazlam Mbulum akahər ata ya. Aɗàbà ta mbə̀ɗ gər a fata ka, a tə̀v tar gà mburma Mbulum ata i fata, akahər ata ti ɗif a tar à ŋgwal Mbulum ana a ge a ìmir nda gà tar a. Megè ìmir ata ka, tàa ndə̀v dər kàmala ana ti tsik a tar a. 27Ti ndzeha a fata tsàra ka, ti yaha gər a gà mburma Mbulum ana i fata ya, tə ɗama a tar dukw ana Mbulum a ge nda gà tar a tserdze. Tə sər dər ka, meme na a vəl vatwa a gà mburma ana gà Yahuda tsìye, dìte na ti tike madzàlà gà gər tar a tə̀v Mbulum mbàŋa ya. 28I dəba ŋa ya, gà Pul nda Barnabas tə ndza i fata nda gà mburma Mbulum ata i huɗ mehine zàakwa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\