GA ƁƏZLA MESLIRE 15

1Alə̀ka a ta megeha i dəba ŋa ya ka, gà mburma ana ta gə̀s Yesuw a, tə dara ika àhə̀ɗ Yuda ya, tə da a kwite Antakiya. Tə daha, ti dzeŋge a gà na ti ne gà dàmər tar a. Ta gwaɗa a tar: "Na kàa sàsum ba kàmala biy na məpàlà àhəm Musa a tsik a tsə̀ka, ki slwim a aà mimbile i tə̀v Mbulum tsà." 2Ama gà Pul nda Barnabas ta gwaɗa a tar: "Taŋa ka, pàrsa." I dəba ŋa ya, bazlam tar ata a zla tarra mimbètsè àhəm aka màgə̀r a. Tə dzà akaba bazlam ŋgùra ŋgùra ŋgùra hinne. Alə̀ka ta mà akaba à bazlam ika màgə̀r tar asa ka, ta gwa: "Ki slirekwe a gà Pul nda Barnabas, nda gà mìsle ŋgìɗ ana ɗa i kwite Antakiya ya, tə da a Yeruzalem a metsìkèha bazlam ata a gà ɓə̀zla meslire Mbulum nda gà bàba ŋa ana ika miɗ gà mburma Mbulum ana i fata ya tserdze, dìte ka, tə̀ sàs a tarra ikaba bazlam ŋa ya." 3I dəba ŋa ya, gà mburma ata ta màh ba. Gà àsìŋ gà mburma Mbulum aaha ta geye a tar wusa. Dìte tə da nda màgə̀r gà kwite ika àhə̀ɗ Finikiya, nda Samariya, ti ɗeme a dər bazlam ata aà vatwa ya, a gà mburma ana ti ne gà dàmər tar a, meme na gà mburma ana gà Yahuda tsìye, ta mbə̀ɗ àhəm a tə̀v Mbulum a. Gà mburma tə tsaraka kataya tsàra ka, ta ŋgaya ba hinne. 4Alə̀ka ti ndze a Yeruzalem ka, gà mburma Mbulum ana i fata ya, nda gà bàba ŋa ana ika màgə̀r tar a, nda gà ɓə̀zla meslire Mbulum tserdze ta gə̀s tar lèlè, ta geye a tar wusa hinne. Dìte gà wele aaha tə ɗama tar dukw ana Mbulum a ge nda gà tar a. 5Ama gà àsìŋ gà Farisa ana ti ne gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw a, ta hitse aà mbulum, dìte ta gwa: "Say sasakwa gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ana tar gà Yahuda tsìye, dìte tə̀ dzà gùrmits a bə̀ɗ a məpàlà àhəm Musa." 6Gà ɓə̀zla meslire Mbulum nda gà bàba ŋa ana i fata ya, ti yahaba gər aà medzè zləm a bazlam ŋa. 7I dəba mimbètsè àhəm tar ata ya ka, Piyer a hitse aà mbulum, a gwaɗa a tar: "Gà dàmər gà, kà sərum ka, Mbulum a zla ìye piŋŋè i lìwiŋ kurum a ka, aà metsìkè bazlam ŋgwal ŋana a gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye, dìte tar ìbam, tə tsaraka mbàŋa, dìte tà gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ tar. 8Mbulum ana ŋgat a sər gə̀zlə̀ŋ mburma tserdze ya, na a ɗif a kwa dər ka, aka gə̀s gà na gà Yahuda tsiye mbàŋa, aɗàbà ana a vəl a tar Mezìtè Mesife ŋgar kàmala ana a vəl a kwa ya ya. 9Aka wala ikaba tar nda gà kwa ya tsà. A pə̀lara à tar i bakal a ka, aɗàbà ana tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik a. 10Aàmala na ki nwim a bakal à Mbulum nda məfàrà ndzə̀ɗa aka gà mburma ŋgar, dìte tə zla ka, say dukw ana mibè ŋa ya ya? Araha, kwets kwa ŋa ana i gwala kwa ya tèkeɗè, kà mbàkwa aà mazlà ŋa tsìye. 11Ama kwa tserdze kà sərakwa, kà mbəlakwa ana, nda ŋgwal Yesuw Kiristi tsìye. Yaw, tar tèkeɗè ka, ta mbil a kataya mbàŋa." 12I dəba bazlam ata ya tsàra ka, gà Pul nda Barnabas tə dzà ba aà maɗàmà gà dukw menè à mburma ana Mbulum a ge nda gà tar ika màgə̀r gà mburma ata tar gà Yahuda tsìye. Mayàhàba gər gà mburma ata tserdze ya ka, tə ndza ɗikɗik, tə dzà a tar aaka zləm. 13I tə̀v ana tə ndə̀v à mifèfile tar ata tsàra ya ka, Yakuba a zəvar àhəm, a gwaɗa a tar: "Tsarakum dukw ana i tsik a ya, gà dàmər gà. 14Simun Piyer aka tsik a kwa ndeɗiŋa, meme na Mbulum à gər ŋgar ka, a pala gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye ilik ilik i lìwiŋ tar a, dìte na ti ne gà mburma ŋgar a. 15Ama bazlam Piyer ata ka, a də̀ɗ ka, aka vatwa ŋa kalkal, kàmala na gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik i wàkità Mbulum a. Aɗàbà mewètsè ŋa iɗəm i fata ka, 16Mbulum a gwa: 'I dəba ŋa ya ka, i mèriŋa, i mè a à mekwere Davit a bəra. I zlèzl a à rə̀ŋga ŋgar ana a mbazla ya. Dìte i mè ahər a dwaɗwa ana a pətsàk ihər ba ya. 17I fata ya ka, gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ pàm ti yehe a ìye. Ama tar ka, gà mburma ana gà Yahuda tsìye. Zləma mburma tserdze na ì zal a tar, dìte ka, ti ne gà mburma gà ya. 18I tsik àba ya dàgà piŋŋè, dukw ana ì gwa, i ta ge a aka miɗ mbà ya.' " 19I dəba bazlam ata ya ka, Yakuba a sə̀kàh dər aaka asa, a gwa: "Aɗàbà taŋa na ì dzala ka, gà mburma ana gà Yahuda tsìye, tar riŋ tà mbìɗ a à àhəm a tə̀v Mbulum a ka, kà fàrakwa aka tar ndzə̀ɗa nda məpàlà àhəm Musa tsà, ti ziweba gər tar. 20Ama kəlà ka, ki wetsekwe a terehe a wàkità, tə ta pàpə̀ɗ dukw ana ŋgwal tsiye tsà, kàmala dukw ana ti zler ɗa aà matàwàlà dər duwa ya, nda gà ta ge mezelme nda tə̀v muva tsà, tə ta pàpə̀ɗ dukw ana ta muruɗ mimwirwiɗe ya tsà, dìte tə zəm məmbə̀z tsà asa mbàŋa. 21Aɗàbà akahər ata dàgà piŋŋè, gà mburma tə sər məpàlà àhəm Musa ata, ku mege i kwite awara. Ti dzeŋgewa a tar i gà ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda, a pat mesìfìkà ba." 22Alə̀ka tə tsaraka kataya tsàra ka, a da a gər a gà ɓə̀zla meslire Mbulum nda gà bàba ŋa ana ika màgə̀r gà mburma Mbulum ana i fata ya, dìte nda gà àsìŋ gà mburma ana i ga Mbulum a tserdze. Tə dzà akaba bazlam ika màgə̀r tar, aà məpàlà gà mburma ìŋgal i lìwiŋ tar a, ti slir a tar a kwite Antakiya, ti de akaba a aà vatwa ya nda gà Pul nda gà Barnabas. Gà mburma ata tə ndzə̀k a ka, gà Yudas ana tə zalar Barsabas a, nda Silas. Aɗàbà gà mburma ata sula ya ka, gà àsìŋ gà dàmər tar ata i ga Mbulum a, ta gə̀s aà tar àhəm lèlè. 23Ta wetse a tar wàkità ata a ahər, tə da dər. Kàmala ana ta wetse ya ka, ta gwa: "Mə̀r mi ge a kurumaha wusa, a kurum gà dàmə̀r mə̀r ana gà Yahuda tsìye, kurum riŋ mandzà ŋa i gà kwite Antakiya nda gà i Siriya, dìte nda gà i Kilikiya ya. Na a wetse a kurumaha wàkità aaha ka, mə̀r gà ɓə̀zla meslire Mbulum nda gà bàba ŋa ana ika màgə̀r gà mburma Mbulum ana i faha ya. 24Mi tsaraka ka, gà mìsle ŋgìɗ pàm tàa daha i tə̀v mə̀r a, tàa wise a kurum à gər nda bazlam hinne, tàa dzà à kurum magə̀ɗa. Ama bazlam tar ata ka, mə̀r tsà na a slər dəraha tar a. Tar ŋa ta walabaha gər dukw tar. 25Aɗàbà taŋa na mì dzà akaba ika màgə̀r mə̀r ka, mì pala gà mburma sula, aà meslire a kurumaha ya. Ti dehe a ka, tar nda gà masla mə̀r gà Pul nda gà Barnabas 26ana ta waya medzèyè à mesife tar agəra meslire Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. 27Gà na mìi slirehe a ya ka, gà Yudas nda Silas, dìte tà mà a kurum dər aaka nda bazlam aka dukw ana kà tsarakum i wàkità aaha ya. 28Aɗàbà mə̀r tserdze nda gà Mèzìte Mesife Mbulum na mì tsik akaba bazlam ŋa ya. Mì gwa, a sàs a mə̀r mìi tike aka kurum a dukw ana a be hinne ya tsà. Ama a sàs a mə̀r kəlà ka, ki zezemwim a dukw ana a da ndaka vatwa ŋa ya. 29Ka ta pàpə̀ɗum dukw ana ŋgwal tsìye tsà, kàmala dukw ana ti zler ɗa aà matàwàlà dər duwa ya, nda gà ka zəmum məmbə̀z tsà, ka ta pàpə̀ɗum dukw ana ta muruɗ mimwirwiɗe ya tsà, dìte ki gwim mezelme nda tə̀v muva tsà asa mbàŋa. Na kàa kaslum ba à gà dukw ata ya tserdze ya ka, taŋa ka, lèlè ndzer. Ndzum nda zay lèlè, say pat ŋgìɗ." 30I dəba ŋa ya, ga ɓə̀zla meslire ata tə slər tar a, ta màh ba, tə da a kwite Antakiya ata, tə daha, ti yaha gər a gà mburma Mbulum ana i fata ya, dìte ta vəl a tar wàkità ata kuɗa. 31Gà mburma ata ta pə̀l dər ikaba ya, ti dzeŋge ika miɗ mburma ana i fata ya tserdze. Tə tsaraka bazlam ata kataya ka, ta ŋgaya ba hinne. Arə̀v a mà a taraha kuɗa. 32I dəba ŋa ya, gà Yudas nda Silas ana tar gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum a, tə ndza i fata zàakwa. Ti tsikewa bazlam Mbulum a gà dàmər tar ata hinne. Ta mà a taraha à àrə̀v, dìte ta ŋgat ndzə̀ɗa i tə̀v megìse ana ta gə̀s Yesuw a. 33Tə ndza i fata zàakwa ka, ta waya məmbə̀ɗà à gər a dəba a tə̀v gà mburma ana tə sləraha tar a fata ya. Gà dàmər tar ata tə daha, ta geye a tar wusa. Ta màh ba, tə da. Ta mbə̀ɗ gər a Yeruzalem. 34 35Ama gà Pul nda Barnabas ti ze riŋ i kwite Antakiya i fata mbàŋa. Tar nda gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ hinne ti dzeŋgewa bazlam Batsàh kwa ŋa, dìte ta màwa dər a mburma. 36Alə̀ka i dəba mendze zàakwa ya ka, Pul a gwaɗa a Barnabas: "Mbə̀ɗama gər a dəba, aà məfə̀rà aka gà dàmər ma ana i gà kwite ana kà tàmara iɗəm a i dəba, ka tsikema iɗəm bazlam Batsàh kwa ŋa ya. Kà fə̀rama aka tar, meme na tə ndza riŋ a." 37A sàs a Barnabas zləmana ka, aà mezle dər Yuhana Markus aà mendzwil. 38Ama ka, Pul a waya tsà na ti zle a dər wele ata ya, aɗàbà ana i huɗ mesìweye tar ana tə suwaya à bazlam Mbulum akahər ata ya ka, aka miyak à tar i Pamfiliya ilik a, dìte ka, aka də̀ɗ aka tar, aà mazlàkà tar i tə̀v megè ìmir tar ana ta ge a ya asa tsìye. 39Ta ge bazlam hinne ika màgə̀r tar. I fata ya ka, ta vəlaba gà vatwa, aɗàbà bazlam ana a da a tar akaba tsìye. Gà Barnabas nda Markus tə daha, tə tsəl a slə̀làh yam, tə da dər aka àhə̀ɗ Kipurus. 40Ama gà Pul ka, ti de a nda Silas. Gà àsìŋ gà dàmə̀r tar ata i fata ya, tə daha, ti ɗif à tar ahər a Mbulum, dìte ta màh ba, tə da. 41Tə daha ka, tə da ndaka àhə̀ɗ Siriya. Tə zàzə̀ɗ ika àhə̀ɗ ata ya, tə da aka àhə̀ɗ Kilikiya asa. Ta màwaha à àrə̀v a gà mburma Mbulum ana tàa le aà tar i fata ya tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\