GA ƁƏZLA MESLIRE 16

1Alə̀ka gà Pul ta màh ba i fata ya, tə daya a gà kwite Derbe nda Listira. Ti ndzeha a fata ka, tàa le aà mala magə̀sà Yesuw duwa a riŋ, zləm ŋgar Timute. Wele ata, na a wa ŋgat ka, də̀m gà Yahuda. Màma ŋgar ata ìbam, mala magə̀sà Yesuw mbàŋa. Ama tsir ŋgar kəlà ka, gà girek. 2Ama gà dàmə̀r ŋgar ana ika vatwa Mbulum i kwite Listira nda gà na i Ikuniya ya, ta waya Timute hinne. 3A sàs a Pul ka, Timute mà də̀ɗ aaka, dìte tə da nda gà tar tserdze. Pul a daha, a sàs Timute dzekwiŋ, dìte tə də̀ɗ akaba a tə̀v ana ti de a ya. A sàs ŋgat ka, aɗàbà ana tar riŋ magàwà ŋa nda gà Yahuda i fata ya. Aɗàbà gà Yahuda ana i fata tserdze ya, tə sər, tsir ŋgar ka, gà girek, 4dìte ka, tà gə̀s ahər bazlam ana a tsik a ter a ya, aɗàbà na masàsà ŋa tsə̀ka, tà gìs a tsà. I tə̀v mede ana ti de a ya ka, tə da aà kwite aà kwite. Ta màwa à bazlam ana ta wetse i huɗ wàkità ata ya, a gà mburma Mbulum ana i fata ya, kàmala biy gà ɓə̀zla meslire Mbulum nda gà bàba ŋa ana i Yeruzalem tə dzà akaba ya. Ta gwaɗawa a tar: "Ŋgùlùm ki gìswim a ka, bazlam ata ka tsarakum a." 5Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà mayàhàba gər gà mburma Mbulum ana i fata ti yahayawa gər a, ta ŋgat ndzə̀ɗa i tə̀v megìse ana ta gə̀s Yesuw a. Dìte gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ pàm, tə sə̀kàhawaha à tar hinne kə̀la pat. 6Alə̀ka i dəba ŋa ya, tə zàzə̀ɗ i fata ya. Ti de a aka àhə̀ɗ Asiya. Ta waya zləmana ka, aà metsìkè bazlam Mbulum a gà mburma ana i fata ya mbàŋa. Ama Mèzìte Mesife Mbulum aka vəl a tar vatwa aà madà a fata tsà. Aɗàbà taŋa, tə da ndaka gà àhə̀ɗ gà Firigiya nda Galatiya. 7Ti ndze aka kwiye àhə̀ɗ Misiya ka, ta waya mede aka àhə̀ɗ Bitiniya mbàŋa, àma Mèzìte Mesife Yesuw aka vəl a tar vatwa ɓàv tsà. 8Ta gə̀s vatwa i fata ya, tə da ndaka àhə̀ɗ Misiya ata. Tə da riŋ a Turuwas aà gùva dùlùv i fata. 9Alə̀ka hə̀və̀ɗ a ge ka, sunwa a da aka Pul. A pàtar à wele duwa a riŋ. Ŋgat ka, gà Makaduniya, mehitse ŋa dzèŋŋe ika miɗ ŋgar. Wele ata ka, ŋgat a riŋ a hemeriŋa. A gwaɗar: "Dara, tàma aka lìdè a ma mə̀r a Makaduniya. Ka tə zlàk mə̀r te." 10Alə̀ka i dəba sunwa ata a da aka Pul a ka, mì yaha vatwa aà mede a Makaduniya tsàra, aɗàbà mì sər ndzer, Mbulum aka zal a mə̀r, aà mezlehe bazlam ŋgwal ŋana a gà mburma ana ika àhə̀ɗ ata ya. 11Aɗàbà taŋa, mì hitse i fata ya tsàra. Mì tsala a slə̀làh yam. Mì da dər a Samutarakiya a màgə̀r yam, aɗàbà kwite ata ka, yam a ler tits. Ndidwè ŋana ka, mì zàzə̀ɗ i fata ya, mì tsala aka lìdè Niyapulis. 12Alə̀ka mì màh ba i fata ya asa, mì da a kwite Filipiya. Tə̀v ata ka, tə̀v ana a làh mendze a bə̀ɗ piŋŋè ika àhə̀ɗ Makaduniya ya, àma gà Ruma na a kwere a tar a kəla. Màa ndza mehine dìŋ i kwite ata. 13A pat mesìfìkà ba ka, mì dara i kwite ata ya, mì da aà gùva dula duwa a riŋ i fata. Mì dzala ka, mì gwa, mìi le a aà tə̀v ana gà Yahuda ta hamawa iɗəm a Mbulum a. Mì daha ka, mì leha aà gà mə̀kəs duwa a riŋ i fata, mayàhàba gər ŋa. Mì daha a tə̀v tar, mì ndza a bə̀ɗ. Dìte mì tsik a tar bazlam Mbulum. 14Ama mə̀kəs ŋgìɗ a riŋ ilik i lìwiŋ tar, zləm ŋa Lidiya. A dara i kwite Tiyatira ya. Ŋgat ka, mala madzàwà à petek ana ŋgwal ŋa lèlè ya. Ama mə̀kəs ata ka, a dzàwa gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum mbàŋa. A dzà zləm a dukw ana Pul a tsik a ka, lèlè. A tsàhən ahər. Dìte Batsàh kwa ŋa tèkeɗè, a hə̀ndə̀kar i gə̀zlə̀ŋ a lèlè, nda tə̀v dukw ana a tsaraka ya. 15Dìte i dəba ŋa ya, ti tsilwiɓ à tar a yam nda gà àsìŋ gà mburma ana i ma ŋgar a tserdze. Ama a zal a mə̀r aà madà a ma ŋgar, a gwaɗa a mə̀r: "Na kàa dzalum i gər kurum, ìye ka, yàa gə̀s Yesuw Batsàh kwa ŋa nda ndzer ka, dumara, tàkwa a ma gà." I dəba ŋa ya, a ge a mə̀r kamkam hinne, dìte mì da a ma ŋgar. 16A pat duwa, mə̀r ihər mìi de a a tə̀v ata gà Yahuda ta hamawa iɗəm a Mbulum a asa ka, mì le aà də̀m duwa daala ŋa. Də̀m ata ka, ɓele. Ama sitene i ba ŋgar asa, a ɗifewar à gà dukw ana a ge a ba ika miɗ mbà ya. A banawara siŋgwè à gà mburma ya hinne, nda gà dukw ana a ɗamawa a tar a. A dzàwa a gà ɓə̀zla ga ŋgar. 17A tə̀v ana mìi de a ya ka, a zezem a mə̀r nda gà Pul i sik a i sik a nda gà mewideye. A gwaɗawa i huɗ mewideye ŋgar ata ya ka: "Gà mburma aaha ka, gà ɓə̀zla meslire Mbulum ana i gər ŋa ya. Tar riŋ ti tsik a kurum a vatwa ana àlə̀ka ki slwim a aà mimbile dər i məmə̀ta ya ya." 18Mehine dìŋ, ŋgat riŋ aà metsìkè ŋa pərra. A ta megeha ka, a tsə̀ɓ a Pul hinne, tsam ka, a mbə̀ɗara àba à daala ata ya, a gwaɗa a sitene ana i ba ŋgar a: "Iye ihər, i gweɗek a nda zləm Yesuw Kiristi, dara i ba daala aaha ya." Sitene ata a tsaraka kataya tsàra ka, a dara i ba daala ata ya. 19Ama gà ɓə̀zla ga daala ata ta fə̀r, ta ŋget a siŋgwè i tə̀v ŋgar a asa tsə̀ka, tə daha, ta gasa gà Pul nda Silas. 20Tə da à tar a kwaskwa, a tə̀v gà ɓə̀zla sèriyè. Ama gà ɓə̀zla sèriyè ata gà Ruma. Tə daha, ta gwaɗa a tar: "Gà mburma aaha ka, gà Yahuda, ta wise a bazlam i kwite kwa. 21Tar riŋ ti dzeŋge a bazlam ana fəla kwa a pala a kwa ahər àhəm, a kwa ana gà Ruma ya. Ti tsik a ka, bazlam ana biy megìse tsìye." 22Gà àsìŋ gà mburma ana i fata ya tserdze, ta mbizl aaka a gà ɓə̀zla sèriyè. Ta gwaɗa a tar: "Kaɗə̀ŋ, gà wele aaha ka, gà ŋgwal gà mburma tsà." Gà ɓə̀zla sèriyè aaha tə tsaraka kataya ka, tə slər aà tar mburma, ta gwaɗa a tar: "Gə̀zlum tar nda megwiymbiɗ." Gà mburma ata tə daha, tə ndzə̀k petek ika gà Pul nda Silas a kwìyeɗ kwìyeɗ. Ta gazla tar. 23Ta gazla àba tar a ka, tə da à tar a dàŋgay. Tə daha, ta gwaɗa a mala makàslà ga dàŋgay ata: "Say kasla tar lèlè." 24Mala makàslà ga dàŋgay aaha a tsaraka gà bazlam ata tsàra ka, a ndzə̀k gà mburma ata sula ya, a da à tar a ga ana i huɗ ŋa ziŋziŋ a. A daha, a dzà a tar gà bàba dìzl a sik. 25Alə̀ka màgə̀r və̀ɗ a ge ka, gà wele aaha tə dzà ba aà mahàmà a Mbulum, tə zàmbaɗa dər nda dìmis. Ama gà àsìŋ gà ɓə̀zla dàŋgay ŋgìɗ ana i huɗ ga ata ya, tə dzàha à tar zləm. 26Zàmma tsə̀ka, àhə̀ɗ ata i fata ya, a ɓazla hinne. Ga dàŋgay ata tèkeɗè, aka à mimbezle aà mbulum a. Bìye hə̀rmaga ŋa a handaka ba iba ya fit. Gà tsitsirɓe gà ɓə̀zla dàŋgay ata tserdze a ŋgazlaha ikaba ya tsàra. 27Mala makàslà ga dàŋgay ata a pìɗeke, pərakw a hitse aà mbulum tsàra. A fə̀r ikaba ya ka, gà bìye hə̀rmaga dàŋgay ata kwalats kwalats mahàndàkà ŋa iɗəm a fit. A daha, a ndzahara màsalamà ŋgar i ga ya. A waya aà mekìɗe dər ba ŋgar, aɗàbà a dzala ka, gà ɓə̀zla dàŋgay aaha tàa beye fit ana, ta gweɗiŋ a ana, meme? 28Ama Pul a səraraha aka dukw ana a ge a ya ka, a màraha à àrə̀v. A wideye nda màgàlà hinne. A gwaɗar: "Ka ta kə̀ɗ ba yak tsà, mə̀r ɗa i faha tserdze." 29Wele ata a tsaraka kataya ka, a wiz akwa, dìte a val dər a huɗ ga, a tə̀v ziŋziŋ ata gà ɓə̀zla dàŋgay tə ndzawa iɗəm a. A daha nda gà medzedzere slàɓ slàɓ slàɓ. A daha, a kal àba aka miɗ gà Pul nda Silas. 30Ama a ndzə̀kara tar a bəra ya tsàra. A dara, a tsàm aà tar bazlam a. A gwaɗa a tar: "I ge a dze ana, meme, gà wele, na dìte i mbil a ya?" 31Ta gwaɗar aaka: "Gə̀s Yesuw Batsàh kwa ŋa nda gə̀zlə̀ŋ, dìte ki mbiliŋa, kurum nda gà na i ga i ma yak a tserdze kataya mbàŋa." 32Alə̀ka i dəba ŋa ya, ti tsik a tar akaba bazlam Batsàh kwa ŋa, a tar nda gà na i ga i ma ŋgar a tserdze. 33Mala makàslà ga dàŋgay ata a ndzə̀k gà Pul nda Silas ndaàvə̀ɗ ŋa ata tsàra. A daha, a bara a tar à mbəlak megìzle ana ta gazla tar a. I fata ya tsàra ka, gà wele aaha ti tsilwiɓ à tar a yam nda gà na i ga i ma ŋgar a tserdze. 34I dəba ŋa ya, mala ga ata a ndzə̀k tar a ga a ma ŋgar kuɗa. A daha, a vəl a tar dukw mezime. Mala makàslà ga dàŋgay ata a ŋgaya ba hinne, nda gà na i ga i ma ŋgar a tserdze, aɗàbà ana tàa gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ tar a. 35Mbulum a də̀v i mèkwède ŋana tsàra ka, gà ɓə̀zla sèriyè aaha ndeɗiŋa ya, tə sləraha mburma a tə̀v mala makàslà ga dàŋgay ata, aà ma gwaɗar ka, mə̀ pə̀l à gà Pul nda Silas. Gà mburma ata tə daha, ti tsiker kataya. 36Alə̀ka mala makàslà ga dàŋgay ata a da a tə̀v Pul, a daha, a gwaɗar: "Gà ɓə̀zla sèriyè ta gweɗiŋara ka: 'Daha, pə̀l à gà Pul nda Silas, tə da.' Kinèhe ka, i pìl à kuruməŋa, dum nda zay lèlè." 37Ama Pul a tsaraka kataya tsàra ka, a gwaɗa a gà mburma ana tə sləraha tar a: "Tà pìl a à mə̀r ana, kataya tsam a? Tàa mbə̀r megìzle mə̀r hinne i tə̀v are mburma tserdze ka, kwets tàa ge sèriyè mə̀r ɓàv tsìye. Ta ge a à mə̀r kataya dze ana, aàla, tsà mə̀r ka, gà Ruma mbàŋa te ìbam a. Araha, tàa dzà mə̀r a ga dàŋgay asa. Aɗàbà la dze ya, na dìte tà pìl a à mə̀r nda akəl a? A ge a ba kataya tsìdze. Say tar ŋa tə dara, tà pə̀l à mə̀r." 38Gà mburma ata tə sləraha tar a, ta mbə̀ɗ gər à bazlam ata a tə̀v gà ɓə̀zla sèriyè aaha. Tə daha, ti tsik a tar kataya. Alə̀ka gà mburma ata tə tsaraka kataya, gà Pul nda Silas ka, gà Ruma ka, ta ge magə̀ɗa hinne kuɗa. 39Ta màh ba, tə da a tə̀v tar tsàra. Tə daha, ta gwaɗa a tar: "Kamkam, pə̀lum a mə̀r à bakal mə̀r." Ta pə̀lara à tar i ga dàŋgay ata ya kuɗa. Ta gwaɗa a tar: "Dum i kə̀sà mə̀r a te." 40Gà Pul nda Silas tə dara i ga dàŋgay a lèlè ka, ta mbə̀ɗ gər a bəra Lidiya asa. Tə daha ka, tàa le aà gà dàmər tar ana ta gə̀s Yesuw i fata ya. Tə daha, ti sime à tar, ta vəl a tar ndzə̀ɗa a gə̀zlə̀ŋ lèlè, dìte tar ŋa tə daba dukw tar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\