GA ƁƏZLA MESLIRE 17

1Alə̀ka tə da ndaka màgə̀r kwite Amfipulis, nda Apaluniya, dìte ti ndze a kwite Tesalunike ana ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda iɗəm a. 2Pul a da a ga mahàmà a Mbulum ata kàmala ana a gewa dər a. A ndza i fata kwaskwa màkər. A pat mesìfìkà ba ka, tə dzàwa akaba bazlam agəra wàkità Mbulum nda gà mburma ana i fata ya. 3A ɗif a tar dər, a gwaɗa a tar: "Mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya ka, say à sèwèr a are dzekwiŋ, dìte i dəba ŋa ya, a ta mbilere a i məmə̀ta ya asa, kàmala ana wàkità Mbulum a tsik a." A gwaɗa a tar asa: "Yesuw ata ìye ihər i ɗif a kurum a dər a ka, ŋgat ŋa na a ne mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya." 4I dəba bazlam ŋgar ata ya ka, gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ana ika màgə̀r gà Yahuda ya, tə də̀ɗ aka bazlam gà Pul ata nda Silas a. Ti ne gà dàmər tar, aɗàbà ana ta gə̀s Yesuw a. Ama gà àsìŋ gà Girek ana iɗəm tə dzàwa gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum a, nda gà mə̀kəs gà ŋgwal gà mburma hinne ta gə̀s kataya mbàŋa. 5Ama i dəba megìse tar ata ya ka, gà àsìŋ gà Yahuda ana ta gə̀s tsìye, ti ne are a gà Pul nda Silas hinne. Tə daha, ti yaha gər a gà ɓə̀zla gə̀rlàkà na tar riŋ tì sìweye a ika bàrama məfàrà ŋa ya, dìte ka, tə sùwaya à bazlam ana ŋgwala tsìye i kə̀sà agəra gà Pul nda Silas. Tə daha, ta wuba à bazlam ata i huɗ kwite ata fit. Alə̀ka gà mburma tə tsaraka kataya ka, tə daha a bəra Yasun. Ti le a ga ŋgar tits, aɗàbà wele ata ka, a gə̀s bazlam gà Pul nda Silas. Tə ndzawa ka, i ma ŋgar. A sàs a tar magàsàra tar a màgə̀r mburma a bəra ya. 6Ama tə daha, ta fə̀r tar ka, tar riŋ tsà. Tsaw tsaw ta gasa gà Yasun nda gà àsìŋ gà dàmər ŋgar ŋgìɗ ana ta gə̀s Yesuw a. Tə da à tar aka miɗ gà ɓə̀zla sèriyè, nda gà mewideye. Ta gwa: "Gà mburma aaha ka, ta wise a bazlam ika gər àhə̀ɗ tserdze ka, tàa ndzera a kwite kwa a faha mbàŋa. 7Araha, Yasun tèkeɗè, a gə̀s aàba tar aà mendze i ma ŋgar. Aɗàbà gà mburma ata tserdze ya, ti tsik aka dukw ana a sàs a ə̀bay kwa ana i Ruma, a kwere a àhə̀ɗ aaha tsìye. Aɗàbà ta gwa ka, batsàh ə̀bay ŋgìɗ a riŋ asa, zləm ŋgar Yesuw dze ana, meme?" 8Gà mburma aaha nda gà ɓə̀zla sèriyè ya, tə tsaraka kataya ka, a tsə̀ɓ a tar hinne. 9Gà Yasun nda gà àsìŋ ŋa ata ta pə̀l gər a gà ɓə̀zla sèriyè dzekwiŋ, na dìte ta pə̀l à tar a. 10Alə̀ka hə̀və̀ɗ a ge tsàra ka, gà dàmər tar ana a riŋ ika vatwa Mbulum i fata ya, tə slər gà Pul nda Silas a kwite Bariya. Ti ndzeha a fata ka, tə da a ga gà Yahuda ana ta hamawa iɗəm a Mbulum a. Tə daha, ti tsik a tar bazlam Yesuw. 11Ama gà mburma ana i fata ya ka, gà ŋgwal ŋa, tə zà gà Yahuda ana i Tesalunike ya, nda metsèhe. Aɗàbà tar ka, tə dzà zləm a bazlam Mbulum lèlè. Kə̀la pat ti dzeŋgewa wàkità Mbulum, aà mesire dər ka, wànà dukw ana Pul a tsikewa iɗəm ana ndzer a. 12Gà mburma hinne i lìwiŋ gà Yahuda ata ta gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ tar, dìte gà ŋgwal gà bàba gà Girek, ku mege nda gà bàba gà mə̀kəs ana i fata ya hinne, ta gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ tar mbàŋa. 13Ama gà àsìŋ gà Yahuda ana ndeɗiŋa i Tesalunike ya, tə tsaraka Pul a riŋ a tsik a bazlam Mbulum a mburma i kwite Bariya asa ka, tə daha a fata, aà mewìsè bazlam, ti slir à ter a mburma asa. 14Ama gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana i fata ti ne gà dàmər tar a, tə laka Pul aà gùva dùlùv tsàra. Gà Silas nda Timute ka, ta mə̀tsa riŋ i fata. 15Ama gà mburma ana tə laka Pul aà gùva dùlùv ata ndeɗiŋa ya ka, tə də̀ɗ aka ŋgat tsìkw a kwite Atina. Ti ndzeha a fata ka, Pul a slərra tar a tə̀v ana tə daha iɗəm a. A gwaɗa a tar: "Dumaha, gwaɗum a gà Silas nda Timute ka, tə dara tsə̀mà, tə ndza asa tsà." Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà mburma ata ta màhara ba ya, tə dara. 16I tə̀v ana Pul a riŋ a bebe a gà Silas nda Timute i kwite Atina ya, a sàmata ka, matàwàlà fəla ŋgìɗ pàmpàm a beha riŋ i fata hinne. Ama ka, a tsə̀ɓar. 17A dawa a gà ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda. Na aka daha ka, ta mbetsewaba àhəm nda gà Yahuda hinne, dìte nda gà àsìŋ ŋa ana tə dzàwa gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum a mbàŋa. Kə̀la pat a tsikewa bazlam Mbulum a gà na tə lə̀mawa akaba i kwaskwa ya. 18Gà wele duwa a riŋ i kwite ata mbàŋa. Zləm tar gà Epikuriya nda Situkiya. Tar ka, gà ɓə̀zla meɗe à fəla ana ti ɗe a dər a mburma ya. A pat duwa, gà àsìŋ ŋa ana i lìwiŋ tar a, tə dzà ba aà megè bazlam nda gà Pul asa. Gà mìsle ŋgìɗ ta gwaɗawa: "Dukùla na naha a ɗeme a dze ka, kà sərakwa tsìye?" Gà àsìŋ ŋa ìbam, ta gwaɗawa: "A ɗif a ka, à gà zləm mbulum ana kà sərakwa ilik tsìye." Ti tsik ahər gà bazlam ata ka, aɗàbà ana Pul a riŋ a tsik a ka, aà Yesuw nda mimbile ŋgar ana a mbəlara i məmə̀ta ya. 19I dəba ŋa ya, gà mburma ata ta waya masə̀rà dukw ata Pul a tsik a ya lèlè. Tə da à ŋgat a tə̀vəməŋa a riŋ tə zalar Ariyupagus, ta gewa iɗəm sèriyè. Tə daha, ta gwaɗar: "Awiya guma la na naha ki tsik a asa ya? Ɗif a mə̀r dər te. 20Aɗàbà gà dukw ata ki tsik a ya tserdze ka, ndə̀kə̀zlə̀zlə̀mma màa tsaraka ilik tsà, dìte ka, na a sàs a mə̀r aà mesire ya, gà bazlam ata ki tsik a ya dze ana, kərgà megwèɗè ə̀la ya?" 21Ama gà mburma ata i kwite Atina i fata ya, nda gà slele tar tserdze, tə dzàwa zləm ka, tseŋgekkè aà metsìkè dukw ana awiya ŋa ya, nda matsàràkà ŋa ɗekɗek. 22Alə̀ka i dəba ŋa ya asa, Pul a hitse aà mbulum ika màgə̀r gà mburma ata i Ariyupagus a, a gwaɗa a tar: "A kurum gà Atina. I sàmata kurum ka, kurum gà ɓə̀zla mazàmbàɗà à gà fəla ana tserdze ya. 23Aɗàbà yàa sùwaya i kwite kurum tserdze. Yàa ŋgat a gà tə̀v ana kà tàwàlawum aɗəm gà duwa ya. Ama ka, yàa le aà kur ana kà batsawum aaka gà duwa ya, mewètsè ŋa ihər, kàmala megweɗe ya ka: 'Mì bats naha ka, a mbulum ana mì sər tsìye.' Aɗàbà taŋa kurum riŋ ihər ki dzwìm a gùrmits a bə̀ɗ ka, a mbulum ana kà sərum ŋgat ŋa tsìye. Ama kinèhe ì dara ka, aà meɗife a kurum à ndzer ŋana kuɗa. 24Mbulum ana a ge gər àhə̀ɗ, nda gà dukw ana iɗəm a tserdze ka, ŋgat ə̀bay ana a kwere a gə̀zà mbulum nda gər àhə̀ɗ a. A ndze a i ga ana gà mburma ta ger nda ahər a tsà. 25Ama kuɗa duwa a ger a tsà, gà mburma ti sle aà mezlèke a ŋgat tsà asa mbàŋa. Aɗàbà ŋgat na a vil a mandzà zayzay nda mesife nda gà dukw ana tserdze a mburma ya ìvaɗ. 26Ŋgat a ge malàhalàh ŋa ka, mburma ilik, dìte na ta wuba hinne, tə ràh aka gər àhə̀ɗ a. A ɗif àba à kwiye ŋa ana ti ti ndze aɗəm a ya, nda mendze tar ana ti ndze a aà bəra ya dàgà piŋŋè. 27A ge kataya ka, dìte mburma ti yaha ŋgat, biy tsà ti le ahəriŋa, na ti yehe a ŋgat a. Aɗàbà ndzer kəlà ka, Mbulum a riŋ dìriŋ à kwa ya tsà, ku mege i tə̀v weke tserdze ya. 28Aɗàbà kə ŋgatakwa mandzà aà bəra ka, i tə̀v ŋgar a, ku mege megè dukw ana kinèhe ki gekwe a ya, nda mendze ana ki ndzekwe a ya tèkeɗè. Kàmala gà ɓə̀zla matsùwara àhəm ana ika màgə̀r kurum a, ti tsikewa ka, ndzer kaɗə̀ŋ, na ta gwa, mə̀r tèkeɗè ka, gà ɓə̀za Mbulum mbàŋa ya. 29Na kwa tserdze gà ɓə̀zà Mbulum ka, a da dər tsà na ki dzelekwe a ka, Mbulum a ndzìkìɗ ba gà dukw ana ta geye a nda ahər a, kàmala gura ana ta və̀ɗ a, nda gà dukw ana tsəzlzlà ya, ki ge tsà kur ana ta pàpə̀z nda metsèhe tar a. 30Mbulum ka, aka dzala aka mendze ana akahər ata gà mburma tə sər ŋgat tsìye tsà. Ama kinèhe ka, a riŋ a zel a a gà mburma tserdze. Ku mege i ŋga, tə dara, tà mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ tar. 31Aɗàbà aka zla iɗəm pat ŋa ana a ta ge a sèriyè a mburma nda ndzer a. Sèriyè ata a ge a ya ka, nda ahər wele ana ŋgat ŋa a zla i lìwiŋ mburma ya ya. A mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya, dìte gà mburma tə sər dər ka, kaɗə̀ŋ ndzer a." 32Alə̀ka gà mburma ata tə tsaraka bazlam Pul ata a ɗif à wele ana a mbəlara i məmə̀ta ya ka, gà mìsle ŋgìɗ tə dzà ba aà sawla, ti sewle ahəriŋa. Gà àsìŋ ŋa ta gwaɗar: "Ki ti tsik a mə̀r a guma bazlam ata a pat ŋgìɗ asa." 33I dəba bazlam tar ata ya tsàra ka, Pul a da à tar a. 34Ama gà àsìŋ ŋa ta gə̀s bazlam ŋgar ata nda gə̀zlə̀ŋ tar, tə də̀ɗ akaba. I lìwiŋ gà mburma ana ta gə̀s bazlam ata ya ka, wele ŋa a riŋ i lìwiŋ gà ɓə̀zla sèriyè ata, zləm ŋgar Diyunisiyus. Mə̀kəs ŋa a riŋ mbàŋa, zləm ŋgar Damaris, dìte nda gà mìsle ŋgìɗ pàm asa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\