GA ƁƏZLA MESLIRE 18

1I dəba ŋa ya, Pul a da i kwite Atina ya. A da a Kurintiya. 2A daha ka, a leha à Yahuda duwa, zləm ŋa Akila. Ta wa ŋgat ka, ika àhə̀ɗ Pwantus. Tə dara ika àhə̀ɗ Italiya ya kinkin nda mə̀kəs ŋgar Piriskila. Tə dara ka, aɗàbà batsàh ə̀bay gà Ruma duwa, zləm ŋa Kəlawdiyus, a hitse aà gà Yahuda nda bazlam. A dalawara tar i Ruma ya fit. Alə̀ka Pul a daha, aà məfə̀rà aka tar. A ge a tar wusa. 3I dəba ŋa ya, tə ndza akaba i fata tserdze, ta kiriweyewa ga petek aà tsakala, ta hine a iɗəm, aɗàbà ŋgat tèkeɗè, mala megè ìmir ŋa, kàmala gà wele ata nda mə̀kəs ŋgar a mbàŋa. 4Pul a dawa a ga mahàmà à Mbulum gà Yahuda kə̀la pat mesìfìkà ba. Na aka daha ka, a tsikewa bazlam Mbulum a gà Yahuda, dìte nda gà Girek asa. A waya, na dìte tà gə̀s bazlam ata ya. 5Alə̀ka gà Silas nda Timute aaha ndeɗiŋa tə daha ika àhə̀ɗ Makaduniya ya, ti ndzeha a tə̀v Pul tsàra ka, a miyak àba à megè ìmir mekiriwe dukw ata ya. A tsikewa bazlam Mbulum kə̀la pat a gà Yahuda. A gwaɗawa a tar: "Yesuw ka, mala məmbàlà mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya." 6Ama gà Yahuda ta gə̀s bazlam ata Pul a tsik a tar a tsà. Tə ndavayar pìslìɗìɗe. I dəba ŋa ya, a dara i lìwiŋ tar a, a gàgə̀r àba àhə̀ɗ tar à petek ŋgar a. Taŋa ka, kàmala megweɗe ya: I miyak à kurum. Alə̀ka i dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar: "Na kàa dzeywim ka, bakal gà asa tsà, àhəm kurum dukw kurum. Dàgà kinèhe ya, i de a ndàra nda tə̀v gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye." 7I dəba bazlam ŋgar ata ya ka, a hitse, a da. A daha ka, a ndza i bəra wele ŋa a riŋ zləm ŋa Titiyus Yustus. Wele ata ka, gà Yahuda. A dzàwa gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum lèlè. Ga ŋgar ka, i tsaka ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda ana i fata ya. 8Ama i fata ka, wele duwa a riŋ, zləm ŋgar Kirispus. Ŋgat batsàh ŋana i lìwiŋ gà mburma ana ta hamawa a Mbulum i ga ata ya. Nda gà mburma ana i ga i ma ŋgar a, ta gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tar fit. Gà àsìŋ gà Kurintiya hinne, tə tsaraka bazlam Pul ata a tsik a tar a ka, ta gə̀s bazlam Mbulum a gə̀zlə̀ŋ tar mbàŋa. Ti tsilwiɓ à tar a yam. 9A pat duwa ndaàvə̀ɗ ka, sunwa a da aka Pul. Mbulum Batsàh kwa ŋa a gwaɗar: "Magə̀ɗa ma gek tsà. Zazam metsìkè bazlam Mbulum pəra, ka ta miyak dər tsà. 10Aɗàbà ìye riŋ i tə̀v yak. Wùra a sle aà melìme à kər tsà. Na kàa tsik a tar ka, gà mburma gà ti ta ge a ɗa i faha ka, hinne." 11Alə̀ka i dəba ŋa ya, Pul a ndza i fata mive ilik nda mezèha ŋa. A dzeŋgewa bazlam Mbulum a mburma. 12Ama akahər ata, gà Ruma ti tike aɗəm ə̀bay ŋgìɗ ika àhə̀ɗ ata tə zalar Akaya ya. Zləm ŋgar Galiyaw. I dəba ŋa ya, gà Yahuda tserdze ta gaw aà Pul. Ta gə̀s ŋgat, tə da à ŋgat aka miɗ sèriyè. Tə daha, 13ta gwaɗa a Galiyaw: "Wele aaha a riŋ a yehe a vatwa, dìte gà mburma tə̀ dzà gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum ka, kàmala biy na məpàlà àhəm Musa a tsik a tsìye." 14I dəba bazlam tar ata ya ka, Pul à dzè a ba aà mifèfile zləmana: Galiyaw a gwaɗa a tar: "Na bazlam ŋa ka, biy makə̀ɗà mburma, ki ge tsà ŋgwal bazlam tsà ndeyndey ka, i sle a aà megè a kurum sèriyè ŋa, gà Yahuda gà. 15Ama bazlam ana magàwàɗà gər a mburma taf məfara ŋa, zləm bazlam ŋa a riŋ tsà, ki tsikwim a ka, agəra məpàlà àhəm kurum ɗekɗek pəra ya ka, i sle a aà mege sèriyè ŋa tsà. Gwim megè ìmir ŋa dukw kurum." 16I dəba ŋa ya, a dalawa dərra iɗəm tar a, a gwaɗa a tar: "Dum dər i tə̀v sèriyè ga ya." 17Gà na i lìwiŋ gà mburma ata tə sər Mbulum tsìye tserdze, tə daha, ta gə̀s Sastanas, batsàh ə̀bay ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda ata. Ta gə̀zl ŋgat lehhè ika miɗ Galiyaw i fata, àma Galiyaw ìndwe aka fàfəl tsìdze. 18Alə̀ka Pul a ndza i kwite Kurintiya hinne asa, nda gà na ti ne gà dàmər ŋgar i fata ya. Dìte i dəba ŋa ya, a da à tar a. Ti de a aka àhə̀ɗ Siriya, tar nda gà Piriskila nda zal ŋgar Akila, nda slə̀làh yam. Ti ndze a Kankiriya aà gùva dùlùv ata ka, Pul a zàz ikaba àmbə̀z a, kàmala ana gà Yahuda ta gewa dər a, kàmala megweɗe a tar a ka: Yàa vəl ba gà a megè ìmir Mbulum. Tə daha, tə tsala a slə̀làh yam. Ta màh ba, tə da. 19Alə̀ka ti ndze a kwite Efesiya ka, Pul a miyak à gà Akila nda daala ŋgar Piriskila a fata. Ŋgat ŋa a da a ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda ana i fata ya, a daha, tə dzà akaba mifèfile nda gà Yahuda riŋ i ga ata. 20Ta ger kamkam hinne, ta gwaɗar: "Ndza a mə̀r dər ɗa i faha zàakwa te." Ama Pul a gə̀s tsà. 21A miyak à tar a fata. Alə̀ka i tə̀v ana à mèh a ba ya ka, a gwaɗa a tar: "I mère a a tə̀v kurum a mbà, na Mbulum aka waya ya." A màh ba, a da i kwite ata ya nda slə̀làh yam. 22A ndze a kwite Kaysariya tsàra ka, a da i fata ya nda sik. A da a Yeruzalem, aà megè wusa a gà mburma Mbulum ana i fata ya. Alə̀ka, a zàzə̀ɗ i fata ya, a da a kwite Antakiya. 23A daha, a ndza zàakwa i fata ka, a mà à vatwa ŋgar ata asa ndaka àhə̀ɗ gà Galatiya nda Firigiya. A vəl ndzə̀ɗa a gà mburma Mbulum ana i fata ya tserdze, i tə̀v megìse tar ana ta gə̀s Yesuw a. 24Yahuda duwa ilik, zləm ŋa Apalus, a daha a Efesiya. Ta wa ŋgat ka, i kwite Aleksandiriya. Wele ŋa a sər məmà à ŋgwaza ka, lèlè. Mburma ta waya hinne. Ama a sər məmà à dukw ana i wàkità Mbulum a lèlè asa mbàŋa. 25Aka sinike ba ika vatwa Batsàh kwa ŋa ka, lèlè. A ɗifewa à dukw ana nda tə̀v Yesuw Kiristi ya ka, nda ndzer ŋa parakkà. A dzeŋgewa a tar a dukw ata ka, nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar ilik zayya lèlè. Ama kəlà ka, a sər ka, metsìlwìɓè à mburma a yam Yuhana ana a tsilwiɓewa dər aɗəm a, tsə̀ka, biy Yesuw tsà. 26A daha, a dzà ba aà mifèfile i ga mahàmà a Mbulum i fata tsàra, hwarwa aà are ŋgar tsà. Gà Akila nda mə̀kəs ŋgar Piriskila aaha ndeɗiŋa ya ka, tar riŋ i fata mbàŋa. Dukw ana ŋgat a riŋ a tsik a ya ka, ta gə̀s aàba ŋgat lèlè. Tə da akaba a ma tserdze. Tə daha, ti ɗifewar à vatwa Mbulum, à gà dukw ana iɗəm a tsaraka tsìye. 27Alə̀ka i dəba ŋa ya, a sàs a Apalus madà aka àhə̀ɗ Akaya. Gà na ti ne gà dàmər ŋgar i fata ya, tə tsaraka kataya ka, ta mà akaba àhəm. Ta wetser wàkità a ahər. Ta gwaɗar: "Na kàa daha ka, vəl a gà dàmər kwa ana i fata ya." Apalus a màh ba, a da. Mewètsè ŋa i wàkità ata ka, kàmala megweɗe ya: "Araha, Apalus a dehe a ka, gə̀sum aàba ŋgat lèlè te." Alə̀ka a ndzeha a fata ka, a zlàk gà mburma Mbulum ana i fata ya. Mbulum a ge a tar ŋgwal hinne, dìte ka, tə sə̀kàh à megìse tar, ta gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tar. 28Ta mbetseba àhəm nda gà Yahuda ndərzayya i bəra. A ɗifewa a tar à dukw ana wàkità Mbulum a tsik a, a gwaɗawa a tar: "Mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya ka, Yesuw." Aka be gà Yahuda fit nda bazlam, tə sər dukw ana ti tsiker aakaha a ya asa tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\