GA ƁƏZLA MESLIRE 19

1Aka ana Apalus i kwite Kurintiya ya ka, Pul a da a kwite Efesiya ndaka vatwa ana a tsəl ndàra a kwite ya. A daha ka, a le riŋ aà gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw i fata. 2A gwaɗa a tar: "Kàa ŋgatum Mèzìte Mesife Mbulum a, na akahər ana kə̀ gə̀sum Yesuw a?" Ta gwaɗar aaka: "Màa tsaraka, ki ge tsà mì sər dukw ana tə zalar Mèzìte Mesife Mbulum a tsìdze." 3Pul a gwaɗa a tar asa: "Medzìbe metsìlwìɓè à mburma a yam awara na ti tsilwiɓ aɗəm à kurum a?" Gà mburma aaha ta gwaɗar: "Ti tsilwiɓ à mə̀r ka, a biy Yuhana." 4I dəba ŋa ya, Pul a gwaɗa a tar asa mbàŋa: "Yuhana a tsilwiɓewa ka, à gà mburma ana a sàs a tar məmbə̀ɗà à gà gə̀zlə̀ŋ tar a. Ama a gwaɗawa a gà Israyel mbàŋa ka, gə̀sum wele ana a dere a i dəba gà mbà ya, nda gə̀zlə̀ŋ kurum, kərgà megweɗe ya, wele ata ka, Yesuw Kiristi." 5Gà mburma ata tə tsaraka bazlam ata kataya tsàra ka, ti tsilwiɓ à tar a yam nda zləm Yesuw Batsàh kwa ŋa. 6Dìte Pul a daha, a dzà aka tar ahər. Mèzìte Mesife Mbulum ìbam, a tarra aka gər tar a kuɗa. I dəba ŋa ya, tə dzà ba aà mifèfile ndaka gà àhəm ŋgìɗ pàmpàm. Dìte tə daha, tə dzà ba aà məmà à gà guma ana Mbulum a tsik a tar a. 7Gà mburma ata ka, ti sle kurwa gəra sula. 8Pul aka ndza i fata kiye màkər, a dawa a ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda. Na aka daha ka, a tsikewa iɗəm bazlam Mbulum a mburma, hwarwa aà are ŋgar tsà, parakkà lèlè. A ɗifewa a tar à mekwere Mbulum ana a kwere a mbà ya. A waya ka, na dìte gà mburma ata tà gìs a bazlam ŋa ya. 9Ama gà àsìŋ gà mburma ata hinne a sàs a tar megìsè bazlam ata tsà, ti niw. Tə sawlawa dər akaba aà vatwa Batsàh kwa ŋa hinne, ika miɗ mburma tserdze. Aɗàbà taŋa, Pul a tsaraka kataya ka, a dara iɗəm i tə̀v tar i fata ya. A ndzə̀k dərra gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw a ahər a. Tə daha, a tsikewa guma ŋgar i lèkwen wele ŋa a riŋ, tə zalar Tiranus, kə̀la pat. 10A ndza i fata mive sula. Gà mburma ana tserdze mandzà ŋa ika àhə̀ɗ Asiya ata ya, gà Yahuda nda gà na tar gà Yahuda tsìye, tə tsaraka bazlam Batsàh kwa ŋa fit. 11Mbulum a gewa gà bàba gà dukw menè à mburma pàmpàm nda ahər Pul. 12Kərgà taŋa ya, gà mburma ta wizewa petek ana ika ba Pul a, ti de a dər a tə̀v gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta, nda gà mburma ana sitene i ba tar a. Aɗàbà ana tàa lə̀m aà petek ata ka, ta mbalawa i dukw məmə̀ta tar a. 13Gà àsìŋ gà Yahuda ana i fata tə sər Yesuw tsìye, tə sùwayawa aà kwite aà kwite, tə dalawa gà sitene à mburma ya. Ta ŋgat a dukw ata kataya ka, tə zla akaba aka ba tar, waytsà, mìi delewe a gà sitene à mburma ya nda zləm Yesuw, kàmala taŋa ya mbàŋa. Aɗàbà taŋa, ta gwaɗa a gà ɓə̀zla sitene ata, ku weke: "Iye ihər i delewe a à kurum gà duwa ya, nda zləm Yesuw ana Pul a riŋ ihər a tsik a a mburma ya." 14Ama gà mburma ata ta gewa gà dukw ata ya ka, tar təsəla, gà ɓə̀za mala mandə̀và kuɗa a Mbulum duwa batsàh ŋa a riŋ i fata. Ŋgat ka, gà Yahuda. Zləm ŋgar Sikewas. 15Alə̀ka i dəba ŋa ya, mala sitene ata i ba ŋgar a, a gwaɗa a tar: "Iye ka, ì sər Yesuw, Pul tèkeɗè ìbam, ì sər ŋgat lèlè dze ana, kurum dze ana, gà weke asa ya?" 16Wele ana sitene ata i ba ŋgar a, a daha, urup a ndàb aka tar, kwiriɓ a dzà à tar aà mbulum a fit. Ta beyera i ga i ma ŋgar a gireŋ, gwizem gwizem ze petek. 17Gà mburma ana i kwite Efesiya tserdze ya, gà Yahuda nda gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye, tə tsaraka dukw ata a ge ba ya ka, tə dzadzar hinne, dìte tə zlə̀b à zləm Yesuw Batsàh kwa ŋa lèlè kuɗa. 18I dəba ŋa ya, gà àsìŋ gà mburma ana ta gə̀s Yesuw a hinne, tə daha, ti ɗifeye à gà dukw bakal tar ana ta gewa ŋgwal ŋa tsìye. 19Dìte gà àsìŋ ŋa ana tar gà màhəram a hinne i lìwiŋ tar, tə daha, tə ndzakara gà wàkità màhəram ana ta gewa dər a tserdze, a lìwiŋ mburma a fata ya. Ti yahar gər, ta wana fit. Ta kura aɗəm tsakala ŋa ka, a sle a aà kur siŋgwè dəbuw dzìk ə̀zləm. 20Kərgà taŋa ya na bazlam Batsàh kwa ŋa a ɗe zləm, a da aka miɗ aka miɗ nda mesìkèhe ya. 21I dəba gà dukw ata ta ge ba ya ka, Pul a dzala, a gwa: "I de a a Yeruzalem." A de a ndaka àhə̀ɗ Makaduniya, dìte ndaka àhə̀ɗ Akaya mbàŋa. A gwa asa: "I tə̀v ana yàa da ya ka, say i ndze a a Ruma mbàŋa." 22Aɗàbà taŋa, a slər gà ɓə̀zla mazlàkà ŋgat sula, gà Timute nda Arastus, a Makaduniya. Ama ŋgat ŋa a mə̀ts riŋ i dəba, a ndza zàakwa ika àhə̀ɗ Asiya i fata. 23Akahər ata ka, ta hitse aà maaga hinne i Efesiya, agəra bazlam Yesuw Batsàh kwa ŋa. 24Ama mala məvə̀ɗà dukw maslawa duwa a riŋ i fata, tə zalar Demetiriyus. A və̀ɗawa mendzìkìɗè ba ga duwa a riŋ biy mə̀kəs ŋa ta gwa, ar i mbulum, a ne mbulum tar, tə zalar Artemis. A və̀ɗawa ka, i dukw ana tsəzlzlà ya. A dzawuwa dər. Gà ɓə̀zla megè ìmir dukw ata a dzà aɗəm tar a ka, ta ŋget a dukw mayà ba tar lèlè. 25A daha, a yaha gər a gà mburma ata nda gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ana tar riŋ ta ge a gà duwa, a ndzìkìɗ ba taŋa ya. A gwaɗa a tar: "Gà màndàla gà, kə̀ ŋgatakwa dukw hinne kinèhe ka, agəra megè ìmir aaha. 26Ama kàa ŋgatumar, dìte kàa tsarakum dukw ana wele aaha tə zalar Pul a ge a ya. A riŋ a gweɗe a ka: 'Gà mbulum ana gà mburma ta ge nda ahər a ka, taŋa ka, gà mbulum ana ndzer a tsà.' A bene a mburma hinne, dukw ŋgar, tsə̀ka, i Efesiya i faha ɗekɗek tsà. Ku mege i ŋga, ika àhə̀ɗ Asiya fit dze mbàŋa. 27Taŋa a ge a matawak ka, a kwa ana ki gekwe a ìmir aaha ya ɗekɗek ɓàv tsà. ama a bwire a ka, à batsàh ga mbulum Artemis mbàŋa. Ama kinèhe ka, ku weke a zlìb a à ŋgat ika àhə̀ɗ Asiya i faha, dìte ika gər àhə̀ɗ tserdze asa. Alə̀ka aka miɗ mbà ka, gà mburma ti sle a aà mezlìbe dər asa tsà ana, meme?" 28Gà mburma ata tə tsaraka bazlam ata kataya tsàra ka, ta ge àrə̀v hinne aka gər Pul, tə dzà ba aà mewideye. Ta gwa, "Artemis gà Efesiya ka, batsàh ŋa dukw ŋgar, wùra mə paza a kurum za tsà." 29Mewìdèyè dukw tar ata dàhum dàhum a ɗe zləm i kwite fit. Gà mburma ata ta gasa gà Makaduniya duwa tə də̀ɗaha aka Pul a fata. Zləm tar ka, gà Gayus nda Aristarkus. Tə da à tar aka dàɓa a tə̀v mayàhàba gər mburma ana ta gewa iɗəm màhaw a. 30Pul a pə̀raha a tə̀v gà mburma ata ka, a sàsar aà mede a tə̀v tar zləmana. Ama gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana i fata ya, ta palar àhəm, ta gə̀s miviler vatwa tsà. 31Gà àsìŋ gà bàba gà mburma ana ika àhə̀ɗ Asiya i fata, ta ge a megè ìmir ŋgumna, ti ne gà masla Pul a, tə sləraha mburma a tə̀v ŋgar mbàŋa, ta gwaɗar, ma tə da a tə̀v màhaw tar ata tsà. 32Ama tar ata i tə̀v mayàhàba gər tar ata tserdze ya ka, a mà a tar dər ŋgə̀rəŋ ŋgə̀rəŋ. Gà mìsle ŋgìɗ iɗəm hinne, tə sər dukw ana ti yahaba ahər gər a tsà kəla. Gà mìsle ŋgìɗ huwwa bazlam, ta gweɗe a, agəra naha, ki ge tsà agəra naka. A mà a tar dər dàɗə̀kɗə̀kka. 33Ama gà Yahuda tə slər mburma ilik i màgə̀r tar a, zləm ŋgar Aleksandire. Ta màr à bazlam ŋa ahər, dìte ma ta hitse aka miɗ gà mburma ata, ma gwaɗa a tar ka: "Bakal gà wele aka kə̀ gə̀sum tar a ka, a riŋ tsà." Alə̀ka wele aka a màh ba, a da. A daha ka, a hitse aka miɗ gà mburma ata. A zla ahər a mbulum, kàmala megweɗe ya ka: Ndzum ɗikɗik. A waya mifèfile a tar zləmana. 34Ama gà mburma ata ta fə̀r, ŋgat gà Yahuda ka, tə sə̀kàh à mewideye hinne, ta gə̀s àhəm ŋgar tsà. Tə ndza ikəka ndzemdè sula asa. Ta gwa: "Artemis gà Efesiya ka, batsàh ŋa ndzer, wùra a riŋ a zà dər ŋgat tsà." 35Zàkwayiya ka, mala makwàrà kə̀sà ata a gə̀s a tar aàba gər nda bazlam gireŋ, dìte tə ndza ɗikɗik. I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar kuɗa: "Kurum gà mburma aaha i kwite Efesiya ya. Ku weke a sər ka, Efesiya na a ne kwite batsàh ga mə̀kəs mbulum Artemis ana iɗəm a. Dìte na kinèhe, ku weke ki zlìbekwe a à mendzìkìɗè ba ŋgar ana a də̀ɗara i mbulum i gər ŋa ya. 36Wùra a sle a aà menìwè à bazlam ŋa tsà. Aɗàbà taŋa, ŋgùlùm ndzum ɗikɗik, ka ta gwim dukw ana kə̀ gə̀sum ndzəraw masak ŋa ya tsà. 37Kurum kà sərum, kə̀ gasumara gà mburma aaha a faha ya ka, məfara ŋa, tsə̀ka kwets tàa gera akəl i ga mbulum kwa ya tsà, dìte kwets tàa tsik manə̀sà bazlam aà mə̀kəs mbulum kwa ɓàv tsà asa. 38Na gà Demetiriyus nda gà ɓə̀zla megè ìmir ŋgar, a sàs a tar məmà à bakal a wùra ka, ti sle aà megè a tar sèriyè, dìte gà bàba ŋana tèkeɗè, tar riŋ mbàŋa. Ti sle aà medze a gwìdze a tə̀v tar. 39Ama na bə̀la bazlam à kurum i gà gər ka, ŋgùlùm gà bàba ŋa ana i kə̀sà ya, tə̀ sàs a kurum iba ya. 40I huɗ bazlam kwa aaha və̀ɗəna ya ka, na kàa gekwa metsèhe tsə̀ka, ta gweɗe a kwe a: 'Kà təmum ka, gùvəl.' Aɗàbà dukw ana kà yahakwaba ahər gər a ka, ndzer ŋa a riŋ tsà. Ki gekwe a ka, bazlam taf məfara ŋa, tsə̀ka, kwets ki slekwe a aà meŋgete wur bazlam ana ki ti tsikikwe a ika miɗ sèriyè ya tsà." 41A tsik a tar àba ya kataya ka, a gwaɗa a gà mburma ata mayàhàba gər ŋa ya: "Dayum a gà ma kurum." Dìte tə da kuɗa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\