GA ƁƏZLA MESLIRE 2

1A pat Pentakwasta megìrìve gà Yahuda ana a ndzera ya ka, gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ mayàhàba gər ŋa i tə̀v ilik ŋa asa mbàŋa. 2Zàmma tsə̀ka, meɗè zləm duwa a ɗera i gə̀zà mbulum a. Dukuməŋa a ɗe ka, kàmala himbiɗ ana a ge a nda ndzə̀ɗa ya. A daha, a ràh à miɓìzle ŋgar a ga ana gà mburma ata iɗəm a hinne. 3Ta ŋgat a dukuməŋa i fata kàmala àràh akwa ya. Gà dukw ata tə da ikaba ya, tə daha, tə ndzaya aka gà mburma ilik ilik tserdze. 4Gà mburma ata tserdze ya, Mèzìte Mesife Mbulum a ràh a tar a gə̀zlə̀ŋ. Tə dzà ba aà mifèfile, ku weke ndaka àhəm ŋgìɗ pàmpàm, kərgà na Mèzìte Mesife Mbulum ata a gwaɗa a tar, tsikwim a. 5Ama gà Yahuda a riŋ, tə ndzawa i Yeruzalem. Tə zazamawa fəla gà Yahuda ka, nda ndzer. Tə dayara ika gà àhə̀ɗ ana tserdze ika gər àhə̀ɗ fit a. 6Tə tsaraka miɓìzle dukw ata ka, ti yaha ba gər hinne. A ge aà tar ata tserdze ya ka, kàmala sunwa ya, aɗàbà na tə tsaraka mifèfile gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ata ndaka àhəm ŋgìɗ pàmpàm, ku weke a tsarakara iɗəm i ŋgar a. 7I dəba ŋa ya, ta gwa: "Yweh, yweh, naha ana, meme na tar gà Galile ka, 8ku weke, tà fèfil a i màgə̀r tar ka, ndaka àhəm kwite kwa ya? 9Aɗàbà araha, gà àsìŋ ŋa ɗa i lìwiŋ kwa ka, tə dayara ka, ika gà àhə̀ɗ Partiya ya, nda Mediya ya, nda gà Ilam a, dìte ika àhə̀ɗ Mezapitamiya, ika gà àhə̀ɗ Yuda nda Kapadukiya ya, ika gà àhə̀ɗ Pwantus nda gà ika àhə̀ɗ gà Ruma ana i Asiya ya, 10ika gà àhə̀ɗ Firigiya nda Pamfiliya, ika gà àhə̀ɗ Misira nda biy Libiya ana bìse nda Kirene. Gà mburma ana tə dara i Ruma ya, tar ɗa i faha mbàŋa. 11Dìte gà na ika àhə̀ɗ Kereta, nda Arabiya ya tèkeɗè, tar ɗa iɗəm i faha mbàŋa asa. Ama gà àsìŋ ŋa ɗa i lìwiŋ kwa ka, gà na gà wur gà Yahuda ndzer a, gà àsìŋ ŋa ìbam, gà slele ana ti ne gà Yahuda ya. Magwàɗà ŋa tar ka, gà Galile, tsàatsà kà tsarakwa mezlìbe tar ana tì zlìb a à Mbulum ndaka àhəm kwa pàmpàm agəra ŋgwal ŋgar ana a ge a ya." 12A ge a tar tserdze kàmala sunwa ya, tə sər dukw ana ti dzele a ya tsà. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Taŋa dze ana, dukùla na kàmala megweɗe ya?" 13Ama gà mìsle ŋgìɗ pàm ka, tə dzà ba aà masàwlà aà gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ata. Ta gwa: "Tar ka, gà ɓə̀zla mekweye." 14I dəba ŋa ya, gà Piyer nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata kurwa gəra ilik a, ta hitse aà mbulum, dìte Piyer a dzà ba aà mifèfile a gà mburma ana i fata ya, ŋgə̀lakəkkà nda ndzə̀ɗa. A gwaɗa a tar: "A kurum gà Yahuda nda gà mburma ana ɗa mandzà ŋa i Yeruzalem tserdze ya. Tsarakum, dìte kà dzùm zləm a dukw ana i tsik a kurum a ya lèlè: 15Gà mburma aaha ka, gà makwàyà ŋa kàmala ana kà dzalum a tsà, aɗàbà ar ka, ndzemdè tswiɗ biy mèkwède pəra, a sle mekweye ɓàv tsà asa. 16Ama kinèhe ka, dukw ana Mbulum a tsik piŋŋè nda ahər mala məmà à guma ŋgar Ziwel a ka, aka sle kuɗa. 17Aɗàbà Mbulum a gwa ka: 'A pat mandə̀vandə̀v gər àhə̀ɗ ka, i dzèye a Mèzìte Mesife gà a gà mburma tserdze. Gà ɓə̀za kurum nda gà də̀m kurum ti ta mè a à gùma gà. Gà ɓə̀za kurum gà gawla ŋana ti ta ŋget a vatwa i sunwa ya, tar riŋ nda are lèlè, tàa ndze are tsà. Dìte sunwa a ta ge a a gà mburma kurum ana gà màndawal ŋa ya. 18I ti dzeye a Mèzìte Mesife gà a gà ɓə̀zla megè ìmir gà, ku mege a gà asləka ŋana nda gà də̀m ŋana tserdze. Dìte ti ta mè a à guma gà. 19I ta ge a gà dukw gà bàba ŋa na hinne i gər ŋa i mbulum. Dìte i ta ge a gà dukw menè à mburma i bə̀ɗ ika gər àhə̀ɗ asa: Gà məmbə̀z nda gà akwa, nda gà hə̀dzə̀k ti ta ge a riŋ ziŋziŋ. 20Pat tèkeɗè, à dìv a asa tsà. Dìte kiye à mbìɗ a àba nduzzwa, kàmala məmbə̀z a. Gà dukw ata ta ge a ba fit dzekwiŋ, na dìte pat Batsàh kwa ŋana a dere a ya. Pat ata ka, ŋgwal ŋa ndzer, pat maŋgàyà ba. Mezlìbe ŋgar hinne. 21Kuɗa kəla ka, wùr ana aka ɗə̀v zləm a Batsàh kwa ŋa ya ka, a mbiliŋa.' " 22Piyer a gwaɗa a tar asa: "A kurum gà mburma Israyel, ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa, dzùm zləm a dukw ana i tsik a kurum a ya lèlè: Yesuw gà Nazaret ka, Mbulum na a slərra ŋgat a. Kàmala taŋa ya, aka ge gà dukw menè à mburma ŋgìɗ pàmpàm hinne nda ahər ŋgar, kàmala meɗìfè à duwa a mburma ya tserdze mbàŋa. Kàa ŋgatum a gà dukw ata tserdze ya, ika màgə̀r kurum. 23Ama ta vəl a kurum vatwa aà makə̀ɗà ŋgat ka, kàmala na Mbulum a tsik dàgà piŋŋè, a ta ge a ba ya dukw ŋgar. Ka vəlum ŋgat a ahər gà na tə sər Mbulum tsìye, tə ndwandway ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa. 24Ama Mbulum aka hitse à ŋgat i məmə̀ta ya, a mesife. Dìte aka be à ŋgat i ahər mesèwère are məmə̀ta ya asa. Aɗàbà a ge a ba tsà, na à mìts a i məmə̀ta hwiye ya. 25Aɗàbà taŋa na Davit a tsik ahər piŋŋè ka, a gwa: 'I ŋgatawa a Batsàh ga ŋa kə̀la pat ika miɗ gà. Ŋgat ka, ahər mezime gà, dìte ka, i tə̀v dukw ana tserdze ya ka, i dzedzer a asa tsìye. 26Aɗàbà taŋa na gə̀zlə̀ŋ gà tèkeɗè, maràhà ŋa nda maŋgàyà ba fit a. Dìte nda bazlam gà tserdze ya, i ndze a ka, barbararra. Ku mege i mìt a tèkeɗè ka, i dzele a tsà. 27Aɗàbà ki ta miyek a à ìye i bìye a məmə̀ta tsà. Dìte ki ta vil a vatwa a wùr ana i tə̀v yak a aà meze tsà asa. 28Kàa ɗifiŋ à vatwa ana a de a a tə̀v mesife ya. Ki ta viliŋ a maŋgàyà ba hinne, aɗàbà ana i sle aà mendze i tə̀v yak a.' " 29Piyer a gwaɗa a tar asa, "Gà dàmər gà, yàa ŋgat vatwa aà mifèfile a kurum ndərzakka nda tə̀v batsàh tsir kwa ə̀bay Davit. Ama ŋgat ka, aka mə̀t, tàa le ŋgat a bìye. Dìve ŋgar ɗa kinèhe tèkeɗè ka, kà sərakwa. 30Ama ŋgat akahər ata ka, mala məmà à guma Mbulum, dìte a sər ka, Mbulum aka tsikiŋ lèlè i sìda ya ka, i ta vil a batsàh ə̀bay gà a mìsle ŋgìɗ ilik ika màgə̀r gà ɓə̀za yak. 31Davit aka sər dukw ana a ta ge a ba ika miɗ dàgà piŋŋè ya, àma a tsik bazlam ŋgar ata ka, aà mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa ka, i slir a kurumehe a, a mbilere a i məmə̀ta ya, i tə̀v ana a gwa ka, tàa miyak à ìye i məmə̀ta tsìye, dìte slu ba gà tèkeɗè, a ze a tsà asa ya. 32Mbulum aka mbəlara à Yesuw ana a tsik aà ŋgat a, a mesife ya, dìte mə̀r tserdze na gà ɓə̀zla sìda ŋa ya. 33Mbulum Tsir ŋgar a zla ŋgat, a tike ŋgat aka tsèke ahər mezime ŋgar. Aka vəlar Mèzìte Mesife ŋgar ana a gwaɗar, i vilek a i sìda ya. I dəba ŋa ya, ŋgat tèkeɗè, a zàzə̀ɗ dərra a tə̀v kwa ya. Aɗàbà dukw ana kinèhe kurum riŋ ihər ki tserekwim a, dìte ndəna ki ŋgetwimer a ya ka, taŋa ka, megè ìmir Mèzìte Mesife Mbulum ata a ge a ya. 34Aɗàbà Davit ka, aka tsəl a mbulum tsà. Ama ŋgat a gwa: 'Mbulum a gwaɗa a Batsàh ga ŋa: Ndza aka tsèke ahər mezime gà, 35haa a pat ana yàa dzàk gà ɓə̀zla menè are aà huɗ sik yak, kàmala bwitse ya dzekwiŋ.' 36Aɗàbà taŋa kinèhe tèkeɗè ka, gà mburma Israyel tə sər fit nda ndzer, Yesuw aaha kà ndwandwayum aà dìzl magə̀làwà ŋa ya ka, ŋgat na Mbulum a ne dər Batsàh kwa ŋa, dìte ka, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumaha a asa ya." 37Gà mburma ata tə tsaraka bazlam ata tsàra ka, àrə̀v a da aà tar a, ta ge magə̀ɗa hinne. Ta gwaɗa a gà Piyer nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla meslire Mbulum ŋgìɗ: "Gà dàmər mə̀r, dìte mìi ge a dze ana, meme?" 38Piyer a gwaɗa a tar aakaha: "Mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, dìte ti tsilwiɓ à kurum a yam, nda zləm Yesuw Kiristi. I dəba ŋa ya, Mbulum à pìl a kurum a à bakal kurum, dìte ka, ki ŋgetwim a Mèzìte Mesife Mbulum ana a vil a kurum a ya. 39Aɗàbà Mbulum a vəl Mèzìte Mesife ŋgar ata i sìda ya ka, agəra kurum aaha nda gà ɓə̀za kurum a, dìte agəra gà mburma ana tserdze, ti ndze a ku mege i tə̀v dìriŋ a ya asa mbàŋa. Ama a vil a ka, ku mege i ŋga, a gà na Mbulum Batsàh kwa ŋa a zel a ter a ya tserdze." 40Ama Piyer a tsik a tar bazlam ŋgìɗ pàmpàm hinne asa, a mà a taraha à àrə̀v, a waya na tà gə̀s bazlam ŋgar ata nda ndzer a, ti ya ba tsìdze. A gwaɗa a tar: "Gə̀sum bazlam Mbulum ata a ta mbil a à mburma ya, dìte ka, ka tə ndzum i tə̀v gà mburma aaha ti ti dzeye ya tsà." 41Gà mburma hinne ta gə̀s bazlam Piyer ata, ti tsilwiɓ à tar a yam. A pat ata ka, gà mburma ti sle a dəbuw màkər, na tə sə̀kàhəha a tə̀v gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ ata ya. 42Tar ata tserdze ya, tə dzàwa zləm a guma ana gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata ti ɗifewa a tar dər a ka, lèlè nda metsèhe. Tə ndzawa ba ka, say i tə̀v ilik ŋa. Tə zəmawa ɗaf tèkeɗè, i tə̀v ilik ŋa asa. Dìte ta hamawa aà Mbulum tèkeɗè ka, i tə̀v ilik ŋa asa mbàŋa. 43Mbulum a gewa gà dukw menè à mburma ŋgìɗ pàmpàm hinne nda ahər gà ɓə̀zla meslire ŋgar. Agəra taŋa gà mburma ana i fata ya tserdze, àrə̀v a da dər aà tar a, tə ndzawa ka, nda gà magə̀ɗa. 44Gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ, tə ndzawa ba i tə̀v ilik ŋa, tar tserdze, tə dzàyawa à ba gà dukw tar a fit, a tə̀v ilik ŋa ya mbàŋa. 45Tə dzàwa à gà gùvàh, nda gà dukw tar tserdze, dìte tə dzàyawaba siŋgwè ŋa ika màgə̀r tar tits na duwa aka sle aà wùra ya. 46Kə̀la pat ti yahawaba gər a tə̀v ilik ŋa i ga Mbulum batsàh ŋa na. Ti yahawaba gər aà mazə̀mà ɗaf i gà ma tar ilik ilik tserdze. Tə zəmawa ka, nda gà maŋgàyà ba nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 47Tə zàmbaɗawa dər aà Mbulum hinne, gà mburma tserdze ta waya tar. Kə̀la pat Batsàh kwa ŋa a sə̀kàhawaha à gà mburma ana a mbala à tar a, aka gà ɓə̀zla magə̀sà ŋgat ata nda gə̀zlə̀ŋ ilik a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\