GA ƁƏZLA MESLIRE 20

1Alə̀ka bazlam ata a mə̀t aaka lèlè ka, Pul a yaha gər a gà ɓə̀zla magə̀sà Mbulum ana i fata ya, a daha, a mà a tar aà àrə̀v nda bazlam Mbulum asa. Dìte a geye a tar wusa. I dəba ŋa ya, ŋgat ŋa a màh ba, a da aka àhə̀ɗ Makaduniya. 2Aka ana a de a ya ka, a dawa nda tə̀v gà mburma Mbulum ana i fata ya. A màwa à tar à àrə̀v nda bazlam Mbulum. Dìte i dəba ŋa ya, a ndze aka àhə̀ɗ Girek kuɗa. 3A daha ka, a ndza kiye màkər i fata. I dəba ŋa ya, a dzala, a waya madà aka àhə̀ɗ Siriya, nda slə̀làh yam zləmana. Ama a tsaraka gà Yahuda tə dzà akaba bazlam i màgə̀r tar, ta waya makə̀ɗà ŋgat ka, a mà aà vatwa ya. A gwa: "I mbìɗ a gər a dəba, aka àhə̀ɗ Makaduniya asa." A màh ba, a da. 4Tə da akaba nda gà Supatarus, kəla Pirus ana a dara i Bariya ya. Ama tar ka, dìŋ. Tar nda gà Aristarkus, nda gà Sekundus gà Tesalunike, nda gà Gayus nda gà Timute gà Derbe, dìte nda gà Tikikus, nda gà Tarufimus ana tə dara ika àhə̀ɗ Asiya ya. 5Alə̀ka gà mburma ata tserdze ya, tə làh aka miɗ. Tə da a Turuwas. Ta veve a mə̀r i fata. 6Mə̀r ŋa mì ndza i kwite Filipiya. Alə̀ka i dəba ŋa ya, megìrìve Paska a da iɗəm a ka, mì màh ba a tə̀v tar nda slə̀làh yam. Mì ge aà vatwa mehine ə̀zləm ka, mì ndze a tə̀v tar kuɗa. Alə̀ka mì ndza i fata kwaskwa ilik asa. 7A pat səbədà i hàwa ka, mì yahaba gər, aà mazə̀mà dukw mezime matə̀kə̀rà dər aà məmə̀ta Yesuw. Pul a fàfəl a mburma ana mayàhàba gər ŋa ya. A tsik a tar àba bazlam Mbulum a, haa a da tsìkw a màgə̀r hə̀və̀ɗ, aɗàbà ana a ndze a i tə̀v tar asa tsà, ndidwè ŋana a de a à tar a ya. 8Mì yahaba gər ka, a ga ana ika gər biy ŋgìɗ məmàkər ŋa ya. I ga ata ka, gà làlampà a riŋ dzaydzay hinne. 9Ama i fata ka, wele duwa a riŋ gawla ŋa, mandzà ŋa ika bìye mendiwik, zləm ŋgar Awitikus. A dze a zləm a bazlam ata Pul a tsik a ya. Zàkwayiya ka, mendze are aka gə̀sar are ziremme. A də̀ɗara ika bìye mendiwik ata i gər ŋa ya, gùp a bə̀ɗ a. Gà mburma ata tə tarra a bə̀ɗ a, tə daha, ta hitse à ŋgat ka, məmə̀ta ŋa. 10Alə̀ka Pul a tarra a tə̀v ŋgar a, a dara, a kirik aaka a bə̀ɗ, ə̀ŋgəts a gə̀s aàba ŋgat. A gwaɗa a tar: "Arə̀v ma da à kurum a tsà, aka mə̀t tsà, a riŋ nda are, dukw ŋgar." 11Pul a mbə̀ɗ gər, a tsəl a ga ata asa. A daha, a sàs ikaba ɗaf ata ya, tə zəm. A tsik a tar bazlam hinne asa, mbulum a də̀v aaka à ŋgat. Dìte a màh ba, a daba kuɗa. 12Gà mburma ata tserdze i fata ya, tə də̀ɗara aka wele aaha a də̀ɗ a, a ma, nda gà maŋgàyà ba ya. 13I tə̀v ana Pul a de a ya ka, mì làh aka miɗ, a gwaɗa a mə̀r: "Dum. I lehe aà kurum a a kwite Asus." Mə̀r ka, mì tsala a slə̀làh yam, mì da dər a kwite Asus ata. Ama ŋgat a waya ka, a de a nda sik. 14Alə̀ka a leha aà mə̀r a fata ka, a tsəlaha a tə̀v mə̀r a slə̀làh yam ata mə̀r iɗəm a, mì da akaba a kwite Mitilene nda gà ŋgat dze. 15Alə̀ka mbulum a də̀v ndidwè ŋana ka, mì hitse i fata ya, mì da a tə̀vəməŋa a riŋ bìse nda kwite Kiyus. Dìte ndidwè ŋa asa ka, mì da i fata ya, mì ndze a kwite Samus. Ndidwè ŋa i ŋgìɗ asa ka, mì da a kwite Miletus. 16Mì mbə̀rə̀zl Efesiya a dəba kə̀tsàh zàakwa, aɗàbà Pul a gwa ka: "I ta mìts a aà duwa ika àhə̀ɗ Asiya i fata. I de a tsə̀mà tsə̀mà, na mege a ge a ba ya, tsə̀ka, i ti le a aà megìrìve Pentakwasta a Yeruzalem tsà." 17Alə̀ka i tə̀v ana tar riŋ mandzà ŋa i kwite Mitilene i fata ya ka, Pul a slər mburma i tə̀v ŋgar ata ya, a tə̀v gà mburma Mbulum ana i Efesiya ya, aà mazalaha a gà bàba tar ŋa ana i ga Mbulum i fata ya. 18Alə̀ka tə daha, ti ndzeha a tə̀v Pul ka, Pul a gwaɗa a tar: "Ka sərum dər, meme na mendze gà ya, aka ana ìye i tə̀v kurum a, dàgà a pat malàhalàh ŋa ana i daha aka àhə̀ɗ Asiya ya. 19Yàa ge meslire Batsàh kwa ŋa nda mahə̀nà gər a bə̀ɗ lèlè, dìte tàa sèwèriŋ aɗəm are hinne asa nda gà tuwa, agəra gà Yahuda ana ti dewa aà ìye ala ya. 20Kà sərum ka, yàa həmbər dukw ana a ge kurum a ŋgùlùm, dìte ka, a mbil a kurum a ilik tsìdze. Yàa tsik a kurum i huɗ medzeŋge ana ì dzeŋgewa a kurum i lìwiŋ mburma i ga Mbulum a, dìte nda na ì dawa a kurum dər aà ga aà ga tserdze ya. 21I tsikewa a gà Yahuda nda gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye, dìte tà mbə̀ɗ à gə̀zlə̀ŋ tar, a tə̀v Mbulum, dìte ka, tà gə̀s Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa nda gə̀zlə̀ŋ tar. 22Kinèhe ka, i de a a Yeruzalem, kàmala biy ana Mèzìte Mesife Mbulum a gweɗiŋ: Ge ya. Dìte kwets ì sər dukw ana a ta giŋ a ba a gər i fata ya tsà asa. 23Ama kəla ka, ì sər, na yàa ndze, ku mege a kwite awara ka, Mèzìte Mesife a gweɗewiŋ: 'Gà mesèwère are nda dàŋgay a riŋ ta veve a kər, na i tə̀v ana ki de aɗəm a ya.' 24Ama ìye ka, yàa dzala mesife gà tə tsà. Dukw ilik a sèsiŋ ka, say i ndìv a à meslire ana Yesuw Batsàh kwa ŋa a viliŋ a, tsam ka, tsway, tsə̀ka, duwa a riŋ tsà. Megè ìmir ŋa ka, kàmala megweɗe ya: Metsìkè bazlam Mbulum ŋgwal ŋa ana mburma a ndzer a dər are tsèhe ya. 25Iye ì sər, yàa ndə̀v à mendze gà ika màgə̀r kurum a, a kurum ana i tsik a kurum bazlam Əbay Mbulum a. Ama kəla ka, ki ŋgetwimiŋ a ɗa ika màgə̀r kurum asa tsà. 26Aɗàbà taŋa, ìye ihər i gweɗe a kurum a mbakum: Na wùra aka ta medzeye ilik ika màgə̀r kurum a ka, àhəm gà asa tsà. 27Aɗàbà yàa mbə̀r metsike a kurum àba ya dukw ana a sàs a Mbulum dàgà piŋŋè ya. Yàa həmbər aà kurum ilik tsìdze. 28Ka slum ba kurum, dìte ka slum gà mburma ana Mèzìte Mesife Mbulum a dzà a kurum tar a ahər a mbàŋa. Aɗàbà Mbulum na a mbùrùɗara tar i bakal a nda məmbə̀z Kəla ŋgar a. Kə̀ kə̀vum tar, kàmala gà ɓə̀za ana tà kìv a gà təmaŋ a. 29Aɗàbà ì sər, na yàa da ka, gà mburma ana kàmala gà kəra dala ya, ti dere a aka màgə̀r kurum a. Dìte kwets ti ta miyek a à gà təmaŋ ata ɓàv tsà. 30Ku mege gà mburma ana i lìwiŋ kurum a tèkeɗè, ti ta hitse a aà pàrsa hinne ika màgə̀r kurum, ta peze a kurum a za, dìte gà àsìŋ ŋa ika màgə̀r kurum a, ti zezem pàrsa tar ata. 31Aɗàbà taŋa, ndzum nda metsèhe, sərum dər ka, yàa gàsl aà metsìkè a kurum nda gà tuwa ilik ilik tserdze, ku ndaàvə̀ɗ, ku ndaapat, haa a ge mive màkər. 32Kinèhe ka, i ɗif à kurum a a ahər a Mbulum, dìte nda bazlam ŋgwal ŋgar ana kà ndzumar dər are tsèhe ya. Ŋgat ka, ndzə̀ɗa ŋgar a riŋ aà masə̀kàhà à megìse kurum ana ki gìswim a dər ŋgat a, dìte aà mivile a kurum gà dukw ŋgar ana tserdze, a gwa: I ta vil a a gà mburma gà ya. 33Iye ka, yàa wiz siŋgwè, ki ge tsà petek aà wùra tsìdze. 34Ama kurum kà sərum, ì ge megè ìmir ka, nda ahər gà ŋa, aà meŋgete dukw ana i ndze a dər, dìte nda gà màndàla gà asa ya. 35Yàa ɗif a kurum à duwa tserdze, say ki gekwe a ka, kàmala taŋa ya, na dìte ki slekwe a aà mazlàkà gà ɓə̀zla matawak a. Dukw ana Yesuw Batsàh kwa ŋa a tsik a ka, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà. A gwa: 'Kàa vəl dukw a mburma ka, ki ŋget a maŋgàyà ba hinne, à zè a biy na ta vəlak duwa ya ìvaɗ.' " 36Pul a tsik àba bazlam ata ya tsàra ka, tə dzà gùrmits a bə̀ɗ, a hama a Mbulum nda gà tar tserdze. 37Alə̀ka i tə̀v ana a de a à tar a ka, tə dzà akaba tuwa hinne, tə daha, ta geyer wusa, ta gə̀s aàba ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 38Aɗàbà dukw ana a dzala tar i tə̀v Pul hinne ya ka, aɗàbà ana a gwaɗa a tar: Ki ta ŋgetwimiŋ a asa tsìye. I tə̀v ana à mèh a ba ya ka, tə laka ŋgat tsìm a tə̀v slə̀làh yam ana a de a dər a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\