GA ƁƏZLA MESLIRE 21

1Alə̀ka, ta məlak à mə̀r a fata ka, mì tsala a slə̀làh yam, mì màh ba, mì da a kwite Kwas. Ndidwè ŋa ka, mì ndze a kwite Rudus. Alə̀ka mì màh ba i fata ya asa, mì da a kwite Patara. 2Mì ta medeha ka, màa leha aà slə̀làh yam ŋgìɗ a fata, à ndzìk a mburma aka àhə̀ɗ Finikiya. Mì ndza aɗəm, dìte mì zàzə̀ɗ àba aka miɗ. 3I tə̀v ana mìi de a ya ka, mì ŋgataha a àhə̀ɗ Kipurus i slə̀làh yam a, aka miɗ mə̀r. Alə̀ka mì ndze ahəraha ka, kə̀tsàh mì mbə̀rə̀zl aka tsèke ahər gùla. Mìi de a aka àhə̀ɗ Siriya. Dìte mì tsìmìɗ àba a Tirus, aɗàbà ti ti dze a gà dukw ana i slə̀làh yam a ka, a fata. 4Mì ndze a fata ka, màa le aà gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ana i fata ya, dìte mì ndza akaba nda gà tar kwaskwa ilik. Ama gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ana i fata ya, tə sər nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum aka mesèwère are ana a ta ge a ba gər a Pul i Yeruzalem a. Ta gwaɗar: "Ka da tsà." 5Mì ndə̀v à mendze mə̀r kwaskwa ilik ŋa ata ka, mì màh ba, mì da. Tə laka mə̀r tserdze nda gà mə̀kəs tar, dìte nda gà ɓə̀za tar ìzad aà kwite ya. Mì ndze aka gər dula ka, mì dzàya gùrmits a bə̀ɗ, mì hama a Mbulum. 6Dìte mì geyaba wusa ilik ilik tserdze, mì tsala a slə̀làh yam. Tar tèkeɗè, ta mbə̀ɗ gər a ma tar mbàŋa. 7Mì da i fata ya. Slə̀làh yam a ndisl à mə̀r a kwite Patulamayis. Mì ndzeha a fata ka, mì geye wusa a gà na ti ne gà dàmər mə̀r i fata ya. Mì vàk i fata pat ilik nda gà tar. 8Alə̀ka ndidwè ŋana ka, mì màh ba nda sik i fata ya, mì da a kwite Kaysariya. Mì ndzeha a fata ka, mì da a bəra Filip ana ŋgat mala metsìkè bazlam Mbulum a, mì həna i ma ŋgar. Ŋgat ka, ar i lìwiŋ gà mburma ana təsəla ta pala tar i Yeruzalem, aà mazlàkà gà ɓə̀zla meslire Mbulum ana akahər ata ya. 9Ama wele ata ka, gà də̀m ŋgar a riŋ faɗ, tàa da a zal zùkw tsà. Gà də̀m ata ka, ta màwa à bazlam Mbulum a mburma. 10Mì ge i fata mehine dìŋ ka, mala məmà à guma Mbulum duwa, zləm ŋgar Agabus, a daha ika àhə̀ɗ Yuda ya. 11A daha a tə̀v mə̀r. A daha ka, a zla dukw madànà ba Pul, a dzaw dər ba ŋgar i sik a, nda ahər a. A tə̀kər dər kàmala na ti ta ge a à Pul a. I dəba ŋa ya, a gwaɗa a tar: "Araha, wele aaha dukw madànà ba ihər a ka, gà Yahuda ti ti dzew a ŋgat i Yeruzalem kàmala naha ya, kàmala ana Mèzìte Mesife Mbulum a tsikiŋ a. Dìte i dəba ŋa ya, tà gìs a, ta vil a ŋgat a ahər a gà mburma ana tə sər Mbulum tsìye." 12Mə̀r ŋa nda gà mburma ana i fata ya, mì tsaraka bazlam ata tsàra ka, mì hama a Pul, dìte ka, ma tə da a Yeruzalem tsà te. 13Ama a gwaɗa a mə̀r: "Aàmala na ki tiwwim a, ki dzwìm a aà ìye magə̀ɗa asa ya? Iye ka, yàa hàdzàl ba ga, yàa dzala ka, ti ti dzew a ìye ana, meme tsà. Aɗàbà ku mege i ta mìt a a Yeruzalem agəra Yesuw Batsàh kwa ŋa tèkeɗè ka, à lèh a duwa tsà." 14I tə̀v ana mì fə̀r ka, kwets à gìs a mifèfile mə̀r ata tsìye ka, mì gə̀s meger kamkam asa tsà, dìte mì gwaɗar: "Dukuməŋa ma ge ba, kàmala ana a sàs a Batsàh kwa ŋa ya." 15Mì ndza i fata zàakwa ka, mì yaha gər a kàzlàŋa mə̀r. Mì màh ba, mìi de a a Yeruzalem kuɗa. 16Mì da akaba nda gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana i kwite Kaysariya i fata ya. Mì daha ka, tə laka mə̀r a bəra wele duwa, zləm ŋgar Manasun, aà mehine i ma ŋgar. Wele ŋa ka, a dara ika àhə̀ɗ Kipurus a. Ŋgat ka, mala magə̀sà Yesuw dàgà piŋŋè. 17I tə̀v ana ndeɗiŋa mì ndze a Yeruzalem tsàra ya ka, gà na ti ne gà dàmər mə̀r i fata ya, ta ŋgə̀zl aka mə̀r nda gà maŋgàyà ba. 18Mì həna i fata. Ndidwè ŋa ka, Pul a da a bəra Yakuba, mì də̀ɗ aaka. Gà bàba ŋa ana ika màgə̀r gà mburma Mbulum i fata ya, ti yahabaha gər a ma ŋgar tserdze. 19Pul a geye a tar wusa, a ɗama a tar parakkà, dukw ana Mbulum a ge nda tə̀v megè ìmir ŋgar ana ika màgə̀r gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye. 20Tə tsaraka bazlam ata lèlè ka, tə dzà ba aà mazàmbàɗà à Mbulum. Alə̀ka i dəba ŋa ya, ta gwaɗa a Pul: "Sàmata kwaŋ, dàmər mə̀r, i faha ka, gà Yahuda hinne na tàa gə̀s Yesuw a. Ama hwiye tar riŋ ta ge a iɗəm metsèhe a məpàlà àhəm Musa ya. 21Aɗàbà tar tserdze ka, tə sər, kà gwaɗawa a gà àsìŋ gà Yahuda ana tar mandzà ŋa ika màgə̀r gà mburma ana tə sər Mbulum tsìye ka, say tà mbə̀ɗ dəba a məpàlà àhəm Musa, tə tə sasa gà ɓə̀za tar asa tsìye, dìte tà mbə̀ɗ dəba a fəla gà Yahuda ana ta gewa ya asa mbàŋa ya. 22Dìte kinèhe, mìi ge a ana, meme na kinèhe ya? Aɗàbà àlə̀ka ti sir aà kər a ka, kər ɗa i faha ndzer a. 23Ŋgùlùm ki ge a kàmala na mìi tsikik a ya. Araha, gà mburma naha faɗ, tàa mbə̀r mimbeɗe aà megè meslire Mbulum i lìwiŋ mə̀r i faha, i huɗ mendze zàakwa ya. Aɗàbà tar ka, i huɗ mendze ata ya ka, tə sawa dukw ana makwàsà ŋa ya tsà. Ambə̀z tèkeɗè, tə zàzawa tsà. 24Araha, mimbeɗe tar ata aka à mendìve ka, ki dwim a nda gà tar a batsàh ga Mbulum ata, ta bets a gà duwa a Mbulum, ki zlèk a tar nda siŋgwè kàmala ana məpàlà àhəm Musa a tsik a, dìte ki zèz a ikaba àmbə̀z a, aà mburma tserdze tə sər dər ka, dukw ana ti tsik nda tə̀v yak ka, pàrsa masak ŋa. Dìte ta gweɗe a ka, kər tèkeɗè, ki zezem a məpàlà àhəm Musa mbàŋa. 25Ama a gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye, ti ne gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw a ka, bazlam a riŋ asa tsà. Màa mbə̀r mewetse a taraha wàkità. Mì tsik a taraha ka, bazlam ana mì dzà akaba akahər ata ya. Aɗàbà mì gwa ka, tə ta pàpə̀ɗ dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tsà, kàmala dukw ana ti zler ɗa aà matàwàlà duwa ya, nda gà tə zəm məmbə̀z tsà, tə ta pàpə̀ɗ dukw ana ta muruɗ mimwirwiɗe ya tsà, ti ta ge mezelme nda tə̀v muva tsà asa mbàŋa." 26Kàmala taŋa ya, Pul tèkeɗè, a ge kàmala ana a sàs a tar a kuɗa. Ndidwè ŋana ka, a daha, a ndzə̀k gà mburma ata faɗ a. Tə da akaba a ga Mbulum, aà medze ba aà megè fəla tar ana ta gewa ya. Ta gwaɗa a mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata: "I huɗ mehine təsəla ya ka, ki ndislekwe a à matàwàlà fəla kwa ata nda məbàtsà dukw masak ŋana a Mbulum a." 27Alə̀ka mehine təsəla ata aka à mendìve ka, gà àsìŋ gà Yahuda ana tə dara ika àhə̀ɗ Asiya ya, ta ŋgat a Pul i batsàh ga Mbulum ata i Yeruzalem a. Tə slər ahər mburma, tə daha, ta gə̀s ŋgat. 28Gà mburma ata ìbam, ta wideye aàba hinne, ta gwaɗa a gà àsìŋ gà mburma: "Dumara tsə̀mà, kurum gà mburma aaha i Israyel a. Araha, na wele ana a tsikewa manə̀sà bazlam nda tə̀v gà Israyel a, dìte ka, nda tə̀v məpàlà àhəm Musa ya, dìte nda tə̀v ga Mbulum batsàh ŋa aaha kwa iɗəm a asa. Ama a zeke a dər ndeyndey, aɗàbà araha, aka ndzə̀kara gà mburma ana gà Yahuda tsìye, a tə̀v aaha ŋgwal ŋa lèlè tsəɗaŋŋà biy Mbulum a. Tàa nəs dər." 29Ti tsik kataya ka, aɗàbà ana tàa mbə̀r meŋgete a Tarufimus gà Efesiya i kə̀sà, ti sìweye a nda gà Pul a. Tə dzala i tar ka, ta gwa, a ge a ka, gà Pul tàa daha a batsàh ga Mbulum ata nda wele ata. Tsàatsà tə daha ka, məmà tsà. 30Kə̀sà ata a wise ba hinne, gà mburma tə tə̀z akabaha tserdze, ti yahaba gər, ta gə̀s Pul. Tə sapara ŋgat a bəra ya. Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà àsìŋ gà mburma tə dara i ga ya tsàra. Tə daha, ta handaka a gà bìye hə̀rmaga ŋa. 31Ti yabaya aaka, ta waya makə̀ɗà ŋgat. Bazlam ata a ɗeha aà ə̀bay gà sliwdze gà Ruma ka, a daha, 32a ndzə̀k gà bàba gà sliwdze nda gà àsìŋ gà sliwdze ŋgìɗ, dìte ka, ta val a tə̀v gà mburma ata tar riŋ ta ge a bazlam a. Ta ŋgat a gà ə̀bay nda gà sliwdze ata ti sìrìkaha a tə̀v Pul a ka, ta miyak à ŋgat. Tàa lakar asa tsà. 33Əbay sliwdze ata a gə̀s Pul, a gwaɗa a gà mburma ŋgar: "Dzawum ŋgat nda tsitsirɓe sula." Dìte i dəba ŋa ya, a wiz dukw ana Pul a ge ya, aà gà mburma ata. A gwaɗa a tar: "Naha ana, weke? A ge dze ana, meme?" 34Ama gà mburma ana i fata ya, tar riŋ ta wideye a nda ndzə̀ɗa. Gà àsìŋ ŋa ta gwa: "A ge naha, kige tsà, naaka." Əbay gà sliwdze ata a fə̀r ka, a riŋ a tsereke a dukw ana ndzer ŋa ya, i tə̀v gà mburma ata ya tsà. Tə dzà akaba bazlam ŋgùrà ŋgùrà ŋgùrà ŋgùrà masak ŋa. A gwaɗa a gà mburma ŋgar ata: "Dum à Pul a tə̀v ga ana kà ndzawakwa iɗəm a." Alə̀ka ta màh ba, tə da dər. 35I tə̀v ana ti ndze a tə̀v ga ata ti de a dər aɗəm a ka, gà sliwdze ata tə zla ŋgat mezle mezle aka dàmbàzlà ga ata ti de a dər aɗəm a, aɗàbà ana gà àsìŋ gà mburma ata ta miyek a à ŋgat tsìye. 36Aɗàbà gà mburma ata tserdze ya, ti zezem a ŋgat nda gà mewideye. I huɗ mewideye tar ata ya ka, ta gwa: "Say kə̀ɗakwa ŋgat, mə̀ mə̀t iɗəm a." 37I tə̀v ana ti de a à Pul a ga ata ya ka, Pul a gwaɗa a ə̀bay gà sliwdze ata ndaka àhəm girek: "I ŋget a vatwa aà mifèfilek beya?" Əbay gà sliwdze ata a gwaɗar aaka: "Tsaka, kà sər àhəm girek a? 38Iye ì gwa, kər ka, ə̀lagwa kəla gà Misira ana a zlara mewìsè bazlam a kə̀sà ndavana aaka, dìte a ndzə̀k mburma dəbuw faɗ nda gà dukw ahər tar, a dzà tar a kùsak aà məbàtsà mburma ya tsìye?" 39Pul a gwaɗar aaka: "Awaŋ, ìye ka, gà Yahuda, ta wa ìye tèkeɗè, i kwite Tarsus ika àhə̀ɗ Kilikiya. Iye ka, kəla gà kwite ana ndzer a, tsə̀ka, ìye gà slele tsà. Kamkam, viliŋ vatwa aà məfàfə̀là a gà mburma aaha te." 40Əbay gà sliwdze ata a vəlar vatwa. I dəba ŋa ya, Pul a hitse aka dàmbàzlà ga ata, a zla ahər a Mbulum, a ge dər kə̀tkə̀tkə̀t, kàmala megweɗe ya ka, ndzum ɗikɗik. Alə̀ka gà mburma ata tə ndza ɗikɗik ka, Pul a dzà ba aà mifèfìlè a tar ndaka àhəm tar gà Yahuda. A gwaɗa a tar:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\