GA ƁƏZLA MESLIRE 22

1"Gà dàmər gà nda gà tsir gà, tsarakum dukw ana i tsik a kurum aàba ika ba gà ya dzekwiŋ." 2Ama gà mburma ata tə tsaraka bazlam Pul ata à fèfil a ter a ndaka àhəm tar a ka, tə dzàr zləm lèlè asa. Dìte i dəba ŋa ya, Pul a gwaɗa a tar: 3"Iye ka, gà Yahuda. Ta wa ìye ka, i kwite Tarsus ika àhə̀ɗ Kilikiya. Ama ì gəl ba ka, i faha i Yeruzalem. Ama mala medzèŋgè məpàlà àhəm Mbulum Gamaliyel na a ɗifiŋ à məpàlà àhəm Mbulum gà tsir kwa nda ndzer ŋa lèlè ya. Akahər ata ka, yàa zazam fəla gà tsir kwa tikwitstse kàmala kurum ana ki zezemwim a kinèhe ya mbàŋa. 4Yàa sèwèr are a gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ka, hinne. Yàa gasa gà asləka, nda gà mə̀kəs, yàa dzà tar a dàŋgay. Tàa à mimete tèkeɗè, yàa miyak à tar tsìdze. 5Gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba ŋa ana ta kwere a gà gwala kwa ya tserdze, ti sle a aà mesire ka, dukw ana ìye ihər i tsik a ya ka, ndzer kaɗə̀ŋ. Akahər ata ka, yàa wizeye wàkità aà gà bàba ŋa ata ya, dìte na ta viliŋ, i de a dər a tə̀v gà bàba gà Yahuda ana i Damas a. Aɗàbà na yàa da ka, wàkità ata a ne a sìda gà, aà magə̀sara gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana i fata ya, dìte ka, aà medzewera tar a Yeruzalem a, tì sèwèr a tar are." 6"Malàhalàh ŋa ka, ì màh ba, i de a a kwite Damas. Alə̀ka màgə̀r pat a ge ka, yàa à mendze kuɗa. I pə̀r ikaba ya ka, dzaydzay duwa a pàtara i gə̀zà mbulum a wurat, a lawara ìye tits a fata. 7I də̀ɗ dər a bə̀ɗ tsàra, dìte ì tsarakara mifèfile duwa a ɗera i gə̀zà mbulum a, a gweɗiŋara ka: 'Sawul, Sawul, aàmala na ki sèwèriŋ a are kataya ya?' 8I gwaɗar aakaha: 'Kər ana, weke, Batsàh ga ŋa?' A gweɗiŋ aakara: 'Iye Yesuw gà Nazaret ana kər riŋ ihər ki sèwèriŋ a are hinne ya.' 9Gà àsìŋ gà mburma ana mì da akaba tserdze ya, tàa ŋgat a dzaydzay dukw ata, àma tàa tsaraka mifèfile wele ata a fèfiliŋ a tsà. 10I gwaɗar: 'I ge ana, meme, Batsàh ga ŋa?' Batsàh kwa ŋa ata a gweɗiŋ: 'Hitse aà mbulum, dìte ka da a kwite Damas. Na kàa daha ka, ti tsikik a riŋ dukw ana Mbulum a gwaɗak, ge ya.' 11I hitse aà mbulum. I fə̀r ikaba ya ka, tùtùrkumma yàa ge gùluf, ì ŋgat a vatwa asa tsà, aɗàbà dzaydzay ata a də̀v hinne ya ka, aka ndìŋ aka are. Gà mburma ata mì da akaba dze ya, ta gesiŋ ahər, mì tsìmìɗ àba a kwite Damas kuɗa. 12Ama i kwite ata ka, wele duwa a riŋ, zləm ŋgar Ananiyas. Wele ata ka, a gewa magə̀ɗa a Mbulum lèlè. A dzàwa gùrmits a bə̀ɗ a məpàlà àhəm kwa gà Yahuda mbàŋa. Gà Yahuda ana i fata ya tèkeɗè, ti zlìb a à ŋgat hinne asa. 13A daha a tə̀v ga, a gweɗiŋ: 'Sawul, dàmər gà. Ama kinèhe, are yak mà hə̀ndə̀k ba.' I fata ya tsàra ka, are gà a hə̀ndə̀k ba kaɗə̀ŋ, ì ŋgat a wele ata ndzih ndzih lèlè. 14A gweɗiŋ: 'Mbulum gà tsir kwa aka zla kər, dìte ka, ka sər dukw ana a sàsar ki ge a ya, aà kə ŋgat a wele ana ilik bakal ŋgar a riŋ tsìye, dìte na kinèhe, kà tsarakara mifèfile i bazlam ŋgar asa ya. 15Ama kinèhe ka, Mbulum aka slər kər aà metsìkè dukw ana kə̀ ŋgatar a, nda na kà tsaraka ika miɗ mburma tserdze ya. 16Kinèhe ki bebe a ə̀la asa ya? Hitse aà mbulum, ti tsilwiɓ à kər a yam nda maɗə̀và zləm ŋgar, dìte i dəba ŋa ya, Mbulum à pìlek a à bakal yak.' " 17"I dəba ŋa ya, ì mbə̀ɗ gər a Yeruzalem. A pat duwa, i tə̀v ana ìye riŋ i heme a a Mbulum a ka, sunwa a da aka ìye. 18I ŋgat a Yesuw, a gweɗiŋ: 'Da i kwite Yeruzalem a tsə̀mà tsə̀mà, gà mburma ana i faha ya, tà gìs a bazlam yak ana ki tsik a ter a aɗàbà ìye ya tsà.' 19I gwaɗar aakaha: 'Kaɗə̀ŋ, Batsàh ga ŋa, aɗàbà tə sər ka, ì dawa a gà ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda akahər ata. I gasawara iɗəm gà mburma yak a. I gazlawa tar, dìte ì dzàwa tar a dàŋgay asa. 20Ta kə̀ɗ Etiyen ana mala sìda yak a ka, àhəm gà iɗəm mbàŋa. A diŋ a gər. Yàa vava à gà petek gà mburma ana ta kə̀ɗ ŋgat a.' 21Dìte i dəba ŋa ya, a gweɗiŋ asa: 'Da, i slir a kər dìriŋ a tə̀v gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye.' " 22Gà mburma tə dzà zləm a mifèfile Pul ata lèlè. Ama i tə̀v ana a riŋ a tsik a ter a bazlam ata, a gwa ka, i de a a tə̀v gà na gà Yahuda tsìye ka, a tsə̀ɓ a tar hinne. Əndats tə tə̀rə̀tsar ikaba bazlam ata ya. Tə dzà ba aà mewideye, ta gwa: "Kə̀ɗakwa wele aaha fit a bìye daw. Ŋgùlùm mə̀ mə̀t iɗəm a, tsə̀ka, ma ndza à bəra tsà." 23Ta wideye hinne, tə lakaya dər a àhə̀ɗ nda petek bum bùm bum bum, àrgùdwà tutukwtukkwa aà gə̀zà mbulum. 24Əbay gà sliwdze gà Ruma ata a gwaɗa a gà mburma ŋgar: "Dum dər a ga ana kà ndzawakwa iɗəm a. Na kàa dum dəraha ka, kə̀ gə̀zlum ŋgat nda megwiymbiɗ, dìte ma tsik a kwa dukw ana gà Yahuda aaha ta wideye dər aaka hinne ya." 25Gà mburma ata tə da dər a ga ata, tə daha, tə dzaw ŋgat. Aha ŋana ti leker a ya ka, a gwaɗa a batsàh sliwdze ana i fata ya: "Wànà ki slwim a aà magə̀zlà wele ana gà Ruma ya mbàŋa ya, dìte ka, na sèriyè aka gə̀s ŋgat tsìye dər akaba ya?" 26Batsàh sliwdze ata a tsaraka bazlam Pul ata tsàra ka, a da a tə̀v ə̀bay tar. A daha, a gwaɗar: "Ki ge a dze ana, meme, wele aaha ka, gà Ruma ya?" 27Əbay sliwdze ata a tsaraka kataya ka, a daha a tə̀v Pul, a wiz ahər, a gwaɗar: "Tsikiŋ kwaŋ, wànà kər ana, gà Ruma ndzer a?" Pul a gwaɗar aaka: "Haya." 28Əbay gà sliwdze ata a gwaɗar: "Yàa dzà siŋgwè hinne, dìte na ì ne gà Ruma ana ndzer a." Pul a gwaɗar: "Ama ìye ka, gà Ruma à gər mewe gà ya, dukw ŋgar." 29Gà mburma ana ndeɗiŋa tà gìzl a ŋgat, ta gwa, mə̀ fàfəl ndzer ŋa zləmana ya, ti lèlekw i tə̀v ŋgar a, ta miyak à ŋgat tsàra. Əbay gà sliwdze ata tèkeɗè, a ge magə̀ɗa hinne, aɗàbà ana a tsaraka Pul ka, gà Ruma ya, dìte ka, aka mbə̀r medzewe ŋgat nda tsitsirɓe ndeɗiŋa asa ya. 30A sàs a ə̀bay gà sliwdze ata mesire ndzer ŋana, aàla na gà Yahuda ta vəl bakal a Pul dze ya? Aɗàbà taŋa na, ndidwè ŋa a pə̀lara tsitsirɓe ana i ahər Pul a, dìte a zal a gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba ŋa ana ta kwere a gà Yahuda ya tserdze, ti yahaba gər. Dìte i dəba ŋa ya ka, a hitse à Pul aka miɗ tar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\