GA ƁƏZLA MESLIRE 23

1Pul a dzà are aà mayàhàba gər mburma ata ndzazlzla lèlè. A gwaɗa a tar: "A kurum gà dàmər gà, ìye mandzà ŋa ika miɗ Mbulum ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik lèlè, à gər ana ì gə̀s ŋgat, haa kinèhe ya." 2Batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum Ananiyas, a tsaraka bazlam Pul ata kataya tsàra ka, a gwaɗa a gà mburma ata mehìtsè ŋa i fata ya: "Lakayumar aka bazlam." 3Pul a gwaɗar: "Mbulum a lekik a mbàŋa, a kər aaha gə̀zlə̀ŋ yak sula ya. Ka ndza a faha aà megè sèriyè ga ka, kàmala ana məpàlà àhəm Mbulum a tsik a. Ama kər kə̀ gwaɗa a mburma ka, lakayumar dze ana, kà tsik taŋa ana, dukw ana məpàlà àhəm Mbulum a tsik a ya?" 4Gà mburma ana a riŋ bìse i fata ya, ta gwaɗa a Pul: "Ki ndeveye a a batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum dze ana, meme?" 5Pul a gwaɗa a tar: "Yàa sər dər ka, ŋgat mala mandə̀và kuɗa a Mbulum tsà te, gà dàmər gà. Ama ì sər, a riŋ mewètsè ŋa i wàkità Mbulum, a gweɗe a mbàŋa ka: 'Ka ti tsik manə̀sà bazlam aà ə̀bay ana i gwala yak a tsìdze.' " 6Ama Pul a sàmata ka, gà mburma ata mayàhàba gər ŋa ya, tàa tə̀rə̀ts ba ikaba ya. Gà Saduki pàm, gà Farisa tèkeɗè, pàm. Aɗàbà taŋa, a fàfəl nda ndzə̀ɗa, a gwaɗa a tar: "Gà dàmər gà, ìye ka, gà Farisa, gwala gà tèkeɗè ka, gà Farisa ndzer. Ta giŋ a sèriyè kinèhe ka, aɗàbà ana ì gwa ka, gà məmə̀ta ti sle aà məmbə̀lara i məmə̀ta ya asa ya." 7A tsik àba bazlam ata ya ka, gà Farisa nda gà Saduki tə ndzə̀k ba iba ya tə̀v sula. Tə dzà ba aà mimbètsèba àhəm ika màgə̀r tar hinne. 8Aɗàbà ana gà Saduki ta màr àba à taŋa hwiye, ta gwaɗawa ka: Gà məmə̀ta ti sle aà mimbile asa tsà, gà gawla Mbulum nda gà Mèzìte Mesife tèkeɗè ka, tar riŋ tsà. Ama gà Farisa tèkeɗè ìbam, ta gwaɗawa i tar ka: Gà dukw ata tserdze ya ka, tar riŋ. 9I dəba ŋa ya, gà mburma ata tə sə̀kàh à mewideye duwa huwwa hinne asa. Tsam ka, gà àsìŋ gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Musa ana i lìwiŋ gà Farisa ya, hə̀rgə̀gə̀z ta hitse aà mbulum, ta pala àhəm hinne. Ta gwa: "Mì sər dukw ana ŋgwal ŋa tsà, wele aaha a ge ya tsìdze. Biy tsà Mèzìte Mesife, ki ge tsà gawla Mbulum ilik na a fàfəlar a bìleme." 10Tə sə̀kàh à mimbètsèba àhəm huwwa ika màgə̀r tar hinne asa, haa ə̀bay gà sliwdze ata a ge magə̀ɗa. A gwa: Bìleme tà kìɗ a Pul. A gwaɗa a gà mburma ŋgar: "Dumara, gə̀sumara iɗəm Pul a, kà mùm à ŋgat a ga ata kà ndzawakwa iɗəm a." 11Alə̀ka hə̀və̀ɗ a ge ka, Batsàh kwa ŋa a hitse a tsaka Pul. A gwaɗar: "Arə̀v ma da à kər a tsà, mər àba, kàa ge sìda ga i faha i Yeruzalem ka, ndzer lèlè. Ama a sèsiŋ ka, ki ta ge a i kwite Ruma kataya mbàŋa asa." 12Ndidwè ŋana i mèkwède ka, gà àsìŋ gà Yahuda tə dzà akaba bazlam, ta mbaɗa, ta gwa: Màa kə̀ɗ Pul tsə̀ka, mìi zim a ɗaf tsà, mìi se a yam tsà. 13Gà mburma ana tə dzà ba aà Pul a ka, tì zè a dzìk faɗ. 14Tə da a tə̀v gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba ŋa ana ta kwere a gà Yahuda ya. Tə daha, ta gwaɗa a tar: "Mə̀r ka, màa mbàɗa, mì gwa ka, mìi zim a duwa tsìdze, na màa kə̀ɗ Pul tsìye. 15Aɗàbà taŋa kurum nda gà àsìŋ gà bàba ŋa ana ta kwere a kwa ya tserdze, dumaha, gwaɗum a ə̀bay gà sliwdze ka, ma zla a kurumara Pul a faha ya, gwaɗumar ka: 'Mìi dzè a zləm a bazlam ŋgar ana a tsik a ya asa dzekwiŋ.' Ama mə̀r ka, mìi dzè a ba aà vatwa, mìi kìɗ a ŋgat, na i tə̀v ana ti dere a a faha ya." 16Ama dàmər Pul a riŋ də̀m ŋa. Də̀m ata ka, kəla ŋgar a riŋ asləka ŋa. Kəla ata aka tsaraka bazlam makə̀ɗà Pul ata tà kìɗ a ya, a da a ga ata gà sliwdze tə ndzawa iɗəm a. A daha, a be à ɗaf a Pul. 17Pul a tsaraka kataya tsàra ka, a zal a batsàh sliwdze ilik. A gwaɗar: "Laka kəla aaha a tə̀v ə̀bay kurum kwaŋ, aɗàbà a sàsar a ta fèfileriŋa." 18Batsàh sliwdze ata a laka ŋgat a tə̀v ə̀bay tar ata. A da dəraha ka, sliwdze aaha a gwaɗa a ə̀bay tar aaha: "Pul ata i dàŋgay a, na a slərra ìye ya. A zeliŋ, a gweɗiŋ, lakara kəla aaha a tə̀v yak a, aɗàbà a sàsar à fèfilekiŋa." 19Əbay gà sliwdze ata a gə̀s kəla ata kə̀tsàh a zlawak à gər tar. A daha, a gwaɗar: "Ki gweɗiŋ ana, meme?" 20Kəla aaha a gwaɗar: "I gwaɗak ka, gà Yahuda tàa tsik akaba bazlam, aà mewìzè aà kər Pul ndidwè, dìte ka hitse a tar dər aka miɗ mayàhàba gər tar asa, waytsà mìi tsereke a bazlam Pul kalkal ŋa na lèlè ya. 21Ama ka, kà ta gə̀s mifèfile tar ata tsìdze, aɗàbà gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ tì zè a dzìk faɗ ka, tì dzè a ba aà vatwa aà makə̀ɗà Pul. Tàa mbə̀r mimbeɗe, ta gwa: Màa kə̀ɗ Pul tsə̀ka, mìi zim a ɗaf tsìdze, ku mege yam tèkeɗè, mìi se a tsà ana, meme? Ta bebe a ka, mifèfile yak pəra na a zeha ya." 22Əbay gà sliwdze ata a gwaɗa a kəla ata: "Ka ti tsik bazlam aaha kà tsikiŋ a, a wùra ilik asa tsìdze." I dəba ŋa ya, a gwaɗar: "Daba kuɗa." 23I dəba ŋa ya, ə̀bay gà sliwdze ata a zal a gà bàba gà sliwdze sula tsàra. A gwaɗa a tar: "Yahum gər a gà sliwdze də̀rmə̀kà sula, gà mburma ana nda gà piris a, dzìk təsəla, dìte gà mburma ana nda gà suwal a, də̀rmə̀kà sula mbàŋa, dìte kà màhum ba kurum ata tserdze ya, nda ndzemdè tswiɗ ŋa ndaàvə̀ɗ aaha kinèhe ya. Ka dum à Pul a kwite Kaysariya, a bəra ə̀bay Filikus. 24Yahum gà piris, ti ndze a à ŋgat a bəra ə̀bay ata nda zay lèlè, duwa a ger a ika vatwa tsìye." 25Dìte ə̀bay gà sliwdze ata a daha, a wetse a tar wàkità a ahər. I huɗ wàkità ŋgar ata a wetse ya ka, a gwa: 26"Iye Kəlawdiyus Lisiyas, ì geha wusa a batsàh ə̀bay Filikus. 27I wetsekaha wàkità aaha ka, ì gwaɗak, wele aaha ì sləraha ya ka, gà Yahuda. Tàa gə̀s ŋgat, ta waya mekìɗe. I dəba ŋa ya, ì tsaraka, ŋgat tèkeɗè, gà gwala gà Ruma ka, ì ndzə̀k gà sliwdze ga, ta be à ŋgat i ahər tar a. 28I dəba ŋa ya asa, ì zla ŋgat aka miɗ mayàhàba gər gà Yahuda, aɗàbà a sèsiŋ mesire dər ka, aàmala na ta waya makə̀ɗà ŋgat dze ya. 29Alə̀ka ì sàmata ka, aka ge duwa biy makə̀ɗà ŋgat nda metìkè ŋgat a dàŋgay tsà asa. Ta màr à bakal ka, nda tə̀v gà dukw ana ndaka vatwa məpàlà àhəm tar a pəra. 30Alə̀ka ì tsaraka, gà àsìŋ gà Yahuda a riŋ ta waya makə̀ɗà ŋgat aà vatwa, dìte na ì slərakaha tsàra ya. I gwaɗa a gà na ta màr à bakal a ka, ki gwim a sèriyè ŋgar ka, a tə̀v yak. Taŋa ka, bazlam gà aka ndə̀v." 31I dəba ŋa ya, gà sliwdze ata ta ge dər kàmala ana ti tsik a tar a. Tə zla Pul ndaàvə̀ɗ ata tsàra, tə da à ŋgat a kwite Antipatiris. 32Alə̀ka ndidwè ŋana ka, gà sliwdze ata tə da nda sik a, ta mbə̀ɗara gər a tə̀v mendze tar aaha tə ndzawa iɗəm a. Ta miyak à gà na tə da nda piris a. Tə da aka miɗ nda gà Pul. 33Alə̀ka ti ndze a kwite Kaysariya tsàra ka, tə daha, ta vəl wàkità ata a ə̀bay Filikus ata kuɗa, dìte ta vəlar Pul a ahər mbàŋa. 34Əbay Filikus ata a dzeŋge wàkità aaha ka, a gwaɗa a Pul: "Ka ndzawa ana, ika àhə̀ɗ awara?" Pul a gwaɗar: "Iye ka, gà Kilikiya." 35Əbay ata a tsaraka kataya ka, a gwaɗar: "I ge a sèriyè yak ka, say gà na ta gə̀sara kər a, ti dere a dzekwiŋ." I dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà sliwdze ŋgar: "Dum à Pul a bəra ə̀bay Hiridus, ta kaslum ŋgat a fata." Tə tsaraka kataya ka, Pul a hitse aà mbulum, tə da à ŋgat a fata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\