GA ƁƏZLA MESLIRE 24

1I dəba ŋa ya, a ge mehine ə̀zləm ka, gà batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata, zləm ŋgar Ananiyas, nda gà àsìŋ gà bàba ŋa ana ta kwere a gà Yahuda ya, dìte nda gà wele ana a tsik a bazlam parak parak lèlè ya, zləm ŋgar Tartulus a mbàŋa, tə daha a kwite Kaysariya. Tə da a tə̀v ə̀bay Filikus, aà megè sèriyè Pul kuɗa. 2Əbay ata a zalaha a Pul. Alə̀ka Pul a daha ka, tə dzà ba aà megè sèriyè ŋa. Tartulus a mà à bakal a Pul. A gwaɗaha a ə̀bay ata: "Batsàh mə̀r ŋa, kinèhe mìi ndze a zay lèlè ka, agəra kər, agəra mekwere yak ana kər ihər ki kwere a nda metsèhe lèlè ya. Aɗàbà gà dukw ana gà ŋgwal ŋa tsìye fit dze ka, kàa làmbaɗa dər. 3Mì gə̀s kər nda maŋgàyà ba, ku mege i ŋga na ika àhə̀ɗ yak a. Aɗàbà ku mege dukula mì ŋgat ka, aɗàbà kər. Mì gik kəkaàha hinne. 4Ama a sèsiŋ na i gese a à kər a masak ŋa ya tsà. Aɗàbà taŋa kamkam, dzà zləm a dukw ana mìi tsikik a ya nda ŋgwal yak ana ki ge a ya te. 5Mì sər aà wele aaha ka, ŋgat mala manə̀sà à kə̀sà ndzer. A wise a bazlam i lìwiŋ gà Yahuda ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya. Ŋgat tèkeɗè, ə̀bay i fəla pàrsa gà mburma ana mì zal a tar gà Nazaret a asa. 6Ama aka yaha vatwa aà manə̀sà a mə̀r à ga Mbulum mə̀r batsàh ŋana mbàŋa asa, dìte aɗàbà taŋa na mì gə̀s ŋgat a. Na ka wiz aà wele ŋa kinèhe ka, kər nda gər yak ki sir a dukw ana mì ge dər ahər sèriyè ya." 9Gà àsìŋ gà Yahuda ana i fata ya, ta gaw akaba ahər àhəm, ta gwaɗar: "Kataya, kataya kaɗə̀ŋ ndzer, pàrsa iɗəm tsà." 10I dəba bazlam tar ata ya ka, ə̀bay ata a vəl vatwa a Pul, aà mifèfile mbàŋa. A ger wiyèw nda ahər, a gwaɗar: "Fàfəl." Pul a gwaɗar aaka: "I sər ka, kər na mala megè sèriyè ana i faha, kàa ndza iɗəm hinne ya. Aɗàbà taŋa, ìye riŋ nda maŋgàyà ba, aɗàbà ana yàa ŋgat vatwa aà megè sèriyè ba gà ika miɗ yak a. 11Kər ki sle a mewize aà mburma, ti tsikik a mendze gà. Aka ge kinèhe ka, à zè a mehine kurwa gəra sula tsà na ì da a Yeruzalem, aà madzà gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum a. 12A gər ana ì daha a fata ya ka, màa mbetseba àhəm nda gà Yahuda i ga Mbulum batsàh ŋa ata ilik tsìdze. Ku mege i gà ga ana ti yahawaba aɗəm gər pàmpàm a, ki ge tsà i huɗ kwite i kə̀sà ata tèkeɗè ya, màa wise aba duwa ilik ɓàv tsà asa. 13Kinèhe gà mburma aaha ta gwa, waytsà a ge naha, ki ge tsà a ge naaka, ə̀ndap ə̀ndap ə̀ndap ə̀ndap, kwets ndzer ŋa a riŋ tsà. Ti sle aà metsìkè a dukw ana ndzer ŋa, ta gə̀s dərra ìye a tə̀v yak a tsà. 14Ama kəla ka, ndzer ŋa na i ge a meslire Mbulum gà tsir mə̀r ka, nda mazàzàmà vatwa Yesuw ana ta gwa, fəla pàrsa ya. Tsàatsà, ìye tèkeɗè, yàa gə̀s dukw ana mewètsè ŋa i wàkità məpàlà àhəm Musa nda biy gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum a fit dze. 15Aɗàbà ì sər ndzer, kàmala tar ana tə sər a mbàŋa, Mbulum a mbilere a à gà ɓə̀zla bakal nda gà na gà ŋgwal ŋa ya tserdze i məmə̀ta ya. 16Aɗàbà taŋa na ìye riŋ kə̀la pat, a sèsiŋ mendze ika miɗ Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ŋgwal ŋa lèlè, dìte nda gà ika miɗ gà mburma ya. 17Yàa ndza i slele mive dìŋ, yàa da a Yeruzalem tsà. Ama kinèhe ka, ì mbə̀ɗ gər a fata. I daha à siŋgwè a gà mburma gà ana i fata ya, dìte ì waya məvə̀là dukw taf ŋana a Mbulum asa mbàŋa. 18- 19Alə̀ka i tə̀v ana ì ndə̀v à matàwàlà fəla mə̀r ata nda məvə̀là dukw masak ŋana a Mbulum a ka, gà àsìŋ gà Yahuda ana tə dara ika àhə̀ɗ Asiya ya, ti leha aà ìye a fata. Ti leha aà ìye tèkeɗè ka, kwets mayàhàba gər gà mburma a riŋ hinne tsà, maaga ìbam, a riŋ tsà asa. Ta gewa sèriyè ka, ŋgùlùm tar ana ti dere a, ta ge a aà ìye sèriyè a tə̀v yak a, na tàa leha aà bakal gà ya. 20Ki ge tsà kinèhe ka, wiz aà gà mburma aaha ta gə̀sara ìye ya, ti tsikik a bakal ana ta gə̀s dər ìye aka miɗ mayàhàba gər gà mburma ata ndavana aaka ya. 21Bə̀la tsiw, ta gìs ìye ka, agəra ana ì tsik a tar dukw ilik nda màgàlà ika miɗ tar, ì gwaɗa a tar ka: 'Kə̀ gə̀sumara ìye a sèriyè aka miɗ kurum a mbakum ka, aɗàbà ana ì sər ndzer, gà məmə̀ta ta mbilere a i məmə̀ta ya mbà ya.' " 22Ama Filikus ka, a sər dukw ana nda tə̀v megè ìmir Yesuw Kiristi ya lèlè. A sìrìk à sèriyè ŋa aka miɗ, a gwaɗa a gà mburma ana ta ge sèriye aà Pul a: "I tə̀v ana Lisiyas, ə̀bay gà sliwdze aka dara ka, dìte i sès a ikaba bazlam ŋa ya kuɗa." 23A gwaɗa a batsàh gà sliwdze: "Da à Pul a ga dàŋgay, kə kasla ŋgat i fata. Ama ki ger məɗək hinne tsà kəla. Ka ta pala àhəm a gà masla ŋgar ana ti dere a, tà fìr aaka a ya tsà." 24Alə̀ka i dəba mehine zàakwa ya ka, gà Filikus tə daha nda mə̀kəs ŋgar Durusil ana də̀m gà Yahuda ya. Tə slər mburma aka Pul, aɗàbà ta waya mesìkèhe à matsàràkà dukw ana ŋgat a tsikewa nda tə̀v Yesuw Kiristi, meme na magə̀sà ŋa nda gə̀zlə̀ŋ a. 25Alə̀ka Pul a daha ka, a dzà ba aà mifèfile a tar. A ɗif a tar à duwa pàmpàm hinne. Ti ta metsereke dukw ana ta ge a nda ndzer a, nda magə̀sà gə̀zlə̀ŋ, dìte nda sèriyè ana a dere a ika miɗ mbà ya ka, Filikus a ge magə̀ɗa hinne, a gwaɗa a Pul: "Yaw, taŋa ka, ki sle a aà medeba na kinèhe ya. Aka tə̀v ana yàa ŋgat vatwa ka, i mèkehe a à mezele asa." 26Aka biy ŋgar ka, Pul à dzìŋ a siŋgwè mbà. Aɗàbà taŋa a zalawaraha aà mifèfile nda ŋgat. 27Kərgà taŋa ya, tàa ndza mive sula hwiye kataya. Alə̀ka i dəba ŋa ya, tə zla iɗəm Filikus i fata ya, ti tike aɗəm Purukiyus Festus, a mbə̀ɗ ba aà makwàrà mburma i fata. I tə̀v ana Filikus a dara iɗəm a ka, a miyak à Pul i dàŋgay i fata. A sàsar məpə̀là dər tsə̀ka, dìte gà Yahuda ta waya ŋgat hinne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\