GA ƁƏZLA MESLIRE 25

1I tə̀v ana ti tike Festus a ə̀bay, a həna iɗəm pat màkər a ka, a màh ba i Kaysariya i fata ya, a da a Yeruzalem. 2A ndzeha a fata ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba gà Yahuda tserdze, tə daha a tə̀v ŋgar, ta wiz ihər bazlam Pul a, ta gwaɗar: 3"Kamkam, zla a mə̀rra Pul a faha ya, aà megè a mə̀r sèriyè i faha te." Ti tsikar kataya ka, dìte tì dzèr a ba aà vatwa, tà kìɗ a ŋgat. 4Ama Festus a gwaɗa a tar: "Pul ka, a riŋ a ndze a i dàŋgay i ma gà i Kaysariya. Ama kinèhe i huɗ mendze zàakwa ya ka, i mbìɗ a gər a ma." 5A gwaɗa a tar asa: "Na aka sàs a kurum ka, gà bàba ŋa ana i lìwiŋ kurum a, tə̀ də̀ɗ aka ìye. Na wele ŋa aka ge bakal ka, ki ta gwim a sèriyè ŋa ka, a fata." 6I dəba ŋa ya, Festus ìbam, aka ndza riŋ i fata kwaskwa ìde lèlè nda gà tar. Alə̀ka i dəba ŋa ya, a mbə̀ɗ gər a ma a Kaysariya. Dìte gà mburma ata tə də̀ɗ aaka. Ndidwè ŋana ka, a da a ga sèriyè, a gwaɗa a tar: "Zelwimiŋara Pul a tsàra." 7Alə̀ka Pul a daha ka, gà Yahuda ata tə də̀ɗ aakaha i Yeruzalem a, ti ler tits i tə̀v sèriyè. Ta màr à bakal pàmpàm hinne, kwets wur bazlam ŋa a riŋ ɓàv tsà. 8Bazlam tar ata a ndə̀v ka, Pul a fàfəl ikaba ya te. A gwaɗa a tar: "Yàa ge bakal duwa nda tə̀v məpàlà àhəm Musa tsà, ki ge tsà nda tə̀v ga Mbulum batsàh ŋa ana i Yeruzalem a tsà, dìte ki ge tsà nda tə̀v batsàh ə̀bay gà Ruma tsìdze asa mbàŋa." 9Festus a sàsar, dìte gà Yahuda ta ŋgaya ba agəra ŋgat. A gwaɗa a Pul: "Wànà a sàsak ana, ki tèkwe a a Yeruzalem, i ta ge a sèriyè yak a fata ya?" 10Pul a gwaɗar aaka: "Ŋgùlùm ki tèkwe a dər ka, a tə̀v batsàh ə̀bay gà Ruma. Ŋgat na a ti sès a iba sèriyè aaha ya, tsə̀ka, aɗàbà kər nda gər yak kà sər, yàa ge bakal duwa a gà Yahuda ilik tsà. 11Na yàa ge dukw ana ŋgwal ŋa tsà biy mekìɗè dər ìye ya tèkeɗè ìbam ka, yàa niw məmə̀ta tə tsà, na ìye ya. Ama dukw ana ta viliŋ dər bakal a, tàa tsik wur ŋa tsə̀ka, wùra a sle a aà mivile a tar ìye tsà. Say batsàh ə̀bay gà Ruma na a ta giŋ a sèriyè ga ya." 12Gà Festus tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya ka, ta mà akaba à bazlam nda gà mburma ŋgar. Dìte i dəba ŋa ya, a gwaɗar: "Na kàa tsik kataya ka, ki dwim a dər ka, a tə̀v ŋgar kaɗə̀ŋ." 13Alə̀ka i dəba mehine zàakwa ya ka, gà batsàh ə̀bay Agaripa nda dàmər ŋgar a riŋ mə̀kəs ŋa, zləm ŋgar Bernike, tə daha a kwite Kaysariya, aà megè wusa a Festus. 14Tə ndza i fata mehine dìŋ. I huɗ mendze tar ata ya ka, Festus a tsik bazlam Pul a batsàh ə̀bay ata. A gwaɗar: "Wele duwa naha, ì le ahərra aka ana Filikus a da i faha ya ka, a miyak à ŋgat i dàŋgay hiywe. 15Yàa da a Yeruzalem zàakwa. I daha ka, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba ŋa ana ta kwere a gà Yahuda ya, tə dzà ahər gwìdze a tə̀v ga. Ta hemiŋ hinne, ta gweɗiŋ: 'Kamkam, say sèriyè mà gə̀s ŋgat ndzer.' 16Ama ì gwaɗa a tar aaka ka: 'Fəla mə̀r gà Ruma ka, tà gìs a mburma kataya, tà kìɗ a ŋgat, ti ze medze tar aà ba gər ika miɗ sèriyè tsà. Ku weke a tsik a biy ŋgar, bə̀la ndzer ŋana ana, biy weke dzekwiŋ.' 17A gər ana ì dara a faha ya ka, gà mburma ata mì da akabara ya, yàa mə̀ts aà duwa tsìdze. Ndidwè ŋana tsàra ka, ì da a ga sèriyè. I gwaɗa a tar: 'Zelwimiŋaha a Pul, ma dara.' 18Alə̀ka Pul a daha ka, gà na ta ge ahər sèriyè ya, dzìrìk tə daha, tits ti ler. I dzala ka, aka ge dukw ana ŋgwal ŋa tsìye. Tsàatsà yàa le aɗəm aà wur bazlam ilik tsà. 19Ama ì tsaraka, ta mbetseba àhəm ka, ndaka tə̀v fəla tar ana ti zezem a ya, dìte ndaka tə̀v wele duwa tə zalar Yesuw, a mə̀t kuɗa ka, Pul a gwa, aka mbəlara i məmə̀ta ya pəra. 20Gər aka wisiŋ, ì sər meme na i sès a ter a ikaba bazlam ata ya tsà. Aɗàbà taŋa na ì gwaɗa a Pul: 'A sàsak ana, ki tèkwe a a Yeruzalem, na dìte i ta ge a sèriyè medzìbe bazlam yak aaha ya kəla ya?' 21Ama Pul tèkeɗè, a gə̀s a fata tsà. A gwa: 'Say batsàh ə̀bay gà Ruma na a ti sèsiŋ a iba sèriyè ga ya ya.' Dìte ì gwaɗa a sliwdze ka: 'Kaslum ŋgat a faha tə̀ma, say pat ana yàa ŋgat vatwa aà maslə̀rà ŋgat a tə̀v batsàh ə̀bay a dzekwiŋ.' " 22Agaripa a tsaraka kataya ka, a gwaɗa a Festus: "Iye tèkeɗè, a sèsiŋ metsereke mifèfile wele ata nda zləm gà mbàŋa." Festus a gwaɗar aaka: "Taŋa ka, ki ti tsereke a mifèfile ŋgar ndidwè." 23Ndidwè ŋana ka, gà ə̀bay Agaripa nda Bernike dàmər ŋgar ata tə daha, dìgwìɗìhha ku weke nda gà mburma ŋgar. Gà ə̀bay gà sliwdze, dìte nda gà mburma ana gà bàba ŋa ana i kwite ata ya, tə də̀ɗ aka tar. Tə daha, ta patsa a ga ana gà ə̀bay tə dzàwa aɗəm ba ya. Tə daha ka, Festus a gwaɗa a gà mburma ŋgar: "Zelwimiŋaha a Pul, ma dara." Gà mburma tə daha, tə zalaha a Pul. A daha. 24I dəba ŋa ya, Festus a gwa: "Kər batsàh ə̀bay Agaripa nda kurum gà mburma ana mayàhàba gər ŋa i faha kinèhe ya tserdze. Araha, wele ana gà Yahuda, ga na i Yeruzalem nda gà na ɗa i faha ta ge ahər sèriyè a tə̀v ga ya. Tə dara à bazlam ŋa a tə̀v ga ya hinne. Ta wiz aà ìye, ta gwa: 'Ma ndza aà bəra asa tsìdze.' 25Ama ìye ka, yàa le aà bakal wele aaha biy mekìɗè dər ŋgat a bìye ya tsà. Ama ŋgat nda gər ŋgar na a gwa: 'Ŋgùlùm batsàh ə̀bay gà Ruma na a ti sèsiŋ a iba sèriyè ga ya.' Aɗàbà taŋa na ì dzala, ì gwa, i slir a ŋgat a fata ya. 26Ama ìye ka, ì sər wur bazlam ana ndzer, i wetsehe a a batsàh ə̀bay gà Ruma ya tsà. Aɗàbà taŋa na ì zalaraha aka miɗ kurumaha tserdze ya. I zalaraha ndeyndey ka, aka miɗ yak batsàh ə̀bay Agaripa. Ka wiz ihər bazlam ŋa ya te. Na kàa wiz ihər a ka, bə̀la i sle aà meŋgete a wur bazlam i huɗ bazlam ŋgar ana a tsikik a ya zàakwa, na dìte i wetsehe a batsàh ə̀bay kwa ata ya. 27Aɗàbà ì dzala ka, lèlè tsìdze na ki zle a mburma a dàŋgay kataya, ki slir a ŋgat a tə̀v batsàh ə̀bay a Ruma, dìte ki wetser a wàkità a ahər ka, ka ze mesire bakal ŋgar ana a geye ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\