GA ƁƏZLA MESLIRE 26

1Alə̀ka Agaripa a gwaɗa a Pul: "I vilek a vatwa kinèhe ka, fàfəl ika ba yak a kuɗa." Pul a zla ahər a mbulum, kàmala megweɗe ya ka, i fèfil a kurum a te. Dìte a dzà ba aà mifèfile. A gwaɗa a ə̀bay ata: 2"A kər batsàh ə̀bay Agaripa, yàa ŋgaya ba hinne, aɗàbà ana yàa ŋgat vatwa aà mifèfile ika ba gà ya və̀ɗəna ika miɗ yak a, agəra gà dukw ana tserdze gà Yahuda ta viliŋ dər bakal a. 3Maŋgàyà ba gà ndeyndey ka, aɗàbà kər kà sər mendze gà Yahuda, dìte nda mimbètsèba àhəm agəra fəla tar ana ta gewa fit dze ya. Iye ihər i gek a kamkam, dzà zləm a mifèfile gà ana i tsik a ya lèlè te. 4Gà Yahuda tserdze tə sər mendze gà, à gər ana i ge gawla ya. Màa ndza akaba dze, dìte ì ndzawa i Yeruzalem asa ya. 5Dàgà piŋŋè, ku weke tə sər ka, ìye gà Farisa. Tar ŋa na ti tsikik a. I zezem a məpàlà àhəm Mbulum nda ndzer ŋa à gà Yahuda ya. 6Ama kinèhe ka, ìye i sèriyè. Aɗàbà ìye riŋ nda madzàlà gà gər aka dukw ana ndzer, Mbulum a tsik i sìda ya, a gwa, i ta vil a mə̀r a ya, a gà bàba gà tsir mə̀r a. 7Gà gwala ga mburma mə̀r ana kurwa gəra sula tserdze ya, tàa dzala aka dukw ata mbàŋa. Agəra taŋa na ta gewa ìmir a Mbulum ku ndaàvə̀ɗ, ku ndaapat hinne ya. Aɗàbà taŋa na gà Yahuda ta mìŋ à bakal ka, agəra dukw ata mbàŋa. Yaw, taŋa dze ana, wànà lèlè ya, wànà lèlè tsìye, ə̀bay? 8Aɗàbà la na kurum gà Yahuda ka dzalum ka, kà nwim dər pàrsa aà dukw ana Mbulum a gwa ka, i ta mbilere a mburma i məmə̀ta ya kaɗə̀ŋ a tsìye? 9Ama ìye nda gər gà tèkeɗè, akahər ata yàa dzala gà duwa hinne, aà manə̀sà à bazlam Yesuw gà Nazaret, kàmala i kurum ata kà dzalum a mbàŋa. 10I ge gà dukw ata fit dze ka, i Yeruzalem. I ŋgat ndzə̀ɗa ka, i tə̀v gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum a. Yàa gasa gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw hinne a dàŋgay. I tə̀v ana ta gewa a tar sèriyè, ta bets a tar a ka, ì gwaɗawa, kəkaàha, lèlè ndzer mbàŋa. 11I sèwèrewa a tar are hinne i gà ga mahàmà a Mbulum ana i fata ya, dìte ka, tà miyak à magə̀sà Yesuw fit. Matsə̀ɓatsə̀ɓ ga ika gər tar hinne. I yahawa tar, ku mege i gà kwite ŋgìɗ a dìriŋ tèkeɗè. I dawa aka tar pəra, aà mesèwère a tar are." 12"Kərgà taŋa ya, gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ta viliŋ ndzə̀ɗa a ba, tə slər ìye a kwite Damas. 13A tə̀v ana ì màh ba, i de a ya ka, màgə̀r pat a ge aà ìye ika vatwa. I fə̀r ikaba ya ka, ì ŋgat a tə̀v dzaydzay ŋa hinne, a zà madə̀và pat ana aà gə̀zà mbulum a. A le mə̀r tits nda gà mburma ana mə̀r dze ya, batsàh ə̀bay gà. 14Mì dzà a bə̀ɗ fit. Dìte ì tsarakara iɗəm mifèfile duwa i fata ya ndaka àhəm mə̀r gà Yahuda ya. Mifèfile ŋa a ɗe à ìye ka: 'Sawul, Sawul, aàmala na ki sèwèriŋ a are kataya ya? Ki sèwèrebe a are ka, a ba yak, kàmala sla ana à sèwèrebe a are, a sər àhəm aà mala ga ŋgar tsìye.' 15I gwaɗar aakaha: 'Kər ana weke, Batsàh ga ŋa?' A gweɗiŋ aakara: 'Iye Yesuw ana kər riŋ ihər ki sèwèriŋ a are ya. 16Ama hitse aà mbulum. I pàtak àba ka, dìte ki ne a mala meslire gà. Ki ta mè a à dukw ana kə ŋgatar və̀ɗəna ya, nda na i ɗifek a dər aka miɗ mbà ya. 17I slir a kər a tə̀v gà Yahuda nda gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye. Dìte i be a à kər a i ahər tar a. 18A sèsiŋ ka, ki hìndìk a ter a are, na dìte ta mère a i lùvuŋ a, a tə̀v dzaydzay ŋa ya ya, dìte ka, ti dere a i mekwere ə̀bay sitene ya, a tə̀v Mbulum a. Aɗàbà na tàa gə̀s ìye ka, Mbulum à pìl a à bakal tar, dìte ta ŋget a tə̀v mendze a lìwiŋ gà mburma ana Mbulum a pala tar a.' " 19"Ama ə̀bay Agaripa, ìye ka, yàa niw dukw ana ì ŋgatar, nda na ì tsarakara i mbulum a tsà. 20I làh məmà à bazlam ata ka, a gà mburma ana i gà kwite Damas nda Yeruzalem a dzekwiŋ, dìte na ì ti tsik a gà mburma ana tserdze i Yuda ya, i dəba ŋa ya, a gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye tserdze ya mbàŋa. I gwaɗawa a tar ka, tə dara, tà mbə̀ɗ à gà gə̀zlə̀ŋ tar aka miɗ Mbulum, dìte ta ge gà megè ìmir gà ŋgwal ŋa ana tà pèt a dər, dìte mburma a sir a dər ka, tàa mbə̀ɗ à gà gə̀zlə̀ŋ tar kaɗə̀ŋ ndzer a. 21Aɗàbà taŋa na, ì da a ga Mbulum batsàh ŋa ata ya ka, gà Yahuda tə daha, ta gə̀sara iɗəm ìye ya, ta waya mekìɗè ìye ya. 22Ama Mbulum a zlèk ìye i tə̀v tar a haa kinèhe, dìte ìye riŋ ihər i ge a sìda ŋgar ika miɗ mburma tserdze, ika miɗ gà ɓə̀za nda gà bàba ŋana fit dze. Yàa tsik aɗəm duwa ŋgìɗ ika gər biy gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum nda gà biy Musa ana ti tsik akahər ata ya tsà. 23Ta gwaɗawa ka: Mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya ka, tì sèwèrer a are, tà kìɗ a ŋgat, dìte a ta mbilere a i məmə̀ta ya. Ŋgat na à lèh ahər a ya. A ti tsik a bazlam ana a vil a dzaydzay a gà Yahuda, nda gà na tar gà Yahuda tsìye mbàŋa." 24I tə̀v ana Pul à fèfil a ikaba ika miɗ tar kàmala taŋa ya ka, Festus a wideye aka Pul, a gwaɗar: "Kər ka, kàa be a dala, Pul. Aɗàbà medzeŋge yak ana kà dzeŋge hinne ya ka, ka vəlak mibè a dala." 25Pul a gwaɗar aaka: "Yàa be a dala tsà, batsàh ə̀bay. Dukw ana i tsik a ya ka, nda ndzer ŋa nda metsèhe gà lèlè, pàrsa iɗəm tsà. 26Aɗàbà ana ə̀bay Agaripa a sər mifèfile ŋa fit dze ya. Ama ìye ka, magə̀ɗa a giŋ a tsə̀ka, agəra taŋa. Aɗàbà dukw ana a ge ba ka, makàhà ŋa tsà, are ihər tserdze. 27A kər, batsàh ə̀bay Agaripa, wànà kàa gə̀s dukw ana gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ti tsik a tsiye? Iye ì sər ka, kàa gə̀s." 28Agaripa a gwaɗar aaka: "Kà dzala ana, i gìs a Yesuw agəra bazlam yak ata kà tsikiŋ a tsàra ya?" 29 30Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà bàba gà ə̀bay ata nda gà Bernike, dìte nda gà mburma ana a riŋ mayàhàba gər ŋa i tə̀v ata ya, ta hitse aà mbulum, ti dere a a bəra ya. 31Alə̀ka i tə̀v ana ti dere a a bəra ya ka, ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Wele aka ka, aka ge dukw ana tà kìɗ a dər ŋgat, ki ge tsà, tì yè a dər ŋgat a dàŋgay a tsà." 32Ama Agaripa a gwaɗa a Festus: "Wele aaha ma wiz sèriyè a tə̀v batsàh ə̀bay ana i Ruma ya tsə̀ka, ana ka, kàa pə̀l à ŋgat."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\