GA ƁƏZLA MESLIRE 27

1I dəba ŋa ya, ə̀bay a tike a mə̀r pat məpàslà ahər madà aka àhə̀ɗ Italiya nda slə̀làh yam. Alə̀ka i tə̀v ana pat ŋa a ndze aɗəm a ka, ta vəl Pul a ahər a batsàh sliwdze duwa. Tə dzàr ahər gà àsìŋ gà ɓə̀zla dàŋgay ŋgìɗ, dìte ma da à tar a Ruma. Zləm sliwdze ata ka, Yuliyus. Ŋgat ka, batsàh ŋa i lìwiŋ gà àsìŋ gà sliwdze ana ta mbewaha a batsàh ə̀bay gà Ruma ya. 2Mì tsala akaba a slə̀làh yam ana a dara i Adaramitiya ya. A de a ndaà gùva àhə̀ɗ Asiya ya, nda tə̀v madzà ba tar ana tə dzàwa ba ya. Mì da kuɗa. Ama mì da akaba nda gà wele duwa a riŋ, zləm ŋgar Aristarkus. A dara i Tesalunike ya, ika àhə̀ɗ Makaduniya ya. 3Alə̀ka mbulum a də̀v ndidwè ŋana ka, mì ndze a kwite Sidun. Mì daha ka, sliwdze aaha ndeɗiŋa tə zalar Yuliyus a, a ge ŋgwal a Pul hinne. A vəlar vatwa aà məfə̀rà aka gà masla ŋgar ana i fata ya, dìte ta vəlar gà duwa, ta ger gər lèlè. 4Mì màh ba i fata ya ka, nda slə̀làh yam asa. I tə̀v ana mìi de a ya ka, himbiɗ a dzà ba aà mege hinne, à mère a à mə̀r ndàra a dəba ya. Agəra taŋa na mì da ndaà ba àhə̀ɗ Kipurus a. Ahə̀ɗ ata ka, yam a ler tits. Ar ka, i màgə̀r yam. 5Mì mbə̀rə̀zl gà àhə̀ɗ Kilikiya nda Pamfiliya və̀r ndazl aka tsèke ahər mezime mə̀r. Mì da ndaka màgə̀r yam, mì da a kwite Mira ana ika àhə̀ɗ Likiya ya. 6Mì ndzeha a fata ka, batsàh sliwdze ata a ŋgat slə̀làh yam ana a dara i kwite Aleksandiriya ya, a de a aka àhə̀ɗ Italiya ya ka, mì dara i naha ya, mì da a taŋa. Dìte mì màh ba tsàra. 7Mì da zèyezèye gireŋ, mì ge mehine dìŋ aà vatwa, agəra himbiɗ ana à mère a à mə̀r ndàra a dəba ya. Alə̀ka mì ndze ɗigìrgìr melive nda kwite Kinidus ka, ndeyndey mìi sle aà mede asa tsà. Tə̀luwur mì mà aà vatwa ya. Mì da ndàra a Kereta. Ahə̀ɗ ata ka, malàwàrà ŋa nda yam. Mì twilik ba ndaà gùva kwite Salmuni a riŋ i fata mbàŋa. 8Mì da ndaà ba àhə̀ɗ ata nda mawùrà ba ŋa, dìte mì ndze a gà tə̀vəməŋa a riŋ tə zalar gà ŋgwal tə̀v madzà aɗəm slə̀làh yam a. Gà tə̀vəməŋa a riŋ bìse nda kwite Lasiya, keɗeleŋŋè lèlè. 9Màa ndza aà vatwa ka, hinne, dìte i huɗ mede mə̀r ata ya mbàŋa ka, pat ndə̀rà gà Yahuda aka mbə̀r mede iɗəm a dəba ya. Aɗàbà aka ndze a kiye ata kàmala taŋa ya ka, wùra a de a aka vatwa asa tsà. Ta ŋgeye a àba slə̀làh yam tar aà gìgìze ya, agəra himbiɗ ana a ge a hinne, yam a tsele akaba a ya. Ta veve a i fata kiye dìŋ, tsə̀ka, ti dzeye a yam. Ama Pul a fə̀r, gà mburma aaha ta waya madà aka miɗ ka, a be a tar à ɗaf. 10A gwaɗa a tar: "I sàmata ka, medzeye i mede kwa aaha ki tèkwe a nda slə̀làh yam a. Araha, slə̀làh yam nda gà dukw ana iɗəm a tserdze ka, ti nisiŋa. Dìte kwets kwa ŋa tèkeɗè, ki beyekwe a tsà asa, biy tsà ki dzeyekwiŋa." 11I tə̀v ana tà mèh a ba ya ka, mala məpàkà slə̀làh yam nda mala slə̀làh yam ŋa ka, ta gwa: "Tàkwa dər akaba aka miɗ." Alə̀ka batsàh sliwdze ata a tsaraka mifèfile Pul ata kataya ka, a dzà aà zləm ɓàv tsà. A gə̀s ka, biy gà mburma aaha ta gwa, tàkwa dər akaba ya. 12Ama tə̀v ata ka, lèlè tsà na aà mandzà aɗəm i huɗ kiye ata himbiɗ a ge a hinne asa ya. Aɗàbà taŋa gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ fit dze ka, ta waya mede aka miɗ pəra. A sàs a tar na mege ti sle a ka, ti ti dze a ba a Finika a riŋ i fata ika àhə̀ɗ Kereta zləmana. Tar ŋa ti ndze a i fata tə̀ma. Aɗàbà tə̀v ata ka, kə̀tsàh à himbiɗ a, ŋgùlùm, a ndzeha a fata lèlè tsà. 13Ama tə sàmata ka, himbiɗ aka dzà ba aà mege fèr fèr fèr. A teh a taraha a i dəba ya, à zlèk a tar aà mede, ta gwa i tar ka, ki ndzekwiŋa, tàkwa. Tə daha, ti ndiwiɗera ara ana i huɗ yam, tə dàn ahər slə̀làh yam a. Dìte ta màh ba, tə da ndaà ba kwite àhə̀ɗ Kereta ata. 14Zàmma tsə̀ka, batsàh himbiɗ a hitse aà mege ika àhə̀ɗ ata. Zləm himbiɗ ata ka, himbiɗ ana a dara i maàdwà ya. 15A zla slə̀làh yam tar ata dìriŋ aka tsèke ŋgìɗ. A de a dər a tə̀v ŋa. Ama ta waya mehìtsè à slə̀làh yam ata mə̀r iɗəm a, dìte tà mbìɗehe a gər ŋa ser a himbiɗ ka, ta mbà ahər tsà. Pəlŋgay pəlŋgay himbiɗ mesìweye aà mə̀r pəra. 16Alə̀ka a da à mə̀r a tə̀vəməŋa a riŋ tə zalar Kawuda, ar i màgə̀r yam. Mì ndze aà ba kwite àhə̀ɗ ata ka, a tats ika mə̀r himbiɗ ata ya, a ge ŋgùlum. Ama slə̀làh yam ata ka, kəla ŋa ihər aà mendzwil ŋa, madànà ŋa, himbiɗ à gìrìv a dər hinne. Tə dàn ahər ka, bə̀la batsàh ŋana aka nəs ika vatwa ka, ti de a nda kəla ŋa ata. I fata kuɗa ka, mì ŋgəl aɗəm à kəla ŋa ata a batsàh ŋana nda gireŋ. 17I tə̀v ana mì ŋgəl dər aɗəm àba ya ka, ti ndìwìɗ lìɓir aà gùva slə̀làh yam ata, dìte ma ger ŋgùlùm, aɗàbà ana himbiɗ a nis a dər a. Ta ge magə̀ɗa hinne, aɗàbà hèwìyèŋ a riŋ bìse aà gùva Libiya. Slə̀làh yam ata a ndif ahər a sik ka, ti dzeye a a yam. Agəra taŋa na tə dzàr dìzl duwa a yam, dìte ma ŋge ahər a. 18Ama himbiɗ ata ka, a riŋ a ge a hwiye, aka mə̀t aaka ɓàv tsà. Yam a tsele akabiŋa, a ɓezle a dər. Ndidwè ŋana ka, tə dzàra iɗəm à gà dukw tar a ìŋgal, aɗàbà ana a be, slə̀làh yam à pèts a dər akaba a huɗ yam a. 19Dìte ndidwè ŋgìɗ asa ka, gà ɓə̀zla slə̀làh yam tə dzàra iɗəm à gà dukw megè ìmir tar ana iɗəm a, a yam a mbàŋa. 20Ama aka ge mehine dìŋ, wùra aka ŋgat a pat, ki ge tsà a gà màwùsàwus tsìdze. Say himbiɗ ɗekɗek na a ge a hinne ya. Aka mə̀t aaka tsìdze. Aɗàbà taŋa mə̀r ata tserdze ya, màa màh àba gər a fit, mì gwa ka, mìi dzeyiŋa. 21Wùra aka zəm duwa tsà mehine dìŋ. Dukw mezime a mbàha tsà. Ama Pul a hitse aà mbulum aka miɗ tar kuɗa, a gwaɗa a tar: "Na mege kàa gə̀sum mifèfile gà ndeɗiŋa ka, ana ka, ki tèkwere a ika àhə̀ɗ Kereta ya tsìdze. Na ka ndzakwa i fata ka, mesèwère are aaha a le aà kwa tsà, gà dukw ata tèkeɗè, ti nis a tsà asa mbàŋa. 22Ama kinèhe ka, àrə̀v ma da à kurum a ɓàv tsà, wùra ilik a dzeye a tsà. Say slə̀làh yam aaha kwa iɗəm a ilik na a dzeye a ya. 23Aɗàbà i huɗ hə̀və̀ɗ aaha mbakum a ka, gawla Mbulum ana ìye mburma ŋgar, ìye riŋ i ger a meslire ŋgar a, aka dara a tə̀v ga ya. 24A dara, a gweɗiŋ: 'Magə̀ɗa ma gik tsà Pul, a sàs a Mbulum ka, say ki ndze a aka miɗ batsàh ə̀bay gà Ruma ata ndzer, dìte a ta mbil a à gà àsìŋ ga mburma ana i slə̀làh yam aaha tserdze ya, aɗàbà kər mbàŋa.' 25Agəra taŋa, àrə̀v ma da à kurum a ɓàv tsà, gà wele, aɗàbà i sər ka, Mbulum a riŋ ndzer. A ta ge a ka, kàmala ana ì tsaraka ya kaɗə̀ŋ, pàrsa iɗəm tsà. 26Ki beyekwe a ka, aka àhə̀ɗ ŋa a riŋ malàwàrà ŋa nda yam tits." 27Ama taŋa ka, himbiɗ a riŋ a de a à mə̀r ika gər yam ata, tə zalar Adiriya hiywe pəra. Aka ge ka, mehine kurwa gəra faɗ. Alə̀ka a pat duwa, màgə̀r və̀ɗ a ge ka, gà ɓə̀zla slə̀làh yam ata ta fə̀r ikaba ya zìyye, ta ŋgat a duwa, kàmala àhə̀ɗ a. Tə dzala ka, ta gwa, màa à mendze aka àhə̀ɗ. 28Ama ti yà aɗəm ara duwa, madzə̀và ŋa ihər lìɓir. Ti live, tə sàmata ka, gwètitik dzìk səla. Tə da i fata ya zàakwa aka miɗ asa ka, ti yà aɗəm asa, tə sàmata ka, gwètitik kurwa gəra ə̀zləm pəra. 29Ta ge magə̀ɗa hinne. Ta gwa, slə̀làh yam a ti ndif a sik aà kur i huɗ yam ka, ki dzeyekwiŋa. Aɗàbà taŋa na tə ndzə̀k lìɓir, tə dànaya ahər gà bàba gà ara faɗ aà mendzwil ŋa. Tə dzà dər akaba a huɗ yam, dìte slə̀làh yam ata ma ŋge ahər a fata, ma da asa tsà. I gər tar ka, ta gwa, mbulum mà də̀v bìse. 30Ama ndaàvə̀ɗ ata, gà ɓə̀zla meslire mala slə̀làh yam ata ti yaha vatwa aà madàra iɗəm a, ta gwa, mìi beyiŋa. Ta gwaɗa a gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ana iɗəm a: "Mìi dèneye a gà bàba gà ara ŋgìɗ aà gər ŋa mbàŋa." Tsàatsà ta ge a dabari ka, aà mazlà kəla slə̀làh yam ata, ta waya ti de a dər aka àhə̀ɗ ata zləmana. Aɗàbà a sle aà mendze aɗəm mburma fit tsà. Tə daha, tə zla kəla ŋa ata madzə̀và ŋa aà batsàh ŋa aaha ya, ti tikere a a yam a. 31Ama Pul ka, aka sər a taraha aka dukw ana tə dzala ya, a gwaɗa a batsàh gà sliwdze ata nda gà àsìŋ ŋgar a: "Na gà ɓə̀zla məpàkà slə̀làh yam aaha tàa da à kwa ya ka, ki dzeywimiŋa, tsə̀na, weke na à ndzìk a kwa asa ya?" 32Gà sliwdze ata tə tsaraka bazlam Pul ata kataya tsàra ka, tə daha, tə sàs iba lìɓir aaha madànà ŋa aà kəla slə̀làh yam ata ya, dìte himbiɗ ma da dər aka màgə̀r yam dìriŋ à tar a, ti ndze ahər asa tsà. 33Alə̀ka aka mbulum ana wekikikiki à dìv a ya ka, Pul a gwaɗa a gà mburma ana i fata ya tserdze: "Zəmum dukw mezime zàakwa. Araha, kà ndzakwa mehine kurwa gəra faɗ aà vatwa, kàa mə̀ndzərum duwa tsìdze, agəra ana a mbà a kurumaha tsìye. 34Agəra taŋa na ì gwaɗa a kurum ka, zəmum dukw mezime zàakwa ya, dìte mə vəl a kurum ndzə̀ɗa, tsə̀ka, ki metwimiŋa. Ama àrə̀v ma da à kurum a tsà, wùra ilik i màgə̀r kurum a, a dzeye a tsìdze." 35Pul a tsik àba bazlam ata ya ka, a zla ɗaf ata, a hitse dər aka miɗ tar ata tserdze ya, a ge dəraha kəkaàha a Mbulum. I dəba ŋa ya, a sàs iba ya, a dzà ba aà mazə̀mà ŋa. 36Gà mburma ata tserdze ya, ta mà àba à àrə̀v, tə daha, tə dzà ba aà mazə̀mà ɗaf ata mbàŋa. 37Mə̀r i slə̀làh yam ata fit dze ka, də̀rmə̀kà sula nda dzìk təsəla gəra ndilik. 38Tə zəm ɗaf ata a sle tar lèlè ka, tə dzàyara iɗəm à gà dukw mezime tar ana ti ndze a dər a, a yam a, dìte ka, slə̀làh yam ata mi be ndeyndey asa tsà. 39Mbulum a də̀v ka, gà ɓə̀zla slə̀làh yam ata ta ŋgataha a àhə̀ɗ duwa ika màgə̀r yam. Tə sər àhə̀ɗ ŋa tsà. Ta fə̀raha ka, tulwah a riŋ iɗəm gunukw zàakwa, bìye i fata hinne tsà. Ta gwa, a hitsekwa àba à slə̀làh yam a fata ya, na mege a ge a ba ya. 40Tə daha, tə tarətsa gà lìɓir ana tə dànaya aà ara aaha i huɗ yam ndeɗiŋa ya. Ta məsak aɗəm à ara ŋa a fata. Tə daha, ta pə̀laya lìɓir aà zəva ŋa ana ta peke a dər slə̀làh yam a. I dəba ŋa ya, tə dàn petek aà mbulum aka miɗ ŋa, dìte himbiɗ ma tahar lèlè. Ta waya mede ser aka tulwah ata. Alə̀ka i tə̀v ana ti de a ya ka, himbiɗ a de aɗəm a à tar nda ndzə̀ɗa. 41I tə̀v ana tàa à mendze aɗəm a ka, nus tàa le aà hèwìyèŋ. Slə̀làh yam ata a mbà aà mede asa tsà. Gər ŋa aka pə̀ts aɗəm. Mendzwil ŋa a ɓezle a hinne, agəra himbiɗ ana a tsele akaba a à yam a. Zàmma tsə̀ka, ɓul ɓùl ɓul ɓul mendzwil ŋa ata aka haɓa ikaba ya. 42Ama gà sliwdze ata tə dzala, ta gwa: Ŋgùlùm batsakwa iɗəm gà ɓə̀zla dàŋgay aaha ya, tsə̀ka, ti ta beye a à kwa nda zlə̀zlàŋ a. 43Ama batsàh tar ŋa a pala tar àhəm, aɗàbà a sàsar na tà kìɗ a Pul a tsà. A gwaɗa a tar: "Ku weke ma yaha vatwa aà matsə̀là iɗəm a." Dìte a daha, a gwaɗa a gà mburma ana tə sər mezlìzlìŋe ya: "Ndabayum a yam, ka tsalum aka gìgìze." 44Dìte a gwaɗa a gà àsìŋ ŋa mbàŋa: "Ku weke, ma gasaba aà gà dìzl aaha pàmpàm, a haɓara ika slə̀làh yam aaha ya, ma tsəl dər iɗəm a." Ta ge dər kàmala ana a tsik a tar a ka, ta beye aka gìgìze tserdze, duwa aka ge a tar kwizikw tsìdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\