GA ƁƏZLA MESLIRE 28

1Alə̀ka mì beyera i yam ata ya, mì tsala aka gìgìze ka, mì tsaraka zləm àhə̀ɗ ata malàwàrà ŋa nda yam a ka, Malta. 2Gà mburma ana a riŋ i fata ya, ta gwaɗa a mə̀r: "Tàkwa a ma mə̀r." Mì da akaba. Mì daha ka, ta ge a mə̀r gər hinne. I dəba ŋa ya, yam a dzà. Mə̀tasl a ge a mə̀r a hinne. Tə daha, ta vàt a mə̀r akwa. 3Pul a daha, a kurəs tsèɓtsèɓ tsalaka, a ndà aà akwa. Tsàatsà mesiwiɗ iɗəm. Alə̀ka i tə̀v ana hùzzwa akwa à vìɗer a ya ka, a dara iɗəm a, ə̀ndəts a gə̀s ahər à Pul a. 4Gà mburma ata i fata ya, ta ŋgat a mesiwiɗ ata ndzàkwàlàkka aà Pul kataya ka, ta gwa: "Wele aaha ka, a ge a ka, mala məbàtsà mburma. Ku aka bera i yam a tèkeɗè, aka be i sèriyè Mbulum a ɓàv tsà." 5Ama Pul a gwàtsaka àba à mesiwiɗ ata ya, gwàtsak a akwa ata ya. Duwa aka wur ahər tsìdze. 6I madzàlà gà gər tar ka, ta gwa, ahər a slesle aakiŋa, à dìɗ a dər aà mbulum a zlùts mbà, à mìt a dər tsàra. Ta vava ahər a fata hinne. Ta fə̀r ka, duwa aka ger tsìdze. Tsam ka, kə̀rə̀zl ta mbə̀ɗ à madzàlà gà gər ŋgìɗ tsàra, ta gwa: "Wele aaha ka, maàfəla wùr ŋa, a ge a ka, Mbulum." 7Ama wele duwa a riŋ ika àhə̀ɗ ata, batsàh tar ŋa. Zləm ŋgar Pubiliyus. Ga ŋgar a riŋ, nda gà gùvàh ŋgar hinne bìse nda tə̀v ata mə̀r iɗəm a. Wele ata a gə̀s mə̀r nda maŋgàyà ba lèlè. Mì ndza i ma ŋgar mehine màkər. 8Aka ana mì daha ya ka, tsir Pubiliyus ata a riŋ mahə̀nà ŋa ika slə̀làh, màràɓàraɓ ihər, za a heleriŋa məmbə̀z məmbə̀z. Pul a daha a tə̀v ŋgar a ga. A daha, a hama a Mbulum agəra ŋgat, a tike ahər aka gər ŋgar, dìte a mbəl i dukw məmə̀ta ŋgar ata ya tsàra. 9Ama gà àsìŋ gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta ana i kwite ata ya, tə tsaraka kataya tsàra ka, tə dayaha a tə̀v Pul, dìte ta mbala mbàŋa. 10I dəba ŋa ya, gà mburma ata i kwite ata ya tserdze, tə zlə̀b à mə̀r hinne. Tə dzàya a mə̀r gà duwa. I tə̀v ana mìi mèh a ba ya ka, tə dzàya a mə̀r gà dukw ana a ge a mə̀r a ŋgùlùm ika vatwa ya ya hinne. 11Mì ge i fata kiye màkər. I dəba ŋa ya, mì da i fata ya nda slə̀làh yam ana a dara i Aleksandiriya ya. Slə̀làh yam ata aka ndza ika àhə̀ɗ ata malàwàrà ŋa nda yam a ka, kiye dìŋ, aɗàbà himbiɗ aaha ndeɗiŋa a ge a hinne ya. Aka ndze a kiye ŋa pəra ka, tə dànayawa àba ya kataya. Zləm slə̀làh yam ata ka, mawusa mbulum. 12Mì ndze a kwite Sirakus ka, mì həna i fata mehine màkər. 13Mì hitse i fata ya ka, mì da ndaà gùva dùlùv, mì ndze a kwite Regiyum. Ndidwè ŋana ka, mì màh ba, mì ndze a kwite Putiyuli. I huɗ mede mə̀r ata ya ka, mì ge mehine sula aà vatwa pəra, aɗàbà himbiɗ ana a màwara ika tsèke gular a. A zlàk mə̀r, a tah a mə̀rra i dəba ya. 14I fata ka, mì le riŋ aà gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ana ti ne gà dàmər mə̀r i fata ya. Ta gwaɗa a mə̀r: "Kamkam, ndzum ɗa i tə̀v mə̀r kwaskwa ilik te." Dìte i dəba ŋa ya, mì tsìmìɗ àba a Ruma kuɗa. 15Aka ana mə̀r riŋ aà vatwa mìi de a mbà ya ka, tsàatsà gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ana ti ne gà dàmər mə̀r i fata ya, tàa tsaraka, mə̀r riŋ mìi dehiŋa. Ta ŋgə̀zlaha aka mə̀r tsìkw a tə̀vəməŋa na a riŋ, tə zalar gà ga mbəlakw màkər. Gà àsìŋ ŋa erre a kwaskwa Apiyus asa, aà melìme nda gà mə̀r. Pul a ŋgat a tar ka, a ge kəkaàha a Mbulum, dìte àrə̀v a màraha kuɗa. 16I Ruma i fata ka, ta vəl vatwa a Pul, a ziwe a gər ŋgar. Tə ndzawa ka, nda sliwdze ana a kesle a ŋgat a ilik pəra. 17I dəba mehine màkər a ka, Pul a zal a gà bàba gà Yahuda ana i kwite Ruma ya. Gà mburma ata ti yahaba gər, tə daha a tə̀v ŋgar. A gwaɗa a tar: "Gà dàmər gà, tàa gə̀s ìye i Yeruzalem, ta vəl ìye a ahər a gà Ruma. Ama ka, yàa ge a tar dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, nda tə̀v məpàlà àhəm gà tsir kwa ya tsà tèkeɗè, ta gə̀s dər akaba ìye pəra. 18Gà Ruma ata ta giŋ sèriyè. Tə sàmata ka, tàa le aɗəm aà bakal ana biy mekìɗè dər ìye ya tsà. I dəba ŋa ya, ta waya məpə̀là à ìye kuɗa. 19Ama a sàs a gà Yahuda tsìdze. Aɗàbà taŋa na ì gwa, bàlaarì, i de a a tə̀v batsàh ə̀bay gà Ruma, ma ti sèsiŋ iba sèriyè ga ya ya. Ama i de a ka, i ta mè a à bakal a gà gwala gà ɓàv tsà. Aɗàbà ma ti sèsiŋ iba ndzer ŋana ya pəra. 20Taŋa na ì wiz kurum aà metsìkè a kurum a zləm kurum te ya. Iye ihər i zle a tsitsirɓe aaha ka, aɗàbà ìye ihər i ge a meslire wele ana gà mburma Israyel tə dzalawa a tə̀v ŋgar a." 21Gà mburma ata tə tsaraka kataya ka, ta gwaɗar: "Màa ŋgat a wàkità ana tə slərra ika àhə̀ɗ Yuda agəra kər a tsà. Dìte tàa slərra wùra ilik i lìwiŋ gà dàmər kwa ya ɓàv tsà asa. Wùra aka ɗama a mə̀r bakal yak ana kì ge ya tsà. 22Ama a sàs a mə̀r metsereke dukw ana kà dzala ya dzekwiŋ. Aɗàbà mì sər, ku i ŋga tserdze, gà mburma ta fèfil a ka, ŋgwal ŋa tsà aka dukw kurum ana ki zezemwim a kinèhe ya." 23Ti tike məpàslà ahər a Pul, ta gwaɗar: "Say pat ŋgìɗ na ki ɗif a mə̀r a dər a." Alə̀ka pat məpàslà ahər tar ata a ndze aɗəm ka, gà mburma hinne tə daha a tə̀v ŋgar ana a hənawa iɗəm a. Tə daha ka, a ɗif a tar à mekwere Mbulum ana a kwere a aka miɗ mbà ya. A dzà ahər ba dàgà à gər mèkwède ya, tsìkw a hàwa. A ɗif a tar ka, à dukw ana i huɗ wàkità məpàlà àhəm Musa ya, dìte nda biy gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ana akahər ata ya tserdze mbàŋa. A ɗe a tar à ndzer ŋa ana agəra Yesuw a, dìte ka, tà gə̀s ŋgat. 24I huɗ bazlam ŋgar ata ya ya ka, gà mìsle ŋgìɗ ìŋgal tàa gə̀s. Ama gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ tàa gə̀s tsà. 25I tə̀v ana àlə̀ka ti deye a ikaba ya ka, àhəm a da a tar aàba tsà, ta mbetseba a àhəm hinne, agəra bazlam ata Pul a tsik a tar a. I dəba ŋa ya, Pul a gwaɗa a tar asa: "I sàmata ka, dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a tsik a gà tsir kurum ana akahər ata ya ka, kaɗə̀ŋ ndzer, kàmala ana a tsik a Isaya, mala məmà à guma Mbulum a. 26A gwaɗar: 'Daha, gwaɗa a gà mburma aaha: Nda zləm ka, ki tserekwimiŋa, àma ki sirwim a tsà. Ki ŋgetwimeriŋa, àma ki sirwim a tsà asa mbàŋa. 27Aɗàbà gà mburma aaha ka, tàa ne aàba gà mandàkugùrum. Tàa raraɗa ahər a gà zləm tar. Tàa handakaya aka gà are tar, tsə̀ka, ana ka, ti tserekiŋa, ki ge tsà ta ŋgeteriŋa, dìte ti sir a kuɗa. Tà mbìɗere a àhəm a tə̀v ga ya, i mbele a tar.' " 28Pul a tsik àba taŋa ya ka, a sə̀kàh aaka à bazlam ŋgìɗ asa. A gwaɗa a tar: "Sərum dər ka, Mbulum a slərra bazlam mendìwìɗè gər mesife ya kinèhe ka, a gà mburma ana tar gà Yahuda tsìye. Aɗàbà tar ka, tà gìs a bazlam ata." 29 30I dəba ŋa ya, Pul a ndza i fata mive sula. A hənawa i ga ana ta pə̀lawa siŋgwè ŋa ya. I fata ka, a ziwe a gər ŋgar. Gà mburma ana tə dawaha a tə̀v ŋgar a ka, à gìs a tar, a fàfəlawa a tar himmè lèlè. 31A tsikewa bazlam mekwere Mbulum ana a ta kwere a aka miɗ mbà ya. A dzeŋgewa a tar, a gwaɗawa a tar ka, weke na Yesuw Kiristi ya, nda dukw ana Yesuw a gewa ya tserdze, parakkà lèlè. Wùra a peler a àhəm tsà, a ziwe a gər ŋgar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\