GA ƁƏZLA MESLIRE 3

1A pat duwa ndaàwa ka, gà Piyer nda Yuhana tə da a ga Mbulum batsàh ŋa ata, aà meheme ana ta hamawar iɗəm pat meyèhè kwìzir ìde ya. 2Wele duwa a riŋ magàha a bə̀ɗ ŋa, mandzà ŋa a riŋ à gùva bìye hə̀rmaga ana tə zalar Matsàhənà ŋa ya. Wele ata ka, magàha a bə̀ɗ ŋa, dàgà ana ta wa ŋgat a. Tə zlawaha a fata kə̀la pat, dìte ma wiz dukw meŋgèle aà gà mburma ana ti de a a ga Mbulum batsàh ŋa ata ya. 3A ŋgat a gà Piyer nda Yuhana ti de a a ga ata ya ka, a wiz aà tar duwa. 4Gà Piyer nda Yuhana ta mbə̀ɗ àba aà ŋgat, ta fə̀r ahər. Piyer a gwaɗar: "Fə̀r aà mə̀r." 5Wele ata a fə̀r aà tar hèlèwrèw, a dzala i gər ŋgar ka, ta viliŋ a duwa zàakwa. 6Piyer a gwaɗar asa: "Siŋgwè aà mə̀r tsà. Ama dukw ana aà mə̀r, mì ŋgat a ka, mìi vilekiŋa. Hitse aà mbulum nda zləm Yesuw Kiristi ana a dara i Nazaret a, ka da nda sik yak." 7I dəba ŋa ya, a gə̀s ahər mezime ŋgar, a hitse dər aà mbulum. Sik ŋgar ata a tàtə̀ɗ lèlè tsàra. 8A ndàb a mbulum, a hitse dzèŋ tsàra. A dzà ba aà mede nda sik ŋgar lèlè kuɗa. A zazam gà mburma ata a ga Mbulum batsàh ŋa ata. A daha, a suwaya i ga ata nda gà mandàbàyà a mbulum. A zàmbaɗa à Mbulum hinne asa. 9Gà mburma ata a riŋ i ga ata ya tserdze, tə dzà ahər are, na ŋgat riŋ à sìweye a i màgə̀r tar nda mazàmbàɗà à Mbulum a hinne. 10I dəba ŋa ya, tə sər ŋgat, naha ka, wele ana a ndzawa ika bìye hə̀rmaga aaha tə zalar a tsàhən hinne, aà mewize duwa ya ka, ta ge magə̀ɗa hinne, a ge a tar kàmala sunwa ya, aɗàbà dukw ana a ge ba nda wele ata ya. 11Gà mburma ata ta fə̀r ka, wele ata a zezem a gà Piyer nda Yuhana hiywe, tə sàmata dukw ana ta ger a ka, a ge a tar kàmala dukw menè à mburma ya. Tə daha a tə̀v tar aà huɗ màsàpàr ga ata tə zalar Màsàpàr Salumun a. 12Piyer a ŋgat a gà mburma ata ka, a gwaɗa a tar: "Kurum gà mburma Israyel, aàmala na mimbile wele aaha ana a mbəl a ka, a ge a aà kurum kàmala sunwa ya? Aàmala na kà fə̀rum aà mə̀r kàmala na mì lə̀mbaɗa à sik wele aaha ka, nda ndzə̀ɗa mə̀r a, ki ge tsà agəra ana mìi ndze a tsəɗaŋŋà ika miɗ Mbulum a ya. 13Mbulum gà batsàh gà tsir kwa Abəraham nda gà Izak, nda gà Yakuba na a vəl ndzə̀ɗa a mala meslire ŋgar Yesuw, na dìte tì zlìb a à ŋgat a. Ama kurum kàa gə̀sum ŋgat a gà bàba ŋa ana ta kwere a mburma ya. Kàa gwim ahər sèriyè ika miɗ Pilatus, ku mege i tə̀v ana a sàsar à məpə̀l dər a. 14Kàa kalum à wele ana mala ndzer ŋa, bakal ŋgar riŋ tsìye ìvaɗ. Kàa wayum mewìzè ahər məpə̀là a kurum ka, à mala makə̀ɗà mburma ya seyiŋ ìvaɗ. 15Kərgà taŋa ya, kə̀ kə̀ɗum wele ana a vil a kwe a mesife ya. Ama Mbulum aka mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya, a mesife, dìte mə̀r kinèhe tèkeɗè, gà ɓə̀zla sìda ŋa. 16Megìse ana a gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ a na a mbəl à wele aaha ki ŋgetwimer a, kà sərum ŋgat kinèhe ya. Zləm Yesuw a vəlar ndzə̀ɗa, a làmbaɗar à megìse ana a gə̀s ŋgat a, dìte ka, a vəlar mandzà zayzay asa, kàmala ana kurum riŋ ki ŋgetwimer a kinèhe ya. 17Ama ì sər gà dàmər gà, dukw ana kàa gwim nda gà ə̀bay kurum aà Yesuw a ka, kàa gwim ndzer, pàrsa iɗəm tsà, aɗàbà kà sərum tsà pəra. 18Ama Mbulum aka tə̀kər ka, kàmala ana a tsik piŋŋè nda ahər gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar ana fit dze ya, a gwa: 'Mala məmbə̀là à mburma ana i ti slir a kurumehe a ya ka, à sèwèr a are dzekwiŋ.' 19Aɗàbà taŋa kinèhe ka, mbə̀ɗum à madzàlà gà gər kurum, kà mbə̀ɗum gər a tə̀v Mbulum. Dìte mə̀ pə̀l a kurum à bakal kurum tserdze. 20Dìte i dəba ŋa ya, Batsàh kwa ŋa ata a slir a kurumere a pat awiya ŋa ana à mbìɗ a àba ya, ki vevwim a kinèhe ya. A pat ana aka ndzera ya ka, a slir a kurumere a mala məmbàlà à kurum ata a zla dàgà piŋŋè agəra kurum a, kàmala megweɗe ya, Yesuw Kiristi. 21Ama kinèhe ka, a ndze a i gər ŋa tə̀ma, haa a pat ana gà dukw tserdze tàa ne awiya ŋa ya. Kàmala na Mbulum a ɗif dər nda ahər gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar ata a ndzə̀k tar dàgà piŋŋè ya. 22Musa a tsik ahər, a gwa ka: 'Mbulum Batsàh kwa ŋa a ti slir a kurumere a mala məmà à guma ŋgar kàmala ìye ya. A ti ndze a ka, i màgə̀r gà mburma kurum. Ki ti dzwìm a zləm, ki geswim a dukw ana tserdze a ti tsik a kurum a ya. 23Wùr ana aka gə̀s, aka tə dzàr zləm a bazlam mala məmà à guma Mbulum ata ya tsə̀ka, ti delewere ŋgat i lìwiŋ gà mburma Mbulum a, dìte a dzeyiŋa.' " 24Piyer a gwaɗa a tar asa: "Aɗàbà dàgà à gà Samiyel a, nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum tàa ɗif à gà pat ŋa aaha a ge ba ya mbàŋa asa. 25Aɗàbà dukw ana Mbulum a tsik àba i sìda ya, a gwa nda ahər tar, i ta vil a ya ka, agəra kurum. Dìte kurum tèkeɗè, i masə̀ràba Mbulum ana a waya ɗa gà batsàh tsir kurum a. Aɗàbà a gwaɗa a Abəraham ka: 'I ta pise a àhəm a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya, nda ahər gà ɓə̀za yak.' 26Kərgà taŋa ya, Mbulum a làh meslirra Kəla ŋgar a ka, a tə̀v kurum a dzekwiŋ. A slərra ŋgat a ka, aà mipìsè a kurum àhəm nda məmbə̀ɗà à gər i tə̀v dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tserdze."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\