GA ƁƏZLA MESLIRE 4

1Alə̀ka i tə̀v ana gà Piyer nda Yuhana tar ihər tà fèfil a a mburma mbà ya ka, gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum batsàh ŋa ata nda gà Saduki, tə daha a tə̀v tar. 2Tə daha ka, ta ge àrə̀v hinne nda tə̀v gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata sula ya, aɗàbà ana tar riŋ ti tsik a bazlam a mburma ya, ta gwaɗa a tar ka, Yesuw aka mbəlara i məmə̀ta ya a mesife ya, kərgà megweɗe a tar a ka, gà məmə̀ta ti sle aà məmbə̀lara a mesife ya fit mbàŋa. 3Ama gà mburma ata ta hə̀ndə̀k aà tar a ga, ta hine a iɗəm, aɗàbà hə̀və̀ɗ aka mbə̀r mege. 4Aɗàbà kəla ka, gà mburma hinne i màgə̀r gà mburma ata i fata ya, ta waya bazlam tar ata gà mburma ata ti tsik a tar a. I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tə sə̀kàhəha à mburma fit dze ka, ti sle dəbuw ə̀zləm. 5I mèkwède ŋa na ka, gà ə̀bay gà Yahuda nda gà bàba ŋa ana i lìwiŋ tar ta kwere a mburma ya, dìte nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Musa ti yahaba gər a Yeruzalem. 6Gà masak gà mburma ana tar riŋ pàm i lìwiŋ tar a ka, gà Hanas, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum, dìte nda gà ə̀bay ŋgìɗ, gà Kayafas nda Yuhana, nda gà Aleksandire, dìte nda gà àsìŋ gà gwala tar gà bàba gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum fit dze. 7Tə zal a gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata, tə ndzə̀kaha tar aka miɗ tar, dìte ta gwaɗar: "Ka ŋgatumara ndzə̀ɗa ata dze ana, i ŋga ya? Ki ge tsà, nda zləm weke na kà mbəlum à wele aaha ya?" 8Piyer ana maràhà ŋa nda Mèzìte Mesife Mbulum a, a gwaɗa a tar: "Kurum gà ə̀bay nda gà bàba ŋa na i lìwiŋ kurum ki kwerwim a mburma ya. 9Mə̀r ɗa kinèhe ka, i sèriyè na ika miɗ kurum a, na naha ki wizwim aà mə̀r a bazlam aaha agəra ana mì ge ŋgwal ŋa a mala magàha a bə̀ɗ aaha, mì mbəl à ŋgat a. 10Araha kinèhe ka, sərum dər, kurum tserdze nda gà àsìŋ gà mburma Israyel ana ɗa ya: Wele aaha a hitse aka miɗ kurum nda zay lèlè ka, nda ndzə̀ɗa zləm Yesuw Kiristi ana a dara i Nazaret a. Ŋgat ana kà ndwandwayum ŋgat aà dìzl magə̀làwà ŋa ya. Ama ka, Mbulum a mbəl à ŋgat i məmə̀ta ya a mesife. 11Ŋgat ka, wùr ana Mbulum a live dər àba ya, a tsik ahər i wàkità ŋgar a, a gwa: 'Na a ne madəŋ kur ka, kur ana kurum gà ɓə̀zla mazlàzlà ga kà zlum, kà ywim iɗəm a dala ya ìvaɗ.' 12Ki slekwe a à mimbile ka, say nda tə̀v ŋgar ilik. Aɗàbà mege i ŋga ika gər àhə̀ɗ tserdze, Mbulum aka vəl zləm ŋgar a wur a ilik, na dìte ki slekwe a aà mimbile nda tə̀v ŋgar a asa tsà." 13Ama mayàhàba gər gà mburma ata tə tsaraka bazlam gà Piyer ata ka, a ge a tar kàmala sunwa ya, aɗàbà ana ta ŋgat a tar, tà fèfil a parakkà, ta ge magə̀ɗa tsìdze ya ya. A ge a tar kàmala sunwa ya ndeyndey ka, aɗàbà ana tàa sinikeba à gà duwa tsìdze ya. Tə sər, tar ka, gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw piŋŋè. 14Ama ta fə̀raha ka, wele ana ta mbəl dər a, a riŋ mehitse ŋa i tə̀v tar mbàŋa. I dəba ŋa ya, ta gə̀s a taraha àhəm aà are, tə sər dukw ana ti tsik a tar aakaha ya asa tsà. 15Ama ka, ta gwaɗa a tar aakaha: "Dum i ga mə̀r ana mì yahawaba aɗəm gər a tə̀ma." Dìte tar ŋa, tə dzà akaba bazlam ika màgə̀r tar. 16Ta gwaɗaba: "Ki gekwe a dze ana, meme, na à gà mburma aaha ya? Aɗàbà gà mburma aaha i Yeruzalem a fit, tə sər ka, dukw menè à mburma aaha ta ŋgatar a ka, tar na ta ge ya. Ama ki slekwe aà megweɗe a ka, pàrsa tsà. 17Ama kəla ka, palakwa a tar àhəm nda madzà aà tar magə̀ɗa nda bazlam kitè, aà ti ti tsik bazlam a mburma nda zləm Yesuw Kiristi tsà, dìte ka, gà mburma ŋgìɗ tə tsaraka maɗə̀và zləm dukw menè aà mburma aaha ta ge a ya asa tsà." 18I dəba ŋa ya, tə zal a tar, ta mbə̀ɗaha gər. Tə daha, ta kwirike akaba tar hinne. Ta gwaɗa a tar: "Ama ka ti tsikwim duwa a wùra nda zləm Yesuw asa tsà, ki ge tsà, ka ti dzeŋgwim bazlam ŋgar a mburma asa tsìdze." 19Ama gà Piyer nda Yuhana ta gwaɗa a tar aaka: "Kurum ŋa dzalum dukw ana a ne ndzer ŋa ika miɗ Mbulum a dzekwiŋ. Wànà ŋgwal ŋa mì gə̀s ana, bazlam kurum a, tsə̀na, biy Mbulum a? 20Ama mə̀r ka, mìi sle aà mimiyeke à dukw ana màa ŋgatar a, ndəna màa tsaraka ya tsà, say mìi tsik a pəra." 21I dəba ŋa ya, mayàhàba gər gà mburma ata ti yaha vatwa, waytsà aà madzà aà tar magə̀ɗa hinne asa, dìte ta pə̀l à tar, tə da ba. Ta ŋgat vatwa dukw ana tì sèwèr a ter a dər are ya tsà, aɗàbà gà àsìŋ gà mburma tserdze tar riŋ tì zèmbeɗe a à Mbulum, agəra dukw menè à mburma ata a ge ba ya. 22Wele ata ta mbəl à ŋgat nda dukw menè à mburma ata ya ka, a zà mive dzìk faɗ. 23Ta pə̀l à gà Piyer nda Yuhana tsàra ka, ta mbə̀ɗ gər a tə̀v mayàhàba gər gà mburma Mbulum asa. Tə daha, tə ɗama a tar dukw ana gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum nda gà bàba ŋa ana ta kwere a mburma ti tsik a. 24Tə tsaraka bazlam ata tsàra ka, tar ata tserdze ya, tə dzà ba aà meheme a Mbulum. Ta gwa i huɗ meheme tar a ka: "Mbulum Batsàh kwa ŋa, kər na kì ge gə̀zà mbulum nda gər àhə̀ɗ, nda dùlùv, dìte nda gà dukw ana tserdze iɗəm a. 25Kər na kà fàfəl nda Mèzìte Mesife yak nda bazlam Davit batsàh tsir mə̀r ana mala megè ìmir yak a. Ku gwa ka: 'Aàmala na gà mburma ta ge a swalwa nda màgàlà, nda zlapa ya? Aàmala na tə dzà akaba bazlam məpàpə̀ɗà aà mburma ya məfara ŋa ya? 26Gà bàba gà ə̀bay gər àhə̀ɗ tə duwayaba à gùvəl. Dìte gà ə̀bay tə yahaba gər a tə̀v ilik ŋa, aà magàwà aà gà batsàh tar ŋa, Mbulum nda mala məmbàlà a mburma ana a gwa, i slir a kurumehe a ya.' " 27I huɗ meheme tar ata ya hwiye, ta gwa asa: "Kaɗə̀ŋ, ar ka, kàmala Mèzìte Mesife yak ana ka tsik ahər akahər ata ya. Aɗàbà gà Hiridus nda Puntiyus Pilatus ta gaw ba i kwite aaha nda gà slele, dìte nda gà Yahuda, aà magàwà aà Kəla yak Yesuw ana kà slərra kàmala mala məmbàlà à mə̀r a. 28Ama dukw ana tə lə̀m dər akaba aà mege ya ka, kàmala biy yak ana kà làh metsike, a sàsak aà mege dàgà piŋŋè ya. 29Ama kinèhe ka, Batsàh mə̀r ŋa, zlàk mə̀r i tə̀v dukw ana ta ge a mə̀r a ŋgwal ŋa tsìye. Dìte ka vəl a mə̀r, a mə̀r gà ɓə̀zla meslire yak, aà metsìkè bazlam yak a mburma nda ndzer ŋa. 30Zlàk mə̀r, dìte mi mbəl à gà mburma, nda megè gà dukw menè à mburma ata pàmpàm a, nda zləm mala megè ìmir yak Yesuw." 31Tə ndə̀v à meheme tar ata tsàra ka, tə̀v ata tar iɗəm a, a ɓazla hinne. Mèzìte Mesife Mbulum a ràh a ba tar ilik ilik tserdze. Ti tsikewa bazlam Mbulum a mburma parakkà, hwarwa aà are tar asa tsà. 32Gà mburma Mbulum ka, tar mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa lèlè. Mawàyà ba tar ìbam, nda gə̀zlə̀ŋ ilik ŋa asa. Wùra ilik ika màgə̀r tar, aka fə̀r aà duwa ŋgar ka, kàmala na biy ŋgar à gər ŋgar a tsà. Ama dukw ana tàa ŋgat a ka, ti dzèye ba a ika màgə̀r tar tserdze. 33Gà ɓə̀zla meslire Mbulum ta màwa à bazlam mimbile Yesuw Batsàh kwa ŋa ana a mbəlara i məmə̀ta ya, a mesife ya ka, ta gwaɗawa: "Màa ŋgatar, a mbəlara i məmə̀ta ya," dìte Mbulum a pisewa a tar àhəm hinne, a tar ata tserdze ya. 34Matawak duwa a gewa a wùra ika màgə̀r tar a tsìdze. Aɗàbà gà mburma ata tə dzawuwa à gà gùvàh tar, ki ge tsà à gà ga, dìte ta yahawa gər a siŋgwè ŋa a tə̀v ilik ŋa. 35Tə dzàwa ahər a gà ɓə̀zla meslire Mbulum. I dəba ŋa ya, tə dzàwa ikaba siŋgwè ata ya, a gà mburma ya tserdze. Ku weke kəla hitwis ŋgar ìde. 36Kərgà Yasufa ana gà Levi, ta wa ŋgat i Kipurus, dìte gà ɓə̀zla meslire Mbulum tə zalar Barnabas a, kərgà megweɗe ya ka, "mala məmàha aà àrə̀v a mburma" ya, a ge dər kataya mbàŋa. 37A daha, a kal à gùvàh ŋgar, a ndzə̀k siŋgwè ŋa, a dzà a gà ɓə̀zla meslire Mbulum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\