GA ƁƏZLA MESLIRE 5

1Ama gà wele duwa tə zalar Ananiyas nda mə̀kəs ŋgar Safira, ta kal à gùvàh tar ika himmè àhəm a. 2A ndzə̀k mezèha siŋgwè ŋa a ba ŋgar. Mə̀kəs ŋgar tèkeɗè, a sər mbàŋa, na a ndzə̀k a. Ama ka, àsìŋ ŋana a da dəraha a gà ɓə̀zla meslire Mbulum. 3A da dəraha tsàra ka, Piyer a gwaɗar: "Aàmala na kà zazam pàrsa Sadan a? Aàmala na kà sàs pàrsa a Mèzìte Mesife Mbulum a, aɗàbà ana kà ndzə̀k mezèha siŋgwè gùvàh aaha a biy yak pàm a? 4Gùvàh ŋa dze ana, biy yak tsìye, na aka na kàa kal dər zùkw tsìye? Dìte aka ana kàa kal dər dze ana, siŋgwè ŋa na biy yak tsìye? Meme na kà dzala i gər yak, aà megè gà dukw ata ya? Kà sàs pàrsa ka, a mburma tsà. Ama kà sàs pàrsa ka, a Mbulum." 5Ananiyas a tsaraka bazlam ata tsàra ka, a də̀ɗ aà mbulum a, a mə̀t tsàra. Gà mburma ana tserdze tə sər ahər a ka, ta ge magə̀ɗa hinne. 6I dəba ŋa ya, gà ɓə̀za gawla tə daha, ta mbe məmə̀ta ŋa, tə zlara ŋgat a bəra ya, ti le ŋgat. 7Zàkwayiya i dəba ŋa ya, a ge a ka, ndzemdè màkər ka, Safira a daha, a pə̀ts a ga ata mbàŋa. Ŋgat ka, aka sər aà dukw tar ata ta ge riŋ a tsà. 8A daha ka, a gwaɗar: "Tsikiŋ, wànà siŋgwè gùvàh ana kà kalum dər ana, naha pəra ya?" A gwaɗar, "Haya, siŋgwè ŋa ka, kataya." 9Piyer a gwaɗar: "Meme na kurum nda zal yak ki mwim akaba à àhəm sula məmà ka, aà məbàzà za a Mèzìte Mesife Mbulum a? Tsaraka, taraka, gà mburma ana ti le a zal yak a, ti deriŋa, ti zle a kər mbàŋa." 10A tsikar kataya ka, a də̀ɗ aà sik mala meslire Mbulum ata tsàra mbàŋa. Gà ɓə̀za gawla tə daha a ga ata ka, aka mbə̀r mimìte. Tə zla, tə daha, ti le ŋgat a tsaka zal ŋgar a fata asa. 11Gà mburma Mbulum tserdze nda gà àsìŋ gà mburma ana i fata ya, tə tsaraka làbara ata kataya ka, ta ge magə̀ɗa hinne. 12Gà ɓə̀zla meslire Mbulum tàa ge gà dukw menè à mburma nda gà dukw ŋgìɗ pàmpàm ika màgə̀r gà mburma hinne. Gà mburma Mbulum ti yahaba gər aà huɗ màsàpàr ana tə zalar Màsàpàr Salumun a, nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 13Gà na tàa gə̀s Mbulum zùkw tsìye, ta ge magə̀ɗa aà madàha a tə̀v tar. Ku mege ta ge magə̀ɗa aà madàha a tə̀v tar tèkeɗè ka, tə zlə̀b à tar hinne. 14Gà asləka nda gà mə̀kəs ta gə̀s Batsàh kwa ŋa nda gə̀zlə̀ŋ tar lèlè, tə sə̀kàhawa aà gà mburma Mbulum ata hinne. 15Alə̀ka i dəba ŋa ya, gà àsìŋ ŋa tə ndzə̀kawaha gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta a fata. Tə dzàyawa tar aà gùva vatwa. Ta hənawa à tar aka slə̀làh, ki ge tsà aka bwitse. Aɗàbà a tə̀v ana Piyer a de a nda ta ya ka, sìsiye ŋgar aka dzà aka tar ka, ta mbalawa. 16Gà mburma hinne tə dayawara i gà kwite ana ta mbeha a Yeruzalem a mbàŋa. Tə ndzə̀kawaha gà ɓə̀zla dukw məmə̀ta nda gà mburma ana gà sitene ti slewa a tar za ya, dìte tar ata tserdze ya, ta mbəlawa i dukw məmə̀ta tar a. 17Ama batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata nda gà Saduki ana ta gə̀s bazlam ŋgar a, ti ne are a gà ɓə̀zla meslire Mbulum hinne. Ta ge metsèhe, ta gwa: "Gasakwa tar." 18Ta gasa tar, tə dzà tar a ga dàŋgay. 19Alə̀ka ndaàvə̀ɗ ka, gawla Mbulum ilik a daha, a handakaya i gà bìye hə̀rmaga ya fit, a pə̀lara iɗəm à gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata ya. A gwaɗa a tar: 20"Dum a ga Mbulum batsàh ŋana, dìte ka tsikwim bazlam mesife awiya ŋa ana Yesuw a da dərra i tə̀v Mbulum a, a mburma." 21Gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata ta gə̀s mifèfile gawla Mbulum ata tsàra. I mèkwède hèdwe ka, tə da a ga Mbulum batsàh ŋa ata. Tə daha, tə dzà ba aà metsìkè bazlam ata a gà mburma. Zàkwayiya ka, gà mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata nda gà mburma ana ta gə̀s bazlam ŋgar a, tə zal a gà àsìŋ gà bàba gà Yahuda ana ta kwere a mburma ya. Ti yahaba gər. Ta fàfəl ika màgə̀r tar. Alə̀ka i dəba ŋa ya, tə slər gà mburma aka gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata i ga dàŋgay a. 22Alə̀ka gà mburma ata tə daha, ta hə̀ndə̀k i ga dàŋgay a ka, tàa le aɗəm aà wùra tsà. Ta mbə̀ɗ gər a tə̀v mayàhàba gər gà mburma ata. Tə daha, ta gwa: 23"Mì daha ka, ga dàŋgay mahə̀ndə̀kà ŋa iɗəm a lèlè dukw ŋgar, gà ɓə̀zla makàslà ga ŋa ìbam, tar riŋ ika bìye hə̀rmaga ŋa. Ama mì hə̀ndə̀k i ga ya ka, màa ŋgat a wùra ilik tsìdze." 24Əbay gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum batsàh ŋa ata nda gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum tə tsaraka gà bazlam ata tsàra ka, tə sər dukw ana ti dzele a nda tə̀v gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata ya asa tsà. Ta gwaɗaba ika màgə̀r tar: "Dìte meme na dukuməŋa a ge ba ya?" 25I dəba ŋa ya, mìsle ŋgìɗ ilik a dara a tə̀v tar a, a gwaɗa a tar: "Gà mburma ana kà dzùm tar a dàŋgay a ka, tar ɗa i ga Mbulum batsàh ŋana i faha, ti tsik a bazlam Mbulum a mburma." 26Tə tsaraka kataya tsàra ka, ə̀bay gà ɓə̀zla makàslà ga Mbulum batsàh ŋa ata tə da nda gà mburma ŋgar. Tə daha, ta gasara gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata ya. Ama ta gasa tar ka, nda maaga tsà, aɗàbà gà mburma ta kelewe a tar nda kur. 27Tə ndzə̀kaha tar aka miɗ sèriyè a tə̀v mayàhàba gər tar ata. Dìte batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum ata a wiz aà tar bazlam a. 28A gwaɗa a tar: "Màa pala a kurum àhəm hinne, aà metsìkè bazlam nda zləm wele ata. Kurum dze ana, kà tsarakum zləm beye, na dìte ki dwim a à bazlam ŋa aka miɗ aka miɗ, i Yeruzalem asa ya? Ama a sàs a kurum megweɗe ka, mə̀r na a kə̀ɗ wele ata ya." 29Gà Piyer nda gà àsìŋ gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata ta gwaɗar aakaha: "Say megìse ka, bazlam Mbulum ìvaɗ, tsə̀ka, biy mburma tsà. 30Kà ndwandwayum Yesuw aà dìzl, a mə̀t, àma Mbulum gà batsàh tsir kwa a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya. 31Mbulum a hitse à ŋgat aka tsèke ahər mezime ŋgar, a tike ŋgat a ə̀bay. A ne à ŋgat mala məmbàlà à mburma asa. A ge dər kàmala taŋa ya ka, dìte gà mburma Israyel tə ta ŋgat vatwa aà məmbə̀ɗà à gà gə̀zlə̀ŋ tar nda məpə̀là à bakal tar tserdze. 32Mə̀r ka, gà ɓə̀zla sìda gà dukw ata ta ge ba ya, mə̀r nda gà Mèzìte Mesife Mbulum ana a vəl a gà na tàa gə̀s bazlam ŋgar a." 33Gà ɓə̀zla mayàhàba gər ata tə tsaraka taŋa ka, ta ge àrə̀v hinne. Tə dzà akaba àhəm, aà mibetse iɗəm gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata ya fit. 34Ama Farisa duwa a riŋ ika màgə̀r tar, zləm ŋgar Gamaliyel. Ŋgat ka, mala medzèŋgè məpàlà àhəm Musa ana gà mburma ta gə̀sawa mifèfile ŋgar lèlè ya. A hitse aka màgə̀r mayàhàba gər ata, a gwaɗa a tar: "Gà ɓə̀zla meslire Mbulum tə da a bəra zàakwa dzekwiŋ." 35Alə̀ka i dəba ŋa ya, a gwaɗa a gà mburma ana mayàhàba gər ŋa ya asa: "A kurum gà Israyel, gwim metsèhe nda tə̀v dukw ana ki ta gwim a à gà mburma aaha ya. 36Akahər ata ka, wele duwa a riŋ tə zalar Tudas. A pə̀r aàba ka, a gwa: 'Iye ka, ŋgwal mburma hinne.' Ama ka, gà mburma ti sle a də̀rmə̀kà faɗ na ta gə̀s bazlam ŋgar a. I dəba ŋa ya, tàa kə̀ɗ dər akaba ŋgat pəra, gà mburma ana tə zazam ŋgat a, tə tə̀z ihər a fit, ku ilik wùra aka zeha tsìdze. 37I dəba ŋgat a ka, wele ŋgìɗ a riŋ ilik, a tike aɗəm ba i tə̀v ana tar riŋ ta wetse a mburma ya. Tə zalar Yudas gà Galile. A ndzə̀k mburma hinne aà mendzwil. Ama tàa kə̀ɗ ŋgat asa mbàŋa. Gà mburma ana tə zazam ŋgat a, tə tə̀z ihər a asa. 38Ama ka, ìye ihər i gweɗe a kurum a kinèhe ya: Kàa yehwim duwa à gà wele aaha ya asa tsà, miyekwim à tar, tə da ba. Aɗàbà na megè ìmir tar aaha ta ge a ya, gà mburma na ti tsik a ter a ya ka, a ndze a tsà. 39Ama na megè ìmir tar a dere a i tə̀v Mbulum a ka, ki slwim aà mimbete a dər tsìdze. Gwim metsèhe lèlè. Biy tsà ki gwim a gùvəl ka, nda gà Mbulum. Ki sirwim a iɗəm àba ya tsà." Ama gà mayàhàba gər gà mburma ata ta gə̀s bazlam Gamaliyel ata. 40Tə zalaha a gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata, ta gazla tar, ta gwaɗa a tar: "Ka ta fàfəlum nda zləm Yesuw asa tsìdze." I dəba ŋa ya, ta pə̀l à tar kuɗa. 41Gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata tə dara i tə̀v mayàhàba gər tar ata ya, nda gà maŋgàyà ba, aɗàbà ana Mbulum a gə̀s tar lèlè, a vəl a tar vatwa aà mesèwère are agəra zləm Yesuw a. 42I dəba ŋa ya, ti tsikewa bazlam ŋgwal ŋa aaha agəra Yesuw ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya, i ga Mbulum batsàh ŋana kə̀la pat kuɗa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\