GA ƁƏZLA MESLIRE 6

1Akahər ata ka, gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tar riŋ ti sìkèh a gà Yahuda ana tà fèfil a ndaka àhəm girek a ka, ta mbetsebe a àhəm hinne nda matsə̀ɓatsə̀ɓ nda gà Yahuda ana i ma ika dìzl a. Ta gwaɗawa ka: Gà madakwa gà mə̀kəs mə̀r ta ŋgatawa dukw mezime ana tə dzàyawa a tar a lèlè tə tsà. 2I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla meslire Mbulum ana kurwa gəra sula ya, ti yaha gər a gà àsìŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ŋgìɗ tserdze. Ta gwaɗa a tar: "Mìi mìts a aà metsìkè bazlam Mbulum a, dìte mìi dzèye a iba dukw mezime a mburma ya ka, a tsàhən tsà. 3Aɗàbà taŋa, gà dàmər gà, palum mburma təsəla ika màgə̀r kurum a, gà ɓə̀zla metsèhe ana tàa ràh nda Mèzìte Mesife Mbulum lèlè, wirwir i ba tar tsìye. Ka vəlakwa a tar megè ìmir ŋa a ahər tar, ta ge. 4Dìte i dəba ŋa ya, mìi sle a aà meŋgete vatwa kə̀la pat, aà mahàmà Mbulum nda metsìkè bazlam ŋgar kuɗa." 5Ama bazlam tar ata a da a gər a gà mburma tserdze. Tə daha, ta pala gà mburma ata. Malàhalàh ŋa ka, tə zla Etiyen, wele ana a gə̀s Mbulum lèlè, maràhà ŋa nda Mèzìte Mesife ŋgar a. Dìte tə ndzə̀k gà Filip nda gà Purukwar, nda gà Nikanur, nda gà Timun, nda gà Parminas, dìte nda gà Nikwalas gà slele ana i kwite Antakiya, akahər ata a zazam matàwàlà dukw gà Yahuda ya. 6Alə̀ka i dəba ŋa ya asa, tə ndzə̀kaha tar a tə̀v gà ɓə̀zla meslire Mbulum ata. Tə daha ka, gà mburma ata tə dzàya aka tar ahər. Ta hama aà Mbulum agəra tar. 7Bazlam Mbulum a ɗe zləm hinne. Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw tə sə̀kàh hinne i Yeruzalem, dìte gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum hinne ta gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tar mbàŋa. 8Ama Mbulum a pise àhəm a Etiyen, a vəlar ndzə̀ɗa, dìte a gewa gà dukw menè à mburma hinne nda gà dukw ŋgìɗ pàmpàm ika màgə̀r gà mburma. 9Ama ka, gà àsìŋ ŋa ta gə̀s bazlam ŋgar tsà. Tar ka, gà na i ga Mbulum ana tə zalar "ga Mbulum gà ɓele ana tàa pə̀l à tar a". Ta gaw ba nda gà Yahuda ana tə dara i Kirene ya ìŋgal, dìte gà na tə dara i Aleksandiriya ya ìŋgal asa, dìte nda gà àsìŋ gà Yahuda ana tə dara i Kilikiya ya, nda gà na ika àhə̀ɗ Asiya ya mbàŋa. Tə dzà ba aà mimbètsèba àhəm nda gà Etiyen. 10Ama Etiyen a be tar nda bazlam, aɗàbà Mèzìte Mesife Mbulum na a vəlar metsèhe aà mifèfile kataya ya. 11I dəba ŋa ya, ta vəl gwarwa a gà mburma, dìte gà mburma ata ta gwa ka: "Màa tsaraka bazlam aà Etiyen a, aka tsik dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, aà gà Musa nda Mbulum." 12Tə dzà ahər gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ nda gà bàba ŋa ana ta kwere a gà Yahuda ya, dìte nda gà ɓə̀zla medzèŋgè məpàlà àhəm Musa asa mbàŋa. Gà mburma ata tə daha, ta gə̀s Etiyen, dìte tə da à ŋgat aka miɗ mayàhàba gər mburma. 13Tə ndzə̀kaha gà ɓə̀zla masàsà à ŋgat pàrsa ata mbàŋa. Gà mburma ata ta gwa: "Wele aaha ka, a tsikewa dukw ana ŋgwal ŋa tsìye, aà batsàh ga Mbulum kwa aaha, dìte aà məpàlà àhəm Musa asa. 14Mì tsaraka à ŋgat a ka, Yesuw gà Nazaret aaha a ta mbezle a à batsàh ga Mbulum aaha, dìte a ta mbìɗ a à matàwàlà dukw ana Musa a gwa, zazamum a." 15Gà mburma ana mandzà ŋa i bə̀ɗ i tə̀v mayàhàba gər tar ata ti yahawa ba aɗəm gər tserdze ya ka, ta màha à are aka Etiyen ba bà ba ba. Ta fə̀r ahər ka, yemere ŋgar twiy twiy twiy à dìv a kàmala gawla Mbulum a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\