GA ƁƏZLA MESLIRE 7

1I dəba ŋa ya, batsàh mala mandə̀và kuɗa a Mbulum i lìwiŋ gà mburma ata ya, a gwaɗa a Etiyen: "Bazlam ana ti tsik aà kər ana, wànà ndzer a?" 2Etiyen a gwaɗa a tar aakaha: "Gà dàmər gà, nda gà tsir gà, dzùm zləm a bazlam gà kwaŋ. Mbulum ana a zà dukw tserdze ya, aka pàt à ba ŋgar a Abəraham, batsàh tsir kwa, i tə̀v ana ŋgat ika àhə̀ɗ Mezapitamiya. Akahər ana aka da a Haran zùkw tsiye, 3a gwaɗar: 'Miyak à gwala yak nda àhə̀ɗ yak dze. Ka da aka àhə̀ɗ ana i ti ɗifek a dər a.' 4I dəba ŋa ya, Abəraham a hitse, a miyak à àhə̀ɗ Kaldiya ata. Dìte a da a mendze aka àhə̀ɗ Haran. Alə̀ka i dəba ŋa ya, tsir ŋgar a mə̀t ka, Mbulum a zla ŋgat ika àhə̀ɗ ata ya, a da à ŋgat aka àhə̀ɗ ana kinèhe kwa ɗa iɗəm a. 5I fata ka, Mbulum aka vəlar gùvàh màda ŋgar tsà. Ku mege dzidzel kwizikw tèkeɗè, aka sàsar tsìdze. Ama Mbulum a gwaɗar i sìda ya ka: 'I ta vilek a àhə̀ɗ ata, a kər fit. Dìte gà ɓə̀za gà ɓə̀za yak tə ndzawa iɗəm i fata. A ne a mekwere tar aà biybiy.' Ama akahər ana a tsikar taŋa ya ka, kəla ŋgar a riŋ ilik zùkw tsà. 6Dukw ana Mbulum a tsiker a ka, a gwaɗar: 'Gà ɓə̀za yak ti ti ndze a ika àhə̀ɗ mburma. Ti ne a gà ɓele tar. Tì sèwèr a ter a are mive də̀rmə̀kà faɗ. 7Ama i ta ge a sèriyè aka gər gà mburma ata ta ge a ter a matawak a. I dəba ŋa ya, ti dere a i fata ya, ta giŋ a meslire aka àhə̀ɗ aaha.' 8Ama ka, Mbulum a ɗifer à masə̀rà ba tar nda tə̀v masàsà ba. I dəba ŋa ya, Abəraham a wa Izak kuɗa. A ge mehine tsàmàkə̀r ka, a sàs ŋgat. Alə̀ka i dəba ŋa ya asa, Izak aaha a ta mewe Yakuba ka, a sàs ŋgat mbàŋa. Yakuba tèkeɗè, a sasa gà ɓə̀za ŋgar ana kurwa gəra sula, ti ne gà tsir kwa ya asa mbàŋa. 9I lìwiŋ gà tsir kwa ata kurwa gəra sula ya ka, ti ne iɗəm are a Yasufa ya hinne. Ta kal à ŋgat, tə da à ŋgat aka àhə̀ɗ Misira. Ama Mbulum a riŋ mandzà ŋa nda ŋgat. 10A mbəl à ŋgat i mesèwère are ŋgar ata ya fit dze. A vəlar hwarhwar nda metsèhe, dìte ka, Faruna, ə̀bay batsàh ŋa ana i Misira ya, mà gə̀s ŋgat lèlè, akahər ana ŋgat a riŋ i tə̀v ŋgar a. Əbay ata a ne à ŋgat batsàh ŋa ika àhə̀ɗ ata, dìte aka gər gà mburma ana i ga i ma ŋgar a tserdze mbàŋa. 11A te megeha i dəba ŋa ya ka, may batsàh ŋa a ge ika àhə̀ɗ Misira ata nda àhə̀ɗ Kanan dze. Ama gà tsir kwa ata ta ŋgat dukw mezime asa tsìdze. 12Yakuba a tsaraka daw a riŋ i Misira ka, a sləraha gà ɓə̀za ŋgar gà bàba gà tsir kwa ata malàhalàh ŋa ya, aà masə̀kə̀mà ŋa. 13Alə̀ka i dəba ŋa ya, ta mbə̀ɗaha gər masula ŋa na ka, Yasufa a ɗif a tar àba, a gwaɗa a tar: 'Iye ka, dàmər kurum.' Dìte batsàh ə̀bay ata a sər ka, tar gà gwala Yasufa. 14I dəba ŋa ya, Yasufa a slər mburma aka tsir ŋgar Yakuba, aà madara a tə̀v ŋgar a fata ya, nda gà mburma ŋgar ana dzìk təsəla gəra ə̀zləm a tserdze. 15Dìte gà Yakuba ta màh ba, tə da aka àhə̀ɗ Misira. Alə̀ka i dəba ŋa ya, a mə̀t riŋ i fata. Gà bàba gà tsir kwa ata tèkeɗè, ta mata riŋ i fata mbàŋa. 16Tə ndzakawa məmə̀ta tar ka, a Sikem. Ti leyewa tar ka, a gùvàh dìve ana Abəraham a sə̀kəm à gà ɓə̀za Hamur a. 17I tə̀v ana Mbulum aka à mendìve à dukw ana a tsik i sìda ya, a Abəraham a ka, gà gwala kwa ta wa ba hinne i Misira. 18I dəba ŋa ya, ə̀bay ata a riŋ asa tsə̀ka, ti tike aɗəm ə̀bay ŋgìɗ. Ama ə̀bay ata a sər Yasufa asa tsà. 19A gewa matawak a gà gwala kwa, a sèwèrewa a tar are hinne. A fàr aka tar ndzə̀ɗa aà madzà àba à gà ɓə̀za ndirkiz a dala ya, dìte ta mata. 20Akahər ata na ta wa Musa ya. Ŋgat ka, ŋgwal kəla lèlè, a tsàhən aà Mbulum. Ta gəl ŋgat kiye màkər i ga i bəra tsir ŋgar dzekwiŋ. 21Dìte na ti tike àba ŋgat aà gùva dula ya. Ta kàha ŋgat a fata ka, aɗàbà ə̀bay ma sər ahər i ma ka, à kìɗ a ŋgat. Alə̀ka i dəba ŋa ya, də̀m ə̀bay ata a le ahər i fata, a zla ŋgat, a gə̀s ŋgat kàmala kəla ŋgar a. 22Kərgà taŋa ya, a gəl ba, a zla metsèhe gà Misira lèlè. A ne batsàh ŋa i tə̀v mifèfile ŋgar a, nda megè ìmir ŋgar ana a ge a ya tserdze. 23Alə̀ka Musa a ge mive dzìk faɗ ka, a gwa: I ta fìr a aka gà dàmər gà ana gwala tar gà Israyel a. 24I dəba ŋa ya, a ta medeha ka, a ŋgataha a wele duwa gà Misira ana à sèwèr a are a mburma ŋgar a. A daha, a yàb aka wele ata, aà mezlèke gà mburma ŋgar ata, a kə̀ɗ gà Misira ata. 25A dzala ka, gà dàmər ŋgar tə sər ka, Mbulum aka vəl a tar ŋgat aà mibè à tar i mesèwère are ya. Ama tə sərar aakaha tsà. 26Ndidwè ŋa ka, Musa a le aà gà Israyel sula, tà gìzl a ba ika màgə̀r tar. A sàsar zləmana ka, tə sər aàba àhəm. A gwaɗa a tar: 'Aàmala na ki gìzlwim a ba ya, gà masla gà, araha kurum ka, nda dàmər à?' 27Ama wele ana a làh aà maaga ŋa ya, a lə̀m iɗəm a Musa ya dìriŋ, a gwaɗar: 'Kər ana, ə̀bay a? Weke na a tike kər a ə̀bay mala magàsà ikaba mə̀r a? 28Wànà a sàsak mekìɗe ìye kàmala gà Misira ana kə̀ kə̀ɗ ndavana ya asa ya yà?' 29Musa a tsaraka bazlam ata kataya tsàra ka, a val aka àhə̀ɗ Madiyan. A ndzaba i fata. I dəba ŋa ya, a ŋgat gà ɓə̀za gà asləka ŋa sula i fata. 30Ama a ge riŋ mive dzìk faɗ ka, gawla Mbulum ilik a pàtar àba i kùsak, bìse nda kwite Sinay. A pàtar àba ka, i bàgùr duwa, akwa iɗəm ŋgàŋŋa. 31Musa a ŋgataha a dukw ata ka, a ger kàmala sunwa ya. A sìrìkaha aà mesèmete dukw ata zləmana ka, a tsarakara iɗəm mifèfile Mbulum Batsàh kwa ŋa i akwa ata ya. A gwaɗarra: 32'Iye ka, Mbulum gà tsir yak Abəraham nda Izak nda gà Yakuba.' Musa a tsaraka kataya tsàra ka, a dzà ba aà medzedzere, a ge magə̀ɗa hinne, a gə̀s mifìre ahəraha asa tsà. 33I dəba ŋa ya, Mbulum ata a gwaɗarra asa: 'Ndzə̀k tsàpà ika sik a, aɗàbà tə̀v aka kər iɗəm a ka, tə̀v ŋgwal ŋa ana biy gà ya. 34Yàa ŋgat a mesèwère are gà mburma gà ana tì sèwèr a ter a are i Misira ya. Yàa tsaraka mandə̀và kuɗa tar, dìte ì dara aà məmbə̀là à tar a kuɗa. Dara, i slir a kər a Misira.' 35Musa ka, wele ana gà Israyel ti niw ŋgat, ta gwaɗar ka: 'Weke na a tike kər a ə̀bay mə̀r, a gwaɗak, gasa ikaba mə̀r a dziye ya?' Ama ŋgat ka, Mbulum a zla ŋgat, a ne à ŋgat ə̀bay, mala məmbə̀là à tar. A slər ŋgat ka, nda ahər gawla Mbulum ata a pàt à ba ŋgar i huɗ bàgùr ata, akwa iɗəm ŋgàŋŋa ya. 36Musa ata na a bera à gà Israyel i Misira ya ya. A gewa gà dukw menè à mburma ŋgìɗ pàmpàm ika àhə̀ɗ ata aà guva dùlùv ŋa a riŋ ndùzzwa, nda gà i kùsak asa mive dzìk faɗ. 37Musa aaha asa na a gwaɗa gà Israyel ka: 'Mbulum a ti slir a kurumehe a mala məmà à bazlam ŋgar kàmala ìye ya. Wele ata ka, a ti slir a ya ka, wùra ilik ika màgə̀r gà gwala kurum ana ika miɗ mbà ya.' 38I tə̀v ana gà mburma Israyel ti yahaba gər i kùsak aà sik kwite Sinay ka, Musa na mala mazàzə̀ɗà à bazlam gawla Mbulum ana a tsikarra i gər kwite ya, dìte na a zàzə̀ɗ dəraha a gà gwala kwa ya. Mbulum a ɗerra à bazlam mesife ya, dìte na, araha a ndzera a tə̀v kwa ya mbàŋa ya. 39Ama gà tsir kwa ata ta gə̀s bazlam ŋgar tsà. Ti yà ŋgat a dala. Ta waya məmbə̀ɗà gər zləmana ka, a Misira. 40Ama ta gwaɗa a Haruna: 'Geye a mə̀r dukw ana a ne a mbulum mə̀r, mìi zèmbeɗe a dər a, aɗàbà mì sər dukw ana a ge riŋ ba a gər a Musa ana a ndzə̀kara mə̀r ika àhə̀ɗ Misira ya tsà.' 41Tə daha, ta və̀ɗ dukuməŋa kàmala kəla sla ya, ti ne dər mbulum tar, ta vəlar duwa. Ta ŋgaya ba hinne nda dukw ata ta ge nda ahər tar ŋa ya. 42Ta ge dukw ata kataya ka, Mbulum a mbə̀ɗ àba à tar a, dìte na tə dzà gùrmits a bə̀ɗ a gà màwùsàwus a, kàmala ana mewètsè ŋa i wàkità gà ɓə̀zla məmà à bazlam Mbulum a, Mbulum a gwa: 'A kurum gà mburma Israyel. Gà dukw ata kà zleyewumar ɗa mive dzìk faɗ i kùsak a ka, a ìye tsà. 43Mekiriwe ga petek mbulum Muluka ata ta kiriw a, na kà zlawum a, dìte ka, kà zazamawum i dəba ya. Mendzìkìɗè ba màwùsàwus mbulum Refan ìbam, ka zlawum mbàŋa. Gà dukw ata ki geywim nda ahər kurum a, na kà dzàyawumar gùrmits a bə̀ɗ a. Aɗàbà taŋa na i ndzìk a kurum ika àhə̀ɗ aaha ya, a tə̀v ŋa dìriŋ à Babila ya kweleŋ fit.' 44Gà tsir kwa ka, tar riŋ nda gà ga ana ta kiriw nda petek a i kùsak. Mbulum a ndzawa nda gà tar, a tsikewa iɗəm bazlam ŋgar a Musa i fata. Ta kiriw ga petek ata ka, kàmala ana Mbulum a waya, a gwaɗa a Musa ka, i ɗifek a dər a. 45I dəba ŋa ya, gà ɓə̀za tar tə zàzə̀ɗ à mekiriwe ga petek ata. A ta megeha ka, tə zla àhə̀ɗ gà mburma ana Mbulum a də̀gə̀zara iɗəm tar, aɗàbà tar ana ti ndze aɗəm a ya. Akahər ata ka, Zesiwe ə̀bay tar. Tə da akaba aɗəm nda gà ŋgat dze. Tə zla dər a ahər, tə ndza aɗəm a fata nda gà ə̀bay tar Zesiwe. Ga petek ata a ndza haa a le aà mendze ə̀bay Davit ana a ge ɗa ya. 46Ama Davit ka, mandərkwasla na i tə̀v Mbulum a, a wiz vatwa aà Mbulum, aà màzlàzlàr ga, dìte ka, tə̀ zàmbaɗawa iɗəm à ŋgat ana Mbulum Yakuba ya. Ama aka vəlar vatwa ɓàv tsà. 47Ga ata na a ta meger àlə̀ka ka, Salumun. 48Ama ku mege kataya tèkeɗè ka, Mbulum ana ika gər gà dukw tserdze ya ka, a ndze a ga ana gà mburma ta ge ya tsà. Kərgà na Mbulum a tsik nda ahər mala məmà à guma ŋgar Isaya, a gwa: 49'Tə̀v ana i gər ŋa ya ka, tə̀v mendze gà. Dìte gər àhə̀ɗ ka, tə̀v sik gà. Ga awara dze ya, na ki gwimiŋ a ìvaɗ a? Kà dzalum i gər kurum dze ana, i ndzewe a i fata ya? 50Iye tsìye, na i ge dukw tserdze ya?' " 51I dəba ŋa ya, Etiyen a gwaɗa a tar asa: "A kurum, gà mburma ana kà nwim à ba gà ɓə̀zla mandakazləm a, ki ŋgwim vatwa a bazlam Mbulum ana a de a a gə̀zlə̀ŋ kurum a. Kà ràrə̀ɗum a zləm kurum, a sàs a kurum metsereke tsà. Ki delewwim a àba Mèzìte Mesife Mbulum i tə̀v kurum a. Kàa gwim kàmala gà tsir kurum a. 52Gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum awara na gà tsir kurum tàa sèwèr a tar are tsìye? Tàa bats gà mburma ana ti ɗif a tar à mede mala meslire ŋgar ndzer ŋa na a dere a ika miɗ a. Ama kinèhe ka, ŋgat ŋa kuɗa na ki gwim ahər ɗaf, dìte kə̀ kə̀ɗum ŋgat a. 53Kurum ka, Mbulum a vəl a kurum məpàlà àhəm ŋgar nda ahər gà gawla ŋgar. Ama kurum ŋa ka, a sàs a kurum magə̀sà ŋa tsà." 54Gà mayàhàba gər mburma ata tə tsaraka bazlam ŋgar ata kataya tsàra ka, ta ge àrə̀v hinne. Ta papaɗa ikaba ahər a, nda tə̀v Etiyen a. 55Ama Etiyen ana maràhà ŋa nda Mèzìte Mesife Mbulum a, a fə̀r ndàra a gər ŋa. A ŋgataha a ndzə̀ɗa Mbulum ana a zà dukw tserdze ya, dìte a ŋgataha a Yesuw a riŋ mehìtsè ŋa ika tsèke ahər mezime Mbulum mbàŋa. 56A gwaɗa a tar: "Tsarakum, araaka, ìye riŋ i ŋgetehe a a gə̀zà mbulum mahə̀ndə̀kà ŋa ikaba ya, dìte Yesuw, wùr ana a dara i tə̀v Mbulum a, a riŋ mehìtsè ŋa ika tsèke ahər mezime ŋgar." 57I fata ya tsàra ka, ta wideye hinne, dìte tə dzàya dər ahər a zləm, aɗàbà a sàs a tar metsereke bazlam ŋgar tsà. Ta wideye aka ŋgat hùrùm fit, tswip tswip tswip tswip ti yabaya aaka. 58Ta sapara ŋgat i huɗ kwite ata ya, tə da à ŋgat ndàra a dala ŋana. Tə daha, tə ndzə̀k ikaba gà petek tar a, tə dzà ba aà makàlàwà ŋgat nda kur. Ta waya makə̀ɗà ŋgat a bìye. Gà taŋa ta kalawa ŋgat a, ta miyak àba à gà petek tar a fata a tə̀v wele duwa a riŋ gawla ŋa, zləm ŋgar Sawul, dìte aà makàslà a tar. 59Ama Etiyen a riŋ a heme a a Mbulum, na tə dzà ba aà makàlàwà ŋgat nda kur a. I huɗ meheme ŋgar ata ya ka, a gwa: "Yesuw Batsàh ga ŋa, araha, i mìt a ka, zla mesife gà a tə̀v yak te." 60I dəba ŋa ya, a dzà gùrmits a bìye, a wideye dər nda màgàlà hinne. A gwa asa: "Batsàh ga ŋa, ka ta miyak à bakal ŋa aka gər tar tsà." A tsik àba bazlam ata ya tsàra ka, a mə̀t.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\