GA ƁƏZLA MESLIRE 8

1Sawul tèkeɗè, makə̀ɗà ŋgat ata ka, a tsàhən ahər. A pat ata tsàra ka, tə dzà ba aà mesèwère are a gà mburma Mbulum ana i Yeruzalem a hinne. Gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ tə tə̀z i fata ya fit, tə da aka àhə̀ɗ Yuda nda Samariya. Say gà ɓə̀zla meslire Mbulum ana kurwa gəra sula ya, na ti zeha i fata ya. 2Gà àsìŋ ŋa ana ta gə̀s Mbulum lèlè ya, tə daha, ti le məmə̀ta Etiyen, tə tuwa ŋgat hinne. 3Ama Sawul ka, a sàsar medzeye à gà mburma Mbulum. A dawa aà ga aà ga tserdze, a yahawa gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ, ku gà asləka nda gà mə̀kəs tserdze, a gasawa tar, a dzàwa tar a dàŋgay. 4Gà mburma ana tə tə̀z a ka, tə da aà kwite aà kwite, ti tsik a ŋgwal bazlam ana a ɗif à Yesuw Kiristi ya. 5I lìwiŋ tar a ilik ka, wele ana ndeɗiŋa tə zalar Filip a. A da a kwite Samariya. A daha, a ɗif à Yesuw, mala məmbàlà à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya, a gà mburma ana i fata ya. 6Gà mburma ata tserdze tə dzà zləm a bazlam ŋgar ana a tsik a ter a ya lèlè, aɗàbà ta ŋgat a dukw menè à mburma ŋgar ana a gewa ya. 7Aɗàbà gà sitene tàa dara i ba mburma ya, nda gà mewideye ya hinne, dìte gà ɓə̀zla magàha a bə̀ɗ nda gà ɓə̀zla metsilgeɗe tàa mbala mbàŋa. 8Gà mburma ana i kwite ata ya tserdze, ta ŋgaya ba hinne. 9Ama wele duwa a riŋ pàm asa, zləm ŋgar Simun. A ndzawa i kwite ata dàgà piŋŋè. A gewa gà dukw menè à mburma ŋgìɗ pàmpàm nda matàwàlà gà dukw ŋgìɗ hinne. A ge a gà Samariya kàmala sunwa ya. A dzala i gər ŋgar ka, a gwa: Iye ŋgwal mburma, ì sər duwa. 10Gà mburma ata i fata ya tserdze, ku mege gà bàba ŋa, tə dzàwa gà zləm nda are ka, aà ŋgat ilik. Ta gwaɗawa: "Wele aaha ka, mala ndzə̀ɗa Mbulum. Ŋgat na a ne ndzə̀ɗa batsàh ŋa ya." 11Aka ndza nda dukw màhəram ŋgar ata a gewa ya ka, hinne na i tə̀v tar a. A gewa a tar kàmala dukw menè à mburma ya. Aɗàbà taŋa na dukw ana a tsik a ya ka, a da a tar a gər a. 12Ama i tə̀v ana Filip a dara, a mà a tar à bazlam Yesuw Kiristi, dìte nda biy mekwere Mbulum ana a kwere a ya ka, ta gə̀s nda gə̀zlə̀ŋ tar lèlè, ku mege weke, gà asləka nda gà mə̀kəs tserdze, dìte ti tsilwiɓ à tar a yam. 13Simun nda gər ŋgar tèkeɗè, a gə̀s bazlam ata nda gə̀zlə̀ŋ, a daha, ti tsilwiɓ à ŋgat a yam mbàŋa. I dəba ŋa ya, a zazamawa Filip a tə̀v ana a de a ya. Alə̀ka a ŋgatawa a gà bàba gà dukw menè à mburma ata nda megè dukw ŋgìɗ pàmpàm Filip a gewa ya ka, a ge ahər kàmala sunwa ya. 14I dəba ŋa ya, gà ɓə̀zla meslire Mbulum ana i Yeruzalem a, tə tsaraka ta gwa là, gà mburma ana i Samariya ya, tàa gə̀s bazlam Mbulum ka, tə slər a taraha gà Piyer nda Yuhana a fata. 15Alə̀ka gà mburma ata ti ta medeha a Samariya ka, tə dzà ba aà mahàmà a Mbulum agəra gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ ata, dìte ta ŋgat Mèzìte Mesife Mbulum. 16Aɗàbà Mèzìte Mesife Mbulum aka dara a tə̀v wùra ilik ika màgə̀r tar ata ya zùkw tsà. Ti tsilwiɓ à tar a yam ka, nda zləm Yesuw Batsàh kwa ŋa pəra. 17I dəba ŋa ya, gà Piyer nda Yuhana tə daha, tə dzà aka tar ahər, dìte ta ŋgat Mèzìte Mesife Mbulum kuɗa. 18Simun a fə̀r ka, gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ ta ŋgat Mèzìte Mesife Mbulum ka, agəra ana gà ɓə̀zla meslire Mbulum ti tike aka tar ahər a. Ŋgat tèkeɗè, a ndzə̀k siŋgwè, a waya madzà a gà Piyer nda Yuhana, dìte ka, ta vəlar ndzə̀ɗa aà megè dər kataya te. 19A gwaɗa a tar: "Vilwimiŋ ndzə̀ɗa ana gà mburma ti sle aà meŋgete a dər Mèzìte Mesife ata i ahər gà ya te." 20Ama Piyer a gwaɗar aakaha: "Dzeye akaba nda siŋgwè ŋa dze fit. Wànà kà dzala ana, ki sle aà mesìkime a dukw ana Mbulum a vil a məfara ŋa ya, nda siŋgwè ya? 21Ki sle aà melìme kwa akaba nda gà mə̀r i tə̀v megè ìmir mə̀r tsà, aɗàbà kàa gə̀s bazlam Mbulum a gə̀zlə̀ŋ yak nda ndzer ŋa tsà. 22Mbə̀ɗ à madzàlà gà gər yak ana kà dzala ŋgwal ŋa tsìye, dìte ka hama a Batsàh kwa ŋa, mə pə̀lak à medzìbe madzàlà gà gər ata, na mege a ge a ba ya. 23Aɗàbà ì sàmata ka, duwa a riŋ a ndez a kər i ba ka, hinne, dìte bakal tèkeɗè, aka dàn kər asa." 24Simun a tsaraka bazlam ata kataya ka, a gwaɗa a gà Piyer nda Yuhana: "Kamkam, hamum a Batsàh kwa ŋa aɗàbà ìye, aɗàbà gà dukw ata kinèhe kà tsikwim a ka, ma ŋgat ìye tsà te." 25Ama gà Piyer nda Yuhana ti tsik bazlam ana Mbulum a ge aɗàbà tar a, a mburma lèlè ka, tar ŋa ta màh ba, ta mbìɗ a gər a Yeruzalem asa. Alə̀ka i tə̀v ana ti de a ya ka, tə dzà ba aà metsìkè ŋgwal bazlam ana a ɗif à Yesuw Kiristi ya, a mburma i gà kwite ana pàmpàm ika àhə̀ɗ Samariya ya. 26Ama gawla Mbulum ilik a gwaɗa a Filip: "Hitse, kà də̀ɗ aka vatwa ana a da ndàra gular a, dìte ki ti le aà vatwa ana a da i kùsak i Yeruzalem a, a Gaza ya." 27Filip a tsaraka kataya ka, a hitse i fata ya tsàra, a da. Alə̀ka a ndze aka vatwa ata ka, a ŋgat a wele duwa a riŋ, ŋgat gà Etiyupiya, madàdàɗa ŋa. Ŋgat ka, mala megè ìmir batsàh ə̀bay gà Etiyupiya duwa mə̀kəs ŋa. Ŋgat a ne ə̀bay mala maɗàmà siŋgwè i tə̀v mə̀kə̀s ata zləm ŋgar Kandas a. Wele ata ka, a màha i Yeruzalem i mazàmbàɗà à Mbulum nda gà Yahuda ya. 28A mbìɗ a gər a ma ŋgar. Ama ŋgat ka, mandzà ŋa i puspus ŋgar, ti zle a dər ŋgat kàmala ə̀bay a. A riŋ a dzeŋge a dər wàkità Isaya ana mala məmà à guma Mbulum a. 29Ama Mèzìte Mesife Mbulum a gwaɗa a Filip: "Val a tsaka puspus aaka a de a ya, ka dum akaba kalkal." 30Filip a tsaraka kataya tsàra ka, a valaha a tə̀v puspus ata bìse. A ta medeha ka, a tsaraka medzèŋgè ana gà Etiyupiya ata a dzeŋge a i wàkità Isaya ana mala məmà à guma Mbulum a. A gwaɗar: "Wànà kà tsaraka dukw ata ki dzeŋge a ya ìbam a?" 31Wele ata a gwaɗar aakaha: "Meme na i tsereke a ya, na wùr a riŋ a ɗifiŋ a à dukw ana iɗəm a tsìye?" I dəba ŋa ya, a gwaɗa a Filip: "Tsəlara a tə̀v ga ya, kà ndzama aɗəm məmà." 32Ama dukw ana a dzeŋge ya ka, naha: "A ne kàmala təmaŋ ana tà gìs a a tə̀v mezlè ɗa gà duwa ya. A ne kàmala təmaŋ ana tì sès a ihər gasgas a ka, a tiwe a tsìye. Indwe, aka hə̀ndə̀k ika bazlam ŋgar a tsìdze. 33Ta gàwàɗar gər masak ŋa, tə ndaɗa akaba hwarwa nda tə̀v ŋgar. Weke na a sle aà meŋgete a ɗa gà gwala ŋgar asa ya? Aɗàbà ana tàa dzeye à ŋgat a." 34I dəba ŋa ya, mala megè ìmir ata a gwaɗa a Filip: "Kamkam, tsikiŋ te, mala məmà à guma Mbulum aaha a tsik kataya dze ana, aà weke? Aà ba ŋgar ŋa ya, tsə̀na aà mìsle ŋgìɗ a?" 35Alə̀ka i dəba ŋa ya, Filip a dzà ba aà məmà à bazlam ata a tsaraka i medzeŋge wàkità Mbulum a, dìte a tsiker bazlam ŋgwal ŋa ana a ɗif à Yesuw a. 36I tə̀v ana tar riŋ ti de a ika vatwa ya, ti ndze a tə̀v ana maŋgə̀rà yam iɗəm a ka, mala megè ìmir ata a gwa: "Yam naha, dukùla na a pala aà ìye àhəm dze ka, ti tsilwiɓ à ìye a yam tsìye?" 37 38Dìte i dəba ŋa ya, a hitse a àba à puspus ŋgar a. Tə tarra iɗəm a sula məmà nda Filip a. Tə daha a yam ata, Filip a tsilwiɓ aɗəm à ŋgat kuɗa. 39Alə̀ka tə dara i yam a lèlè ka, Mèzìte Mesife Mbulum a zla Filip i fata ya. Mala megè ìmir ata a fə̀r ikaba ya ka, Filip a riŋ asa tsà, aka da ihər a. Ama i dəba ŋa ya, wele aaha a daha, a mà aka vatwa ŋgar ana ndeɗiŋa ya mbàŋa, a daba nda gà maŋgàyà ba. 40Ama Filip a ta meɗe zləm ka, i Azutus. A da aà kwite aà kwite, a tsikewa bazlam ŋgwal ŋa ana a ɗif à Yesuw Kiristi ya, a gà mburma tserdze ika àhə̀ɗ ata, haa a ndze dər a Kaysariya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\