GA ƁƏZLA MESLIRE 9

1Akahər ata ka, Sawul a riŋ a kwere a akaba gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw nda bazlam məmə̀ta hwiye nda ndzə̀ɗa. A da a tə̀v mala mandə̀và kuɗa a Mbulum batsàh ŋana, 2a daha, a wiz ihər wàkità ana a de a dər a tə̀v gà Yahuda gà bàba ŋa ana i Damas a, dìte ka, a gese a dər gà ɓə̀zla magə̀sà bazlam awiya ŋa ata ta gwa biy Yesuw a. I huɗ bazlam ata ta wetser a ka, kàmala megweɗe ya: Na kàa daha ka, kàa le aà gà na ta gə̀s Yesuw a ka, ku gà asləka nda gà mə̀kəs tserdze, gasara tar a Yeruzalem a. 3Alə̀ka a màh ba, a ndze aà vatwa, aka à mendze a kwite Damas ka, dzaydzay ŋa wurat a pàtara i gə̀zà mbulum a tsàra. A lawara ŋgat tits a fata. 4A də̀ɗ dər a bə̀ɗ, a tsarakara iɗəm mifèfile duwa i fata ya. Mifèfile ŋa a ɗe à ŋgat ka: "Sawul, Sawul, aàmala na ki sèwèriŋ a are kataya ya?" 5Sawul a gwaɗar aakaha: "Kər ana, weke, Batsàh ga ŋa?" A tsarakara asa ka: "Iye ka, Yesuw ana kər riŋ ihər ki sèwèriŋ a are ya. 6Ama hitse aà mbulum, ka tsìmìɗ à ba a kwite ata ki de a ya. Kàa daha ka, ti ti tsikik riŋ dukw ana ki ge a ya." 7Gà mburma ana ti de a a kwite ata nda gà Sawul tserdze ya ka, a dàn a tar aka bazlam ə̀ndəts, na tə tsaraka mifèfile ata ya. Ama ka, tàa ŋgat a wùra tsìdze. 8Sawul a hitse aà mbulum, a gwa: I zle a ika are ya ka, a ŋgat a vatwa asa tsà. Tə daha, ta gə̀s i ahər a, ta gasar ahər a Damas. 9A daha a fata ka, pat màkər a ndzawa ka, tùtùrkùmma gùluf ŋa, kwets aka mə̀ndzər dukw mezime tsìdze, ku dukw mese tèkeɗè. 10I dəba ŋa ya, mala mazàzàmà Yesuw duwa a riŋ i Damas i fata, zləm ŋgar Ananiyas. Batsàh kwa ŋa a pàtar àba i sunwa ya, a zalar: "Ananiyas." Ananiyas ìbam, a ŋgamar: "Walaw, ìye naha i faha, Batsàh ga ŋa." 11Batsàh kwa ŋa ata a gwaɗar: "Da kinèhe aka bàrama ana tə zalawar Bàrama ser lèlè ya, dìte ka da a ga a bəra Yudas, wiz wele gà Tarsus duwa, zləm ŋgar Sawul, a riŋ a heme a a Mbulum i fata. 12I huɗ meheme ŋgar ana a riŋ a heme a ya ka, a ŋgat a wele ata tə zalar Ananiyas a, a riŋ a dehe a a tə̀v ŋgar, a tike aaka a ahər, dìte ma ŋgat a vatwa asa." 13Ama Ananiyas a gwaɗar aakaha: "Batsàh ga ŋa, wele ata ka, yàa tsarakaya mesèwère are ŋgar ana a sèwèrewa a gà mburma yak i Yeruzalem a hinne. 14Dìte kinèhe tèkeɗè ka, a dara a faha ya ka, nda ahər gà ə̀bay gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum na ta vəlarra wàkità ya, dìte ka, aà magàsà gà mburma ana ti zel a a zləm yak Yesuw ana, meme?" 15Ama Batsàh kwa ŋa ata a gwaɗar: "Da pəra, aɗàbà yàa zla wele ata aà ma giŋ megè ìmir gà, ma ɗif à zləm gà ika miɗ gà bàba ŋa ana ta kwere a mburma ya, nda gà àsìŋ gà mburma tserdze, dìte nda gà Yahuda ya mbàŋa. 16I ti ɗifer a à dukw ana a ti sèwèr a dər are agəra ìye ya." 17Ananiyas a tsaraka kataya tsàra ka, a màh ba, a da kuɗa. A daha ka, a pə̀ts a ga ata. A daha, a tike ahər ŋgar aka Sawul, a gwaɗar: "Sawul, dàmər gà, Yesuw Batsàh kwa ŋa na ndeɗiŋa a pàtak àba ika vatwa ana kà da dərra ya, na a slərra ìye a tə̀v yak a. A slərra ìye ya ka, dìte are yak mà hə̀ndə̀k ba kàmala ana kà ndzawa piŋŋè ya, ki rèh a nda Mèzìte Mesife Mbulum." 18I dəba bazlam ata ya tsàra ka, wurat are ŋgar a hə̀ndə̀k ba. Duwa a də̀ɗarra i are are ya kàmala dəba kilif a. A ŋgat a vatwa ndzihndzih lèlè kuɗa. A hitse aà mbulum, ti tsilwiɓ à ŋgat a yam. 19I dəba ŋa ya, a zəm dukw mezime, dìte ba ŋgar a mà aɗəm ɓərɓər lèlè. Gà Sawul tə ndza akaba nda gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana i Damas a, i huɗ mehine zàakwa ya. 20A dzà ba aà metsìkè bazlam Mbulum i gà ga mahàmà a Mbulum gà Yahuda ana i fata ya tsàra. A ɗif à Yesuw a mburma, a gwa: "Ŋgat Kəla Mbulum." 21A ge a gà mburma ana tə tsaraka bazlam ata ya, kàmala sunwa ya, ta gwa: "Aba ya wele aaha ka, wele ana a sèwèrewa are a gà mburma ana i Yeruzalem ta gə̀s Yesuw a. Dìte naha a dara a faha ya asa ana, meme? Waagwa aà magàsà gà àsìŋ aaha ɗa i faha ya, dìte a dze a tar a ahər gà ɓə̀zla mandə̀và kuɗa a Mbulum ana i Yeruzalem a tsìye?" 22Tsàatsà Sawul ìvaɗ ka, a tsikewa bazlam Mbulum nda ndzə̀ɗa kə̀la pat. Gà Yahuda ana tar mandzà ŋa i Damas a, tə̀ sər dukw ana ti tsiker a aaka ya asa tsà, aɗàbà tə tsaraka dukw ana a ɗif a dər a mburma, a gwa: "Yesuw ka, mala məmbə̀là à mburma ana Mbulum a gwa, i slir a kurumehe a ya." 23Alə̀ka i dəba ŋa ya, a ndza i fata i huɗ mehine zàakwa ya ka, gà Yahuda ta mà akaba à bazlam aà makə̀ɗà ŋgat. 24Tə dzàwar ba ika bìye zlagam ana a dara i huɗ kwite ya, a da a dala ya, ku ndaàvə̀ɗ, ku ndaàpat tserdze, aà makə̀ɗà ŋa. Aɗàbà i tar ka, kwite ata mburma iɗəm a tserdze, tàa lawara nda zlagam. Ama Sawul ka, a sər a taraha aka dukw ana ta waya meger a. 25Alə̀ka i dəba ŋa ya, ndaàvə̀ɗ ka, tar nda gà na tə zazam ŋgat a, tə tsala aka gər zlagam. Tə daha, ti tike ŋgat a tàkwasa, ta gasa, tə tar à ŋgat a bə̀ɗ. A daba tsàra. 26Alə̀ka i dəba ŋa ya, Sawul a de a a Yeruzalem. A ndzeha a fata ka, a dzik àba aà mendze i lìwiŋ gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw Kiristi ana a riŋ i fata ya. Ama gà mburma ata ta ger magə̀ɗa hwiye, aɗàbà tàa gə̀s ŋgat kàmala mala mazàzàmà Yesuw ana nda ndzer ŋa ya tsà. 27Ama ka, Barnabas a gə̀s aàba ŋgat, tə da a tə̀v gà ɓə̀zla meslire Mbulum. Tə daha, a ɗama a tar, meme na Sawul a ŋgat a Batsàh kwa ŋa ika vatwa ata kaɗə̀ŋ a, dìte meme na Batsàh kwa ŋa a fàfəlar asa ya. A mà a tar à bazlam Sawul ana a tsik bazlam Yesuw parakkà lèlè i Damas, magə̀ɗa iɗəm tsìdze ya asa mbàŋa. 28Ama pat ata tsàra, Sawul a ndza i tə̀v tar, nda gà maŋgàyà ba. Tə ndzawa akaba hizletstse lèlè kuɗa, dìte a tsikewa a tar bazlam Mbulum nda zləm Batsàh kwa ŋa parakkà lèlè, a ge a dər hwarwa tsà. 29A waya metsìkè bazlam Mbulum a gà Yahuda ana ti tsikewa àhəm girek a mbàŋa. Ama ka, ta mbetse ba aka àhəm hinne, ta waya makə̀ɗà ŋgat. 30Alə̀ka gà ɓə̀zla magə̀sà Mbulum ana ti ne gà dàmər ŋgar a, tə tsaraka kataya ka, tə zla ŋgat i fata ya, ta ŋgə̀zl à ŋgat a kwite Kaysariya, dìte aà ma da a kwite Tarsus. 31Akahər ata ka, gà mburma Mbulum ana i Yuda ya, nda gà na i Galile ya, dìte nda gà na i Samariya ya tserdze, tə ndzawa lèlè kàmala megweɗe ya, mesèwère are a riŋ tsà. Mbulum a vəlawa a tar ndzə̀ɗa a gə̀zlə̀ŋ lèlè, aà mazàzàmà ŋgat aka miɗ aka miɗ, dìte i dəba ŋa ya, tə sə̀kàhawa agəra Mèzìte Mesife Mbulum ana a zlàkawa tar a. 32Piyer a sùwayawa riŋ ika gà àhə̀ɗ ata tserdze ya. A pat duwa, a da a tə̀v gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw ana mandzà ŋa i Lida ya. 33A daha ka, aka le aà wele duwa, zləm ŋgar Iniyas, magàha a bə̀ɗ ŋa. Ar mahə̀nà ŋa. A sle aà mehitse aà mbulum tsà, dàgà mive tsàmàkə̀r a i dukw məmə̀ta. 34Piyer a gwaɗar: "Iniyas, hitse, Yesuw Kiristi a mbil a à kər, ka məsak à tə̀v mehine yak." Iniyas a tsaraka kataya tsàra ka, a hitse aà mbulum, a məsak à tə̀v mehine ŋgar. 35Gà mburma ana i Lida ya, nda gà na ika fàràfàtà Sarun a tserdze, ta ŋgatar kataya tsàra ka, ta mbə̀ɗ à madzàlà gà gər tar a tə̀v Batsàh kwa ŋa. 36Mə̀kəs duwa a riŋ, mala mazàzàmà Yesuw i Yafa, zləm ŋgar Tabita. Tə zalar ndaka àhəm girek ka, "Dwarkas", kər megweɗe ya ka, "mìyak". A ndzawa i ŋgar ka, aà megè ŋgwal ŋa a mburma, dìte aà mazlàkà gà matawak gà mburma ɗekɗek kə̀la pat. 37A ta megeha i dəba ŋa ya ka, a də̀ɗ a dukw məmə̀ta, a mə̀t dər. Tə daha, ta bara ŋgat. Tə zla ŋgat, tə tsəl à ŋgat a ga ana ika gər biy ŋgìɗ a. 38Ama gà kwite Yafa nda Lida ka, tar dìriŋ àba ya tsà. Gà ɓə̀zla mazàzàmà Yesuw ana i Yafa ya, tə tsaraka Piyer a riŋ i Lida ka, tə slər gà mburma sula a tə̀v ŋgar, aà ma dara. Ta gwaɗaraha: "Mì gik kamkam, valara tsə̀mà kwaŋ." 39Piyer a tsaraka kataya tsàra ka, ta màh ba nda gà mburma ata. Alə̀ka ti ndzeha a fata ka, tə laka Piyer a tə̀v məmə̀ta ata i ga ata ika gər biy ŋgìɗ a. A daha ka, gà madakwa gà mə̀kəs a riŋ i fata. Ta ŋgat a Piyer tsàra ka, hə̀rgə̀gə̀z ta hitse aà mbulum, tə daha a tə̀v ŋgar nda gà tuwa aà are. Ta pàtayar à gà petek ana Dwarkas a ŋgarawa aka ana a riŋ nda are mbà ya. 40Alə̀ka i dəba ŋa ya, Piyer a slərra iɗəm tar a bəra ya fit. A zeha riŋ i ga à gər ŋgar i tə̀v məmə̀ta ata. A dzà gùrmits a bə̀ɗ, a hama aà Mbulum. Alə̀ka a fə̀r aà məmə̀ta aka, a gwaɗar: "Tabita, hitse aà mbulum." I dəba ŋa ya, Tabita ə̀ndwa a hə̀ndə̀k ika are ya. A ŋgat a Piyer ka, a hitse, a ndza a bə̀ɗ. 41Piyer a daha, a gə̀s ŋgat i ahər a, a zlàk ŋgat, a hitse dər aà mbulum. I dəba ŋa ya ka, Piyer a zalaha a gà ɓə̀zla magə̀sà Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ, nda gà madakwa gà mə̀kəs ata tserdze ya, ta mbə̀ɗaha gər a tə̀v ŋgar a ga ata. Tə daha ka, a gwaɗa a tar: "Araha, wele kurum aaha ka, aka mbəl." 42I dəba ŋa ya, dukw menè à mburma ata a ge ba ya, a ɗe i kwite Yafa tserdze, dìte gà mburma hinne ta gə̀s Batsàh kwa ŋa nda gə̀zlə̀ŋ. 43Alə̀ka Piyer a ndza riŋ i fata hinne, i bəra wele duwa, a làmbaɗawa kwiye, zləm ŋgar Simun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\