KULUSIYA 1

1Iye Pul, wele ana Mbulum a zla ìye, a ne à ìye mala meslire Yesuw Kiristi ya. Mì wetse a kurumaha wàkità aaha ka, mə̀r nda Timute, dàmər kwa. 2Mì wetseha ka, a kurum gà mburma Mbulum ana i Kulusiya ya, a kurum ana kà nwim gà dàmər mə̀r, kurum riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi, ki zezemwim a ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik a. Mì heme a a Mbulum Tsir kwa, dìte ma ge a kurum ŋgwal ŋa, mə vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 3Ku mege ndeɗime tèkeɗè, i huɗ meheme mə̀r ana mì hamawa a Mbulum aɗàbà kurum a ka, mìi ger a kəkaàha, a ŋgat ana Tsir Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. 4Meheme ata mì hamawar a ka, aɗàbà ana mì tsaraka meɗè zləm kurum ana kə̀ gə̀sum Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ, dìte kà wayum gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ana ika vatwa Mbulum a tserdze asa mbàŋa ya. 5Kurum ihər ki gwim a kàmala taŋa ya ka, aɗàbà ana kà tikwim madzàlà gà gər kurum aka ŋgwal dukw ana Mbulum a tike a kurum àba ya, i tə̀v ŋgar i gər ŋa, kà sərum ka, ki ta ŋgetwim a ya. Ti ɗif a kurum à dukw ata Mbulum a gwa, i tike a àba ya aɗàbà kurum a ka, i tə̀v ana kà tsarakum bazlam ŋgwal ŋana ndzer a. 6Ŋgwal bazlam ata a ɗe a zləm, ku mege i ŋga, ika gər àhə̀ɗ tserdze. Ar ka, kàmala dìzl ɗaf ana a gil a ba, dìte ka, a we a hinne ya. Kàmala taŋa ya, kurum tèkeɗè ka, dukw ata a riŋ a de a aka miɗ aka miɗ ika màgə̀r kurum mbàŋa, dàgà aà gər pat ana kà làh metserekwim bazlam ata ya ka, kà sərum ndzer, kàa ndzwim are tsèhe a Mbulum, aka ge a kurum ŋgwal ŋa. 7Kà làh metserekwim bazlam ŋgwal ŋa ata i tə̀v Apafəras a. Ŋgat ka, wele ana mì waya ŋgat hinne, mìi ge a meslire Yesuw Kiristi i tə̀v ilik ŋa ya. A ge a meslire Yesuw Kiristi i lìwiŋ kurum ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik. A ge a ka, avùkw mə̀r. 8Ŋgat na a tsik a mə̀r bazlam aka gər mawàyà mburma kurum ana kà wayum gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ana Mbulum a vəl a kurum a ya. 9Aɗàbà taŋa, dàgà a pat ana mì tsaraka taŋa ya ka, mì hamawa a Mbulum kə̀la pat, aɗàbà kurum. Mə̀r ihər mìi hemer a ka, dìte ma ɗif a kurum à dukw ana ŋgat a waya ya parakkà, a vil a kurum a metsèhe ana Mèzìte Mesife ŋgar a vil a kurum a ya, na dìte ki sirwim a dukw ana a de a ndaka vatwa ŋgar a. 10Kàmala taŋa ya, mede kurum ana ika vatwa Mbulum a, a ge a ka, kàmala ana a sàs a Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. Ki gwim a ka, dukw ana a tsàhən ahər a tserdze. Ki gwim a ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya, kàmala dìzl ɗaf ana a we a hinne gwètsik gwètsik a. Dìte ka, ki sìkèhwim a à masə̀rà Mbulum aka miɗ aka miɗ mbàŋa. 11Mə̀r ihər mìi hemer a mbàŋa ka, dìte mə vəl a kurum ndzə̀ɗa, ki ndzwim a ɓəŋɓəŋ lèlè, nda ndzə̀ɗa ŋgar ana a zà duwa tserdze ya. Kàmala taŋa ya, ku mege ndeɗime tèkeɗè, ki slwim a aà magə̀sà gə̀zlə̀ŋ i tə̀v duwa ya tserdze, ki sìkèhwim a à mandzà zayzay nda maŋgàyà ba i gə̀zlə̀ŋ kurum mbàŋa. 12A sèsiŋ ka, ki gwim a kəkaàha a Mbulum Tsir kwa kə̀la pat nda gà maŋgàyà ba ata i gə̀zlə̀ŋ kurum mbàŋa asa. Aɗàbà ŋgat na a vəl a kurum vatwa, na dìte ki ta ŋgetwim a dukw ana ŋgwal ŋa, a ti dzeye a a gà mburma ŋgar a ya. Dukw ata ka, i tə̀v dzaydzay ŋgar ana i gər ŋa, à dìv a hinne ya. 13Aɗàbà Mbulum Tsir kwa ata na a beyera à kwa i ahər ə̀bay ana mandzà ŋa i lùvùŋ a ya. A ndzə̀kara iɗəm kwa ya ka, a dzà kwa a tə̀v mekwere Kəla ŋgar ana mandərkwasla ŋa ya. 14Nda ahər Kəla ŋgar ata na a mburuɗara kwa i ahər ə̀bay sitene ya, a pə̀l a kwa dər à bakal, dìte na kə ŋgatakwa mezìwè gà gər kwa kuɗa ya. 15Wùra a sle a aà meŋgete a Mbulum nda are tsìdze. Ama Yesuw Kiristi ana gà mburma ta ŋgatar a ka, a ndzìkìɗ ba kalkal kàmala Mbulum a. A ɗif a kwa dər, meme na a ndza ya ya. Ŋgat ka, malkwara. Mendze ŋgar ka, piŋŋè, à gər ana Mbulum aka ge gà duwa zukw tsìye. 16Aɗàbà Mbulum a ge dukw tserdze ka, nda ahər ŋgar: Gà dukw ana i gər ŋa ya, nda gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ a mbàŋa. A ge ka, gà dukw ana a ŋgeter a ba nda are ya ɗekɗek tsà. Ama a ge ka, gà dukw ana a ŋgatar ba tsìye mbàŋa. Kàmala megweɗe ya ka, gà dukw ana gà ndzə̀ɗa tar riŋ hinne i gər ŋa ya, gà gawla Mbulum, nda gà ə̀bay tar ŋana tserdze. Gà dukw ata Mbulum a geye tar tserdze ya ka, nda ahər Kiristi, Kəla ŋgar, dìte a dzà tar a ahər ka, a Kəla ŋgar ata mbàŋa asa. 17Ŋgat a riŋ dàgà piŋŋè, akahər ana Mbulum aka ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye. Ŋgat na a kesle a gà duwa tserdze nda ndzə̀ɗa ŋgar a. 18Ŋgat ə̀bay ika gər gà mburma Mbulum mbàŋa. Ŋgat na a kwere a tar, kàmala metsèhe ana i gər mburma a kwere a ba mburma ya. Mesife awiya ŋa a dzà ahər ba ka, i tə̀v ŋgar mbàŋa asa. Aɗàbà Mbulum a làh məmbə̀lara à ŋgat i məmə̀ta ya, na dìte a ne à ŋgat Batsàh ŋa ika gər gà duwa tserdze, ku mege awara tèkeɗè ya. 19Aɗàbà Mbulum a waya ka, Kəla ŋgar ma zla ba ŋgar nda ndzə̀ɗa fit kweleŋ. 20A sàs a Mbulum mbàŋa ka, Kəla ŋgar ma sər ba à gà dukw tserdze nda ŋgat, gà dukw ana ika gər àhə̀ɗ a, nda gà na i mbulum i gər ŋa ya mbàŋa. Kàmala taŋa ya, a waya ka, gà dukw ata ti ner are asa tsà, tə ndza ika miɗ ŋgar zayzay lèlè ìvaɗ. A ge dər kataya ka, agəra məmə̀ta Kəla ŋgar ana a dzà à məmbəz ŋgar aà dìzl magə̀làwà ŋa ya. 21Akahər ata ka, kurum tèkeɗè, kurum mandzà ŋa dìriŋ aà Mbulum a, ka nwim gà ɓə̀zla menè are ŋgar, aɗàbà madzàlà gà gər kurum ana ka dzalawum ŋgwala tsà, dìte nda gà dukw ana ki gewim ŋgwala tsìye asa mbàŋa. 22Ama kinèhe ka, Mbulum aka gə̀s masla nda kurum, aɗàbà Kəla ŋgar ana a ne mburma, dìte a vəl mesife ŋgar a. Aɗàbà taŋa, na kinèhe a ne dər à kurum gà tsəɗaŋŋà ŋa, a de à kurum a a tə̀v Mbulum, ki nwim a gà mburma ŋgar ana gà ŋgwal ŋa ya, dìte ka, wùra a sle aà mimè a kurum a à bakal asa tsìye. 23Ama kəlà ka, say na ki zezemwim a aka miɗ aka miɗ nda magə̀sà Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ kurum kə̀la pat a. Ndzum ka, ɓəŋɓəŋ lèlè, madzàlà gà gər kurum ma ta ge wàkit wàkit tsà. Tikwim madzàlà gà gər kurum ka, aka dukw ana ka tsarakum i huɗ bazlam ŋgwal ŋana ya kə̀la pat. Bazlam ŋgwal ŋa ata ka, ti tsikeye a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a tserdze. Aɗàbà Mbulum a slər ìye, Pul, na dìte i ɗif a dər a mburma mbàŋa ya. 24Kinèhe ka, ìye ihər i ŋgeye a ba aɗàbà mesèwère are ana i sèwèr a agəra kurum a. Kàmala na akahər ata Yesuw Kiristi a sèwèr are ya ka, ìye tèkeɗè, i sèwèr a are aɗàbà gà mburma ŋgar mbàŋa. Gà mburma ata ka, ti ne kàmala ba ŋgar a. Mesèwère are ana i sèwèr a kàmala taŋa ya ka, i zlèk a kurum aà mesèwère are ana ki sèwèrekwe a aɗàbà ŋgat a, na dìte megè ìmir ŋgar ma da aka miɗ aka miɗ a. 25Mbulum a zla ìye ka, a ne à ìye mala meslire kurum, kurum ana kə̀ gə̀sum ŋgat a. A gweɗiŋ ka, ɗif à bazlam gà a mburma tserdze parakkà, dìte a kurum tèkeɗè, a ge a kurum a ŋgùlùm mbàŋa. 26Dàgà aà gər ana Mbulum a ge gər àhə̀ɗ a, bazlam ata ka, makàhà ŋa aà mburma ya, dèrze ikəka, wùra a sər tsà. Ama kinèhe ka, aka pàt dər a gà mburma ŋgar parakkà lèlè. 27A waya meɗìfè a tar dər ka, à dukw ana ŋgwal ŋa ndzer, a zà dukw tserdze ya, dìte ka, à zlèk a gà mburma tserdze, ku mege i ŋga tèkeɗè ya. Na a ne dukw ata makàhà ŋa piŋŋè, dìte araha, a pàt àba kinèhe ya ka, Yesuw Kiristi na a riŋ mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ kurum a. Aɗàbà taŋa, kàa tikwim madzàlà gà gər kurum a tə̀v mezlìbe ŋgar ana ti zlìb a à ŋgat a, ka sərum ka, ki ndzwim a a fata ndzer. 28Yesuw Kiristi ata na mə̀r ihər mìi tsik a bazlam ŋgar a mburma tserdze ya. Mìi tsik a ter a àba ya, mìi ɗif a ter a à duwa ka, nda metsèhe ana Mbulum a vəl a mə̀r a mbàŋa. Aɗàbà a sàs a mə̀r ka, gà mburma ti ne kàmala ana Mbulum a waya ya, agəra ana tar mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. 29Aɗàbà taŋa na ìye ihər i mir a àba aà megè ìmir ŋa hinne, nda ndzə̀ɗa Yesuw Kiristi ana a viliŋ a ba ya, na dìte ka, araha, i ge a dər megè ìmir ŋa mbàŋa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\