KULUSIYA 2

1A sèsiŋ ka, ki sirwim a dər, meme na ì mə̀r àba hinne aɗàbà kurum gà mburma Mbulum ana i Kulusiya ya, nda gà na i Lawdikiya ya, dìte nda gà àsìŋ gà mburma ana pàmpàm tàa ŋgetiŋ zùkw tsìye ya. 2I mər àba kataya ka, aà məmà a kurumaha à àrə̀v, dìte ka wayum ba ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze, ka gawum ba a tə̀v ilik ŋa. A sèsiŋ asa mbàŋa ka, sərum dukw ana Mbulum a pàt a kwa dər ndərzayyà aka gər Yesuw Kiristi ya lèlè, madzàlà gà gər kurum ma ta ge wàkit wàkit tsà, na dìte ka, ŋgat a ge a kurum a ŋgwal dukw ana a zà duwa tserdze ya. Dukw ata a pàt a kwa dər a ka, à Yesuw Kiristi. 3Ŋgat na a vil a kwa a vatwa, na dìte ki nekwe a gà ɓə̀zla metsèhe, ki slekwe a aà masə̀rà duwa aka gər Mbulum a. Metsèhe ata ka, ŋgwal dukw ana lèlè, à sìkim a ba nda siŋgwè tsìye. 4Iye ihər i tsik a kurum a gà dukw ata ka, aɗàbà wùra ma ta bana kurum nda himmè bazlam, nda wirwir tsà. 5Sərum dər ka, ku mege ìye riŋ i tə̀v kurum tsà, ìye dìriŋ aà kurum a tèkeɗè, madzàlà gà gər gà ka, a riŋ i tə̀v kurum kə̀la pat. I ŋgaya ba hinne, aɗàbà ana ì tsaraka ka, ki zezemwim a Mbulum tèrihhwè ndaka vatwa ŋa lèlè, dìte gə̀zlə̀ŋ kurum ìbam, a ndze a ɓəŋɓəŋ i tə̀v megìse kurum ana kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi ya ya. 6Kinèhe ka, kàa gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum, ŋgat na a ne Batsàh kurum ŋa ya. Aɗàbà taŋa, mede kurum tèkeɗè ma ge ka, kàmala ana kurum gà mburma ŋgar, kurum riŋ mandzà ŋa i tə̀v ŋgar a. 7Ndzum ka, i ahər ŋgar, kàmala dìzl ɗaf ana nduŋŋa meŋgè zlile ŋa i bìye ya. Megìse kurum ana kə̀ gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a ka, ma da aka miɗ aka miɗ, ma ge ɓəŋɓəŋ lèlè. Gə̀sum ka, dukw ana ti ɗif a kurum dər a, dìte ka, ki gwim kəkaàha a Mbulum kə̀la pat mbàŋa. 8Gwim metsèhe, aɗàbà wùra ma ta bana kurum nda madzàlà gà gər ŋgar ana taf masak ŋa, a gweɗe a kurum a ka, waytsà ì sər duwa hinne ya tsà. Aɗàbà metsèhe ata a dara ka, i madzàlà gà gər fəla tar ana ta ge a ya, nda gà i tə̀v gà ə̀bay sitene ana ika gər àhə̀ɗ a ɗekɗek pəra, tsə̀ka, a dara i tə̀v Yesuw Kiristi ya tsà. 9Kà dzum aà tar zləm tsə̀ka, aɗàbà ana madzàlà gà gər Mbulum tserdze ka, i ba Yesuw Kiristi ya. Dukw ana a ne i tə̀v Mbulum tserdze ya ka, i tə̀v Yesuw Kiristi tèkeɗè, kàmala taŋa ya mbàŋa kaɗə̀ŋ. 10Ŋgat ka, Əbay ika gər gà gawla Mbulum nda gà ə̀bay tar ŋa ana tserdze ya. Na kurum riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda ŋgat ka, gà dukw ana i tə̀v ŋgar a ka, tàa ne gà biy kurum mbàŋa. 11Kurum mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat ka, Mbulum a ge a aà kurum a lambà ana mburma ti sir a dər ka, kurum kàa nwim gà mburma ŋgar a. Akahər ata piŋŋè ka, Mbulum a tsik a gà Yahuda, a gwaɗa a tar ka, tə sasa ba, na dìte mburma ti sir a dər ka, tàa ne gà biy ŋgar a. Ama kinèhe ka, lambà ana ta ge a aà kurum a ka, nda ahər mburma asa tsà. Ta ge a ka, nda tə̀v Yesuw Kiristi. Ŋgat na a ndzə̀kara kurum i madzàlà gà gər kurum ana akahər ata a dawa à kurum a bakal a ya. 12Aɗàbà i tə̀v ana ti tsilwiɓ à kurum a yam a ka, a ne kàmala ana tàa le akaba kurum a bìye, a tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. Dìte i tə̀v ana kà dumara i yam a tèkeɗè ka, a ne kàmala ana kà mbəlum akabara i məmə̀ta ya nda gà ŋgat a tə̀v ilik ŋa ya asa mbàŋa, aɗàbà ana kàa gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ, ka sərum dər ka, Mbulum na a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya, dìte ka sərum dər asa ka, ŋgat na a sle a aà məmbàlà à kurum i məmə̀ta ya mbàŋa ya. 13Akahər ata piŋŋè ka, Mbulum a fə̀r aà kurum kàmala ana kurum ka, gà məmə̀tà ŋa ya, agəra gà bakal kurum ana kì gewim a, dìte aɗàbà ana Yesuw Kiristi aka ge aà kurum lambà ŋgar ata zùkw tsìye asa mbàŋa. Ama kinèhe ka, Mbulum aka vəl a kurum mesife ana awiya ŋa ya i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi. Ŋgat na a pə̀l à kwa i bakal a tserdze ya. 14Akahər ata piŋŋè ka, sèriyè Mbulum aka gə̀s kwa, aɗàbà ana kàa zazamakwa məpàlà àhəm ŋgar tsìye. Ama i dəba ŋa ya ka, Mbulum a taya iba wàkità ana a wetse aɗəm bakal kwa ya, a ndwandway aà dìzl magə̀làwà ŋa, kàmala megweɗe ya: Sèriyè ika gər kwa asa tsà. 15I tə̀v ana Yesuw Kiristi a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa ata ya ka, ndzawndzaw a ndzə̀k dukw ahər aà gà sitene ya, nda gà ə̀bay tar ana gà ndzə̀ɗa tar a riŋ hinne ya tserdze. A mbà aà tar. A ndaɗa aka tar hwarwa ika miɗ mburma tserdze. 16Aɗàbà taŋa, wùra ilik ma ta pala a kurum àhəm agəra gà dukw ana ki zimwim a ya, kige tsà, ki swim a ya tsà. Dìte wùra ma gwaɗa a kurum ka, zazamum megìrìve aaha, kige tsà, megìrìve kəla kiye ana a mbə̀z a, nda gà bə̀la agəra pat mesìfìkà ba ɓàv tsà asa mbàŋa. 17Aɗàbà gà dukw ata tserdze ya ka, ti ne kàmala mendzìkìɗè ba duwa ya ɗekɗek pəra. Ti ɗifewa dər a mburma akahər ata ka, à dukw ana ndzer, a ta ge a ba aka miɗ mbà ya. Dukw ndzer ŋa ata ka, Yesuw Kiristi à gər ŋgar. 18Aɗàbà taŋa, ka tə dzùm zləm a dukw ana gà mburma ta gweɗe a ka, waytsà gà mə̀r ŋa, dìte a sàs a tar metsike a kurum aà dukw ana ki gwim a ya tsà. Ama gà mburma ata ta gweɗe a ka, say məvə̀là ba mesèwère are, nda mazàmbàɗà à gà gawla Mbulum, na ŋgwal ŋa ya. Dìte ti tsikewa ka, aka gər dukw ana ta gwa, waytsà mi ŋgatar i sunwa ya ya kə̀la pat pəra. Medzìbe gà mburma ata ka, ŋgàkŋgàkə̀kka tə sə̀ŋgə̀rawa à ba tar taf masak ŋa, nda madzàlà gà gər gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ a ɗekɗek. 19Tar ka, a sàs a tar mandzà i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ana ŋgat Batsàh kwa ŋa ya tsà, tàa miyak dər. Ŋgat na a ne gər ŋa ya, dìte gà mburma Mbulum ka, ti ne kàmala ba ŋgar a. Gà na tar i ahər ŋgar a ka, a vil a ter a dukw ana a sle a ter a ya tserdze. Aɗàbà tar ti ndze a ka, ndzəɗakkà nda gə̀zlə̀ŋ ilik, agəra ŋgat. Kàmala taŋa ya, tì sìkèh a ika vatwa ŋgar kàmala ana Mbulum a waya ya. A yaha gər a gà mburma ŋgar ata ka, na dìte ti ne ba ilik nda gà ŋgat a, kàmala ba mburma ana madzàvà ŋa ikaba nda gà mile ya. 20Kurum kà sərum ka, kàa matum akaba nda gà Yesuw Kiristi a tə̀v ilik ŋa. Kàmala taŋa ya ka, gà sitene ta kwere a kurum asa tsà. Assàh, na kataya ana, aàmala na ki ndzwim a kàmala kurum gà mburma ana ti zezem a gər àhə̀ɗ a hiywe mbà ya? Dìte aàmala na ki zezemwim a gà məpàlà àhəm ata, ta gweɗe a kurum a ka: 21Ka zlum dukw aaha tsà, kà mə̀ndzərum dukw ata tsà, dìte bə̀la kà lə̀mum aà dukw ata tsà asa mbàŋa ya. 22Na a dzeŋge a gà məpàlà àhəm ata ka, mburma ɗekɗek. A dara ka, i madzàlà gà gər tar a pəra, tsə̀ka, i tə̀v Mbulum a tsà. Aɗàbà gà dukw ata tàa lə̀m ahər tserdze ya ka, ti ndze a tsà, ŋgùlùm ta ge a dər megè ìmir pəra. 23Malàhalàh ŋa, gà mburma ti dzele a ka, ta gweɗe a: Məpàlà àhəm ata ka, kàmala dukw ana a vil a metsèhe a mburma hinne ya, aɗàbà ana ta fàr akaba ndzə̀ɗa aà mazàzàmà fəla tar tèrihhwè, nda mahə̀nà à gər a bə̀ɗ, nda gà məvə̀là ba mesèwère are hinne mbàŋa. Ama tsàatsà, gà məpàlà àhəm ata ka, taf masak ŋa, biy na a ge a ŋgùlùm a mburma, dìte ka, a kwere a dər meèweke ba ŋgar ɓàv tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\