KULUSIYA 3

1Kurum kà sərum ka, kàa mbalum akabara i məmə̀ta ya nda gà Yesuw Kiristi ya. Aɗàbà taŋa, dzalum ka, aka gà dukw ana i gər ŋa i Mbulum, i tə̀v ŋgar ana ŋgat mandzà ŋa iɗəm a ya. Ŋgat ka, a riŋ mandzà ŋa ika tsèke ahər mezime Mbulum. 2Kàmala taŋa ya, dzalum gà gər ka, aka gà dukw ana tar riŋ i tə̀v Mbulum a, tsə̀ka, aka dukw ana ika gər àhə̀ɗ a tsà. 3Aɗàbà kurum kà sərum ka, kàa matum. Ama Mbulum aka mbəlara à kurum i məmə̀ta ya. Dìte mesife kurum ana awiya ŋa ya tèkeɗè, ar ka, makàhà ŋa i tə̀v Yesuw Kiristi i mbulum. 4Ndzer kaɗə̀ŋ, Yesuw Kiristi na a ne mesife kurum a. Alə̀ka i tə̀v ana à mère a ya ka, kurum tèkeɗè, ta ŋget a kurum a nda gà ŋgat, i tə̀v ndzə̀ɗa ŋgar ana tì zlìb a dər a mbàŋa. 5Aɗàbà taŋa, miyakum à dukw ana ŋgwala tsà, kà dzalawum i gə̀zlə̀ŋ kurum a. Fə̀rum aà dukw ata ka, kàmala ana aka mə̀t, a sle a aà makwàrà kurum asa tsìye ya. Miyakum à megè mezelme nda tə̀v muva, nda megè dukw hwarwa ana pàmpàm a, nda gà ka ti nwim gà mìbìylà ŋa tsà mbàŋa. Ama meèweke ba kurum ma ta kwara kurum asa tsìdze. Izittè ka ta gwim are aka dukw mburma tsà asa mbàŋa, aɗàbà ana kàa gwim are aka duwa kàmala taŋa ya ka, dukw ata a ne a kàmala mbulum kurum a. 6Agəra gà dukw ata gà ŋgwala tsìye ka, Mbulum a ta gìs a dər gà mburma ana ta gə̀s ahər àhəm tsìye tserdze, a sèriyè. 7Akahər ata ka, kurum tèkeɗè, kàa gwim medzìbe gà dukw ata mbàŋa. 8Ama kinèhe ka, miyakum àba à gà dukw ata tserdze ya: Gà matsə̀ɓatsə̀ɓ nda gà dukw ana ta wir aà kurum a tərfə̀ɗ tərfə̀ɗ a, nda menè are a gà mìsle ŋgìɗ. Ka tə ndavayum a gà mìsle ŋgìɗ tsà, dìte ka tsikwim manə̀sà bazlam aà wùra tsà asa mbàŋa. 9Ka tə sasayum aàba pàrsa tsà, aɗàbà kà sərum ka, kàa miyakum àba à mendze kurum ana akahər ata ya, nda gà dukw ana kà gewim tserdze ya. Aɗàbà kwìtsìɓ kàa yum ikaba dukw ana miviya ŋa, kàmala miviya petek a. 10Kàa ŋgatum mede ana awiya ŋa ya ìvaɗ. A ne ka, kàmala awiya petek ana ŋgulàɗə̀ɗɗa kà dzum akaba ya. Mbulum na a vəl a kurum madzàlà gà gər ata ya. A riŋ a ne a dər awiya ŋa kə̀la pat, na dìte ki nwim a kàmala ŋgat a ya. Dìte ka, ki ti sirwim a ŋgat lèlè, à sìkèh a aka miɗ aka miɗ mbàŋa. 11Aɗàbà taŋa, duwa a riŋ na à ndzìk a ikaba kurum a pàmpàm a asa tsà. Gà Yahuda nda gà na tar gà Yahuda tsìye ka, tar ka, ilik. Gà mburma ana tə sasa ba ya, nda gà na tàa sasa ba tsìye tèkeɗè, pàm tsà asa. Na mege kurum ka, gà slele, kige tsà, gà mburma ana i kùsak tə sər duwa tsìye, nda gà bə̀la gà ɓele, kige tsà gà mburma ana ti ziwe a gər tar a tèkeɗè, ar ka, pàmpàm tsà asa mbàŋa. Mbulum à dzèye a ikaba tar a pàmpàm asa tsə̀ka, aɗàbà ana Yesuw Kiristi a kwere a tar tserdze ya. Dìte ŋgat asa na a riŋ mandzà ŋa i gə̀zlə̀ŋ gà mburma ata a kwere a tar, ti ne gà biy ŋgar a. 12Mə mə̀ts a kurum gər tsà: Mbulum a pala kurum, na dìte kà nwim gà biy ŋgar a. Ŋgat na a waya kurum a ya. Aɗàbà taŋa, say mede kurum ma ge ka, ŋgwal ŋa, kàmala i gà mburma ŋgar ana a ne à tar gà awiya ŋa ya. Gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ti ndze a kurum are tsèhe, kə̀ gə̀sum ba lèlè, Hənum ba à gər a bə̀ɗ, ki gwim ŋgwal a gà mìsle ŋgìɗ, dìte kə̀ gə̀sum gə̀zlə̀ŋ mbàŋa. 13Sərum ba ika màgə̀r kurum lèlè. Na bə̀la wùra aka ge a kurum dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ka, ka ta mùmar aɗəm à bakal ŋa tsà, pə̀lumar dər seyiŋ ìvaɗ. Pə̀lum a ba à bakal kàmala ana Batsàh kwa ŋa a pə̀l a kurum dər a mbàŋa. 14Ndeyndey ŋa ka, wayum ba ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze. Aɗàbà na kàa wayum ba kataya ka, ki ndzwim a i tə̀v ilik ŋa ndìɓèkke lèlè nda gə̀zlə̀ŋ ilik ŋa. 15Matàslà yam ana Yesuw Kiristi a vəl a kurum a ka, mà ràh a gə̀zlə̀ŋ kurum lèlè. Aɗàbà Mbulum a zal a kurum ka, na dìte kà nwim ba ilik, ki ŋgetwim a mandzà zayzay ata ya. Gwim kəkaàha a Mbulum kə̀la pat. 16Vəlum vatwa a bazlam Yesuw Kiristi, tsìsl mà ràh a gə̀zlə̀ŋ kurum lèlè, ka dzalum aaka gà gər hiywe. Ɗifwim aba à vatwa ika màgə̀r kurum. Ɗifwim aba dər àba nda zèyezèye, kàmala ana Mbulum a vəl a kurum metsèhe ya. Zàmbaɗum à Mbulum nda gà dìmis pàmpàm. Làhum gà dìmis ana Mèzìte Mesife ŋgar a ɗif a kurum dər a. Làhum gà dìmis ata a Mbulum, nda megèr kəkaàha i gə̀zlə̀ŋ kurum hinne. 17Dukw ana ki gwim a ya, ndəna ki tsikwim a tserdze ya ka, gwim nda zləm Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa. Ki gwim kəkaàha a Mbulum Tsir kwa nda zləm ŋgar mbàŋa. 18A kurum gà mə̀kəs, gə̀sum àhəm aà gà zal kurum lèlè, aɗàbà taŋa ka, a tsàhən aà Batsàh kwa ŋa. 19Kurum gà zal tèkeɗè, wayum gà mə̀kəs kurum lèlè mbàŋa, kə kwarum akaba tar tsà. 20A kurum gà ɓə̀za tèkeɗè, gə̀sum àhəm aà gà tsir kurum, ku mege i tə̀v dukula ya tserdze. Aɗàbà na kàa gwim kataya ka, à tsèhin a aà Batsàh kwa ŋa. 21A kurum gà tsir gà ɓə̀za mbàŋa ka, ka ti ɗifewim à metsèhe a gà ɓə̀za kurum nda ndzə̀ɗa tsà, aɗàbà ti ndze a sleɓerekrek. 22A kurum gà ɓele ìbam, gə̀sum àhəm aà gà ɓə̀zla ga kurum i tə̀v dukw ana ki gwim a ya tserdze. Ka ta gwim a tar megè ìmir ka, tsèŋgèl tsèŋgèl i tə̀v are tar a ɗekɗek tsà, na dìte ka, ti zlìb a à kurum a ya. Ama gwim a tar meslire ka, tèrihhwè nda ndzer ŋa, aɗàbà ana kurum ihər ki zlìbwim a à Batsàh kwa ŋa ya. 23Megè ìmir ana ki gwim a ya tserdze tèkeɗè, gwim ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik. Gwim ka, kàmala ana ki gwim a meslire batsàh kwa ŋa ya, tsə̀ka, a mburma tsà. 24Kurum kà sərum ka, ŋgat na a ta vil a kurum a dukw mayà ba, aɗàbà megè ìmir kurum a. Ki ta ŋgetwim a dukw ana a tike àba ya, i gər ŋa i Mbulum, a gwa, i ta vil a a gà mburma gà ya. Ama wele batsàh ŋa ata ki gwim a meslire ŋgar a ka, Yesuw Kiristi. 25Sərum dər, gà mburma ana ta ge a dukw ana ŋgwala tsìye ka, Mbulum a misek à ter a tsà, sèriyè ŋgar à gìs a tar. Ku mege ŋgat weke tèkeɗè ka, pàm tsà. Aɗàbà Mbulum ka, a wele a ikaba mburma ya tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\