KULUSIYA 4

1Kurum gà ɓə̀zla ga tèkeɗè ka, gə̀sum gà ɓele kurum ndaka vatwa ŋa lèlè, kà fə̀rum aà tar ka, kàmala za ya tsà. Aɗàbà kurum kà sərum, kurum tèkeɗè ka, Batsàh kurum ŋa a riŋ i Mbulum, à gìs a kurum lèlè mbàŋa. 2Ku mege ndeɗime tèkeɗè ka, ndìɗìkwim gər aà mahàmà a Mbulum, ka ti yum ba tsìdze. I tə̀v ana ki hemwimer a ya ka, gwimer kəkaàha mbàŋa, 3dìte hamumar aɗàbà mə̀r asa. Hamumar ka, dìte mə vəl a mə̀r vatwa aà metsìkè bazlam ŋgar a mburma, dìte mìi ɗif a ter a à dukw ana makàhà ŋa aka gər Yesuw Kiristi ya parakkà lèlè. Aɗàbà kurum kà sərum, agəra ana i ɗif a dər kàmala taŋa ya, na kinèhe ta gə̀s ìye a dàŋgay a. 4Hamumar, na dìte i sle a aà metsìkè bazlam ata a mburma ndərzayyà lèlè ya. Aɗàbà taŋa na a ne megè ìmir gà ya. 5Gwim metsèhe aɗàbà mede kurum ana ki dwim a ya. Ma ge ka, ŋgwal ŋa lèlè, na nda tə̀v gà mburma ana tàa gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ zùkw tsìye. Ku mege ndeɗime, megìse kurum mə̀ pàt, ki gwim taŋa hiywe. 6Bazlam kurum ana ki tsikwim a ter a ya, ma ge ka, himmè lìfèɗìɗe lèlè, dìte ka sərum dər mbàŋa ka, meme na ki fèfilwim a ter aaka a lèlè, a gà na ta wiz aà kurum a bazlam a ya. 7Tikikus na a mè a kurum a dər tserdze ka, meme na ì ndza kinèhe kuɗa ya ya. Ŋgat ka, dàmər kwa ana kà wayakwa ŋgat hinne ya. Aɗàbà a riŋ a ge a megè ìmir Batsàh kwa ŋa ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik mbàŋa. Mìi ge a megè ìmir ka, mə̀r məmà, aɗàbà Yesuw Kiristi. 8Iye ihər i slirehe a ŋgat a tə̀v kurum, aà metsìkè a kurum ka, meme na ì ndza ɗa ya, dìte ka, aà məmà a kurumaha à àrə̀v asa mbàŋa. 9I slirehe a tar ka, tar nda Unesimus, kəla gà kwite kurum. Ŋgat tèkeɗè ka, dàmər kwa ana mandərkwasla kwa, kà wayakwa ŋgat lèlè ya, a riŋ zezem a Yesuw Kiristi ka, nda gə̀zlə̀ŋ ilik mbàŋa. Tar sula məmà, ti tsik a kurum a dukw ana a ge ɗa ba i faha ya. 10Aristarkus ana mə̀r mandzà ŋa ɗa i dàŋgay məmà ya, a ge a kurumaha wusa mbàŋa. Dìte Markus, kəla dàmər Barnabas tèkeɗè, a ge a kurumaha wusa mbàŋa asa. Na aka ndzeha a tə̀v kurum ka, gə̀sum ŋgat lèlè. Aɗàbà yàa mbə̀r metsike a kurumaha àba ya piŋŋè, dukw ana kà gwim agəra ŋgat a. 11Yesuw ana tə zalar Yustus a, a ge a kurumaha wusa mbàŋa. Gà mburma ata màkər a ɗekɗek, na tar ika màgə̀r gà Yahuda, tar riŋ mìi ge akaba a megè ìmir nda gà ìye, aɗàbà mekwere ə̀bay Mbulum a. Tàa zlàk ìye ka, hinne. 12Apafəras ana a dara i kwite kurum a tèkeɗè, a ge a kurumaha wusa asa mbàŋa. Ŋgat ka, mala megè ìmir Yesuw Kiristi. Ku mege ndeɗime tèkeɗè ka, a hamawa a Mbulum aɗàbà kurum. A mərawa àba ka, hinne. A hamawar ka, na dìte ki ndzwim a ɓəŋɓəŋ lèlè, ki nwim a gà bàba gà mburma ika miɗ Mbulum, dìte ki sirwim a dukw ana Mbulum a waya ya lèlè, ki dzwìmer a zləm a. 13Iye ka, yàa ŋgatar nda are gà, meme na a riŋ a ge a megè ìmir hinne, aɗàbà kurum, dìte agəra gà mburma Mbulum ana i Lawdikiya ya, nda gà na i Hiyerapulis a mbàŋa ya. 14Luka, mala dàkwtar ana kà wayakwa ŋgat hinne ya, tar nda Demas ta ge a kurumaha wusa asa mbàŋa. 15Ki gwim wusa a gà mburma Mbulum ana i Lawdikiya ya. Dìte ki gwim wusa a mə̀kəs ana tə zalar Nimfa ya, nda gà mburma Mbulum ana ti yahawaba gər a ma ŋgar a tserdze mbàŋa. 16Na kàa dzeŋgwim wàkità aaha ka, ka slərumaha a gà mburma Mbulum ana i Lawdikiya ya, ti dzeŋge mbàŋa te. Dìte kurum tèkeɗè ìbam, ki ti dzeŋgwim a wàkità gà ana ì wetseha a gà Lawdikiya, ti slir a kurumehe a ya mbàŋa. 17Gweɗwimiŋ a Arkipus ka, mə̀ mə̀r àba, mà ndə̀v à megè ìmir ana Yesuw Kiristi a vəlar a ahər a. 18Iye Pul, nda ahər gà ŋa, na naha, ì tsìmìɗ dər, ì wetse a kurumaha bazlam aaha ya. I ge a kurumaha wusa. Mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà, na ìye ɗa mandzà ŋa i dàŋgay gədzə̀zlzla ya. Mbulum ma ge a kurum ŋgwal tserdze.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\