EFESIYA 1

1Iye Pul, wele ana Mbulum a zla kàmala mala meslire Yesuw Kiristi ya. I wetseha wàkità aaha ka, a kurum gà mburma Mbulum ana i Efesiya ya. I wetseha ka, a kurum ana kàa gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ lèlè, dìte ka, kurum riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat asa ya. 2Gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ta ge a kurum ŋgwal ŋa, ta vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 3Zàmbaɗakwa à Mbulum Tsir Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, aɗàbà aka pisekwara àhəm a nda gà ŋgwal gà dukw ana tserdze ti ndze a aà biybiy i gər ŋa ya. A vəl a kwa gà dukw ata ka, a kwa ana mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. 4Aɗàbà taŋa, Mbulum aka mbə̀r mipìlè kwa ana mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya dàgà piŋŋè, aka ana aka ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye. A pala kwa ka, aà menè gà mburma ŋgar, dìte bakal ma ge riŋ i tə̀v kwa ana ika miɗ ŋgar a tsà. 5Aɗàbà Mbulum a waya kwa. Aka tsik dàgà piŋŋè, a gwa, i ti ne a à tar gà ɓə̀za gà nda ahər Yesuw Kiristi. Aɗàbà taŋa na a ne bazlam ŋgar ana a dar a gər a. 6Ama kinèhe ka, zàmbaɗakwa à Mbulum, agəra ŋgwal ŋgar ana a zà duwa tserdze, a ge a kwa ya. Ŋgwal ŋgar ata a ge a kwa biy taf a ka, aɗàbà ana kwa riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Kəla ŋgar mandərkwasla ŋa ana a waya ŋgat hinne ya. 7A mburuɗara kwa i ahər ə̀bay sitene ya. Nda məmə̀ta Kəla ŋgar ata, a pə̀l a kwa dər à bakal, dìte na kə ŋgatakwa mezìwè gà gər kwa kuɗa ya. Kərgà taŋa ya, aka ɗif a kwa dər ka, meme na ŋgat a riŋ ihər a ge a kwe a ŋgwal ŋa hinne ya. 8Aka ràhaba kwa nda ŋgwal ŋgar ata hinne. Aka ɗif a kwa à metsèhe ŋgar. A ɗif a kwa dər ka, dìte ka sərakwa dukw ana a sàsar a. 9Aka ɗif a kwa à dukw ana dàgà piŋŋè, a sàsar mege nda ahər Yesuw Kiristi ya. Aɗàbà piŋŋè ka, makàhà ŋa. Ama kinèhe ka, aka pàt àba. 10Dukw ata Mbulum a ti ndìv a dər ka, a pat məpàslà ahər ŋgar ana a tsik a. A gewe akaba a gà dukw ana i gər ŋa ya nda gà dukw ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a tserdze a tə̀v ilik ŋa. A dzè a ahər a Yesuw Kiristi, dìte a ne a ə̀bay ŋa. 11Mbulum a ge a duwa tserdze ka, kàmala ana a sàsar mege ya. Aka pala kwa dàgà piŋŋè kàmala ana a tsik a. Kàa ŋgatakwa dukw ana Mbulum a dzala piŋŋè, a gwa, i ta vil a a gà mburma gà ya. Kə̀ ŋgatakwa ka, aɗàbà ana kwa riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik na nda gà Batsàh kwa ŋa ya, 12dìte ka, gà mburma tserdze tə̀ zlə̀b à ŋgat ana Batsàh kwa ŋa ya aɗàbà mə̀r, mə̀r gà malàhalàh gà mburma ana mì tike madzàlà gər mə̀r fit a tə̀v Yesuw Kiristi ya. 13Kurum tèkeɗè ìbam ka, i tə̀v ana kàa tsarakum bazlam ŋgwal ŋana ndzer, kà sərum ka, ki ta mbilwim a dər a ka, kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum mbàŋa. Kərgà taŋa ya, Mbulum aka ge aà kurum lambà nda Mèzìte Mesife ŋgar ana a gwa ka, i ta vil a kurum a ya, aɗàbà ana kurum mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ata ya. 14A vəl a kwa Mèzìte Mesife ŋgar ata tə̀ma ka, dìte ka sərakwa dər ndzer, a ta vil a kwe a gà àsìŋ gà dukw ŋgar ŋgìɗ ana a riŋ ŋgwal ŋa ika miɗ mbà ya. Mbulum aka tsik a kwa duwa i sìda ya nda ndzer a, a gwa, ki ŋgetekwe a gà dukw ata ka, i tə̀v ana aka mbala à kwa fit a. Kinèhe ka, zlə̀bakwa à ŋgat. Ŋgat na Batsàh kwa ŋa ya. 15Iye riŋ i ge a kəkaàha a Mbulum aɗàbà kurum, agəra gà dukw ata tserdze ya. Yàa tsaraka meme na kurum riŋ ki dwim a à magə̀sà Yesuw Batsàh kwa ŋa aka miɗ aka miɗ a. Yàa tsaraka mbàŋa asa, meme na kà wayum gà mburma Mbulum a. 16Aɗàbà taŋa, ìye ihər i ge a kəkaàha a Mbulum kə̀la pat agəra kurum, dìte i tə̀v meheme ata i heme a ya ka, ìye riŋ bìse nda kurum. 17I heme a ka, a Mbulum Tsir kwa Batsàh ŋa ana tì zlìb a à ŋgat hinne, Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa a ger a ìmir a. I hemer a ka, dìte ma ɗif a kurum à metsèhe ŋgar. I dəba ŋa ya, mə̀ pàt a kurum àba, dìte kà sə̀kàhum à masə̀rà ŋgat lèlè. 18I hemer a asa ka, dìte mà hə̀ndə̀k a kurum are lèlè, kə ŋgatum a dukw ana a zal a kurum dər a mbàŋa. I hemer a asa mbàŋa ka, dìte ka sərum dər, meme na dukw ata a ta vil a kurum a ka, ŋgwal ŋa hinne, a zà gà dukw tserdze ya. A ta vil a dukw ata ka, a kurum nda gà mìsle ŋgìɗ ana gà mburma ŋgar a. 19Iye ihər i wiz ahər a mbàŋa ka, dìte ka sərum dər, meme na ndzə̀ɗa ŋgar ka, hinne, a zà dər ndzə̀ɗa gà dukw ŋgìɗ tserdze ya, dìte meme na à zlèk a dər kwa ana kàa gə̀sakwa ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a ya. 20Aɗàbà ndzə̀ɗa ata ka, ilik nda biy ana a zlàk dər Yesuw Kiristi i tə̀v ana a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya, dìte na a gwaɗar ka, ndza a tə̀v mendze ŋgwal ŋana ika tsèke ahər mezime gà i gər ŋa ya. 21I dəba ŋa ya, Yesuw a ndza a fata ka, a kwere a gà gawla Mbulum nda gà ə̀bay tar, dìte nda gà dukw ana tserdze ndzə̀ɗa tar a riŋ hinne i gər ŋa ya. Maɗə̀và zləm ŋgar ka, a zà dər biy gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ ana kinèhe ya, nda biy ana a dere a ika miɗ a tserdze. 22Mbulum a dzà gà dukw tserdze aà huɗ sik ŋgar. A zla ŋgat, a tike ŋgat a ə̀bay gà dukw ata tserdze ya, a gwaɗar: "Kər kinèhe ka, kàa ne Əbay gà mburma gà kuɗa." 23Gà mburma ŋgar ata ka, ti ne kàmala ba Yesuw a. Ŋgwal dukw ŋgar ana tserdze ya ka, a riŋ i tə̀v gà mburma ŋgar kàmala ŋgwal dukw Mbulum ana fit dze ya ka, a riŋ i ahər ŋgar mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\