EFESIYA 2

1Piŋŋè kurum ka, kàmala ana gà məmə̀ta ŋa ya, na ika miɗ Mbulum a, aɗàbà ana kì gewim gà dukw ana ŋgwal ŋa tsà pàmpàm a. 2Kà zazamawum ɗa ka, mede gà mburma ana ɗa ika gər àhə̀ɗ a. Kà dzawum zləm ka, a ə̀bay gà sitene ana mandzà ŋa aà gə̀zà mbulum a. Əbay gà sitene ata na a riŋ a ge a megè ìmir i ba gà mburma ana a sàs a tar medzè zləm a bazlam Mbulum tsìdze ya. 3Akahər ata piŋŋè ka, kwa tserdze kà gawakwa ɗa ka, kàmala tar a mbàŋa. Kì gewakwa ka, gà dukw ana ŋgwal ŋa tsà, a sàs a kwa ya. Kà dzalawakwa ka, aka megè gà dukw ana a da a kwa gər a ɗekɗek. Agəra taŋa na sèriyè Mbulum a ta gìs a kwa zləmana ŋa kàmala gà mìsle ŋgìɗ a. 4Ama kinèhe ka, kataya asa tsà. Mbulum ka, ka ndzekwar are tsèhe hinne. Aɗàbà ŋgat ka, a waya kwa ìvaɗ, 5ku mege kwa kàmala gà məmə̀ta ana tà mìt a i bakal a tèkeɗè ya. Aɗàbà taŋa na a mbəlara iɗəm a kwa, a vəl a kwa akaba mesife awiya ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. Ama ka, ma ta mə̀ts a kurum gər tsà: A mbəl à kwa ka, agəra ŋgwal ŋgar ana a vəl biy taf a. 6A mbəl akabara à kwa i məmə̀ta ya ka, nda gà Yesuw Kiristi ya, aɗàbà ana kwa mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat a. A dzà kwa i gər ŋa, nda gà Yesuw Kiristi, dìte mekwere kwa ma ge ilik nda gà ŋgat tserdze. 7Kərgà taŋa ya, aka ge a kwa dukw ŋgwal ŋa hinne nda ahər Yesuw Kiristi. A ge dər kàmala taŋa ya ka, aɗàbà a sàsar məpàtà dər a gà mburma ana ti dere a a tə̀v ŋgar ika miɗ a, dìte na ti sir a dər ka, meme na ŋgwal ŋgar ana a vəl biy taf ka, batsàh ŋa hinne, a zà gà dukw ana tserdze ya. 8Mbulum a mbəl à kurum nda ŋgwal ŋgar ka, aɗàbà ana kàa gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ kurum a, tsə̀ka, aɗàbà megè ìmir kurum ana ki gwim a tsà. A ge a kurum ŋgwal ŋgar ata biy taf a ka, 9aɗàbà wày ka, ki gwimer megè ìmir ata ka, ŋgwal ŋa ya tsà. A ge a kurum biy taf ka, dìte wùra ma ta ge dər zlapa tsà. 10Aɗàbà ŋgat na a ge kwa ya. A vəl a kwa mesife awiya ŋana nda ahər Yesuw Kiristi, dìte ki gekwa dər megè ìmir ŋgwal ŋana. Mbulum a ge àba megè ìmir ata ya dàgà piŋŋè ka, dìte kwa ka zazamakwa ndaka vatwa ŋa lèlè. 11Aɗàbà taŋa ìye ihər i tsik a kuruməŋa, ma ta mə̀ts a kurum gər tsà: Dzalum aka mendze kurum ana piŋŋè kà ndzum ɗa ya. Kurum ka, gà Yahuda tsà, gwala kurum ka, pàm. Gà Yahuda ka, gà masàsà ŋa fit. Tə zalawa a kurum ka, gà Kirde. Ama ti tsik taŋa ka, aà dukw ana ɗa i bəra gà mburma ta ge a nda ahər tar a pəra. 12Ma ta mə̀ts a kurum gər tsà: Akahər ata ka, kà sərum ɗa Yesuw Kiristi tsà. Kurum ka, gà mbəlakw məfàrà ŋa ana ika màgə̀r gà Yahuda ana tar gà mburma Mbulum a. Mbulum aka tsik duwa a gà mburma ŋgar ata. Aka mbə̀r megweɗe a tar ka: "I vil a kurum a duwa i sìda ya." Ama kurum gà mbəlakw ka, kurum iɗəm tsà. Kàa slwim madzàlà aka duwa a tə̀v Mbulum tsìdze. Kurum ɗa ika gər àhə̀ɗ ka, kàa sərum ɗa Mbulum tsà. 13Akahər ata kurum ka, dìriŋ nda Mbulum. Ama kinèhe ka, kurum mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi. Kurum ka, dìriŋ nda Mbulum asa tsà, aɗàbà ana Yesuw Kiristi a dzà à məmbə̀z ŋgar ka, agəra kurum a. 14Ŋgat na a zlakwara mendzeye lèlè aka màgə̀r kwa ya. Aɗàbà piŋŋè ka, gà Yahuda nda gà na gà Yahuda tsìye ka, dzə̀ɓar ika màgə̀r tar pàmpàm. Ama kinèhe ka, aka sər ba à kwa, aka gaw akaba kwa a tə̀v ilik ŋa kuɗa. Aɗàbà piŋŋè ŋa ata ka, menè are ika màgə̀r kwa, kàmala zlagam a. Ama kinèhe ka, Yesuw Kiristi aka mbazla dər iɗəm nda məmə̀ta ŋgar a. 15Aka mbete à məpàlà àhəm gà Yahuda ana piŋŋè ta gwaɗawa ka: "Ge naha," kige tsà "ge naaka" ya. I dəba ŋa ŋa ya, a gaw akaba tar nda gà mburma ana gà Yahuda tsìye, fit a tə̀v ilik ŋa. A gaw akaba tar ata ka, tar ka, gwala sula asa tsà. A ne à tar ba awiya ŋa, gwala ilik pəra, aɗàbà ana tar mandzà ŋa i tə̀v ilik na nda gà ŋgat a. Kərgà taŋa ya, a zla a tarra mendze lèlè aka màgə̀r a. 16Aka mbete à menè are ana ika màgə̀r tar a, nda məmə̀ta ŋgar ana aà dìzl magə̀làwà ŋa ya. A gaw akaba gà gwala ata sula ya, a ne à tar ba ilik. Dìte a sər ba aà tar nda gà Mbulum. 17Kərgà taŋa ya na Yesuw Kiristi a dara aka gər àhə̀ɗ, aà metsìkè bazlam ŋgwal ŋa ana biy mandzà zayya ika miɗ Mbulum a, a kurum ana kà ndzùm aàba dìriŋ nda gà Mbulum a piŋŋè ya, dìte a kwa, gà Yahuda ana bìse nda ŋgat a asa mbàŋa. 18Aɗàbà kwa tserdze, ku mege gà Yahuda, ku mege gà Yahuda tsà tèkeɗè ya ka, kə ŋgatakwa vatwa aà mesìrìkeha a tə̀v Mbulum Tsir kwa ka, nda tə̀v Yesuw Kiristi. Ama ki slekwe a aà mesìrìke a tə̀v ŋgar ka, ndaka vatwa ilik ŋa nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum. 19Aɗàbà taŋa kurum ana gà Yahuda tsìye ka, gà mbəlakw nda gà slele asa tsà. Ama kurum ka, kàa nwim gà ɓə̀za gà kwite ana ika àhə̀ɗ ata ya, ilik nda gà mburma Mbulum. Aɗàbà kurum kinèhe tèkeɗè ka, kàa nwim gà àsìŋ ŋgar asa kàmala tar a mbàŋa. 20Kurum ka, kàa nwim gà kur mazlàzlà ga. Gà ɓə̀zla meslire Yesuw nda gà ɓə̀zla məmà à guma Mbulum ka, tar ti ne madzàha ga. Dìte Yesuw Kiristi ka, ŋgat a ne madəŋ kur ana dəŋdəŋ a. 21Aɗàbà kur ata na ga a ndze a ɓərɓər, dìte à rèh a lèlè ya. Kàmala taŋa ya, ga ata ka, ma ne ga Mbulum ana a ndze iɗəm i fata ya. 22Kurum nda gà mìsle ŋgìɗ tèkeɗè, kà nwim ga ata Mèzìte Mesife Mbulum a ndze a iɗəm a, aɗàbà ana kurum mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\