EFESIYA 3

1Aɗàbà taŋa na ìye Pul, ìye ihər i heme a a Mbulum agəra kurum. Ta gə̀s ìye a dàŋgay ka, aɗàbà kurum ana gà Yahuda tsìye, agəra ana ìye mala meslire Yesuw Kiristi ya. 2Wànà kàa tsarakum maɗə̀và zləm megè ìmir ana Mbulum a viliŋ ahər aɗàbà kurum a tsìye? Kà sərum ŋgwal ŋa ŋgar ata a viliŋ ahər a. 3Mbulum aka ɗifiŋ à dukw ana piŋŋè makàhà ŋa aka ahər ata ya, kərgà na ì làh mewetse a kurumaha zàakwa ya mbàŋa. 4Na kàa dzeŋgwim dukw ata ka, ki sirwim a dər ka, meme na ìye i sər dukw ana makàhà ŋa aka gər Yesuw Kiristi piŋŋè ya lèlè kuɗa. 5Aɗàbà akahər ata ka, gà mburma tə sər dukw ata ka, makàhà ŋa tsà. Ama kinèhe ka, Mbulum aka slərra Mèzìte Mesife ŋgar a, aà meɗìfè dər parakkà a gà ɓə̀zla meslire ŋgar a, nda gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar ana a ndzə̀k tar a. 6Dukw ata Mbulum a ɗif dər a ka, kurum gà mburma ana gà Yahuda tsìye tèkeɗè, ki ta ŋgetwim a dukw ana a vil a a gà Yahuda ya mbàŋa. Kurum nda gà Yahuda ka, kàa nwim ba ilik. Aɗàbà kurum tèkeɗè, kurum i dukw ana Mbulum aka mbə̀r megweɗe i sìda ya ka, i ta vil a a gà mburma Yesuw Kiristi ya mbàŋa. A ta vil a a kurum a gà dukw ata tserdze ya ka, agəra ana kàa gə̀sum bazlam ŋgwal ŋana nda gə̀zlə̀ŋ kurum a. 7Mbulum aka giŋ ŋgwal ŋa, aka viliŋ ndzə̀ɗa asa, dìte a zle ìye kàmala mala meslire ŋgar a, aà metsìkè bazlam ŋgwal ŋa ata a mburma. 8Iye ka, wele na kəlà ŋa ika màgə̀r gà mburma Mbulum kwizikw a. Ama kəlà ka, aka viliŋ vatwa aà metsìkè bazlam mipìsè àhəm ana a dere a ndàra i tə̀v Yesuw Kiristi ya, a gà mburma ana gà Yahuda tsìye. Mipìsè àhəm ata batsàh ŋa ya ka, gà mburma ti sle a aà masə̀rà ŋa fit tsà, aɗàbà ana a zà ndzə̀ɗa tar a. 9Aka viliŋ vatwa aà meɗìfè dər a mburma tserdze ka, meme na dukw ana a tsik piŋŋè nda akəl ka, dìte ka, a ge a ba kaɗə̀ŋ a. Mbulum ana a ge dukw tserdze ya, na a kàha dukw ata aà gà mburma ya ya. A kàha dukw ata ka, dàgà piŋŋè, akahər ana aka ge gər àhə̀ɗ zùkw tsà haa kinèhe ya. 10Ama kinèhe ka, Mbulum aka pàt dər i màgə̀r gà mburma ŋgar. Dìte gà gawla ŋgar nda gà ə̀bay tar ana i gər ŋa ya, tə sàmata tar, tə sər dər ka, metsèhe ŋgar i tə̀v gà dukw ŋgìɗ pàmpàm. 11Kərgà taŋa ya, a ge kataya ka, kàmala ana a gwa ka, i ta ge a mbà, akahər ana aka ge gər àhə̀ɗ zùkw tsìye. A ge taŋa ka, nda ahər Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋana. 12Arə̀v a de a à kwa ya asa tsà na aà mesìrìke a tə̀v Mbulum a, aɗàbà ana kə̀ gə̀sakwa Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ, kwa riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà ŋgat a. 13Aɗàbà taŋa, ìye ihər i ge a kurum a kamkam: Ma tə tsə̀ɓ a kurum aɗàbà ana ìye ihər i sèwèr a are agəra kurum a tsà. Seyiŋ ìvaɗ tsà, mesèwère are gà ata ka, à zlèk a kurum hinne. 14Aɗàbà taŋa, ìye ihər i dze a gùrmits a bə̀ɗ a Mbulum Tsir kwa. 15Gà mburma ŋgar ana i gər ŋa ya, nda gà na ika gər àhə̀ɗ a ka, tar riŋ mandzà ŋa i bəra tsir tar, kàmala gà ɓə̀za ana ti ndze a nda gà tsir tar a. Aɗàbà ŋgat na a ne Tsir kwa ana ndzer a. 16Iye ihər i hemer a ka, dìte Mèzìte Mesife ŋgar mə vəl a kurum ndzə̀ɗa ka, ka mərum aàba ika vatwa ŋgar ɓəŋɓəŋ lèlè. Aɗàbà ŋgat ka, a be gà dukw tserdze. Dukw ana tserdze ya ka, i ahər ŋgar. 17Iye ihər i hemer a asa ka, dìte Yesuw Kiristi ma ndza i gə̀zlə̀ŋ kurum, aɗàbà ana kàa gə̀sum ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. Iye ihər i hemer a asa mbàŋa ka, dìte ka wayum ba ilik ilik tserdze. Na kàa wayum ba ka, ki ŋgetwim a ndzə̀ɗa ɓəŋɓəŋ lèlè kàmala dìzl ɗaf ana a ŋge zlile ya, nda gà kàmala ga ana madzàha ŋa lèlè, a mbezle a tsìye. 18Na kàa gwim kàmala taŋa ya ka, kurum nda gà mburma Mbulum ŋgìɗ ana tserdze, ki slwim a aà masə̀rà dər, meme na mawàyà mburma Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa a waya kwa ka, hinne ya. Ku mege kurum i ŋga tèkeɗè ka, mawàyà mburma ŋgar a riŋ i fata pəra. 19Iye ihər i hemer a ka, dìte ka sərum mewèyè ŋgar ana a waya kwa ya, dìte mege bə̀la ki slekwe a à masə̀rà ŋa fit tsà tèkeɗè ya. Dìte gà dukw ana i tə̀v Mbulum tserdze ya ka, mà ràh a gə̀zlə̀ŋ kurum mbàŋa. 20Zlə̀bakwa à Mbulum, aɗàbà ana a sle à megè duwa tserdze ya. Ama dukw ata ka, à zè a biy ana ki wizekwe a ya, nda na kà dzalakwa i gà gər kwa ya mbàŋa. A ge a gà dukw ata ka, nda ndzə̀ɗa ŋgar ana a riŋ a ge a dər megè ìmir i gə̀zlə̀ŋ kwa ya. 21Kwa gà mburma ŋgar ka, zlə̀bakwa à ŋgat kə̀la pat aà biybiy ika màgə̀r kwa, aɗàbà kwa riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\