EFESIYA 4

1Kərgà taŋa ya, ìye ka, ìye i dàŋgay, aɗàbà ana ìye mala meslire Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. Iye ihər i ge kurum a kamkam: Ama mede kurum ma ge ka, kàmala biy ana Mbulum a waya, a zal a kurum dər a. 2Hənum à gər kurum a bə̀ɗ kə̀la pat. Dzùm akaba àhəm lìfèɗìɗe lèlè, dìte gə̀sum gə̀zlə̀ŋ i tə̀v gà dukw ana ŋgwal ŋa tsà ika màgə̀r kurum a. Ama ka, wayum ba kurum ilik ilik tserdze ìvaɗ. 3Gwim metsèhe, sələ̀k ma ge ika màgə̀r kurum tsà. Kaslum ba kurum, madzàlà gər kurum ma ge ka, ilik, kàmala ana Mèzìte Mesife Mbulum ana a lə̀m akaba à kwa ya. Ndzum nda zayzay lèlè ika màgə̀r kurum. Mendze kurum ma ge ka, ilik. 4Aɗàbà gà mburma ti ne ka, ba Yesuw Kiristi ilik pəra. Mèzìte Mesife Mbulum tèkeɗè, ilik, nda dukw ana Mbulum a zal a kurum dər, a vil a kurum a ya ka, ilik mbàŋa, tsə̀ka, sula tsà. 5Batsàh kwa ŋa ka, ilik. Megìse ana ki gìsekwe a Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ a tèkeɗè ka, ilik mbàŋa. Ama vatwa metsìlwìɓè à mburma a yam tèkeɗè, ilik mbàŋa asa. 6Mbulum tèkeɗè ka, ilik. Ŋgat na Tsir gà mburma ana tserdze ya. A kwere a gà dukw ana tserdze ya, a ge a megè ìmir nda tar, dìte ŋgat a riŋ a ndze a i tə̀v tar mbàŋa. 7Ama kəlà ka, kwa tserdze kàa ŋgatakwa ndzə̀ɗa aà megèyè gà megè ìmir pàmpàm, ku weke, kàmala ana Yesuw Kiristi a vəl a kwa ya, 8kərgà na mewètsè ŋa i wàkità Mbulum, a tsik aà Yesuw Kiristi ka, a gwa: "Aka tsəl a gər ŋa, aka ndzə̀k dər gà mburma ŋgìɗ asa, a dzàya a taraba ndzə̀ɗa aà megèyè gà megè ìmir ana pàmpàm ɗa ika gər àhə̀ɗ a." 9Aɗàbà la dze ya na a sàsar aà megweɗe mifèfile ata, a gwa ka: "aka tsəl a gər ŋa" ya? Ama a sàsar ka, a làh meterra a bə̀ɗ aka àhə̀ɗ a dzekwiŋ. 10Wele ata na a tarra a bə̀ɗ aka àhə̀ɗ a, dìte na a tsəl a gər ŋa dìriŋ a, aà makwàrà gà dukw tserdze, ku mege i ŋga ya. 11Ŋgat na a dzàya ba ndzə̀ɗa aà megèyè gà megè ìmir pàmpàm a mburma ya. A ne à gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ kàmala gà ɓə̀zla meslire ŋgar a, gà àsìŋ ŋa gà ɓə̀zla məmà à guma ŋgar. Gà àsìŋ ŋa ìbam, gà ɓə̀zla metsìkè bazlam ŋgar a gà na tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ zùkw tsìye. Dìte a ndzə̀k gà mìsle ŋgìɗ pàm asa, a ne à tar gà ɓə̀zla magə̀sà àba gər a gà mburma Mbulum, dìte nda gà na ti dzeŋge a bazlam ŋgar a mburma ya. 12A dzàya iba gà mburma ata ya ka, dìte tə̀ zlàk gà àsìŋ gà mburma ana tàa gə̀s ŋgat a, aà megè ìmir ŋgar lèlè, dìte ka, gà mburma ŋgar ata ti ne kàmala ba ŋgar a, ta ŋgat ndzə̀ɗa hinne asa. 13Na kàmala taŋa ya ka, ki nekwe a ba ilik, aɗàbà ana kàa gə̀sakwa ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tserdze, ŋgat ana Kəla Mbulum a, dìte ka, kà sərakwa ŋgat a asa mbàŋa. Kərgà taŋa ya na ki ɗekwiŋa, dìte ki nekwe a gà mburma ana tàa sime ika vatwa Mbulum a nda ndzə̀ɗa. Ama ki nekwe a ka, gà ŋgwal ŋa fit kàmala ŋgat a. 14Na kàa simekwa kataya ka, kwa gà ɓə̀za ndirkiz asa tsà. Gà ɓə̀zla pàrsa ana ta pasawa za a mburma nda wirwir a tèkeɗè, ti sle a aà mendze a kwa a vatwa nda medzèŋgè pàrsa tar asa tsà. Medzeŋge tar ata ka, à dzèdzeye a à mburma kàmala himbiɗ ana kəzlah kəzlah à sìweye a à slə̀làh yam ika gər yam a. Ama kinèhe ka, tsàhakwa, na dìte a sle aà kwe a kataya asa tsìye. 15Sə̀kàhakwa à metsèhe kwa, dìte ki simekwe a kàmala ŋgat ana batsàh ŋa ika gər kwa ya ìvaɗ. Ka wayakwa ba ika màgə̀r kwa ilik ilik tserdze, ka mayakwa ba à dukw ana ndzer a ika màgə̀r kwa. 16Ŋgat na a gaw akaba gà mburma ŋgar fit a tə̀v ilik ŋa, ti ne ba ilik, kàmala dzerisl ba ana a gaw akaba slu ba mburma ya. Na dukw ana aà ba mburma tserdze a ge a ìmir lèlè ka, àsìŋ ba tèkeɗè, a de a lèlè. Kərgà taŋa ya, na gà mburma Yesuw Kiristi ya mbàŋa. Na gà mburma ata tàa waya ba ilik ilik tserdze ka, taŋa tì sìkèhiŋa, dìte ti de a aka miɗ aka miɗ. 17Dukw ana i tsik a kurum a ya ka, nda zləm Batsàh kwa ŋa. Ama ìye ihər ge a kurum a kamkam, aà megweɗe a kurum ka: Kà zazamum mede gà mburma ana tə sər Mbulum tsìye asa tsà. 18Madzàlà gà gər tar ka, i lùvuŋ. Tə sər dukw ana ndzer ŋa ya tsà. Mesife awiya ŋa ana Mbulum a vəl a ka, a riŋ i tə̀v tar tsìdze, aɗàbà ana kuvəl i zləm tar a, ndàasun ŋana ka, na tə sər duwa tsìdze ya. 19Hwarwa a mbà aà tar, aà megè gà dukw ana gà ŋgwal ŋa tsà i tə̀v tar a asa tsà. Ku mege gà dukw ana biy metsike tsìye tèkeɗè ka, ta vəlar gə̀zlə̀ŋ tar, ta ge a nda gà maŋgàyà ba lèlè pəra. 20Ama kurum ka, Yesuw Kiristi aka tsik a kurum kàmala taŋa ya tsà. 21Wànà a kurum ana mandzà ŋa nda ŋgat a dze ana, kàa dzùm zləm a bazlam ŋgar tsìye, dìte tàa dzeŋge a kurum dze ana, dukw ana ndzer, a ɗif a kwa dər a tsìye? 22Kàmala taŋa ya, miyakum à mede ana kà zazamawum ɗa akahər ata ya. Aɗàbà mede ata ka, a nəsawa a kurum à gə̀zlə̀ŋ, agəra gà meèweke ana ta bazawa a kurum za ya. 23Mbə̀ɗum à gà madzàlà gà gər kurum nda gə̀zlə̀ŋ kurum, ti ne awiya ŋa. 24Mbə̀ɗum ìbam, à ba ŋgìɗ nda mede awiya ŋa ana Mbulum a vəl, a ndzìkìɗ ba biy ŋgar a. Mede ata ka, ndzer ŋa kalkal lèlè, a da a gər a Mbulum. 25Aɗàbà taŋa, kà sàsum pàrsa asa tsà, ku mege weke ma tsik ndzer ŋgar a mburma. Aɗàbà kwa ka, ilik na i tə̀v Yesuw Kiristi ya. 26Na duwa aka tsə̀ɓ a kurum aà ba ka, pə̀lum aba dər tsàra, tsə̀ka, pat mà də̀ɗ ahər, ka tə də̀ɗum a bakal tsà. 27Ka vəlum vatwa a ə̀bay sitene a gə̀zlə̀ŋ kurum tsà. 28Wùr ana a gewe a akəl a ka, mi miyak dər, ma ta ge asa tsà. Ma gewa megè ìmir nda ndzə̀ɗa ŋgar, dìte ma ŋgat dukw mayà ba ŋgar lèlè, mə vəlawa a gà ɓə̀zla matawak mbàŋa. 29Mifèfile ana ŋgwal ŋa tsìye ka, ma tə dara i bazlam kurum a tsà. Say ki tsikwim a ka, bazlam ana à zlèk a gà mìsle ŋgìɗ, aà masə̀kàhà à megìse tar ika vatwa Mbulum a ìvaɗ, dìte na a vil a vatwa aà dukw ana a ge a ŋgùlùm a gà na tar riŋ tì dzèr a zləm a. 30Kà sawarum are a Mèzìte Mesife Mbulum tsà. Aɗàbà Mèzìte Mesife ata ka, lambà ana Mbulum a ge aà kurum a. A ge aà kurum ka, aɗàbà ana kurum gà mburma ŋgar a, dìte a ta mbil a dər à kwa fit a pat ŋgar ana a tike ya mbàŋa. 31Miyakum à məpàlà ba àhəm ana ika màgə̀r kurum a, gə̀zlə̀ŋ ma tərfə̀ɗ a kurum nda matsə̀ɓatsə̀ɓ asa tsà. Ama ki gwim maaga asa tsà. Mendeve ìbam, ma ta ge ika màgə̀r kurum ɓàv tsà asa. Ama ka, ka ta gwim ba swalwa ɓàv tsà asa. 32Ki sirwim a ba a àhəm ka, lìfèɗìɗe lèlè, gà mburma na ti ndze a kurum a are tsèhe ya ìvaɗ. Pə̀lum aba à bakal ilik ilik tserdze, kàmala Mbulum ana a pə̀l a kurum dər aɗàbà kurum ana gà mburma Yesuw Kiristi ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\