EFESIYA 5

1Kurum ka, gà ɓə̀za ana Mbulum a waya ya. Aɗàbà taŋa, kurum tèkeɗè, zlum ba kàmala ŋgat a. 2Wayum mburma kə̀la pat i tə̀v dukw ana tserdze ki gwim a ya, kàmala Kiristi ana a waya kwa, dìte ka, a mə̀t agəra kwa asa ya. A vəl mesife ŋgar biy taf kàmala dukw ana ta kə̀ɗ a Mbulum, a dar a gər a. 3Kurum ka, gà mburma Mbulum na kinèhe ya. Aɗàbà taŋa, kurum ka, ki gwim mezelme nda tə̀v muva, nda megè dukw hwarwa ana pàmpàm a, nda megè are asa tsà. Ka ta fàfəlawum aà dukw ata tsìdze. 4A da dər tsà na ki ɗivwim a zləm a gà tsàpà, nda gà rawraw bazlam ana biy metsike tsìye. Ama say gwim kəkaàha ka, a Mbulum ìvaɗ, aɗàbà ŋgwal ŋgar ana a ge ya. 5Sərum dər ka, gà mburma ana ta ge a muva nda mezelme ana pàmpàm biy metsike tsìye ka, ta ŋget a tə̀v mendze i tə̀v mekwere gà Mbulum nda Kiristi tsà. Gà mburma ana ta ge a are ya tèkeɗè ka, ti ta ŋget a ɓàv tsà. Aɗàbà ta ŋgaya ba a megè kataya ka, hinne, a zà dər Mbulum. Na ta ge a kataya ka, kàmala ana ti zezem a fəla gà tsir tar a. 6Aɗàbà gà dukw ata ka, ŋgwal ŋa tsà fit, Mbulum a ge a àrə̀v aà gà mburma ana ta gə̀s bazlam ŋgar tsìye. Aɗàbà taŋa, wùra ma ta baza a kurum za nda welewele bazlam ana taf masak ŋa ya tsà. 7Kàmala taŋa ya, ka ta gə̀sum ba i ahər a nda medzìbe gà mburma ata aà madə̀ɗà akaba tsìdze. 8Akahər ata ka, kurum mandzà ŋa i lùvuŋ. Ama kinèhe ka, kurum i tə̀v dzaydzay ŋa, aɗàbà ana kurum mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Batsàh kwa ŋa ya. Aɗàbà taŋa, zazamum mede gà mburma ana i tə̀v dzaydzay ŋa ya. 9I tsik kataya ka, agəra gà dukw ana ŋgwal ŋa kalkal lèlè nda ndzer ŋa ya. Tar ka, i tə̀v dzaydzay ŋa ata. 10Mərum àba aà masə̀rà dukw ana a da a gər a Batsàh kwa ŋa ya. 11Kà lə̀mum aà megè ìmir gà mburma ana ta ge a ìmir masak ŋa i lùvuŋ a tsà. Ama ka, pàtum a tar à megè ìmir tar ana ŋgwal ŋa tsìye parakkà aà are ìvaɗ. 12Aɗàbà megè ìmir tar ana ta ge a nda akəl a ka, ku mege aà meɗiver zləm a bə̀ɗ tèkeɗè ka, a tsàhən tsà, hwarwa a ge a kwiŋa. 13Na gà dukw ata tàa pata àba parakkà lèlè ka, a ŋgeter a ba, meme na tə ndzaya kuɗa. 14Aɗàbà dukw tserdze, ku mege awara, a pèt a àba ka, i tə̀v dzaydzay ŋa. Agəra taŋa na ta gwa: "Kər ana riŋ ika mendze are ya ka, pìɗeke, hitsera i lùvuŋ gà məmə̀ta ya, dìte na ki ndze a aà dzaydzay ŋa i tə̀v Kiristi ya." 15Kàmala taŋa ya, kurum ka, gwim metsèhe a mede kurum. Mede kurum ma ta ge kàmala biy gà mburma ana tə sər duwa tsìye tsà. Say ma ge ka, kàmala biy gà ɓə̀zla metsèhe ana tə sər duwa ya ìvaɗ. 16Ki gwim megè ìmir ŋa kə̀la pat, kà mə̀tsum aà mendze taf masak ŋa tsà. Aɗàbà bəra aaha ka, ŋgwal bəra tsà. 17Aɗàbà taŋa, ka ti nwim gà mburma ana metsèhe tar a riŋ tsìye tsà. Say dzùm zləm ka, a matsàràkà dukw ana a sàs a Batsàh kwa ŋa, ki gekwe a ya ìvaɗ. 18Ka ta kwayum à gùzum tsà, aɗàbà taŋa ka, à ndzìk a aà kurum metsèhe ya, à gìs aàba kurum aà megè dukw ana ŋgwala tsìye. Say ràhum ka, nda Mèzìte Mesife Mbulum lèlè ìvaɗ. 19Làhum ba dìmis mazàmbàɗà à Mbulum, nda gà àsìŋ dìmis ana pàmpàm Mèzìte Mesife Mbulum a vəl a kwa ya. Ki lèhwim a dìmis ata ka, a Batsàh kwa ŋana. Zàmbaɗum à ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ ilik. 20Gwim kəkaàha a Mbulum Tsir kwa, agəra gà dukw ana tserdze ya ka, nda zləm Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. Gwimer kəkaàha kə̀la pat. 21Kurum ana ki zlìbwim a à Yesuw Kiristi ya ka, hənum ba à gər a bə̀ɗ. 22Kurum gà mə̀kəs, hənum à gər a bə̀ɗ a gà zal kurum, kàmala ana Batsàh kwa ŋa a waya ya. 23Aɗàbà zal na batsàh ŋa ika gər mə̀kəs a, kàmala Yesuw Kiristi ana batsàh ŋa ika gər gà mburma Mbulum a. Gà mburma Mbulum ata ka, ti ne ka, ba ŋgar. Dìte ŋgat na a mbil à ter a ya. 24Aɗàbà taŋa, say gà mə̀kəs ta həna à gər a bə̀ɗ a gà zal tar lèlè, kàmala gà mburma Mbulum ana ta həna à gər a bə̀ɗ a Yesuw Kiristi ya. 25Kurum gà zal tèkeɗè, wayum gà mə̀kəs kurum, kàmala Kiristi ana a riŋ a weye a gà mburma Mbulum a, dìte ka, a mə̀t agəra tar a. 26A bara tar herrè lèlè, àrùwaŋ a da aà tar a. A ne à tar gà tsəɗaŋŋà ka, agəra bazlam ana a tsik a tar a. Kàmala taŋa ya na ti ne biy Mbulum a. 27Aɗàbà a sàsar tə dara aka miɗ ŋgar a ka, àrùwaŋ ma ge aà tar tsà. Ku mege dukw ana ŋgwal ŋa tsìye tèkeɗè, ma ge i tə̀v tar tsìdze. Dìte gà mburma ti sle a metsike aà tar dukw ana ŋgwal ŋa tsìye asa tsà. Ti ndze a i tə̀v mezlìbe ŋgar ana ti zlìb a dər a. 28Kàmala taŋa ya, kurum gà zal tèkeɗè, wayum gà mə̀kəs kurum, kàmala ba kurum ŋa ya. Aɗàbà wùr ana a waya mə̀kəs ŋgar a ka, a waya taŋa ka, ba ŋgar mbàŋa. 29Wùra a riŋ na ba ŋgar a ze ahər a ka, a riŋ tsà. Ku weke a zim a dukw mezime, dìte a gebe a gər lèlè seyiŋ ìvaɗ, kàmala Yesuw Kiristi ana a ge a gər a gà mburma Mbulum a. 30Aɗàbà kwa gà mburma ŋgar ata ka, ka nekwa ba ŋgar. 31Aɗàbà taŋa Mbulum a gwa i wàkità ŋgar a: "Asləka a miyek a à gà tsir ŋgar nda màma ŋgar, aà mendze nda mə̀kəs ŋgar, dìte ti ne ba ilik." 32Ama bazlam ata ka, a ɗif a kwe a à duwa ŋgìɗ, tsə̀ka, agəra taŋa ɗekɗek tsà. Ama ìye ì dzala ka, ti tsik bazlam ata ka, agəra gà mburma Mbulum ana nda gà Kiristi ya mbàŋa. 33Aɗàbà taŋa kurum tèkeɗè, say ku weke ma waya mə̀kəs ŋgar kàmala ba ŋgar ŋa ya. Kurum gà mə̀kəs tèkeɗè, hənum à gər a bə̀ɗ a gà zal kurum mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\