EFESIYA 6

1Kurum gà ɓə̀za, gə̀sum àhəm aà gà tsir kurum. Aɗàbà taŋa ka, megè ìmir kurum ana kurum riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. 2- 3Məpàlà àhəm Mbulum a gwa ka: "Zlə̀b à gà tsir yak nda màma yak. Na kàa ge kataya ka, dìte i vilek a mandzà aà bəra hinne nda maŋgàyà ba kə̀la pat." Taŋa ka, malàhalàh məpàlà àhəm Mbulum ana a gwa, i ta vil a kurum a duwa i sìda ya ya. 4A kurum gà tsir gà ɓə̀za tèkeɗè, ka ti tsikwim aà metsèhe a gà ɓə̀za kurum nda màgàlà biy ana à tsìɓ a ter ya tsà. Ŋgwal ŋa tsikwim a tar ahər ka, nda zèyezèye, dìte ta ŋget a metsèhe kàmala biy ana Batsàh kwa ŋa a ɗif a kurum dər a ìvaɗ. 5Kurum gà ɓele, gə̀sum àhəm aà gà ɓə̀zla ga kurum nda magə̀ɗa, nda mazlə̀bà à tar lèlè. Ki gwim megè ìmir nda gə̀zlə̀ŋ ilik. Na kàa gwim kataya ka, kə̀ gə̀sum àhəm aà Yesuw Kiristi mbàŋa. 6Ka ta gwim a tar ìmir ka, ika are ŋa ya, aɗàbà mazlə̀bà à kurum ɗekɗek tsà. Say gwim ìvaɗ ka, megè ìmir ana ndzer ŋa, a da a gər a Mbulum, dìte nda gə̀zlə̀ŋ kurum ilik asa ya, aɗàbà ana kurum gà ɓele Kiristi ya. 7Gwim megè ìmir kurum ka, nda gə̀zlə̀ŋ lèlè, kàmala ana ki gwim a ka, a Batsàh kwa ŋa ya, tsə̀ka, kàmala ana a gà mburma ya ɗekɗek tsà. 8Ku ki gwim gà ɓele, ku ki gwim gà ɓele tsà tèkeɗè ka, na kàa gwim megè ìmir ŋa ka, sərum dər ndzer, Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa a ta pìl a kurum aɗəmiŋa. 9Ama kurum gà ɓə̀zla ga gà ɓele tèkeɗè, gwim ŋgwal ŋa a gà ɓele kurum kalkal lèlè mbàŋa. Ka tə dzadzarum akaba à tar tsà, sərum dər, kurum nda gà tar tserdze ka, Batsàh kwa ŋa ka, wele ana i gər ŋa ya ilik. Ŋgat ka, a wala ikaba mburma ya pàmpàm tə tsà. 10Ama dukw ana a zeha kinèhe ka: Say mərum àba aà magə̀sà Batsàh kwa ŋa ana ndzə̀ɗa ŋgar a zà duwa tserdze ya. 11Dùwaywim ba nda gà dukw ahər ana tserdze Mbulum a dzà a kurum a, ka hitswim dər asləka asləka, lèlè aka miɗ ə̀bay sitene ana a waya a beze a kurum a za nda wirwir ŋgar zləmana ya, na dìte ki ŋgetwim ndzə̀ɗa, ki ŋgirzlwim a ya. 12Ama gùvəl ana ki gekwe a ya ka, nda gà mburma məfàrà ŋa tsà. Ki gekwe a ka, nda gà dukw ana ika màgə̀r gà mbulum nda gər àhə̀ɗ, a ŋgeterebe a tsà, ndzə̀ɗa tar riŋ hinne ya. Kàmala megweɗe ya, nda gà sitene, nda gà ə̀bay tar ana tserdze tar ihər ta kwere a gər àhə̀ɗ aaha manə̀sà ŋa ya. 13Aɗàbà taŋa, gə̀sum gà dukw ahər ana tserdze Mbulum a dzà a kurum a ɓəŋɓəŋ lèlè, na dìte ki ŋgetwim a ndzə̀ɗa, ki ŋgirzlwim a ika miɗ gà ɓə̀zla menè are kurum ata ya. A pat ana ta beze a kurum a za ya ka, tà mbè aà kurum a tsà, haa a pat mandə̀và dər ŋa. 14Ama kinèhe ka, hàdzàlum ba kurum ɓəŋɓəŋ lèlè, dànaywim ba nda ndzer kurum kàmala kànda ana madànà ŋa ika də̀mkul a, dìte ma ge a kurum də̀ɗə̀ffa. Mede ana ndaka vatwa ŋa ya, ma ne ka, andiw sayaw kurum ana ki geywim a dər ikaba ya. 15Hàdzàlum ba aà metsìkè bazlam ŋgwal ŋa ana a vil a matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ mburma zayya lèlè ya. Taŋa ka, kàmala tsàpà ana duwa a ndzek a tsà ika sik a. 16Gə̀sum Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ kurum kə̀la pat kàmala slakwa ana i ahər ika miɗ gùvəl a, dìte gà simir ə̀bay sitene ti ndze a kurum a asa tsà. Ku mege akwa ihər tèkeɗè ka, slakwa ata a mbete a dər ìvaɗ. 17Gə̀sum mimbile kurum ana Mbulum a mbil a kurum a, kàmala tazak daw ana i gər a. Dìte gə̀sum bazlam ŋgar ɓəŋɓəŋ kàmala màsalamà ana Mèzìte Mesife ŋgar a vəl a kurum a. 18Hamum a Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ilik kə̀la pat, dìte gwimer kamkam nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ŋgar. Ka ti ywim ba tsà, ndzum nda metsèhe, hamum a Mbulum kə̀la pat agəra gà àsìŋ gà mburma ŋgar ŋgìɗ. 19Hamumar agəra ìye mbàŋa, dìte ma ɗifiŋ à dukw ana i tsik a ya. Hamumar ka, magə̀ɗa ma giŋ aà meɗìfè à bazlam ŋgwal ŋa ata a pàt dər parakkà ya tsà. 20Ku mege ìye i dàŋgay kinèhe tèkeɗè ka, ìye mala meslire Yesuw hiywe pəra, aɗàbà bazlam ŋgwal ŋa ata. Hamum a Mbulum, dìte ka, i ge magə̀ɗa aà məfàfə̀là parakkà tsà mbàŋa, kàmala ana a sàsar a ya. 21A sèsiŋ ka, sərum dər, meme na mendze gà ya, nda megè ìmir ana i ge a fit a mbàŋa asa. Taŋa Tikikus, dàmər kwa ana a riŋ a ge megè ìmir Batsàh kwa ŋa lèlè ya, dìte ì waya hinne ya, a ta mè a kurum a dər. 22Aɗàbà taŋa, i slir a kurumehe a ŋgat ka, dìte ka sərum dər, meme na mendze mə̀r a. I slir a kurumehe a ka, mə vəl a kurum ndzə̀ɗa a gə̀zlə̀ŋ mbàŋa. 23Taŋa gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa tə dzà a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè, a kurum ana riŋ nda gà dàmər tserdze ya. A sèsiŋ ka, gà Mbulum nda Yesuw Kiristi ta vəl a kurum mawàyà ba aka màgə̀r kurum ilik ilik tserdze mbàŋa, dìte kà sə̀kàhum à magə̀sà tar nda gə̀zlə̀ŋ kurum fit dze. 24Taŋa Mbulum mi pise àhəm a gà mburma ana tserdze ta waya Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa kə̀la pat aà biybiy a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\