GALATIYA 1

1Na wetse wàkità aaha ka, ìye Pul, mala meslire Yesuw Kiristi. Meslire ata i ge a ya ka, mburma na a slər ahər ìye ya tsà. Dìte kwets ti tike aɗəm ìye metike ɓàv tsà asa. Ama ka, Yesuw Kiristi na a slər ahər ìye ya kəla, tar nda Mbulum Tsir kwa ana a mbəlara à ŋgat i məmə̀ta ya ya. 2Mə̀r ka, nda gà àsìŋ gà dàmər kwa ana tar ɗa i tə̀v ga ya tserdze, na mì ge a kurumaha wusa, a kurum gà mayàhàba gər gà mburma Mbulum ana ika àhə̀ɗ Galatiya ya. 3I heme a a gà Mbulum Tsir kwa nda Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, dìte ta ge a kurum ŋgwal ŋa, ta vəl a kurum matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 4Yesuw Kiristi a mə̀t ka, aɗàbà kwa, na dìte Mbulum a pə̀l a kwa dər à bakal gər àhə̀ɗ aaha ŋgwala tsìye, dìte mà fàr aka kwa ndzə̀ɗa asa tsà. A ge dər kataya ka, kàmala ana Mbulum Tsir kwa a waya ya. 5Zàmbaɗakwa à Mbulum ka, aà biybiy. Amin. 6Dukw ana kurum ihər ki gwim a ya ka, a giŋ hə̀ɓakə̀kka, kàmala dukw menè aà mburma ya. Araha, Mbulum a zal a kurum ka, dìte ka nwim gà mburma ŋgar, nda ŋgwal ŋgar ana a ge a kurum a. Ama kurum ka, ka miyakum à ŋgat bìse tsàra ana, meme? Kurum kà zazamum ka, bazlam ŋgìɗ ana ku gwaɗum, ŋgwal ŋa, tsàatsà ka, ŋgwala tsìye ìvaɗ. 7Bazlam ŋgwal ŋana ar ka, kàmala ana ì ɗif a kurum dər a, tsə̀ka, biy ŋgìɗ a riŋ na a dara i tə̀v Mbulum a ka, a riŋ tsà. I tsik a kurum kataya ka, aɗàbà ana ì sàmata ka, gà mìsle ŋgìɗ a riŋ na wis wis ta wise a kurum a à gər a. A sàs a tar ka, manə̀sà a bazlam ŋgwal ŋa ana biy Yesuw Kiristi ya, ta waya ka, ti tsik a pàm. 8Ama na bə̀la wùra a riŋ a ɗif a kurum a à bazlam ŋgwal ŋa biy ŋgìɗ pàmpàm àba nda na mə̀r mì tsik a kurum a ka, Mbulum mə vəlar mezelme. Ku mege mə̀r, nda gà bə̀la gawla Mbulum ana a dara i gər ŋa ya tèkeɗè ka, pàmpàm tsà, mà gə̀s ŋgat i sèriyè ya mbàŋa. 9Màa mbə̀r metsike a kurum dàgà piŋŋè, dìte kinèhe tèkeɗè, i mè a aka metsìkè a kurum asa. I gwaɗa a kurum ka: Na wùra a ɗif a kurum a à bazlam ŋgwal ŋa biy ŋgìɗ pàmpàm àba nda biy ana kà làh metserekwim a ka, Mbulum mə vəlar mezelme. 10Kurum kà dzalum, ì tsik taŋa dze ana, na dìte gà mburma tə̀ zlə̀b à ìye ya? Awaŋ, kataya tsà. A sèsiŋ ka, na Mbulum à zlìb a à ìye ya. Kurum kù gwaɗum, dukw ata i ge a kataya ana, na dìte ì da a gər a mburma ya ya? Awaŋ, i ge a ka, meslire Yesuw Kiristi na ìye ya. Aɗàbà na mege ì waya matsàhənà aà mburma hiywe mbà ka, ana ka, i ge a meslire ŋgar tsà. 11Gà dàmər gà, a sèsiŋ ka, sərum dər bazlam ŋgwal ŋa ana ì ɗifewa a kurum dər a ka, a dara ka, i madzàlà gà gər mburma ya tsà. 12I tsaraka ka, i tə̀v mburma ya tsà asa, dìte kwets wùra a sinikiŋ dər tsà asa mbàŋa. Ama Yesuw Kiristi à gər ŋgar na a ɗifiŋ dər a. 13Kurum ka, kàa tsarakum mede gà ana akahər ata ya, dìte meme na ì zazamawa fəla gà Yahuda nda ndzer ŋa ya. Akahər ata ì sèwèrewa are a gà mburma Yesuw ka, hinne. I yahawa vatwa aà medzèyè à tar fit. 14I huɗ madzàlà gà gər gà ata ya ka, ì zà dər gà àsìŋ gà màndàla gà hinne, na nda mazàzàmà fəla gà Yahuda ya. I vəl ba gà fit a məpàlà àhəm gà tsir mə̀r, ì ge ka, tèrihhwè lèlè. 15Ama ka, Mbulum a zla ìye ya. A zla ìye ka, dàgà piŋŋè, akahər ana tàa wa ìye zùkw tsìye. Kàmala taŋa ya, a giŋ ŋgwal ŋa hinne, a zeliŋ, na dìte i ger a meslire ya. Ama aka tə̀v ana a tsàhən ahər, i de a a kwite Damas a ka, 16a pètiŋ à Kəla ŋgar, na dìte i tsik a bazlam ŋgwal ŋana aka gər ŋgar, a gà mburma ana tə sər Mbulum tsìye tserdze ya. Akahər ata ka, màa fàfəl nda wùra, aà mewìzè ihər bazlam a tsà asa. 17Yàa da a Yeruzalem, aà mede a bəra gà na ti lèhiŋ aà menè gà ɓə̀zla meslire Yesuw Kiristi ya ɓàv tsà asa mbàŋa. Ama ka, ì màh ba tə̀lùwur ndaka tsèke ŋgìɗ tsàra ìvaɗ. I da aka àhə̀ɗ Arabiya. Zàkwayiya ka, ì màhara ba i fata ya asa, ì mbə̀ɗara gər a Damas a. 18Alə̀ka, mive màkər a da iɗəm a ka, dìte ì da a Yeruzalem kuɗa. I da ka, aà malə̀mà akaba nda gà Piyer. Mì ndza akaba ka, kwaskwa sula pəra. 19Yàa ŋgat a mala meslire Kiristi ŋgìɗ asa tsìdze. Say ì ŋgat ka, a Yakuba, dàmər Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa. 20Mbulum a sər dukw ana ì tsik i fata ya ka, ndzer, i sès a pàrsa tsìdze. 21I dəba ŋa ya ka, ì da a mesìweye ndaka àhə̀ɗ gà Siriya nda Kilikiya. 22Akahər ata ka, gà mburma Yesuw Kiristi ana tar riŋ ika àhə̀ɗ Yuda ya, tə sər ìye zùkw tsà. 23Ama kəla ka, tə tsarakawa dukw ana gà mìsle ŋgìɗ ti tsik aà ìye ya ka, ta gwa: "Wele ana a sèwèrewa a kwa are piŋŋè ya ka, aka mbə̀ɗ à madzàlà gà gər ŋgar. Kinèhe a riŋ a tsik a ka, bazlam ŋgwal ŋana a mburma kuɗa, ku mege piŋŋè a yahawa vatwa aà medzèyè à gà mburma ana ta gə̀s Yesuw nda gə̀zlə̀ŋ a tèkeɗè ya." 24Tə tsaraka kataya ka, tə zàmbaɗa à Mbulum aɗàbà ìye, agəra dukw ana a mbə̀ɗ à ìye ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\