GALATIYA 2

1Mive kurwa gəra faɗ a da iɗəm a ka, mə̀r nda Barnabas mì mbə̀ɗ gər a Yeruzalem asa. Mì tike dər Titus aà mendzwil mbàŋa. 2I mbə̀ɗ gər a fata ka, aɗàbà Mbulum a gweɗiŋ, ge kataya. I ndzeha a fata ka, mì yahaba gər nda gà bàba ŋa ana ika màgə̀r gà mburma Mbulum a, kə̀tsàh a zlawak zàakwa. I ɗif a tar à bazlam ŋgwal ŋa na ì tsikewa a gà na tə sər Mbulum tsìye ya. Aɗàbà ì waya megè ìmir gà ana i gewa piŋŋè ya, tsìkw aà na ì da dər a tə̀v tar tèkeɗè ka, ma ne taf masak ŋa tsà. 3Taŋa Titus ana mì da akaba məmà ya ka, ŋgat kəla gà Girek, masàsà ŋa tsà. Ama ka, gà bàba ŋa ata tàa fə̀r aaka ndzə̀ɗa, aà mene kàmala na ŋgat gà Yahuda ya tsà. 4Ama gà mburma ana ta ge a duwa ka, nda pàrsa ya, tə dawaha aka màgə̀r tar, ta gwa, say mà sàs ba. Tə daha aka màgə̀r tar ka, sereh sèrèh sereh sereh nda wirwir, aà masàmàtà vatwa kwa ana ki ziwekwe a dər gər kwa ya, aɗàbà ana kwa mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda gà Yesuw Kiristi ya. A sàs a tar ka, na ki nekwe a gà ɓele məpàlà àhəm gà Yahuda asa ya. 5Ama ka, màa gə̀s àhəm tar ku kwizikw tsìdze. Aɗàbà a sàs a mə̀r ka, bazlam ŋgwal ŋana ma da aka miɗ hiywe nda ndzer, pàrsa iɗəm tsìye, na dìte ki tserekwim a mbàŋa ya. 6I tə̀v ana ì ɗifewa a tar à bazlam ŋgwal ŋa ata ì tsikewa ya ka, gà na ta fə̀rawa aà tar kàmala gà bàba ŋa ika màgə̀r gà mburma Mbulum a ka, tàa tsikiŋ aaka bazlam ŋgìɗ awiya ŋa tsìdze. Ama ku mege tar gà bàba ŋa, mege tar gà ɓə̀zla dəba tèkeɗè ana, ə̀la gà te ya. Aɗàbà gà mburma tserdze ika miɗ Mbulum ka, ilik, tsə̀ka, pàmpàm tsà. 7Seyiŋ tsà, tə sər dər ìvaɗ ka, Mbulum a viliŋ bazlam ŋgwal ŋana a ahər, a gweɗiŋ ka, daha, ti tsik a gà na tar gà Yahuda tsìye, kàmala ana akahər ata a tsik a Piyer, a gwaɗar ka, daha, ti tsik a gà Yahuda ya mbàŋa. 8Tə sər Mbulum na a vəl ndzə̀ɗa a Piyer, a slər ŋgat a tə̀v gà Yahuda, dìte ŋgat ŋa hiywe mbàŋa na a viliŋ ndzə̀ɗa, a slər ìye a tə̀v gà na tar gà Yahuda tsìye ya. 9Gà Yakuba nda Piyer, nda gà Yuhana ana ta fə̀rawa aà tar kàmala gà bàba ŋa ika màgə̀r tar a ka, tar tə sər, Mbulum na a viliŋ megè ìmir ata a ahər nda ndzer a. Aɗàbà taŋa na ta vəl a mə̀r ahər nda Barnabas ə̀dəts lèlè, kàmala megweɗe ya ka: Megè ìmir mə̀r ka, ilik na mi ŋgeyer ba ya. Mə̀r nda gà tar na mì dzà akaba bazlam, mì gwa, mìi de a, mìi ta ge a megè ìmir ika màgə̀r gà na gà Yahuda tsìye ya. Ama tar ka, tə da a tə̀v gà Yahuda. 10Ta wiz aà mə̀r duwa ilik pəra. Ta gwaɗa a mə̀r ka: "Zlàkum gà ɓə̀zla matawak ana ika màgə̀r gà mburma Mbulum i Yeruzalem a." Taŋa ka, dukw ana ì vəl ba gà aà megè ìmir ŋa ya mbàŋa. 11Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, Piyer a daha a kwite Antakiya ka, ì palar àhəm ika miɗ mburma tserdze, aɗàbà ana a ge bakal a. 12I tə̀v ana a ndzeha tsàra ya ka, mì zəm akaba ɗaf, mə̀r tserdze nda gà àsìŋ gà mburma ana ti ne gà dàmər mə̀r, tar gà Yahuda tsìye. Alə̀ka i dəba ŋa ya ka, Yakuba a sləraha mburma a tə̀v mə̀r. Ti ndzeha tsàra ka, tsukwaɗ Piyer a hitse i tə̀v mə̀r a. A gə̀s mazə̀mà akaba ɗaf nda gà mə̀r asa tsà. A ge magə̀ɗa a ga mburma Yakuba ata ta waya masàsà ba ya. 13Gà àsìŋ gà Yahuda ana i fata ya, metsèhe tar a mbə̀ɗ àba, ta ge kàmala ana Piyer a ge ya mbàŋa. Ku mege Barnabas tèkeɗè, a ge aà ter a are, a waya ti zim akaba a ɗaf nda gà tar ana gà Yahuda tsìye, tsà mbàŋa. A dzà ba aà mimbehe a tar are kàmala tar a mbàŋa. 14Ama ì sàmata, tə zazam vatwa bazlam ŋgwal ŋana ndzer a tsə̀ka, ì tsik a Piyer ika miɗ gà mburma Mbulum ata tserdze ya: "Kər ka, gà Yahuda. Ama ku mege kataya tèkeɗè, kà ndzawa ɗa ka, kàmala gà na tar gà Yahuda tsìye, haa kinèhe. Kàa zazam məpàlà àhəm gà Yahuda tsə̀na, meme na ki gweɗe a a gà na tar gà Yahuda tsìye ka, mede tar ma ge kàmala i gà Yahuda ya kinèhe asa ya? 15Aɗàbà kwa ka, ta wa kwa i gwala gà Yahuda, tsə̀ka, kwa gà mburma ŋgìɗ ana tə sər məpàlà àhəm Mbulum tsìye tsà. 16Ama ku mege kataya tèkeɗè, kà sərakwa ndzer, wùra ilik ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum tsìdze, say wele ana aka gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a. Tsə̀ka, wele ana a tike madzàlà gà gər ŋgar aka məpàlà àhəm gà Yahuda ya ka, a ne a ŋgwal ŋa tsà. Kwa tèkeɗè ka, kàa gə̀sakwa Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ, na dìte Mbulum a sàmata taŋa ka, a gìs a kwa kàmala kwa gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a. A ge kataya ka, agəra ana ka zazamakwa məpàlà àhəm gà Yahuda ya tsà. Aɗàbà ta wetse i wàkità Mbulum akahər ata ka, ta gwa: 'Wùra a ne a ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum agəra ana a zezem a məpàlà àhəm ata ya tsà.' " 17Aɗàbà taŋa, ku mege mə̀r gà Yahuda tèkeɗè, mì ne ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum ka, aɗàbà ana mì gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ mə̀r a. Na mə̀r kataya ka, màa ne gà ɓə̀zla bakal ika miɗ məpàlà àhəm Mbulum kàmala gà àsìŋ gà mburma ŋgìɗ ana tserdze ya mbàŋa, aɗàbà ana màa dzà gùrmits a bə̀ɗ a məpàlà àhəm Mbulum ata asa tsìye. Taŋa dze ana, kàmala megweɗe ya: Kiristi na a gə̀s mə̀r a bakal a ya? Awaŋ, kataya tsìdze. 18Ar ka, kàmala naha ya ìvaɗ: Na bə̀la wùra a riŋ a miyek a à mazàzàmà məpàlà àhəm gà Yahuda agəra ana a ger a ŋgùlùm tsìye, dìte i dəba ŋa ya, à mbìɗ aaka a gər asa, à fìr ahər a kàmala dukw ana ŋgwal ŋa lèlè ya asa ka, a ge taŋa ka, dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ika miɗ Mbulum. 19Ama məpàlà àhəm gà Yahuda ka, aka mbə̀r medzeye à ìye. I ne kàmala ana ìye məmə̀tà ŋa ya na nda tə̀v məpàlà àhəm ata ya, aɗàbà a giŋ a ŋgùlùm ika miɗ Mbulum asa tsà. Ama kinèhe ka, yàa ŋgat mesife ika miɗ Mbulum a. Akahər ata piŋŋè, i tə̀v ana tə ndwandway Kiristi aà dìzl magə̀làwà ŋa ya ka, mì mata akaba a tə̀v ilik ŋa nda ŋgat. 20Iye ka, mesife ana i ndze a dər kinèhe ya ka, biy gà asa tsà. Ama ka, Kiristi na a ndze a nda mesife ŋgar i gə̀zlə̀ŋ gà ya. Mendze ana i ndze a ɗa ika gər àhə̀ɗ kinèhe ya ka, say nda magàsà Kəla Mbulum ata nda gə̀zlə̀ŋ. Ŋgat na a waya ìye, dìte a dzeye à mesife ŋgar aɗàbà ìye ya. 21Iye ka, i niw a ŋgwal Mbulum ana a ge a kwa ya tsìdze. Na mege mburma a ne a ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum agəra ana a gewa dukw ana məpàlà àhəm a wiz ahər a ka, ana ka, kàmala megweɗe ya: Kiristi a mə̀t ka, taf masak ŋa, a ge a ŋgùlùm tsà. Ama kinèhe ka, kataya tsà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\