GALATIYA 3

1Kurum gà mburma ana ika àhə̀ɗ Galatiya ya, metsèhe kurum a riŋ tsà. Meme na ta bana kurum dze ya? Aɗàbà yàa ɗif a kurum dər parakkà lèlè, meme na Yesuw Kiristi a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa aɗàbà kwa ya. 2I tsèm aà kurum a ka, duwa ilik pəra. Wànà Mèzìte Mesife ana Mbulum a vəl a kurum ana, agəra ana kà zazamum məpàlà àhəm gà Yahuda ya ya? Awaŋ, Mbulum a vəl a kurum Mèzìte Mesife ŋgar ka, agəra ana kàa dzùm zləm a bazlam ŋgwal ŋana, dìte kə̀ gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum a. Wànà kataya tsìye? 3Dìte aàla na metsèhe kurum a riŋ tsìye? Aɗàbà akahər ata piŋŋè ka, kàa dzùm ba aà mede kurum nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum lèlè. Dìte araha kinèhe ka, a sàs a kurum mandə̀và dər nda ndzə̀ɗa ba kurum dze ana, meme? 4Mbulum aka pise a kurum àhəm nda tə̀v gà dukw ŋgìɗ pàmpàm, dìte gà dukw ŋgìɗ ìbam, tàa ge a kurum ba a gər hinne asa mbàŋa. Wànà kà dzalum dze ana, gà dukw ata ta geye ba ana, taf masak ŋa ya? Awaŋ, aɗàbà ì sər ndzer, gà dukw ata ta geye ba ya ka, a ne a taf masak ŋa tsà. 5Aɗàbà Mbulum a riŋ ihər a vil a kurum Mèzìte Mesife ŋgar, dìte a riŋ ihər a ge a gà dukw menè aà mburma ŋgìɗ pàmpàm ika màgə̀r kurum mbàŋa asa. A ge taŋa dze ana, wànà agəra ana kà zazamum məpàlà àhəm gà Yahuda ya ya? Awaŋ, a ge taŋa ka, agəra ana kàa dzum zləm a bazlam ŋgwal ŋana, dìte kàa gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kurum a. 6Ka dzalum gà gər te tsìye? Meme na wàkità Mbulum a fàfəl aka ger Abəraham a. A gwa ka: "Abəraham a gə̀s dukw ana Mbulum a tsiker a. Aɗàbà taŋa na a ne à ŋgat ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a." 7Kàmala taŋa ya, kinèhe ka, kà sərum ndzer, na a ne gà ɓə̀za Abəraham nda ndzer ŋa ka, gà na ta gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ tar a. 8Akahər ata piŋŋè, ta wetse dukw ana a ta ge a ba aka miɗ mbà ya, a wàkità Mbulum ka, ta gwa: "A pat ŋgìɗ ka, gà mburma ana tə sər Mbulum tsìye, tà gìs a ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar, dìte Mbulum tèkeɗè, à gìs a tar lèlè, a ne à ter a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar." Kàmala taŋa ya, Abəraham a tsaraka bazlam ŋgwal ŋa ata ka, dàgà piŋŋè, i tə̀v ana dukuməŋa aka ndze aɗəm zùkw tsìye. Mbulum a gwaɗar ka: "I ta pise a àhəm a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya, aɗàbà kər." 9Dìte i dəba bazlam ata ya ka, Abəraham a gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ ŋgar, a piser àhəm. Ama gà àsìŋ gà mìsle ŋgìɗ ana tàa gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ tar kàmala Abəraham a tèkeɗè, Mbulum a pise a ter a àhəm mbàŋa. 10Ama gà na ta gweɗe a ka, waytsà mìi ne a gà ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum, aɗàbà ana mìi ge a dukw ana məpàlà àhəm a tsik a mə̀r a ka, mezelme Mbulum ika gər tar. Aɗàbà ta wetse i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Na wùra a zazamawa gà məpàlà àhəm ana ta wetse i wàkità pàmpàm tserdze ya tsə̀ka, mezelme Mbulum ika gər ŋgar." 11Ama ka, kà sərakwa, wùr ana a ne a ŋgwal ŋa ika miɗ Mbulum, agəra ana a zazam məpàlà àhəm gà Yahuda ya ilik tsìdze. Aɗàbà ta wetse i wàkità Mbulum mbàŋa ka, ta gwa: "Wele ana aka gə̀s Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ a, na a ne a ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar, dìte a ndze a nda mesife ana ndzer a." 12Ama na wùra a waya a zezem a məpàlà àhəm gà Yahuda ka, taŋa bazlam magə̀sà Mbulum nda gə̀zlə̀ŋ iɗəm tsìdze. Ar ka, pàmpàm. Seyiŋ tsà, ar ka, kàmala ana ta wetse i wàkità Mbulum ka, ta gwa: "Na a ndze a nda mesife ata ìvaɗ ka, wele ana a zezem a məpàlà àhəm gà Yahuda tèrihhwè lèlè, duwa ilik à mìts a iɗəm a tsìdze ya." 13Kàmala taŋa ya, Mbulum a vəl a kwa mezelme ka, agəra na kà zazamakwa məpàlà àhəm ŋgar kweleŋ tsìye. Ama Kiristi a dara ka, a zla tə̀v mendze kwa, na dìte ka, Mbulum a vəlar mezelme ya. A ge dər kataya ka, a mbəlara à kwa i mezelme Mbulum ana a ta vil a kwe a zləmana ya. Ar ka, kàmala ana ta wetse i wàkità Mbulum a, ta gwa ka: "Wele ana tàa dàn ŋgat aà dìzl a ka, mezelme Mbulum na ika gər ŋgar a." 14Yesuw Kiristi a ge gà dukw ata kataya ka, agəra mipìsè àhəm ana Mbulum a tsik a Abəraham i sìda ya, a gwaɗar, i ta vilek a ya ka, gà na tar gà Yahuda tsìye, ta ŋget a aɗàbà Yesuw Kiristi ata mbàŋa. A ge megè dukw ŋgar ata asa mbàŋa ka, na dìte ki ŋgetekwe a Mèzìte Mesife Mbulum ana a tsik i sìda ya, a gwa, i ta vil a kwe a ya ka, agəra ana kə̀ gə̀sakwa ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ kwa ya. 15Gà dàmər gà, i ɗif a kurum a dər ka, nda mendzìkìɗè ba dukw ana a ge a ɗa ba ika gər àhə̀ɗ kinèhe ya. Na bə̀la gà mburma sula tàa dzà akaba àhəm dukw ana ti tsik a, tàa wetse àba ya fit, dìte tàa ge ahər lambà ahər tar dze ana, taŋa ana, wùra a riŋ a sle a aà medzeye à bazlam tar ata ya ya? Kige tsà, wùra a sle a aà mesìkèhe dər aaka ya? Awaŋ, a riŋ tsà. 16Yawwa, i tə̀v Mbulum tèkeɗè, kàmala taŋa ya mbàŋa. Akahər ata piŋŋè ka, Mbulum a tsik dukw ata i sìda ya, a gà Abəraham, a gwa, i ta vil a teriŋa. Ama kəla ka, wàkità Mbulum a gwa, a ta vil a a gà Abəraham ka, kàmala tar ata hinne ya ka, aka tsik ɓàv tsà. Ti tsik bazlam ata nda ndzer ka, aka gər mburma ilik ika màgə̀r gà ɓə̀za ŋgar a pəra. Kàmala megweɗe ya: Aka gər Kiristi. 17Dukw ana a sèsiŋ aà megweɗe ya ka, araha: Mbulum a ɗif à masə̀rà ba ŋgar ana tə sər ba nda Abəraham a ka, nda tə̀v dukw ana aka mbə̀r metiker i sìda ya, a gwa, i viler a ya. Alə̀ka i dəba mive də̀rmə̀kà faɗ nda dzìk màkər a ka, Mbulum a ɗif à məpàlà àhəm a gà Yahuda. Kàmala taŋa ya, məpàlà àhəm ata ka, a sle a aà mimbètè à masə̀rà ba ana Mbulum aka mbə̀r meɗife dər a Abəraham a tsà. Aka miyak à dukw ana a tsiker i sìda ya, a gwa, a ta viler a ya tsìdze. 18Na mege Mbulum a vil a duwa a mburma ka, agəra ana ti zezem a məpàlà àhəm gà Yahuda ya ka, ana ka, kàmala megweɗe ya: A ta vil a ter a ka, agəra ana a tsik a tar i sìda ya tsà. Ama tsàatsà, Mbulum a ge ŋgwal a Abəraham ka, aɗàbà ana a tsiker i sìda ya, a gwa, a ta ge a dər kataya ya. 19Na kataya ana, dìte aàmala na Mbulum a ɗif à məpàlà àhəm ŋgar a gà Yahuda asa ya? A ɗif dər ka, na dìte kà sərakwa aà dukw bakal ana ika miɗ kwa ya. A ge ìmir ka, zàakwa tə̀ma, haa a tə̀v ana kəla Abəraham ata, wele ana Mbulum a tsiker àba dukw ata i sìda ya, aka dara ya kuɗa. I dəba ŋa ya, ndzə̀ɗa məpàlà àhəm ata ka, aka ndə̀v. Aɗàbà gà gawla Mbulum na tə da dərra i tə̀v Mbulum, ti ɗif dər a wùr ana a riŋ mandzà ŋa ika màgə̀r gà Mbulum nda gà mburma ya mbàŋa. 20Wele ana mandzà ŋa ika màgə̀r kàmala taŋa ya ka, hiywe taŋa ka, ŋgat mala məmàyà àhəm. Ama i tə̀v ana Mbulum a tsik dukw ata i sìda ya, a Abəraham a, a gwa, i ta vil a ya ka, a tsik taŋa ka, à gər ŋgar, tsə̀ka, mala mendze ata ika màgə̀r ŋa ya ka, a riŋ a ge a ŋgùlùm tsà. 21Taŋa kàmala megweɗe ya: Məpàlà àhəm dze ana, a sàsar dukw ana Mbulum a tsik i sìda ya tsìye? Awaŋ, kàmala taŋa ya tsìdze. Aɗàbà na mege məpàlà àhəm a sle a aà məvə̀là mesife a mburma ka, ana ka, a sle a aà menè à tar gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar ndaka vatwa məpàlà àhəm ata mbàŋa. 22Seyiŋ tsà, ar ka, kàmala ana ta wetse i wàkità Mbulum a, ta gwa ka, bakal na a kwere a gà mburma ana ika gər àhə̀ɗ tserdze ya ìvaɗ. A ge kataya ka, na dìte dukw ana Mbulum a tsik ì sìda ya, a gwa, a ta vil a a mburma ya ka, nda ahər Yesuw Kiristi. Dukw ata a vil a ter a ya ka, agəra megìse tar ana ta gə̀s ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. 23Akahər ata piŋŋè ka, vatwa a riŋ, na dìte gà mburma tà gìs a Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a ka, a riŋ zùkw tsà. Kwa ka, kàmala wele ana gidziwwè mandzà ŋa i dàŋgay a, na kwa i ahər məpàlà àhəm gà Yahuda ya, haa tə̀v ana Mbulum a vəl a kwa vatwa aà magə̀sà Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kuɗa ya. 24Kàmala taŋa ya, məpàlà àhəm gà Yahuda ata ka, a ɗif a kwa à ŋgwal metsèhe lèlè, haa a pat ana Kiristi a dara ya. Aɗàbà a ge dər kataya ka, na dìte Kiristi aka dara ka, Mbulum a ne à kwa a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar, agəra ana kə̀ gə̀sakwa ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a ya. 25Ama kinèhe ka, vatwa a riŋ, na ki gìsekwe a Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ kwa ya kuɗa. Aɗàbà kwa i ahər məpàlà àhəm gà Yahuda ata, à tètìk a kwe a ya asa tsà. 26Kàmala taŋa ya, kurum tserdze ka, kàa nwim gà ɓə̀za Mbulum, aɗàbà ana kàa gə̀sum Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ, dìte kurum a riŋ mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa nda ŋgat a. 27Ti tsilwiɓ à kurum a yam. Kàmala taŋa ya ka, zlə̀lhaɗ kàa gawum ba nda gà Yesuw Kiristi, kàa zlum ba ŋgar. 28Na bə̀la kər gà Yahuda, kige tsà bə̀la kər gà Yahuda tsə̀ka, à lèh a duwa asa tsà. Kige tsà na bə̀la kər ka, ɓele, nda gà bə̀la kər ihər ki ziwe a gər yak tèkeɗè ka, pàmpàm tsà. Nda gà bə̀la kər asləka ŋa, kige tsà asa, kər mə̀kəs ŋa ka, pàmpàm tsà mbàŋa. Kàmala taŋa ya, kurum tserdze kà nwim ka, ba ilik, aɗàbà ana kàa gawum ba nda gà Yesuw Kiristi ya. 29Ama na kurum gà mburma Kiristi ka, kàmala megweɗe ya: Kurum ka, gà ɓə̀za Abəraham mbàŋa. Na kataya ka, ki ta ŋgetwim a dukw ana Mbulum a tsik i sìda ya, a gwa, i ta vil a a gà Abəraham nda gà ɓə̀za ŋgar a tserdze mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\