GALATIYA 4

1A sèsiŋ i ɗif a kurum a dər ka, nda mendzìkìɗè ba duwa: Ar ka, kàmala kəla ana a ti zim a dukw tsir ŋgar ika miɗ mbà ya. Aka na ŋgat kəla ndirkiz mbà ya ka, tsìfekkwe kàmala ɓele ya, ku mege ŋgat ŋa na a ti zim a gà dukw ata tserdze ya mbà tèkeɗè ya. 2Aka ana ŋgat kəla ndirkiz mbà ya ka, gà mburma tsir ŋgar ata ta ger a metsèhe lèlè, ta ger a gər mbàŋa, haa a pat ndzə̀ɗa məpàslà ahər tsir ŋgar ana aka ndze aɗəm a. 3I tə̀v kwa kinèhe tèkeɗè ka, kataya mbàŋa. Akahər ana kà nekwa kàmala gà ɓə̀za mbà ya ka, kwa mandzà ŋa kàmala gà ɓele ya, na i ahər gà sitene ana ta kwere a gər àhə̀ɗ a ya. 4Ama i tə̀v ana məpàslà ahər Mbulum a ndze aɗəm a ka, a slərra Kəla ŋgar a. Mə̀kəs duwa na a wa ŋgat a. A zazam məpàslà ahər gà Yahuda mbàŋa, 5Na dìte a bere a à tar i ahər məpàlà àhəm ata a kwere a tar a ya. A sàs a Mbulum ka, ki nekwe a gà ɓə̀za ŋgar nda ahər Kəla ŋgar ata. 6Dukw ana ki sirekwe a dər ndzer kaɗə̀ŋ, kàa nekwa gà ɓə̀za ŋgar a ka, araha: Mbulum a slərra Mèzìte Mesife Kəla ŋgar a gə̀zlə̀ŋ kwa ya. Mèzìte Mesife ata ka, a riŋ a zel a a Mbulum "Aba," kàmala megweɗe ya ka: "Dède ga." 7Kàmala taŋa ya, kurum ka, gà ɓele sitene asa tsà, kurum ka, gà ɓə̀za Mbulum Tsir kwa ìvaɗ. Ama na kurum gà ɓə̀za ŋgar ka, taŋa ka, ki ŋgetwim a gà dukw ana tserdze a ta vil a a gà ɓə̀za ŋgar a mbàŋa. 8Aka ana kà sərum Mbulum tsìye ka, kurum kà nwim gà ɓele gà dukw ana pàmpàm a, tsə̀ka, biy Mbulum ndzer ŋana tsà. 9Ama kinèhe ka, kà sərum Mbulum kuɗa. Ŋgùlùm i gweɗe a ka, Mbulum aka sər kurum ìvaɗ. Assàh, dìte meme na ki mbìɗwim a gər a dukw sitene ana taf masak ŋa, ndzə̀ɗa iɗəm tsìye asa ya? Aàmala na a sàs a kurum menè gà ɓele tar asa dze ya? 10Aɗàbà na kurum ihər ki gwim a metsèhe a gà pat ŋa nda gà kiye ŋa, nda gà bə̀la ahər tə̀vəməŋa ana ti ndzeye aɗəm a pàmpàm a, kige tsà mive ŋa ana aka ndze aɗəm ka, ki gìrìvwim a ya. 11I dzala gà gər ka, hinne, na aɗàbà gà dukw ata kurum ihər ki gwim a ya. Bə̀la megè ìmir gà ana ì ge ika màgə̀r kurum a ka, a ne a taf masak ŋa. 12Gà dàmər gà, i ge a kurum a kamkam: Gwim ka, kàmala ìye ana ì gewa ya. Iye tèkeɗè, kàmala kurum a mbàŋa, kwa ka, ilik. Kàa gwimiŋ dukw ana ŋgwal ŋa tsìye ɓàv tsà. Ama kinèhe ana, meme? 13Kurum kà sərum, malàhalàh ŋa ka, ìye ŋgwala tsà, na ì dzà ba a tə̀v kurum a, dìte ka, na ì ɗif a kurum à bazlam ŋgwal ŋana ya. 14Dukw məmə̀ta gà ata ka, aka vəl a kurum mesèwère are. Ama ku mege kataya tèkeɗè, kàa fə̀rum aà ìye kàmala za ya ɓàv tsà. Dìte kwets kàa dalawum àba ìye ya ɓàv tsà asa mbàŋa. Seyiŋ tsà ìvaɗ, kàa gə̀sum ìye lèlè, kàmala ana ìye ka, gawla Mbulum a kaɗə̀ŋ, dìte gə̀sum ìye asa ka, kàmala ana ìye Yesuw Kiristi nda gər ŋgar a. 15Akahər ata ka, kə̀ ŋgayawum ba ka, hinne. I sər ndzer, na mege a ge a ba ka, ana ka, kàa ndzahumara gà are kurum i gər a, ùndzuɗ ùndzuɗ kàa dzwìmiŋ. Dìte meme na ki ŋgeywim a ba kinèhe asa tsìye? 16Kà fə̀rum aà ìye kinèhe ana, kàmala ana ì ne mala menè are kurum, agəra ana ì tsik a kurum ndzer ŋa ya ìvaɗ a? 17Gà mburma ata ti tsik a bazlam ŋgwal ŋa nda pàrsa ya ka, a sàs a tar na ŋgərəɗ ti dèn a aàba kurum a. Ama metsèhe tar ka, a de a kalkal tsà. A sàs a tar ka, ki miyekwim a à ìye ìvaɗ, na dìte ka, ki zezemwim a tar a. 18Ŋgwal ŋa lèlè seyiŋ na magə̀sà àhəm aà gà mìsle ŋgìɗ a. Ama say ki gìswim a àhəm kəlà ka, aà gà na ti zezem a vatwa ana ŋgwal ŋa ya. Ki gìswim a hiywe, tsə̀ka, i tə̀v ana ìye riŋ mandzà ŋa i tə̀v kurum a ɗekɗek pəra tsà. 19Gà ɓə̀za gà, ìye ihər i sèwèr a are aɗàbà kurum, kàmala mə̀kəs ana a we a kəla ka, tə̀pasəssà a wir ahər a ya. A riŋ a wir aà ìye a ka, kàmala taŋa ya, haa a tə̀v ana kàa zlum ba Kiristi nda ndzer a. 20I waya ka, madàha a tə̀v kurum zləmana, na aà metsike a kurum gà dukw ata, na dìte ki tikwim aaka a gà gər lèlè ya. Aɗàbà a wisiŋ a gər ka, hinne, ì sər dukw ana i tsik a kurum a ya tsà. 21A kurum gà mburma ana a sàs a kurum madzà gùrmits a bə̀ɗ a məpàlà àhəm Musa ya. Iye ihər i tsèm a aà kuruməŋa: Kàa tsarakum dukw ana məpàlà àhəm ata a tsik a dze ana, wànà kà sərum tsìye? 22Aɗàbà ta wetse i wàkità məpàlà àhəm Musa ata ka, ta gwa: Abəraham ka, gà ɓə̀za ŋgar sula. I ŋgìɗ ka, ɓele na a wa ya, zləm mə̀kəs ŋa Agar. Ama naha ka, biy mə̀kəs ndzer ŋana, na a wa ŋgat a. Zləm ŋgar ka, Sara. 23Kəla ɓele ata ka, ta wa nda mezìwè gər tar dukw tar. Ama biy mə̀kəs ŋgìɗ aaha ka, a wa kataya tsà. A wa ka, aɗàbà Mbulum na a tsik a Abəraham i sìda ya, a gwaɗar, a ta ge a ba kataya ya. 24Gà dukw ata ta geye ba kataya ka, a sàsar à meɗife kwa dər ka, à dukw ŋgìɗ asa. Ki sirekwe a dər ka, i gà mə̀kəs ata sula ya, tar ka, gà mendzìkìɗè ba ŋa. Mendzìkìɗè ba ata tèkeɗè, biy masə̀rà ba ana pàmpàm, Mbulum a sər ba nda gà mburma ya. Agar, ɓele mə̀kəs ŋa ata ka, ŋgat mendzìkìɗè ba masə̀rà ba ana Mbulum a sər ba nda Musa aà sìk kwite duwa tə zalar Sinay a. Gà ɓə̀za ŋgar ka, ta waya tar gà ɓele. 25Agar ka, kàmala kwite Sinay ata ika àhə̀ɗ Arabiya ya. Kàmala taŋa ya tèkeɗè, ar ka, kalkal nda kwite Yeruzalem ana kinèhe ya mbàŋa. Aɗàbà gà mburma ana ti tike madzàlà gà gər tar a fata tserdze ya ka, tar gà ɓele məpàlà àhəm Musa. 26Ama kwite Mbulum ndzer ŋana ka, taŋa Yeruzalem ana i mbulum i gər ŋa ya. Ŋgat ka, ɓele tə tsà. Aɗàbà ŋgat na a ne kàmala màma kwa ya. 27Ar ka, kàmala ana mewètsè ŋa i wàkità Mbulum, ti tsik ahər a, ta gwa ka: "Kər ana ìdil ŋa, kàa wa kəla ilik tsìye ka, ŋgaya ba nda gà mewideye huwwa hinne, ku mege kər ana kàa ŋgat a mesèwère are mawà kəla duwa ilik tsà tèkeɗè ya. Aɗàbà mə̀kəs ana zal ŋgar a miyak dər a ka, a ŋget a gà ɓə̀za hinne, à zè a dər mə̀kəs ana ti ndze a nda zal ŋgar lèlè ya." 28Gà dàmər ga, kurum ka, kà nwim gà ɓele Mbulum gà ndzer ŋana, aɗàbà ana Mbulum a tsik i sìda ya, a gwa, a ta ge a ba kàmala taŋa ya ya. Ar ka, kàmala ana Mbulum a tsik a Abəraham i sìda ya mbàŋa, a gwaɗar akahər ata, ki ta ŋget a Izak a. 29Ama akahər ata ka, kəla ana ta wa ŋgat kàmala ana ta wuwa gà àsìŋ gà ɓə̀za tserdze ya ka, a sèwèrewa are a biy ŋgìɗ aaha ta wa nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife Mbulum a. Kinèhe tèkeɗè, ar ka, kàmala taŋa ya hiywe mbà. 30Ama ta wetse ana dukùla na i wàkità Mbulum a? Ta gwa ka: "Dalawa mə̀kəs aaha ɓele ŋa ya nda kəla ŋgar məmà, aɗàbà a ge a ba tsà na kəla aaha ka, a zim a dukw tsir ŋgar a. Say kəla mə̀kəs ndzer ŋana na a ti zim a ya." 31Kàmala taŋa ya, gà dàmər gà, kwa kinèhe ka, kàa nekwa kàmala gà ɓə̀za ɓele ya tə tsà. Kwa ka, gà ɓə̀za mə̀kəs ana ndzer ŋa ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\