GALATIYA 5

1Kiristi ka, aka be à kwa i məpàlà àhəm gà Yahuda ya, na dìte araha kinèhe ki ziwekwe a gər kwa ya. Aɗàbà taŋa, mərum àba aà mendze kàmala taŋa ya. Wùra ilik ma ti ne à kurum gà ɓele asa tsìdze. 2Iye Pul, ìye ihər i gweɗe a kuruməŋa: Na a sàs a kurum, tə sàs ba kurum ka, taŋa dukw ana Kiristi a ge aɗàbà kurum a, a ge a kurum a ŋgùlùm asa tsìdze. 3Iye ihər i gweɗe a kurum a asa: Ku mege weke na aka sàs ba ka, say a zezem a gà məpàlà àhəm fit dze, ilik a ze a dəraha tsà. 4A kurum gà mburma ana kə̀ gwaɗum ka, Mbulum a ne à mə̀r a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar, agəra ana mìi zezem a məpàlà àhəm gà Yahuda ya ka, taŋa kurum nda gà Kiristi ka, zàmtàkàlla kàa zùm aba, kurum mandzà ŋa i tə̀v ilik ŋa asa tsà. Kàa mbə̀ɗum dəba a ŋgwal dukw ana Mbulum a ge a kurum a. 5Ama mə̀r ka, mì tike madzàlà gà gər mə̀r a tə̀v Mbulum. Ŋgat na a ne à mə̀r a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a, agəra megìse ana mì gə̀s Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a. Taŋa na kinèhe mə̀r ihər mìi veve a pat ana mìi be a aà sèriyè ya, nda ndzə̀ɗa Mèzìte Mesife ŋgar a. 6Na wùra a riŋ aka gaw ba nda Kiristi ka, bə̀la ŋgat masàsà ŋa, kige tsà bə̀la masàsà ŋa tsà tèkeɗè ka, a ge a ŋgùlùm tsà. Dukw ana a ge ŋgùlùm a ka, say megìse kwa ana kə̀ gə̀sakwa ŋgat nda gə̀zlə̀ŋ a. Dìte megìse ata na a vil a kwe a ndzə̀ɗa aà mawàyà gà mburma tserdze ya mbàŋa. 7Malàhalàh ŋa ka, kurum ihər ki dwim a aka miɗ aka miɗ nda megè gà dukw ana ŋgwal ŋa ya dze ana, weke na a pala a kurum àhəm aà mazàzàmà gà dukw ata ndzer ŋa ya ya? 8Wele ana a bana kurum, a sàsar ki gwim a kataya ya ka, taŋa ka, a dara i tə̀v Mbulum ana a zal a kurum a tsà. 9Dukw ana gà mburma ti tsikewa ya ka, mə̀ mə̀ts a kurum gər tsà. Ta gwa: "Yàwuf kwizikw ka, a slesle a à dukw ana ta həlaɓ a fit." 10I sər ndzer, kà wayum bazlam gà, ki dzelwim a metsèhe ŋgìɗ pàm tsà, aɗàbà ana kwa mandzà ŋa nda gà Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ya. Ama wele ana a riŋ a wise a kurum a à gər a ka, ku mege weke tèkeɗè, sèriyè Mbulum ika gər ŋgar. 11Gà dàmər gà, ìye ka, na mege i ɗif a à bazlam Mbulum hiywe, nda metsìkè a mburma, sasayum ba, na dìte Mbulum a ne à kurum a gà ŋgwal ŋa ika miɗ ŋgar a ka, ana ka, gà Yahuda ti sèwèriŋ a are tsìdze, dìte bazlam mandwàndwàyà Kiristi ana tə ndwandway aà dìzl magə̀làwà ŋa ya tèkeɗè ka, a tsìɓ a ter a tsà asa mbàŋa. Ama ka, ì tsikewa kataya tsà. 12Gà mburma ata tə dzala ka, aka gər masàsàyà ba tar ɗekɗek, dìte ta wise a kurum a dər à gər a ka, ŋgùlùm tə sasaya ba tar məndəɗ məndəɗ fit fayawaŋwaŋ. 13Gà dàmər gà, Mbulum a zal a kurum ka, dìte ki ndzwim a nda mezìwè gà gər kurum, kàa beywim à məpàlà àhəm Musa ya. Na ki ziwim a gər kurum kàmala taŋa ya ka, ka ta gwaɗum, mìi gewe a dukw ana ba mə̀r a waya pəra ɓàv tsà. Seyiŋ tsà, wayum ba ika màgə̀r kurum ilik ilik tserdze, dìte ki geywim ba meslire ika màgə̀r kurum tserdze asa mbàŋa. 14Aɗàbà dukw ana batsàh ŋa i huɗ gà məpàlà àhəm tserdze ya ka, araha: "Waya mburma tserdze, ku mege weke, kàmala ana kà waya ba yak a mbàŋa." 15Ama na bə̀la ki geywim be a swalwa kàmala gà dukw dala ana gà ŋgwala tsà, hə̀ràsə̀sa ta ŋgeleye a ba tar ŋa, kige tsà ta pepeɗe a ba ya ka, gwim metsèhe lèlè, tsə̀ka, ki ti dzeywimiŋa. 16Dukw ana a sèsiŋ i gweɗe a kurum a ya ka, araha: Vəlum vatwa a Mèzìte Mesife Mbulum, dìte ka, ma ɗif a kurum à vatwa. Kàmala taŋa ya, ka tə zazamum megè dukw ana ba kurum a waya ya asa tsà. 17Dukw ana meèweke ba mburma a waya megè ya ka, tar pàmpàm nda dukw ana Mèzìte Mesife Mbulum a waya ki gekwe a ya. Mèzìte Mesife Mbulum ìbam ka, a sàsar dukw ana meèweke ba mburma a waya a ge a ya tsà mbàŋa. Gà dukw ata sula ya ka, tar riŋ ndzìzlzle ti nebe a are, ta geye aàba a gùvəl. Aɗàbà taŋa na ka slwim aà megè dukw ana a sàs a kurum ki gwim a zləmana nda ndzer ŋa ya tsìye. 18Ama na bə̀la Mèzìte Mesife Mbulum na a lèh a kurum a aka miɗ a ka, taŋa ka, məpàlà àhəm Musa à fə̀r aka kurum a ndzə̀ɗa asa tsà. 19Kà sərakwa tserdze, na dukw ana meèweke ba kurum a waya a ge a ya. Gà dukuməŋa ka: Megè mezelme nda tə̀v muva, nda megè dukw hwarwa ana pàmpàm a, nda mayàhà gà mə̀kəs ana tsilikw tsilikw a. 20Dìte nda mazàmbàɗà à dukw ana ta ge nda ahər tar, ti ne dər Mbulum tar a. Nda gà dukw gà mèdè ana ta ge a pàmpàm a. Nda menè a ba are, nda maaga, dìte nda megè are aka mburma, nda megè matsə̀ɓatsə̀ɓ ana tərfə̀ɗ tərfə̀ɗ nda tə̀v gà mìsle ŋgìɗ a, nda gà ti dzele a ka, ba tar ɗekɗek, ti ndzek a iba mburma ya tə̀v pàmpàm, nda gà madzà akaba àhəm ana a riŋ i tə̀v tar tsìdze ya. 21Izittè ta ge a are aka dukw mburma, ta kweye a à gùzum, ta gìrìv a dər hinne, zlarndaɗndaɗ ti zimeye ka, gà dukw ana ŋgwal ŋa ya, dìte nda megèyè gà medzìbe gà duwa ŋgìɗ pàmpàm asa kàmala taŋa ya. Dukw ana ì tsik a kurum piŋŋè ya ka, kinèhe i mè a aka metsìkè a kurum asa, ì gwaɗa a kurum: Medzìbe gà mburma ana ta gewa gà dukw ata kàmala taŋa ya ka, ti ta ŋget a tə̀v mendze i mekwere Mbulum ana a ta kwere a ya kwizikw tsìdze. 22Ama megè ìmir Mèzìte Mesife Mbulum ka, pàm. Ar ka, kàmala dìzl ɗaf ana a we a dukw ŋgwal ŋa ya. Gà dukw ata ka, mawàyà ba ana gà mburma ta weye a ba ya. Maŋgàyà ba, nda matàslà yam ana i gə̀zlə̀ŋ tar a. Tà gìs a gə̀zlə̀ŋ i tə̀v gà dukw ŋgìɗ a pàmpàm. Ta gìs a mburma lèlè, ta ge a ter a ka, dukw ana ŋgwal ŋa ya. Tar ka, gà mburma ana gà ndzer ŋa ya. 23Tar gà ɓə̀zla mahə̀nà à gər a bə̀ɗ, ta kwere a ba tar lèlè. Gà na ta ge a kàmala taŋa ya ka, sèriyè Mbulum à gìs a tar tsìdze. 24Aɗàbà gà mburma ana tar gà biy Kiristi ya ka, ti niw gà dukw ana ŋgwal ŋa tsà, meèweke ba tar a waya ya. Ar ka, kàmala ana tə ndwandway gà dukw ata aà dìzl magə̀làwà ŋa ya. 25Mèzìte Mesife Mbulum na a vəl a kwa mesife ya. Aɗàbà taŋa, say ŋgat na a kwere a kwa ya. 26Kà sə̀ŋgə̀rakwa à ba kwa tsà, dìte ka tikekwa akaba matsə̀ɓatsə̀ɓ tsà, ki gekwa akaba are tsà asa mbàŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\