GALATIYA 6

1Gà dàmər gà, na kàa fə̀rum mìsle ŋgìɗ a riŋ a ge a bakal ka, taŋa kurum ana kàa ŋgatum Mèzìte Mesife Mbulum a ka, zlàkum ŋgat, dìte mə̀ màra aka vatwa ŋgwal ŋana ya. Ama kəlà ka, gwim nda mawàyà ba lèlè. Dìte ku weke mege metsèhe a gər ŋgar mbàŋa, na dìte à dìɗ a a bakal ŋgar ata tsìye. 2Zlàkayum ba nda tə̀v dukw ana mibè ŋa ika màgə̀r kurum a ilik ilik tserdze. Na kàa gwim kàmala taŋa ya ka, taŋa ka, kàa gə̀sum àhəm aà məpàlà àhəm Kiristi kaɗə̀ŋ. 3Na wùra aka fə̀r aà ba ŋgar kàmala ana ŋgat batsàh ŋa ya, àma tsàatsà ka, mburma taf masak ŋa, a sle a aà duwa tsà, taŋa ka, a riŋ a bene a ba ŋgar ìvaɗ. 4Say ku weke ma zlaŋa mede ŋgar ana a de a ya. Mà sàmata ka, wànà ŋgwal ŋa ya, tsə̀na, ŋgwal ŋa tsìye ya? Na bə̀la aka sàmata ŋgwal ŋa ka, a ŋgeye a ba hinne, agəra megè ìmir ŋgar ana a ge a nda ahər ŋgar a, tsə̀ka, a da dər tsà na a ge aàba a zlapa ka, nda megè ìmir mìsle ŋgìɗ a. 5Aɗàbà ku mege weke, a ti tsik a megè ìmir ŋgar ana a gewa ya ka, ika miɗ Mbulum mbà. 6Wele ana a dzà zləm aà medzèŋgè bazlam Mbulum a ka, tə̀ dzà ba dukw ana a ŋgat a nda wele ana a ɗifer à bazlam Mbulum ata ya. 7Ka banum ba kurum tsà, aɗàbà wùra a riŋ ilik a we a àhəm nda Mbulum tsìdze. Aɗàbà dukw ana mburma a slige a ya ka, say dukw ata mbàŋa na a mère a à ba ŋgar, ti ta pele a i bə̀ɗ a. 8Na bə̀la wùra a ge a ka, dukw ana a tsàhən aà ba ŋgar a ɗekɗek ka, nuba ŋgar ana a ta ŋget a iɗəm a ka, məmə̀ta pəra. Ama na bə̀la a ge a ìmir nda tə̀v Mèzìte Mesife Mbulum ìvaɗ ka, taŋa ka, a ŋget a nuba mesife ana à ndìv a tsà aà biybiy a, i ahər Mèzìte Mesife ata ya. 9Aɗàbà taŋa, tàkwa aka miɗ aka miɗ nda megè dukw ana ŋgwal ŋa ya, ka ti yàkwa ba tsìdze. Aɗàbà na kàa yàkwa ba tsə̀ka, àlə̀ka a tə̀v məpàslà ahər Mbulum ana a tsik a ka, ki ta ŋgetekwe a dukw ana ŋgwal ŋa ya lèlè, kàmala wele ana a pele a dukw ŋgar i bə̀ɗ a ka, sik sìk sik ŋgwal ŋa ya. 10Aɗàbà taŋa, dàgà aà kinèhe ya, na vatwa a riŋ ka, gekwa ŋgwal a gà mburma tserdze. Ndeyndey ŋana ka, a gà na ta gə̀s Yesuw Kiristi nda gə̀zlə̀ŋ a mbàŋa. 11Kinèhe ka, fə̀rum aà gà batsàh alfebet ana gùràslə̀slə̀sla, ìye ihər i wetse a kurumehe a nda ahər gà ŋa ya kuɗa. 12Na a gwaɗa a kurum, say ki sèswim a ba kurum a ka, gà na ta waya, dìte tə da a gər a gà mburma tserdze ya. Ta ge a dər kataya ka, na dìte gà Yahuda ti sèwèr a ter a are asa tsìye. Aɗàbà na bə̀la ti ndiɗik a gər aà metsìkè bazlam məmə̀ta Kiristi ana a sèwèr are, a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa ya ka, ana ka, ta miyek a à tar tsà. 13Ama gà mburma ata ta waya masàsà ba hinne ya tèkeɗè, tar ŋa ka, ti tike gər a məpàlà àhəm gà Yahuda tèrihhwè ɓàv tsà. Ama a sàs a tar ki sèswim a ba kurum ka, na dìte ti sìŋgìr a à ba tar aɗàbà kurum a. 14Iye ka, i ge a zlapa ti tsìdze, say i ge a ka, nda məmə̀ta Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa ana a mə̀t aà dìzl magə̀làwà ŋa ata ya ɗekɗek pəra. Aɗàbà məmə̀ta ŋgar ata ka, dukw gər àhə̀ɗ a ne taf masak ŋa na aà are gà ya. Ar ka, kàmala ana tə ndwandway gà dukw ata aà dìzl magə̀làwà ŋa ya mbàŋa. Iye tèkeɗè ka, ì ne kàmala wùr ana, a mə̀t ahər a fata ka, dìte a miyak à dukw gər àhə̀ɗ a mbàŋa. 15Aɗàbà na wùra masàsà ŋa, kige tsà bə̀la masàsà ŋa tsə̀ka, a tsik a duwa tsà. Na ge a ŋgùlùm ka, say na ki nekwe a gà mburma ana tàa ŋgat mesife awiya ŋa i tə̀v Mbulum a ya. 16Gà mburma ana ti zezem a vatwa awiya ŋa ata ya ka, tar na ti ne gà mburma Mbulum gà Israyel gà ndzer ŋana ya. Ti ndzer are tsèhe, mə vəl a tar matàslà yam a gə̀zlə̀ŋ zayya lèlè. 17Dàgà aà kinèhe ya ka, wùra ma ta wisiŋ à gər asa tsà. Aɗàbà yàa ne mburma Yesuw na i tə̀v mesèwère are ya. Gìrɗe megìzle ana aà ìye ya, na a ɗif dər a. 18Gà dàmər gà, i heme a a Yesuw Kiristi Batsàh kwa ŋa, dìte ma ge a kurum ŋgwal ŋa. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\